programma's

Paramedisch Platform Midden-Holland i.o.

Door alle ontwikkelingen in de eerstelijnszorg wordt het bijna onmogelijk voor paramedici om op persoonlijke titel afspraken te maken met huisartsen, zorgverzekeraars, gemeenten en andere zorgorganisaties. Om een goede en zichtbare gesprekspartner te kunnen zijn voor deze partijen is het voor deze beroepsgroep nodig zich goed regionaal te organiseren. Daarom is in de regio Midden-Holland een platform in ontwikkeling dat de beweegzorg (fysio- en oefentherapeuten), ergotherapeuten, diëtisten, logopedisten, podotherapeuten en huid- en oedeemtherapeuten wil vertegenwoordigen. 

De kenmerken van het platform zijn:

 • Organisatievorm waardoor de paramedische beroepen in de regio Midden-Holland per direct aanspreekbaar zijn middels een afgevaardigde(n).
 • In de ideale situatie spreekt de afgevaardigde(n) namens alle therapeuten van een discipline in de regio Midden-Holland.
 • Stichting waaronder alle bestaande (en nog op te richten) netwerken als een commissies kunnen hangen waardoor deze geen tijd en geld hoeven te steken in de randvoorwaarden maar zich alleen nog richten op het ontwikkelen van de kennis.
 • Vergelijkbare ontwikkelingen in andere regio’s (bijvoorbeeld Rotterdam, Amsterdam en Breda).

Samenstelling van het Paramedisch Platform Midden-Holland i.o.

Het platform is in het najaar van 2017 gestart na een eerste overleg van zes paramedici op persoonlijke titel. In 2018 is er een werkgroep ontstaan, die bestaat uit:

 • Marijke Esseboom (oefentherapeut)
 • Samantha Moerli (fysiotherapeut)
 • Priscilla van Hoven (fysiotherapeut)
 • Willy Verstegen (diëtist) 
 • Ilka Heuvelman (podotherapeut)
 • Jose Temmink (ergotherapeut)
 • Logopedist (vacature)

Op 15 oktober 2018 heeft de werkgroep tijdens een bijeenkomst met een brede vertegenwoordiging van paramedici uit de regio groen licht gekregen om verder te gaan met het oprichten van een platform.
Voor vragen kun je altijd contact opnemen met een van de leden van de werkgroep of Reos-adviseur Marieke van Schie  (via mvanschie@reos.nl of 06 - 184 255 62).

Bijeenkomst op 27 juni 2019

Tijdens een tweede bijeenkomst op 27 juni 2019 heeft de werkgroep met belangstellenden gesproken over de voortgang en de onderwerpen die er spelen. Lees hier het verslag.

Achtergrond – relevante ontwikkelingen in de eerstelijnszorg

In de eerstelijnszorg speelt een aantal ontwikkelingen die veel impact hebben op de organisatie van het werk van paramedici. We zetten deze hier kort op een rijtje:

De juiste zorg op de juiste plek

De Juiste Zorg op de Juiste Plek is een initiatief van zorgpartijen. In dit gedachtegoed staat het dagelijks functioneren van mensen centraal. Van daaruit wordt gezocht naar manieren om zorg te verplaatsen (dichterbij mensen thuis), (duurdere) zorg te voorkomen en zorg te vervangen door bijvoorbeeld eHealth. Dit helpt mensen beter leven en functioneren met hun ziekte of beperking. Het ministerie van VWS ondersteunt deze beweging waar mogelijk en faciliteert partijen van elkaar te leren en met elkaar in contact te komen.

Alle informatie over dit initiatief is te vinden via de website van De juiste zorg op de juiste plek.

Triple Aim

Triple Aim is een leidraad voor het toewerken naar duurzame zorg en welzijn. Het verbetert de zorg op drie pijlers: de gezondheid van burgers, de ervaren kwaliteit van zorg en het verminderen van de kosten(groei). Daarnaast verbindt het de domeinen zorg en welzijn.

Meer informatie over Triple Aim is te vinden op de website langdurigezorg.nl.

Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid is de uitwerking in 6 dimensies van de bredere kijk op gezondheid. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.

Meer informatie over Positieve Gezondheid is te vinden op de website van het IPH.

Bestuurlijke afspraken (onderhandelaarsakkoord) paramedische zorg

In mei 2019 heeft de minister van Volksgezondheid een akkoord gesloten met paramedici en daarvoor de komende vier jaar een bedrag beschikbaar gesteld van € 15 miljoen. Er worden onder andere afspraken gemaakt om de organisatiegraad te versterken. Andere afspraken zijn om de administratieve lasten terug te dringen, kwaliteit verder te verbeteren, patiënt en zorgverlener samen te laten beslissen over de passende behandeling en er wordt ingezet op innovatieve zorg.

Lees het nieuwsbericht op rijksoverheid.nl.

Lees de volledige tekst van het onderhandelaarsakkoord.

Netwerkkaart

Op de Netwerkkaart vindt u de beroepsnetwerken en themanetwerken uit de eerstelijnszorg in Amstelland Haarlemmermeer, Midden-Holland en Zuid-Holland Noord. In een later stadium voegen we ook andere typen netwerken toe.

Een krachtenbundeling van zorgprofessionals is een voorwaarde om samenhangende zorg te organiseren. Adviseurs van Reos begeleiden vele van deze netwerken.

Wilt u dat uw netwerk ook gevonden wordt door andere (zorg)professionals? U kunt uw regionale netwerk aanmelden voor deze kaart. Stuur een e-mail aan Marieke van Schie, aanspreekpunt netwerkvorming.

Top