actueel

Eerstelijnsopvang in de regio onder de loep

Eerstelijnsopvang is bedoeld voor ouderen die door een medische oorzaak niet meer veilig thuis kunnen verblijven, maar waarvoor geen ziekenhuisopname nodig is. Huisartsen, de spoedeisende hulp, ziekenhuizen (op het moment van ontslag) en soms Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) ervaren dat zij niet of niet snel genoeg tijdelijke opvang kunnen regelen. De diverse regelingen en financieringsvormen maken het er niet duidelijker op. Partijen in Zuid-Holland Noord hebben de krachten gebundeld om dit probleem aan te pakken. Vanwege haar onafhankelijke rol is Reos gevraagd dit traject aan te sturen en te begeleiden. 

Gezamenlijk project
De regionale partijen in Zuid-Holland Noord - NZLO, Alrijne, LUMC en Zorg en Zekerheid – hebben besloten tot een gezamenlijk project om de knelpunten binnen de eerstelijnsopvang op regionaal niveau aan te pakken. Gestart is met het in kaart brengen van de omvang en aard van de problematiek en te kijken naar landelijke ontwikkelingen. 
Een projectgroep met vertegenwoordigers van de deelnemende organisaties is in het leven geroepen om dit te onderzoeken. Het onderzoek is uitgevoerd door Reos adviseurs Eva van Steenbergen en Marleen Hartevelt.

Resultaten
Onlangs is het rapport definitief vastgesteld en geaccordeerd door de opdrachtgevers. Uit de resultaten wordt duidelijk dat informatie, procedures en formulieren niet helder en/of eenduidig zijn. Kennis bij huisartsen en SEH over triage en van de mogelijkheden van eerstelijnsopvang is voor verbetering vatbaar. Ook blijkt dat de bereikbaarheid van met name de kleinere VVT organisaties in ANW ontoereikend is.

Belangrijkste aanbevelingen
Het was lastig betrouwbare informatie over vraag en aanbod te vinden. Er kon dan ook niet worden vastgesteld of er al dan niet een tekort aan plaatsen is. Het grote aantal ouderen dat onnodig via de eerste hulp in het ziekenhuis beland (‘sociale opnames’) en de onbekendheid met de mogelijkheden van eerstelijns opvang bij huisartsen en SEH, duidt wel op een (nog) onzichtbare vraag aan eerstelijnsopvang (ELV). Door de toenemende vergrijzing is sprake van aanzienlijke groei van de verwachte vraag aan ELV en andere eerstelijns opvang in de komende jaren. 

Belangrijkste aanbevelingen uit het rapport zijn:

  • Bundel de informatie en maak gebruik van de aanwezige kennis en expertise over opvangmogelijkheden en beschikbaarheid van bedden  in de eerste lijn en zorg voor makkelijk en duidelijke toegang daartoe.
  • Richt een centraal punt in voor informatie, hulp bij triage en plaatsing in de regio, met 24/7 bereikbaarheid en inhoudelijke kennis. 
  • Werk gezamenlijk aan integrale zorg voor kwetsbare ouderen en onderlinge samenwerking, zorg voor eenduidige procedures en formulieren en zoek naar alternatieven voor eerstelijns opvang.

Naar regionale oplossingen
De projectgroep heeft de resultaten gepresenteerd en momenteel zijn de bestuurders van de diverse ELV aanbieders in overleg om na te denken over een geschikte oplossing voor de genoemde  problemen. In het najaar worden met alle regionale partners afspraken gemaakt over de verdere gewenste oplossingsrichting en een gezamenlijk verbeterplan.

Wilt u meer informatie over dit traject? Neem contact op met Eva van Steenbergen of Marleen Hartevelt

Hier vindt u het volledige rapport.

Top