thema's

GGZ: naar goede samenwerkingspraktijken

Psychische stoornissen komen veel voor: 43,5 procent van de volwassen Nederlandse bevolking krijgt ooit in het leven een psychische stoornis. Veelal hebben mensen een combinatie van lichamelijke en psychische klachten en sociale en maatschappelijke problemen. Hoe houden we de GGZ in de toekomst beheersbaar en betaalbaar? Dit vraagt om een innovatieve en integrale aanpak. Reos adviseert instellingen en netwerken bij het realiseren van integrale samenwerking .

Uitdagingen voor de GGZ
De behoefte aan psychische hulp blijft stijgen. Er zijn lange wachttijden, terwijl de samenleving roept om effectievere zorg. Kortom, volop uitdagingen. Het vraagt bijvoorbeeld om een goed werkende poortwachtersfunctie van huisarts en POH-GGZ. Belangrijk is ook een goede aansluiting van de eerste lijn met de wijkteams en de centra voor Jeugd en Gezin. Zo is er bij die Centra voor Jeugd en Gezin veel behoefte aan specifieke deskundigheid van een POH-Jeugd-GGZ. Ten derde is het belangrijk dat de regionale kwaliteitscyclus goed werkt.

Innovatiekansen voor de GGZ
Innovaties bieden kansen. De GGZ werkt meer wijkgericht en zet steeds vaker ervaringsdeskundigen in. Dat biedt nieuwe mogelijkheden, zoals het inzetten van informele (zorg)netwerken en andere resources. We gaan van care & cure naar een focus op eigen (veer)kracht en steun uit de omgeving. De geestelijke gezondheid is dus niet meer alleen de verantwoordelijkheid van de professionele GGZ.

Nadruk op eigen kracht en resources 
Een goede GGZ sluit aan bij wijkteams met daarin alle wijkpartners. Bovendien verschuift de focus van cure en care naar leefbaarheid en welzijn. Naar een aanvaardbaar leven met de nodige kwetsbaarheid waarvoor incidenteel ambulante of klinische behandeling nodig is. 

Positieve gezondheid 
Reos is ervan overtuigd dat het concept ‘positieve gezondheidszorg’ een goed hulpmiddel is. Hierbij ligt de nadruk niet op iemands ziekte of beperking, maar op het versterken van de gezondheid die er wél is. Door mensen te vragen wat zij het liefst zélf veranderen, wordt hun bron van veerkracht aangesproken. De zorgprofessional kijkt samen met de patiënt naar zijn mogelijkheden en behoeften. En adviseert over het eigen vermogen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Het doel? Eigen regie en veerkracht. En een betekenisvol leven. 

Naar een integrale ketenaanpak
De laatste jaren zijn huisartspraktijken uitgebreid met praktijkondersteuners voor psychische problemen: de POH-GGZ. Reos signaleert dat de eerste lijn steeds meer behoefte krijgt aan verregaande samenwerking met Basis-GGZ en specialistische GGZ. Met diverse zorgprogramma’s stimuleert Reos de gezamenlijke opgave om de patiënt zo snel mogelijk de juiste zorg op de juiste plek te bieden. 

De GGZ in transitie
Er is een beweging ontstaan die de GGZ effectiever en betaalbaarder wil maken. De auteurs van het boek ‘Goede GGZ, Nieuwe concepten, aangepaste taal en betere organisatie’ doen onder meer voorstellen voor herontwerp van de sector. Een sector die wordt overvraagd en steeds meer dient samen te werken met partijen zoals het sociaal domein, ervaringsdeskundigen, woningcorporaties en de eerste lijn. Dat leidt tot andere concepten, een andere taal en een andere organisatie van de GGZ. 

Inzet van ervaringsdeskundigen
Natuurlijk, experts blijven nodig. Maar goede geestelijke gezondheidszorg biedt ook ruimte voor de inzet en adviezen van ervaringsdeskundigen. Zij kunnen een belangrijke rol spelen voor patiënten met vergelijkbare problemen. 

Inzet van e-health
Ook e-health biedt kansen om patiënten beter te ondersteunen. De GGZ loopt voorop met de inzet van e-health en blended care programma’s. Dit kan bijdragen aan meer eigen regie, betere nuldelijnszorg en goede leefstijladviezen. Reos inventariseert wat wel en niet werkt en organiseert kennisuitwisseling tussen GGZ-zorgverleners. 

De rol van het sociaal domein
Belangrijk voor een goed functionerende geestelijke gezondheidszorg is ook de rol van het sociaal domein. We moeten levensproblemen niet te snel diagnosticeren en medicaliseren. Maar is specialistische hulp nodig, dan moet dat snel duidelijk worden. Bij ernstige problemen moeten er niet te veel schakels zijn. Kortom: adequate consultatie en diagnose én goede verwijsmogelijkheden.

Onze visie: de regionale aanpak
Reos gelooft in een lokale en regionale aanpak. De afgelopen jaren was Reos nauw betrokken bij de regionale ontwikkeling van samenwerkingspraktijken, waaronder Netwerk Next, GGZ netwerk Haarlemmermeer en de POH GGZ platforms Knooppunt Ketenzorg en het regionaal Schakelteam sluitende aanpak voor personen met verward gedrag.

Wat kunnen we voor ú betekenen?
Reos is een regionaal adviesbureau voor de gezondheidszorg en maatschappelijke organisaties. Dankzij onze bekendheid met GGZ-vraagstukken en met de regionale spelers en wijkspelers kunnen we u goed adviseren bij de actuele en uitdagende vraagstukken in de GGZ-sector. 

De Reos-adviseurs kunnen u vanuit diverse rollen van dienst zijn: als adviseur, mediator, samenwerkingsspecialist, en vliegwiel voor innovatie. Nieuwsgierig geworden? Neem vrijblijvend contact op met de Reos-adviseur Martine Jongboer.

Netwerkkaart

Op de Netwerkkaart vindt u de beroepsnetwerken en themanetwerken uit de eerstelijnszorg in Amstelland Haarlemmermeer, Midden-Holland en Zuid-Holland Noord. In een later stadium voegen we ook andere typen netwerken toe.

Een krachtenbundeling van zorgprofessionals is een voorwaarde om samenhangende zorg te organiseren. Adviseurs van Reos begeleiden vele van deze netwerken.

Wilt u dat uw netwerk ook gevonden wordt door andere (zorg)professionals? U kunt uw regionale netwerk aanmelden voor deze kaart. Stuur een e-mail aan Marieke van Schie, aanspreekpunt netwerkvorming.

Top