actueel

‘We zien scherper wat onze rol als gemeente is in het sociaal domein’

Het was een sprong in het diepe voor gemeenten in 2015 toen ze veel nieuwe taken en verantwoordelijkheden kregen op het gebied van zorg, werk en jeugdhulp. De gemeente Nieuwkoop schakelde Reos in om de eerste jaren van deze grote verandering te evalueren. ‘We wilden niet alleen terugkijken, maar vooral vooruit kijken’, zegt Martijn Roelands, manager maatschappelijke ontwikkeling van de gemeente Nieuwkoop.

Evaluatie sociaal team en WMO-loket

Twee concrete opdrachten kreeg Reos: evaluatie van het sociaal team en evaluatie van het WMO-loket. Van aanmelding tot afhandeling werd gekeken: Wat gaat er goed, wat kan er beter?
De trajecten liepen parallel en rode draad was bij beide: wat is de beste ondersteuning bij mensen in complexe situaties? Het grootste deel van de inzet van zowel WMO-loket als sociaal team gaat naar deze mensen.
Het sociaal team richt zich ook vooral op complexe casuïstiek en zocht naar een nieuwe vorm en dat mondde uit in pilot bemoeizorg. Wat heeft het team van deze pilot geleerd dat in ieder geval voor Nieuwkoop moet blijven bestaan? En waar zitten kansen om het anders te gaan doen?

Goed afstemmen

Duidelijk is geworden dat er behoefte is aan goede afspraken als het om deze kwetsbare inwoners gaat met complexe hulpvragen. Wie heeft de regie en houdt het overzicht in complexe situaties?  Er is in de afstemming nog te winnen met heldere afspraken.

Roelands: ‘En we moeten als gemeente echt meer naast mensen gaan staan. We hebben een model gemaakt waarin verschillende rollen duidelijk staan beschreven in verschillende situaties. Zo is duidelijker wanneer er extra inzet moet worden gedaan en wanneer er afgeschaald kan worden. Hierover zijn we op dit moment in overleg met zorgaanbieders.

Inmiddels hebben we op basis van de adviezen van Reos al een procesmanager zorg en veiligheid aangesteld die wordt ingezet bij zeer zware casuistiek.’

Niet alles zelf doen

De gemeente kan en hoeft niet alles zelf te doen. ‘Het advies heeft ons vooral scherper gemaakt op de rol die we voor de gemeente zien in het sociaal domein. Waar zetten wij nu onze capaciteit op in en wat besteden we uit? Op basis van deze evaluatie willen we bijvoorbeeld de indicatiestelling voor de Wmo vanaf 2021 gaan uitbesteden’, zegt Roelands.

Van sociaal team en WMO-loket naar team ‘De verbinding’

Als er meer wordt uitbesteed  krijgt de gemeente een andere rol. ‘We hebben een belangrijke rol bij het zorgen voor goede verbinding tussen de contractpartijen, andere partijen in het veld en algemene voorzieningen’, zegt Roelands. ‘Daarnaast is samenwerking in de regio echt nodig om zoveel mogelijk eenduidigheid te creëren voor zowel inwoners als professionals.’

Met een gemeentelijk team met de naam ‘De verbinding’ gaat Nieuwkoop de nieuwe rol invullen. Dat team zorgt voor de samenhang tussen alle partijen en alle domeinen die een rol spelen als het om preventie en welzijn gaat.

Ook externe aanbieders kunnen onderdeel zijn van team ‘De verbinding’

 ‘We werken in een netwerk met elkaar’, licht Martijn Roelands toe. Ook professionals in dienst van externe aanbieders kunnen dus deel uitmaken van het team ‘De verbinding’. Als het team onafhankelijke cliëntondersteuning biedt en de indicatie doet van hulp bij het huishouden en hulpmiddelen, dan kan het best dat iemand van een andere organisatie dat doet. Maar wij verwachten dan wel dat ze dat doen vanuit onze, lokale context en kaders. Als opdrachtgever sturen wij er dan op dat ze recht doen aan de visie die we als gemeente Nieuwkoop hebben van ‘zorg dichtbij’.’

In de afbeelding hieronder is schematisch te zien hoe de gemeente Nieuwkoop haar rol wil gaan invullen. De blauwe vakken staan voor de onderdelen op het gebied van zorg en welzijn die andere partijen uitvoeren via contracten, subsidies, vrijwillig of op een andere manier. Het oranje deel laat de verbindende rol van de gemeentelijke inzet zien. De vloeiende overgang in het plaatje tussen blauw en oranje geeft aan dat er geen harde scheiding is tussen de professionals die in dienst zijn bij de gemeente en bij gecontracteerde aanbieders.

Wegwijzer

Een andere belangrijke taak van het team ‘De verbinding’ is dat zij ook wegwijzer zijn voor andere vragen van inwoners. Als een inwoner zich bijvoorbeeld meldt met een vraag die betrekking heeft op het domein van de langdurige zorg, of zorg in het kader van de zorgverzekeringswet, dan wordt hij ook op het goede spoor gezet.’

Vertaling naar dagelijkse praktijk

De volgende stap voor Nieuwkoop is de vertaling van dit model en werkwijze naar de dagelijkse praktijk. Dat is nog puzzelen en spannend. Martijn Roelands: ‘Bij de veranderingen blijft de winkel natuurlijk gewoon open. En ondertussen blijven er nieuwe veranderingen op ons afkomen, zoals de minister die nu heeft aangekondigd voor de jeugdhulp. Dat maakt het aanbesteden nog wel een stukje spannender. De contracten lopen dit jaar af, dus we zijn volop bezig met het voorbereiden van de nieuwe aanbestedingen.’

Blij met inbreng Reos

‘We hebben de inbreng van Reos erg gewaardeerd bij de evaluatie van de afgelopen jaren en het ontwikkelen van een bredere visie op zorg en ondersteuning en de contractering daarvan. Ze zijn ook goed omgegaan met gevoelige onderwerpen die je in zo’n evaluatie ook tegenkomt.’

Top