thema's

Effectief eigen regie realiseren

Overal in het land broeit het thema ‘eigen regie’. Niet in de laatste plaats door de populariteit van het concept ‘positieve gezondheid van Machteld Huber’. Daardoor wordt de actieve rol van de patiënt als kenmerk van gezondheid centraal gezet. En dat slaat aan! Zorggroepen en zorgprofessionals worden zich steeds meer bewust dat zij hun patiënten moeten stimuleren om zelf de regie te nemen in de behandeling en begeleiding van hun chronische aandoening. Reos heeft hierin de afgelopen jaren verschillende zorgorganisaties geadviseerd en begeleid.

Reos adviseurs hebben zich verdiept in hoe persoonsgerichte zorg, zelfmanagement en ‘eigen regie’ het beste gestimuleerd kunnen worden. Zorggroepen en professionals benaderen Reos met gevarieerde vragen; van visieontwikkeling tot begeleiding bij een praktische aanpak. Reos adviseurs - er zijn op dit moment drie adviseurs die zich actief met zelfmanagement bezig houden - worden erkend als praktische experts die zorggroepen en zorgverleners goed kunnen helpen bij het realiseren van zelfmanagement.

Kennisdeling
Goed advies kunnen geven op zo’n snel veranderd terrein kan alleen maar als we zelf goed onze expertise op peil houden. We wisselen kennis uit met andere ROS’en uit het ROS-netwerk waar Reos onderdeel van uitmaakt. 

Drie strategieën om zelfmanagement te stimuleren
Bij het stimuleren van zelfmanagement hanteert Reos een brede strategie. Soms is de invalshoek praktisch, soms meer gericht op gezamenlijke visieontwikkeling en in andere gevallen staat het effectief organiseren van de verandering centraal. We hanteren drie strategieën om zorgorganisaties en WMO afdelingen van gemeenten te adviseren en te begeleiden bij visie-ontwikkeling en implementatie van ‘eigen regie’. Deze drie strategieën om zelfmanagement te bevorderen, zien wij als aanvullend en overlappend.

Vaardigheden van individuele zorgverleners en hun patiënten versterken
We adviseren opdrachtgevers over methoden om eigen regie van patiënten te versterken. Vaak hebben we het dan over scholing van zorgverleners. We zoeken met hen naar scholingsmethoden die gelijkvormig zijn met de ‘eigen regie’-filosofie, dus methoden die goed passen bij de wensen en behoeften van patiënten en zorgverleners en waar veel ruimte is voor individualisering van de aanpak. 

Leertraject zelfmanagement
Het leertraject Zelfmanagement dat door Reos is ontwikkeld, is daarvan een goed voorbeeld: in het leertraject wordt wel kennis aangeboden, maar centraal staat het vormgeven van het eigen traject in de GES of Gezondheidscentrum. Het traject is al bij drie GES’en uitgevoerd. De uitvoering van de trajecten wordt door de zorggroep gefinancierd.

Workshops
Scholing over deelaspecten van zelfmanagement levert een belangrijke bijdrage aan de implementatie van het eigen regie gedachtengoed. Door de scholing wordt het denken over eigen regie in de zorg aangewakkerd. Bijvoorbeeld scholing over toepassen van individuele zorgplanning, keuze uit eHealth mogelijkheden, motivational interviewing, het inzetten van een patiëntenprofiel, of het motiveren van team en collega’s voor zelfmanagementondersteuning. Reos verzorgt workshops over diverse thema’s voor zorgorganisaties.

Eigen regie vormgeven in uw eerstelijnsorganisatie
Reos adviseert coördinatoren en managers van (grote) eerstelijns samenwerkingsverbanden en zorggroepen hoe zij ‘eigen regie’ kunnen vormgeven in hun organisatie. 

Scan & Plan 
Zorggroepen kunnen sinds eind 2015 kosteloos gebruik maken van de Scan & Plan van Zelfzorg ondersteund (ZO!). Reos heeft zorggroepen hierbij geadviseerd.

Diverse zorggroepen/ praktijken hebben al een Scan & Plan gedaan. Het opstellen van een visie en plan van aanpak is een taak van de zorggroep zelf, maar vaak is ondersteuning meer dan welkom. Reos kan u op verschillende manieren helpen: bij het uitwerken van verbeterprojecten (die aan de financieringsvoorwaarden voldoen), met extra projectbegeleiding als dat nodig is of uitvoering van onderdelen van het project (scholing, opzet patiëntenpanel etc.) of bij het opzetten van een goede evaluatie om het opschalen te versnellen.

Gericht op de verbinding tussen zorg en het sociale domein
Reos adviseurs faciliteren zorgverleners, gemeenten, welzijn, wijkverpleging en andere partners bij het samen inrichten van activiteiten ter bevordering van positieve gezondheid.

Synergie op eigen regie
Reos heeft een bijeenkomst georganiseerd om synergie te creëren op het thema eigen regie in Leiden. Zorgprofessionals van diverse pluimage, welzijnsinstellingen, gemeente en patiënten- en vrijwilligersorganisaties bespraken vanuit hun dagelijkse praktijk hoe zij aan ‘eigen regie’ werken. Welke visie is leidend? Wat lukt al goed? Waar loopt men - gezamenlijk – tegen aan? Door de synergie maakte men gebruik van elkaars werkwijze; 1 + 1 wordt dan 3! Naar aanleiding van deze ervaringen blijkt er op veel plaatsten belangstelling te zijn om vergelijkbare bijeenkomsten te organiseren. 

Reos wil deze synergie voortzetten in de andere regio’s waar vanuit de gemeenten, zorggroepen of welzijnsorganisaties interesse is om met eigen regie of positieve gezondheid aan de slag te gaan.

Heeft u behoefte aan advies over het realiseren van eigen regie? 

Neem contact op met Eva van Steenbergen

Neem contact op met John Hoenen

Netwerkkaart

Op de Netwerkkaart vindt u de beroepsnetwerken en themanetwerken uit de eerstelijnszorg in Amstelland Haarlemmermeer, Midden-Holland en Zuid-Holland Noord. In een later stadium voegen we ook andere typen netwerken toe.

Een krachtenbundeling van zorgprofessionals is een voorwaarde om samenhangende zorg te organiseren. Adviseurs van Reos begeleiden vele van deze netwerken.

Wilt u dat uw netwerk ook gevonden wordt door andere (zorg)professionals? U kunt uw regionale netwerk aanmelden voor deze kaart. Stuur een e-mail aan Marieke van Schie, aanspreekpunt netwerkvorming.

Top