programma's

Organisatie ontwikkeling uitdaging voor eerstelijnszorg

De druk op de eerste lijn is flink toegenomen de afgelopen jaren. Eén van de oplossingen om die druk op te vangen is de eerste lijn beter te organiseren. Op praktijk-, wijk- en regioniveau. Reos adviseert over hoe u in een snel veranderende omgeving uw organisatie mee kan laten groeien.

De GES voorbij
Het zal niet aan uw aandacht ontsnapt zijn: de nieuwe prestatie Organisatie & Infrastructuur (O&I). De eerste lijn krijgt met steeds meer partijen te maken in het zorglandschap. Steeds vaker is overleg nodig met het sociaal domein, welzijnsorganisaties, de thuiszorg, ziekenhuizen, GGZ-instellingen en gemeenten. Al deze partijen willen met de eerste lijn werkafspraken maken en beleidsmatige afspraken over speerpunten, knelpunten en samenwerking. 

Veel zorgverleners zijn al partner in een eerstelijnssamenwerkingsverband: een GES, ketenzorgorganisatie of regionale organisaties. De nieuwe O&I-prestaties geven een prikkel om een volgende stap te maken in de samenwerking met partners in de gezondheidzorg en sociaal domein en welzijn. 

De wijk voorop
In de komende jaren staan de wijkgebonden samenwerkingsverbanden in de schijnwerpers. De uitdaging voor hen is om de samenwerking met het sociaal domein en welzijn nieuwe impulsen te geven. De idee achter de nieuwe prestatie is dat professionals in de wijk samen met burgers een wijkplan maken. Welke problematiek speelt in onze wijk? Wat zijn dus de speerpunten voor ons gezamenlijk zorg- en welzijnsaanbod? Wie doet wat in dit aanbod? Hoe gaan wij elkaar vinden?

Gelukkig hebben wij al een aantal samenwerkingsverbanden in de regio die antwoorden op deze vragen aan het zoeken zijn en soms al deels gevonden hebben. Het Alphens Ketenoverleg voor Zorg en Welzijn heeft gekozen om het concept Positieve Gezondheid in te zetten bij de samenwerking met het sociaal domein en welzijn. Reos heeft samen met wijkprofessionals het plan van aanpak voor 2018 gemaakt. 

In de Merenwijk in Leiden wordt een wijknetwerk opgezet. Samen met wijkprofessionals en burgers gaat Reos in 2018 ontdekken wat een slimme manier is op samen te werken met een zo groot mogelijk effect. Wij houden u op de hoogte van de uitkomsten. 

Regionaal goed op weg
Reos heeft de afgelopen jaren geadviseerd bij diverse organisaties die op deze ontwikkeling vooruit liepen. Knooppunt Ketenzorg, NZLO zijn voorbeelden van regionale organisaties waar Reos een rol als aanjager, adviseur of projectleider heeft vervult en blijft vervullen.Heeft u een vraag over de organisatie van de eerstelijnszorg al dan niet met sociaal domein en welzijn? Neem contact op met John Hoenen of Marieke van Schie of bel 071- 566 18 18.

Reos als wegwijzer
Zorgverleners, bestuurders en managers van eerstelijnssamenwerkingsverbanden weten Reos goed te vinden met vragen over samenwerken in of met de eerste lijn. Wij beschouwen dit als een basisactiviteit van Reos. We luisteren naar de vragen en horen welke initiatieven men wil opstarten. We geven aan welke trends wij zien, delen kennis en spelen daar vervolgens op in.

Netwerkkaart

Op de Netwerkkaart vindt u de beroepsnetwerken en themanetwerken uit de eerstelijnszorg in Amstelland Haarlemmermeer, Midden-Holland en Zuid-Holland Noord. In een later stadium voegen we ook andere typen netwerken toe.

Een krachtenbundeling van zorgprofessionals is een voorwaarde om samenhangende zorg te organiseren. Adviseurs van Reos begeleiden vele van deze netwerken.

Wilt u dat uw netwerk ook gevonden wordt door andere (zorg)professionals? U kunt uw regionale netwerk aanmelden voor deze kaart. Stuur een e-mail aan Marieke van Schie, aanspreekpunt netwerkvorming.

Top