thema's

Gezond en waardig ouder worden

Mensen wonen langer zelfstandig. Dat vraagt om een goed afgestemde en gestroomlijnde samenwerking tussen (zorg)professionals. Reos adviseert en begeleidt.

Het zorglandschap is ingrijpend veranderd. Vanaf 2015 zijn de zorg en ondersteuning van ouderen anders georganiseerd en gefinancierd. Drie wetten zijn van belang: de Wet maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Het uitgangspunt van deze drie wetten? Dat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Belangrijk hierbij is dat mensen zelf de regie hebben over hun leven en over de zorg en ondersteuning die ze krijgen. 

In 2020 is één op de vier Nederlanders ouder dan 65 jaar
Mensen worden steeds ouder en wonen langer zelfstandig. In 2020 is één op de vier Nederlanders ouder dan 65 jaar. In sommige gebieden, zoals Midden-Holland, is dit aantal nog hoger. Met de jaren worden ouderen beperkter in hun mobiliteit. Bovendien nemen hun fysieke en cognitieve functies af. Er ontstaan crisissituaties, de eerstelijnszorg raakt overbelast en veel ouderen belanden onnodig op de huisartsenpost of de spoedeisende hulp van het ziekenhuis. De acute opvang van ouderen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen is op dit moment een probleem, zowel landelijk als regionaal. 

Vergrijzing stijgt explosief 
Het aantal mensen met dementie neemt toe. Dit aantal gaat door de vergrijzing zelfs explosief stijgen. Oudere mensen hebben ook een toenemend risico op chronische aandoeningen, zoals diabetes, hart- en vaatziekten en hoge bloeddruk. Sociaal gezien wordt het netwerk van sociale contacten rondom ouderen steeds dunner. Daardoor liggen eenzaamheid, ondervoeding en minder bewegen op de loer. 

Positieve gezondheid en eigen regie
Het is belangrijk dat ouderen de regie hebben. En dat we hen betrekken bij de zorg- en dienstverlening. Dat vraagt om praten mét in plaats van praten óver. Een andere benadering is dus nodig. Werken vanuit de definitie ‘positieve gezondheid’ kan een hulpmiddel zijn. Ofwel: kijken naar de behoeften en mogelijkheden op de diverse leefgebieden. Met het programma ‘Gezond en waardig ouder worden’ wil Reos bijdragen aan goed afgestemde en gestroomlijnde samenwerking tussen de (zorg)professionals. Zodat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen wonen en hierin zelf de regie voeren. 

De juiste zorg op het juiste moment door de juiste zorgprofessional 
De uitdagingen zijn groot. De gezondheidszorg is er nog onvoldoende op ingericht dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en niet tussen wal en schip vallen. Veel thuiswonende ouderen hebben te maken met meerdere zorgprofessionals uit zorg en welzijn. Er zijn dus meerdere gezamenlijke opgaven. Dat vraagt om een integrale visie en aanpak op ouderenzorg. 

Samenwerking tussen medisch en sociaal domein
De samenwerking en afstemming tussen het medisch en sociaal domein wordt steeds belangrijk. Daarin is nog veel te winnen. Er zijn vaak (nog) geen duidelijke afspraken. De coördinatie mist en men weet niet wie waarvoor verantwoordelijk is. Er is noodzaak tot en behoefte aan goede onderlinge communicatie en afstemming. Zorgprofessionals, de ouderen zelf en diens mantelzorger zijn onvoldoende bekend met het aanbod en waar men op welk moment terecht kan voor zorg en ondersteuning. Dit vraagt om goede afstemming en ketenafspraken waarin duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is en wie wanneer de coördinerende rol op zich neemt. Van preventie en (vroeg)signaleren tot behandelen. Dit proces kan complex zijn. 

De meerwaarde van Reos 
In haar rol van onafhankelijke partner verbindt Reos alle partijen en adviseert bij het ontwerpen van een gezamenlijke visie en gestroomlijnde ketenaanpak- en ketenafspraken. Met als resultaat: een goed afgestemd ketenaanbod en een multidisciplinaire ketensamenwerking. De juiste zorg, op het juiste moment, door de juiste (zorg)professional. Dát is het uiteindelijke doel.

Advies over het organiseren van samenwerking
Reos, adviesbureau voor de zorg en het sociaal domein, adviseert u volledig bij het organiseren van samenwerking: van strategie tot inrichting van de nieuwe processen. U kunt ons ook inschakelen op deelgebieden. Dit hangt onder meer af van de aard, omvang en complexiteit van het project. We kunnen optreden als kwartiermaker of programma-, project- en procesleider. Als (strategisch) adviseur, coach of begeleider. 

Advies over het opzetten van samenwerkings- en netwerkvormen
Om de afstemming van zorg en ondersteuning te verbeteren, adviseert Reos bij het opzetten van nieuwe samenwerkingsvormen en netwerkvormen tussen de eerstelijnszorg, het sociaal domein en  welzijn rondom specifieke groepen ouderen. Reos adviseert met als doel te komen tot een integrale visie, of om deze verder te ontwikkelen. Hiervoor brengt Reos partijen bij elkaar. 

Voorbeelden uit de praktijk 
Reos ondersteunt meerdere gemeenten bij het opzetten van ketenafspraken rond dementie. 
We implementeren PaTz-groepen (PaTz= Palliatieve Thuiszorg) om de kwaliteit van zorg in de laatste levensfase van een patiënt te verbeteren. 

Een ander voorbeeld is het opzetten van een Gestructureerd Periodiek Overleg (GPO). In dit overleg bespreken verschillende disciplines casuïstiek van kwetsbare ouderen en maken vervolgens gezamenlijk een zorgbehandelplan. Hierin staat wie wat doet in de zorg en ondersteuning van de kwetsbare ouderen. 

Reos is als adviseur ook betrokken bij de Preventiecoalitie van Zorg en Zekerheid en Gemeente Amstelveen. Dit om te komen tot een gestructureerde ketenaanpak valpreventie. We begeleiden het proces rondom medicatiebeoordeling voor ouderen. Deze pilot heeft als doel om het medicijngebruik onder oudere patiënten van 70 jaar en ouder met multi-morbiditeit te beoordelen, en zo mogelijk geneesmiddelen op verantwoorde wijze te stoppen (‘deprescribing’). De oudere wordt actief betrokken bij besluitvorming over zijn medicatie (shared decision making). Uitkomst van de pilot was dat het aantal medicijnen werd teruggebracht en minder gezondheidsklachten veroorzaakt door medicatie.  

Wat kunnen we voor ú betekenen?
Reos is bij uitstek de organisatie die adviseert bij het lokaal en regionaal opzetten van nieuwe initiatieven. Met als doel te komen tot goed afgestemde zorg- en dienstverlening. De juiste zorg, op het juiste moment door de juiste professional. 

Wilt u ook werk maken van een goede samenwerking en afstemming tussen zorg en welzijn in ouderenzorg? En wilt u weten wat Reos voor ú kan betekenen?

Neem contact op met Monica van Papendrecht

Netwerkkaart

Op de Netwerkkaart vindt u de beroepsnetwerken en themanetwerken uit de eerstelijnszorg in Amstelland Haarlemmermeer, Midden-Holland en Zuid-Holland Noord. In een later stadium voegen we ook andere typen netwerken toe.

Een krachtenbundeling van zorgprofessionals is een voorwaarde om samenhangende zorg te organiseren. Adviseurs van Reos begeleiden vele van deze netwerken.

Wilt u dat uw netwerk ook gevonden wordt door andere (zorg)professionals? U kunt uw regionale netwerk aanmelden voor deze kaart. Stuur een e-mail aan Marieke van Schie, aanspreekpunt netwerkvorming.

Top