thema's

Goed leven met een chronische aandoening

Steeds meer mensen hebben één of meer chronische aandoeningen. Dat komt omdat we gemiddeld ouder worden en diagnoses eerder worden gesteld. De gevolgen: meer werkdruk en stijgende zorgkosten. Hoe houden we de zorg toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief? Samen met klanten en partners in de zorg organiseert Reos de zorg en ondersteuning slimmer. We adviseren en begeleiden. 

Uitdagingen voor zorgprofessionals 
Zorgprofessionals hebben de uitdaging de beste zorg en ondersteuning aan de patiënt de (blijven)  bieden. Dat doen zij steeds meer samen, en ook steeds meer met professionals uit het sociaal domein. Zoals met de gemeente, welzijnsorganisaties en maatschappelijk werkers. Samenwerken is belangrijk, zeker voor mensen met een chronische ziekte. Want zij hebben meestal te maken met meerdere zorgprofessionals. In de eerste lijn, en soms ook in de tweede lijn. 

Naar persoonsgerichte zorg
Reos maakt zich hard voor persoonsgerichte zorg. Belangrijk, gezien de vele protocollen waar zorgprofessionals zich – weliswaar met goede bedoelingen – aan moeten houden. Zo moet een patiënt met de diagnose diabetes vier keer per jaar naar de huisarts voor controle. Houdt de huisarts zich hier niet aan, dan loopt hij geld mis van de zorgverzekeraar. De richtlijnen zijn dus teveel financieringsinstrumenten geworden. De individuele patiënt moet weer centraal staan.

Databank met relevante patiëntdata 
Persoonsgerichte zorg kijkt naar de behoefte van de individuele patiënt. De ene diabetespatiënt heeft misschien genoeg aan één jaarlijkse controle, terwijl een ander acht keer per jaar controle nodig heeft. Dit vraagt om goede samenwerking én om actuele en complete patiëntinformatie. Reos adviseert en doet projectmanagement bij Gezonde zorg, Gezonde regio. Een innovatief programma die werkt met een databank die gegevens van eerstelijns zorgprofessionals multidisciplinair verzamelt en teruggeeft aan de eerstelijnszorg. De professional krijgt zo relevante data over de individuele patiënt. De databank biedt een oplossing voor de beperkte uitwisselbaarheid van informatie. Voordeel is ook dat zorgprofessionals pro-actiever kunnen werken en tijdig bepaalde groepen in beeld kunnen krijgen. Dit kan medische problemen voorkomen.

Werken met multidisciplinaire zorgprogramma’s
Voorkomen is beter dan genezen. Door hun leefstijl te veranderen, kunnen mensen een chronische ziekte uitstellen of zelfs voorkomen. De vraag is echter of de zorg aan deze mensen per definitie moet worden gegeven door de gespecialiseerde - of eerstelijnszorg. Steeds meer zoekt de zorg de samenwerking op met het sociaal domein, waarbinnen preventief of op advies van zorgprofessionals met de leefstijl of sociale problematiek van mensen aan de slag wordt gegaan.

Dat vraagt om het ontwikkelen, uitvoeren en onderhouden van multidisciplinaire zorgprogramma’s, waarin: 
•    eerstelijnszorgverleners onderling goed samenwerken;
•    eerstelijnszorgverleners goed samenwerken met medisch specialisten (voor een goede overheveling van taken);
•    eerstelijnszorgverleners goed samenwerken met het sociaal domein;
•    er een nieuwe balans is tussen programmatische zorg en een persoonsgerichte aanpak;
•    er aandacht is voor het coachen van patiënten op eigen regie waar dat kan;
•    er oog is voor risicogroepen met lage gezondheidsvaardigheden en/of taalachterstand. 

Triple Aim en Positieve Gezondheid
Juist bij het verbeteren van de zorg voor mensen met chronische aandoeningen zijn de concepten Triple Aim en Positieve Gezondheid heldere kompassen. Waarom? Omdat hierbij de actieve rol van de patiënt steeds centraler staat. Op het gebied van kwaliteit van leven, leefplezier en ervaren gezondheid. 

Triple Aim
Triple Aim is een concept voor het duurzaam organiseren van zorg. Drie doelstellingen staan centraal: het verbeteren van de ervaren kwaliteit van zorg, het verbeteren van de gezondheid van een populatie en het verlagen van de kosten per hoofd van de bevolking. 

Positieve Gezondheid
In het concept Positieve Gezondheid wordt gezondheid niet gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan. En zoveel mogelijk de eigen regie te voeren. Gezondheid is niet meer alleen het domein van de zorgprofessional, maar van ons allemaal.

Innovatief werken
Het is belangrijk dat zorgprofessionals meegroeien met de behoeften van deze tijd. Dat vraagt om gericht én bewust vernieuwen. De pilots van Gezonde zorg, Gezonde regio zijn hier een voorbeeld van. Gaandeweg ontdekken de samenwerkende partners de voorwaarden voor continue innovatie. Zo is het belangrijk dat partners een gedeelde innovatieagenda hebben met punten waar ze samen aan werken. Er moet ook ruimte zijn voor innovatie, in termen van mandaat, tijd en geld. En om concreet aan de slag te kunnen met innovatie, moeten professionals een helder handvat hebben, zodat ze weten wat er van hen wordt verwacht. Ze moeten ook de ruimte krijgen om te mógen leren van het uitproberen. 

De meerwaarde van Reos
Reos adviseert partijen in de zorg bij het slimmer organiseren van de door hen gezamenlijk geboden zorg. Een gedeeld doel, prettige samenwerking en een resultaat gerichte aanpak zijn daarin belangrijke elementen. De beoogde resultaten: toegankelijke, betaalbare en kwalitatieve zorg. We geven advies en treden op als proces en/of projectbegeleider. 

Advies
Onze adviseurs houden de innovaties en ontwikkelingen in de chronische zorg goed bij, zodat zij regionale partners op bestuurlijk niveau goed kunnen adviseren. En zij dragen actief bij aan het verhelderen van de randvoorwaarden voor innoveren en implementeren.

Projectmanagement 
Sinds 2005 begeleidt Reos eerstelijnszorgverleners bij het opstellen, implementeren en evalueren van zorgprogramma’s voor mensen met een chronische aandoening. En bij het maken van transmurale afspraken met de gespecialiseerde zorg. Inmiddels voert Reos het projectmanagement van meerdere transmurale initiatieven of samenwerkingtrajecten met het sociaal domein.

Voorbeelden uit de praktijk
Reos levert procesbegeleiding en bestuurlijk advies bij de volgende initiatieven:

Knooppunt Ketenzorg
Knooppunt Ketenzorg werkt aan effectieve regionale ketenzorgprogramma’s in Zuid-Holland Noord. 
Goed functionerende zorgketens zorgen voor heldere en goed op elkaar aansluitende werkafspraken en minder overlap in zorgtaken. Dit zorgt voor kwalitatief goede, betaalbare en voorspelbare zorg.

Gezonde zorg, Gezonde regio
De proeftuin Gezonde zorg, Gezonde regio heeft tot doel om te komen tot zorg-op-maat voor ouderen en mensen met een chronische aandoening. Met als doel dat zij ook in de toekomst voldoende zorg krijgen. In Zuid-Holland Noord zijn pilots uitgevoerd om de zorg aan de individuele patiënt te optimaliseren. 

Substitutie atriumfibrilleren
In Zuid-Holland Noord zijn inhoudelijke protocollen en samenwerkingsafspraken gemaakt over atriumfibrilleren bij hart- en vaatziekten in de eerste en de tweede lijn. Met als doel te komen tot een nog hogere kwaliteit van zorg. Centraal staat de vraag: hoe zorgen we ervoor dat de inhoudelijke afspraken ook in de praktijk worden gerealiseerd? 

Wat kunnen we voor ú betekenen?
Wilt u ook werk maken van slimmer georganiseerde zorg voor mensen met een chronische aandoening? En wilt u weten wat Reos voor u kan betekenen? 

Neem contact op met Martine Jongboer 

Netwerkkaart

Op de Netwerkkaart vindt u de beroepsnetwerken en themanetwerken uit de eerstelijnszorg in Amstelland Haarlemmermeer, Midden-Holland en Zuid-Holland Noord. In een later stadium voegen we ook andere typen netwerken toe.

Een krachtenbundeling van zorgprofessionals is een voorwaarde om samenhangende zorg te organiseren. Adviseurs van Reos begeleiden vele van deze netwerken.

Wilt u dat uw netwerk ook gevonden wordt door andere (zorg)professionals? U kunt uw regionale netwerk aanmelden voor deze kaart. Stuur een e-mail aan Marieke van Schie, aanspreekpunt netwerkvorming.

Top