actueel

Subsidie van ZonMw beschikbaar voor huisartsen

Huisartsen hebben met uiteenlopende zorgvragen te maken; van eenvoudig tot zeer complex. Daarom is het belangrijk dat zij toegang hebben tot de meest actuele kennis uit de wetenschap en praktijk om de klachten en problemen van patiënten te kunnen beantwoorden. ZonMw start het kennisprogramma huisartsgeneeskunde en publiceert naar verwachting de 1e subsidieoproep in december 2019.

Het kennisprogramma stimuleert voor de huisartsgeneeskunde relevant en kwalitatief goed onderzoek en ondersteunt de toepassing van de kennis in de praktijk. De Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde vormt de basis voor het programma. Het bredere kader is het hoofdlijnen akkoord huisartsenzorg 2019 t/m 2022 met daarin als inhoudelijke randvoorwaarde: de juiste zorg op de juiste plek.

Subsidiemogelijkheden
De 200 vragen uit de onderzoeksagenda worden geconcretiseerd in onderzoekbare kennisvragen, waarbij enkelvoudige en complexe vragen worden onderscheiden. Beantwoording van complexe vragen vergt een andere aanpak dan beantwoording van enkelvoudige vragen. Er zijn daarom 2 programmalijnen met bijbehorende subsidieoproepen:

  1. Programmalijn Enkelvoudige vragen.
  2. Programmalijn Complexe vragen met een gefaseerde ‘maatwerk-aanpak’ die tussentijdse go/no go momenten en aanpassingen in de projecten toestaat.

Naar verwachting wordt de 1e subsidieoproep december 2019 gepubliceerd. In totaal komen er 4 subsidieoproepen.

Borging en verspreiding
Borging en verspreiding van de kennis vindt plaats via de structurele activiteiten van onderzoekers, zoals (wetenschappelijke) publicaties en de huisartsgeneeskundige beroepsgroep op het gebied van standaarden, scholing en training.

Kennisagenda’s van andere beroepsgroepen in de eerste lijn
In de afstemming van de in december 2018 gezamenlijk aangeboden eerstelijns kennisagenda’s liggen kansen om voor de transformatie naar de juiste zorg op de juiste plek ook multidisciplinair onderzoek te stimuleren. De programmalijn Complexe vragen besteedt expliciet aandacht aan dergelijk onderzoek.

Meer informatie

Wat kan Reos voor u betekenen?
Zorgorganisaties hebben vaak goede ideeën om de zorg te verbeteren, maar beschikken over onvoldoende tijd, kennis en ervaring om deze ideeën vorm te geven. Hoe zorgt u ervoor dat uw zorg-verbeter-idee gerealiseerd wordt? En hoe betrekt u externe partners daarbij? Reos adviseert partijen in de zorg bij het slimmer organiseren van de door hen gezamenlijk geboden zorg.  

We geven advies en treden op als proces en/of projectbegeleider bij projecten die leiden tot Zorg op de Juiste Plek. Wij hebben veel contacten in de regio en kennis van de inrichting van zorg. Een Reos adviseur kan u goed adviseren over de te nemen stappen. Wilt u meer informatie? Neem contact op met Reos adviseur Conny Moons.

Top