programma's

Op weg naar integrale geboortezorg

Iedere aanstaande vrouw en ieder ongeboren kind verdient de beste mogelijke zorg. Met integrale geboortezorg worden de krachten gebundeld en staat de zwangere centraal. Reos adviseert en begeleidt.

Zwangerschap en geboorte zijn normale fysiologische processen. En iedere aanstaande moeder (en haar ongeboren kind) verdient de best mogelijke geboortezorg. Het risico op ziekte of sterfte is helaas niet volledig te vermijden. Maar we kunnen die risico’s wel minimaliseren. Hoe? Met effectieve preventie en nog meer aandacht voor samenwerking. Op 1 juni 2017 is daarom de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg vastgesteld. 

Alle regionale verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s) moeten deze Zorgstandaard uiterlijk in januari 2020 hebben geïmplementeerd. Hoofdrolspelers hierin zijn de eerste- en tweedelijns verloskundigen, de verloskundig actieve huisartsen en de gynaecologen. Zij dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de verloskundige zorg. Hoe regel je dat onderling goed, te midden van de hectiek van alledag? En hoe kom je tot duurzame samenwerking? Reos adviseert en ondersteunt met het programma ‘Op weg naar integrale geboortezorg’.

Wat houdt de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg in?
De Zorgstandaard Integrale Geboortezorg bepaalt de inhoudelijke kaders van de basiszorg aan moeder en kind. Voor elke fase van de zwangerschap omschrijft de standaard de noodzakelijk geachte zorg voor de zwangere. Met deze indicatoren kan de kwaliteit van de geleverde geboortezorg worden gemeten. De Zorgstandaard beschrijft waar kwalitatief goed zorg aan moet voldoen en zegt iets over de organisatie en financiering. Het doel is de zorg steeds verder te optimaliseren. In juli 2017 moest elke VSV een plan van aanpak gereed hebben. En vanaf het verslagjaar 2018 moet elke VSV op landelijk niveau eens per jaar cliëntervaringsinformatie aanleveren via de Net Promotor Score (NPS). Dit zijn slechts twee van de verplichtingen.

De zwangere centraal
De keten van de geboortezorg is lijnoverstijgend en omvat de zorg vanaf de preconceptiefase tot en met zes weken na de geboorte. Inclusief kraamzorg en jeugdgezondheidszorg, en soms inclusief de huisarts en de kinderarts. Elke VSV bepaalt zelf hoe het de zorg rond de zwangere organiseert. Daarbij staat de zorgvraag van de zwangere centraal. De cliënt is dus niet meer uitsluitend het onderwerp van de geboortezorg, maar ook een gesprekspartner over deze zorg. Bovendien moet de Zorgstandaard onder- én overbehandeling voorkomen. Een goed voorbeeld is het aanbieden van echo’s. Goede zorg betekent dat een VSV alleen de noodzakelijke echo’s aanbiedt. Dit voorkomt overbehandeling, wat de zorgkosten drukt. Ook onderbehandeling moet worden voorkomen. De richtlijnen worden bepaald op basis van de kwaliteitseisen en wetenschappelijk onderzoek. 
 
De meerwaarde van Reos
Reos adviseert en ondersteunt VSV’s bij de implementatie van de Zorgstandaard in hun praktijkvoering. Als neutrale en niet-belanghebbende derde zoeken we naar de beste oplossing voor alle partijen. Dit doen we met kennis van de landelijke kaders (de wet- en regelgeving) en ontwikkelingen. In de regio Zuid-Holland Noord is Reos nauw betrokken bij en goed op de hoogte van het veld. Via het landelijke ROS-netwerk is Reos ook op de hoogte van de dynamiek in andere regio’s. 

Onze dienstverlening voor VSV’s:

 • Lijnoverstijgende samenwerking organiseren en ondersteunen;
 • Procesbegeleiding en projectmanagement;
 • Ondersteuning bij het ontwikkelen, implementeren en evalueren van nieuwe zorg;
 • Sparringpartner bij het uitzetten van beleidslijnen en strategische keuzes;

Implementatie van concrete thema’s 
We adviseren VSV’s over implementatie van onder meer de volgende concrete thema’s:

 • Het stimuleren en organiseren van een grotere inbreng van de zwangere;
 • Speciale aandacht voor vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden;
 • Het ondersteunen van zelfmanagement en ‘eigen regie’;
 • Het inrichten van adequate voorlichting en counseling.

Voorbeelden uit de praktijk
Reos is inmiddels betrokken bij het implementeren van de geboortezorg in meerdere VSV’s. Onder meer in de volgende rollen: 

Proces- en projectbegeleiding

 • Het ontwikkelen van integrale voorlichting in de vorm van Geboortemail en voorlichtingsbijeenkomsten;
 • Ontwikkelen van zorgpaden voor kwetsbare zwangere door een multidisciplinaire werkgroep;
 • Onderzoeken van de procesinrichting van partusassistentie door de kraamzorg in het ziekenhuis.

Versterking van de eerstelijn

 • Het coördineren van kruisbestuivingsoverleg tussen alle eerstelijns verloskundigen die deelnemen aan integrale projecten en werkgroepen Coördineren van bestuurlijk overleg tussen kraamzorg, verloskundigen en CJG’s;
 • Fungeren als sparringpartner voor bestuurders.

Wat kunnen we voor ú betekenen?
Reos is bij uitstek de partij die samen met uw VSV toewerkt naar integrale geboortezorg. Met als doel: optimale zorg voor moeder en kind. We zijn er voor beleidsmakers bestuurders en andere partijen in de geboortezorg.

Wilt u ook werk maken van de implementatie van integrale geboortezorg? En wenst u daarbij advies en ondersteuning van een onafhankelijke en neutrale derde die boven de partijen staat? Neem voor meer informatie contact op met de Reos-adviseurs Annemarie van der Stee of Neline van Toor.

Lees in de Reos nieuwsbrief van januari bij welke vraagstukken wij u in 2018 kunnen helpen

Netwerkkaart

Op de Netwerkkaart vindt u de beroepsnetwerken en themanetwerken uit de eerstelijnszorg in Amstelland Haarlemmermeer, Midden-Holland en Zuid-Holland Noord. In een later stadium voegen we ook andere typen netwerken toe.

Een krachtenbundeling van zorgprofessionals is een voorwaarde om samenhangende zorg te organiseren. Adviseurs van Reos begeleiden vele van deze netwerken.

Wilt u dat uw netwerk ook gevonden wordt door andere (zorg)professionals? U kunt uw regionale netwerk aanmelden voor deze kaart. Stuur een e-mail aan Marieke van Schie, aanspreekpunt netwerkvorming.

Top