actueel

Plan voor voorkomen spoedzorg kwetsbare ouderen op basis van regiobeeld

In Zuid-Holland Noord zijn bestuurders van zorgorganisaties bezig concreet invulling te geven aan ‘De juiste zorg op de juiste plek’. Sinds april is een ‘regiobeeld’ beschikbaar, waarin alle data zijn verzameld over leefstijl, aandoeningen, zorgkosten en zorgaanbod. Op basis daarvan wordt nu overwogen een aanpak te ontwikkelen om reactieve spoedzorg voor kwetsbare ouderen te voorkomen – en daarmee onnodige verwijzingen en opnames. In dit artikel lees je meer over de conclusies van het regiobeeld en de aanpak voor kwetsbare ouderen. 

Uit het regiobeeld blijkt dat sterke vergrijzing in combinatie met demografische groei op niet al te lange termijn grote druk op het systeem veroorzaakt- dat is vergelijkbaar met het beeld in heel Nederland. Er wonen nu 560.000 mensen in Zuid-Holland Noord en dat aantal stijgt tot 2030 met 6,9%. In dat jaar zal het aantal ouderen (65+) met bijna 38% zijn toegenomen. Tegelijk zal er een afname zijn van mensen in de werkzame leeftijd (20-64). Ook wordt geconstateerd dat 22% van de ouderen kwetsbaar is en gegeven de vergrijzing  zal dit aantal toenemen. 

Problematiek vroeg in de keten signaleren  
Op basis van het regiobeeld overwegen de zorgorganisaties in Zuid-Holland Noord aan de slag te gaan met een van de thema’s. Gedacht wordt aan het vroeg in de keten signaleren van problematiek bij kwetsbare ouderen, zodat de zorg zich kan richten op het gezond oud worden in plaats van reactief moeten bieden van spoedzorg. Met behulp van het Kings Fund-model (2014) is er een witte vlekken-analyse gedaan om te inventariseren wat hier aan kan worden gedaan. 

Het model van Kings Fund (2014)  onderscheidt 9 stappen in de ouderenreis die bijdragen aan integrale dienstverlening voor persoonsgerichte ouderenzorg. Het is gericht op alle  ondersteuning en zorg die nodig is bij spoed in de ouderenketen; dus niet alleen de ziekenhuiszorg. Het is een hulpmiddel om na te denken of al eerder problemen kunnen worden opgelost of voorkomen.  Voor iedere stap in het model zijn praktijkvoorbeelden geïnventariseerd. Daarmee is zichtbaar geworden of en welke verbeteringen in welzijn en zorg nodig zijn.

Voorbeelden
Je kunt dan denken aan het verzachten van ‘klein leed’. Bijvoorbeeld de pedicure – die niet wordt vergoed via de basiszorg – die kan voorkomen dat kleine aandoeningen uitgroeien tot iets waarvoor een ingreep in de tweedelijns zorg nodig is. Of zorgen voor een passend aanbod voor kwetsbare ouderen met psychosociale problematiek – dat is ook typisch iets dat de zorg in samenwerking met gemeenten kan oppakken.

Vanaf oktober 2019 gaat een aantal werkgroepen aan de slag met het uitwerken van deze ideeën. Daarbij wordt het gedachtengoed van ‘Positieve Gezondheid’ nadrukkelijk als uitgangspunt genomen. En wordt gezocht nog concepten die passen bij wijkgericht werken en toepasbaar zijn in de hele regio. Volgens de huidige planning gaan de projecten vanaf mei 2020 van start. 

Meer informatie
Wil je meer weten over deze projecten of hier een actieve bijdrage aan leveren? Neem dan contact op met Conny Moons van Reos

Het regiobeeld kun je gratis aanvragen via Relinde de Beer (071 5 825 717), programmamanager van JZJP.

Top