expertise

Positieve Gezondheid in de praktijk

Wilt u concreet aan de slag met Positieve Gezondheid? Reos helpt uw praktijk, multidisciplinair centrum of wijk om netwerkend te leren. En om samen te werken volgens deze persoonlijke benadering, waarbij een betekenisvol leven centraal staat. Wij ondersteunen strategisch, tactisch en uitvoerend. Van draagvlak creëren en planvorming tot concreet aan de slag.

Wat is Positieve Gezondheid?
Positieve Gezondheid werd in 2012 geïntroduceerd door Machteld Hubert. Bij Positieve Gezondheid kijkt u als zorgprofessional niet alleen naar de klacht of beperking, maar heeft u aandacht voor de persoon en diens context. Het gaat om zes domeinen: Lichaamsfuncties, Mentaal Welbevinden, Zingeving, Kwaliteit van Leven, Meedoen, Dagelijks Functioneren. Samen met de patiënt zoekt u naar een oplossing waarmee hij of zij is geholpen. Dat vraagt om anders werken en andere vaardigheden. 

Draagvlak creëren 
Positieve Gezondheid vereist een geïntegreerde samenwerking. Tussen zorgprofessionals onderling én tussen zorgprofessionals en mensen en organisaties in de wijk. De disciplines komen samen tot nieuwe oplossingen voor het probleem van een patiënt. Een hele verandering, waarvoor draagvlak nodig is. Reos helpt hierbij. Bijvoorbeeld door alle partijen uit te nodigen voor een inspiratiesessie. 

Onderstromen bespreekbaar maken
Soms komt een nieuwe ontwikkeling niet van de grond vanwege onderstromen: onzichtbare facetten zoals wantrouwen, angst of hiërarchische verhoudingen. Wat te doen? Reos helpt om deze ‘onderwatergevoelens’ tussen partijen in de wijk naar boven te halen en bespreekbaar te maken. 

Concreet aan de slag met Positieve gezondheid
En dan? Concreet aan de slag. We helpen u stap voor stap en geven u concrete handvatten: 

De vraag verkennen en omschrijven
Hoe is uw organisatie nu georganiseerd? Wat is uw missie? En waar wilt u naartoe? Kortom: we verkennen uw vraag én de achterliggende vraag. Vraagverheldering met oog voor de patiënt en in nauwe samenwerking met collega-zorgprofessionals én met mensen van organisaties in de wijk. Dit is nodig om alle zes domeinen van Positieve Gezondheid te betrekken.

Voorstel maken
Geen organisatie is gelijk. En ieder mens is anders. Toch zijn er wel degelijk vaste stappen te volgen en methodes toe te passen. Op basis van de verkenning maken we een voorstel. Daarin staat hoe u kunt toewerken naar uw Positieve-Gezondheidsorganisatie. Wij helpen u daar graag bij. Met de keuze van veranderstrategie en regelmatige reflectie op het proces. Met leer-werkplaatsen waar u experimenteert met nieuw denken en handelen. En met workshops (ook met patiënten) en coaching. 

Cyclisch werken aan verbetering
Bij de invoering van Positieve Gezondheid binnen uw organisatie gaan we uit van werkend leren (‘learning by doing’) en waarderend veranderen. Organisatorisch en inhoudelijk, en gericht op integrale samenwerking. We coachen u en uw medewerkers en collega’s naar bewust handelen en naar vaardigheden die nodig zijn voor een Positieve-Gezondheidsorganisatie. Zoals het omgaan met het spinnenweb, goed luisteren en doorvragen. En het kwetsbaar durven opstellen als u het even niet weet. Zonder dat u zichzelf volledig laat leiden door de wens van de patiënt. 

Benadering op vier niveaus
Zoals gezegd: Positieve Gezondheid vereist een geïntegreerde samenwerking: van eerstelijns zorgverlener, wijk en gemeente tot landelijke overheid en zorgverzekeraar. Natuurlijk is het onmogelijk om dit ideaalbeeld in één keer neer te zetten als blauwdruk. Maar het is wel belangrijk om al direct bij de invoering van Positieve Ggezondheid oog te hebben voor déze 4 niveaus:


Nanoniveau (patiënt en zorgverlener)
Op nanoniveau is Positieve Gezondheid het uitgangspunt in de één-op-één-gesprekken tussen u als zorgverlener en de patiënt. Reos ondersteunt eerstelijnspraktijken met trainingen. Daarin leert u hoe u uw patiënten ondersteunt volgens de uitgangspunten  van Positieve Ggezondheid.

Microniveau (praktijk en organisatie)
De methode van Positieve Gezondheid werkt alleen  als ook uw collega’s ermee gaan werken. Dat vraagt dus om implementatie op microniveau, binnen uw zorgpraktijk of sociaal team. 

Op mesoniveau (wijk en gemeente)
Werkt u als eerstelijns zorgverlener  volgens de uitgangspunten van de Positieve Gezondheid? En verwijst u door naar een welzijnsinstantie in de wijk of naar een gemeentelijke instantie? Ook deze instanties moeten in hun visie en beleid de Positieve Gezondheid als uitgangspunt hebben. Zodat zij uw patiënt op de juiste manier verder helpen. Kortom, er moet draagvlak zijn in de wijk en binnen de gemeente. Reos ziet dat steeds meer gemeenten in hun beleidsplan  opnemen dat het belangrijk is te werken volgens de uitgangspunten van Positieve Gezondheid.

Macroniveau (regionaal en landelijk)
Werken volgens de methode van Positieve Gezondheid vraagt uiteindelijk ook om een zorgstelsel en een financiering die hierop zijn afgestemd. Het is belangrijk dat de landelijke politiek het zorgstelsel hierop aanpast. En dat zorgverzekeraars het werken volgens Positieve Gezondheid gaan vergoeden. Ook hierin zit beweging: de eerste verzekeraars, zoals VGZ en Zorg en Zekerheid, zijn is inmiddels betrokken bij pilots. 

Download het e-book 
Wat is Positieve Gezondheid precies? En  hoe kunt u dit gedachtegoed in praktijk brengt? Meer dan dertig vertegenwoordigers van zorgorganisaties deden in juni 2018 kennis op via presentaties. Ze gingen met elkaar in gesprek over concrete vraagstukken. We bundelden deze waardevolle informatie in het E-book ‘Next step in Positieve Gezondheid’. 
Interessant voor u? Vraag het E-book gratis aan!

Ja, graag het E-book 

Wat kunnen we voor ú betekenen?
Wilt u ook gaan werken volgens de methode van Positieve Gezondheid? Reos ondersteunt strategisch, tactisch en uitvoerend. Neem voor meer informatie contact op met Reos adviseurs Marieke van Schie 06 184 255 62 of John Hoenen 06 535 981 66.

Netwerkkaart

Op de Netwerkkaart vindt u de beroepsnetwerken en themanetwerken uit de eerstelijnszorg in Amstelland Haarlemmermeer, Midden-Holland en Zuid-Holland Noord. In een later stadium voegen we ook andere typen netwerken toe.

Een krachtenbundeling van zorgprofessionals is een voorwaarde om samenhangende zorg te organiseren. Adviseurs van Reos begeleiden vele van deze netwerken.

Wilt u dat uw netwerk ook gevonden wordt door andere (zorg)professionals? U kunt uw regionale netwerk aanmelden voor deze kaart. Stuur een e-mail aan Marieke van Schie, aanspreekpunt netwerkvorming.

Top