actueel

Wat kan Reos voor u betekenen bij zorg op de juiste plek?

Reos adviseert bij veel initiatieven die er aan bij dragen dat mensen de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Van de juiste zorgverlener(s), liefst zo dicht mogelijk bij huis. We merken dat eerstelijnszorgbestuurders vragen en soms ook zorgen hebben over de hobbels die zij moeten nemen om de verschuiving van zorg te realiseren. Reos helpt u met die vraagstukken.

Hoe krijgen we het kwaliteitsniveau in de hele regio op orde als de eerste lijn ziekenhuiszorg overneemt? 
Een veel gestelde vraag van zorgbestuurders. Goede kwalitatieve deskundigheidsbevordering is het uitgangspunt. Reos verkent met de klant wat er nodig is aan scholing, kent de regionale of landelijke partijen die deze scholing bieden en weet hoe zij werken. 

Op basis daarvan adviseren we concreet bij het opstellen van een goede briefing aan scholingsinstituten en indien gewenst schrijven wij mee. Bij voorkeur sluiten we aan bij wat er al is. 

Voorbeeld: in Zuid-Holland Noord houdt Knooppunt Ketenzorg zich bezig met ketenzorg voor mensen met een chronische aandoening. Scholing maakt inmiddels een vast onderdeel uit van de implementatie van de afspraken die partijen daarover hebben gemaakt. Reos adviseert bij de organisatie van deze scholingen.

We starten initiatieven met het verkrijgen van draagvlak in de regio en onderhouden vervolgens contacten met sleutelpersonen. We realiseren daarmee een breed draagvlak in de regio voor de programma’s of afspraken die gemaakt worden met partijen en de (deelname aan de) scholingen die vervolgens worden georganiseerd. Zo dragen we bij aan de goede implementatie en dus het vertrouwen dat partners kunnen hebben in het kwaliteitsniveau dat geboden wordt door de eerste lijn.

Hoe gaat een succesvolle interventie op de lange termijn geborgd worden? 
Overtuiging van de meerwaarde en werkbaarheid van interventies bij professionals, hun doelgroep en de financier(s) is essentieel. We adviseren dan ook om patiënten/bewoners, professionals en de zorgverzekeraar resp. gemeente van meet af aan te betrekken.

Het inslijten van een nieuwe werkwijze kost tijd. Aandacht tijdens regulier werkoverleg, evaluatie van de afspraken met de directe collega’s en patiënten/bewoners en met partners en de eerder genoemde frequente (bij)scholing helpt daar onder meer bij. 

We denken vanuit Reos graag met u als bestuurder mee over de manier waarop nieuwe interventies/werkwijzen (beter) ingebed kunnen worden in het dagelijkse zorgproces.

Welke initiatieven worden financieel ondersteund door de zorgverzekeraar en de gemeente? 
Zorgverzekeraars en gemeenten hebben beiden hun beleidskaders. Dit geeft richting, maar biedt meestal nog geen garantie voor wat wel of niet gefinancierd wordt. Reos is vaak bekend met de beleidskaders en verantwoordelijken bij de zorgverzekeraar en gemeenten. Wij adviseren u graag in de voorfase van uw initiatieven; en de manier waarop u met uw financiers tot een gezamenlijk gedragen plan kunt komen. 

Ik heb handjes nodig om het project op te starten, te zorgen dat het gecontinueerd wordt of om te evalueren. Wie kan dit doen?
Onze adviseurs bieden projectmanagement en zo nodig ook interim management. Wanneer andere inzet nodig is, benutten we ons netwerk, zodat u de persoon krijgt die voor u de klus kan klaren. 

Hoe krijg ik mijn achterban mee?
Iedereen is druk. ‘Daar heb ik geen tijd voor’ krijgt u als bestuurder waarschijnlijk regelmatig te horen, wanneer nieuwe ontwikkelingen aan de orde zijn. Vaak heeft deze reactie niet alleen met tijd te maken. Reos kijkt naar de achterliggende argumenten en denkt mee. Omdat uw medewerkers uw kapitaal zijn, is het behouden van hun werkplezier essentieel. 

Programma Goed leven met een chronische aandoening 

Programma Gezond en waardig ouder worden

Wilt u weten wat Reos voor u kan betekenen? 

Neem contact op Conny Moons
 

Top