Waar past eHealth in de landelijke ontwikkelingen?

Voorkomen, verplaatsen en vervangen van zorg

De toekomst van de zorg staat onder druk. Het aantal 75-plussers neemt fors toe van 1,3 miljoen nu naar 2,1 miljoen in 2029. Mensen wonen langer zelfstandig thuis en zijn waarschijnlijk langer hulpbehoevend. En dat terwijl het aantal arbeidskrachten in de zorg en het aantal mantelzorgers juist afneemt.  eHealth kan op al deze gebieden een bijdrage leveren. In dit artikel zetten we de belangrijkste landelijke ontwikkelingen voor huisartspraktijken op een rij.

eHealth kan bijdragen aan het voorkomen, verplaatsen en vervangen van zorg

Om de problemen in de zorg het hoofd te bieden is het beleid van het ministerie van VWS gericht op het voorkomen van zorg (preventie), het verplaatsen van zorg (van de tweede lijn naar de eerste en nulde lijn) en het vervangen  van zorg (anders  werken en meer regie bij de patiënt). eHealth kan op al deze gebieden een bijdrage leveren. Bijvoorbeeld door (regionaal) in kaart te brengen welke risico's het grootste zijn voor kwetsbare groepen en daar proactief interventies op te doen. Het verplaatsen van zorg (of: het bieden van de juiste zorg op de juiste plaats) gebeurt bijvoorbeeld door artsen beslisondersteuning te bieden op basis van grootschalige analyse van data. Een voorbeeld van het vervangen van zorg is het thuismeten door patiënten, die daardoor meer inzicht in hun eigen gezondheidssituatie krijgen en minder vaak de huisarts of het ziekenhuis hoeven te bezoeken.

Beleid van de Rijksoverheid

De Rijksoverheid wil dat eHealth vaker wordt gebruikt en stimuleert de zorgsector om meer digitale zorg aan te bieden. Concreet gestelde doelen zijn:

  • Toegang tot medische gegevens
    Doelstelling is dat in 2019  ten minste 80% van de chronisch zieken direct toegang krijgt tot zijn eigen medische gegevens. En ten minste 40% van de overige Nederlanders.
  • Zelfstandig metingen doen
    Doelstelling is dat in 2019 75% van de chronisch zieken en kwetsbare ouderen zelf metingen kan  doen en deze delen met hun zorgverlener. Denk bijvoorbeeld aan metingen van de bloeddruk of het cholesterolgehalte.
  • Online contact met zorgverlener
    Mensen die thuis zorg en ondersteuning ontvangen, kunnen – als zij dat willen - in 2019 via een beeldscherm 24 uur per dag contact opnemen met een zorgverlener.

Meer informatie over het beleid van de rijksoverheid en actuele beleidsdocumenten vind je op rijksoverheid.nl: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/e-health/overheid-stimuleert-e-health

Hoe worden deze doelen bereikt?

Om deze doelen te bereiken, onderneemt het Rijk verschillende acties. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt aan het bekender maken eHealth en slimme zorgoplossingen, onderzoek naar nieuwe ideeën in de zorg wordt gestimuleerd (via ZonMw) en er wordt gewerkt aan het makkelijker maken van digitale uitwisseling van gegevens.

Financiële regelingen

Het rijk heeft een aantal financiële regelingen in het leven geroepen om het gebruik en verder opschalen van eHealth te stimuleren. Er is de komende jaren ruim een miljard euro beschikbaar. Meer informatie hierover vind je in deze special via het overzicht van beschikbare regelingen en subsidies.

Online patiënteninzage in de eerstelijnszorg (OPEN)

Vanaf 1 juli 2020 moeten patiënten in Nederland kunnen beschikken over de eigen medische gegevens die zorgverleners van hen bijhouden. Het belangrijkste daarvan is dat mensen meer grip op hun eigen gezondheid krijgen. Om dit mogelijk te maken hebben het NHG, LHV en InEen het vierjarige programma OPEN opgezet. Het landelijk programmabureau OPEN ondersteunt huisartsen(organisaties) zodat het plannen en invoeren van de benodigde ICT-aanpassingen goed kan verlopen. OPEN helpt zorgverleners om op tijd klaar te zijn voor de nieuwe wettelijke verplichtingen op het gebied van inzagerecht en gegevensbescherming.
Meer informatie vind je via de website van het programmabureau: https://www.open-eerstelijn.nl/ en in dit artikel over OPEN dat eerder verscheen op onze website.

Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) en MedMij

Een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) is een app of website voor (zorg)consumenten, bedoeld om gezondheidsgegevens te verzamelen, te beheren en te delen. Met dit online hulpmiddel is het voor gebruikers mogelijk om grip te houden op hun eigen gezondheidsdata: van behandeling tot medicatie, inentingen en onderzoeksuitslagen. MedMij gaat ervoor zorgen dat gezondheidsgegevens probleemloos en veilig kunnen worden uitgewisseld en dat gebruikers deze gegevens in één PGO veilig kunnen inzien, bijhouden en delen met anderen.

Meer informatie vind je via de website van Medmij: https://www.medmij.nl/pgo/

 

Top