Bekijk onze hoogtepunten uit het jaar 2022

In 2022 heeft Reos mooie resultaten in haar regio’s gerealiseerd. Voorbeelden hiervan zijn de regionale opleiding voor WSV-bestuurders die we mochten ontwikkelen en geven, de mooie groei van de Alliantie Positieve Gezondheid en de stappen die zijn gezet bij de “digitale” projecten Stevit en Optimale hartfalenzorg thuis. Meer over deze en andere hoogtepunten van ons jaar is te lezen op deze pagina.

Ook stond 2022 voor Reos in het teken van het verder versterken van het team en het steviger organiseren van de bedrijfsvoering. De tweede helft van het jaar stond, bestuurlijk gezien, in het teken van (de voorbereidingen van) de fusie met onze Haagse collega's van Lijn1 en de ontwikkelingen rondom het Integraal Zorgakkoord (IZA), Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en een specifieke uitkering ten behoeve van onder andere sport en gezondheid SPUK.

Financieel is 2022 een pittig jaar geweest. Door vertrek van medewerkers en meer inhuur van externen is het begrote resultaat niet gehaald. Desondanks hebben we begin 2023 oog op verschillende mooie uitdagingen in het veld en op een team dat weer op sterkte is. Dit was niet mogelijk geweest zonder de hulp en flexibiliteit van onze partners, financiers en klanten. En ook niet zonder de energie, het doorzettings- en aanpassingsvermogen van mijn Reos collega’s. Met elkaar hebben we er een mooi jaar van gemaakt!

Maurits Hesselmans | Directeur-bestuurder Reos


Onze focus in 2022


Reos werkt voor de regio’s Amstelland, Haarlemmermeer, Midden-Holland, Haaglanden en Zuid-Holland Noord. Elke regio kenmerkt zich door een andere organisatiegraad en dynamiek en heeft een andere vraag naar dienstverlening. Om goed te kunnen aansluiten op de wensen van onze opdrachtgevers en samenwerkingspartners heeft Reos regiocoördinatoren aangesteld.

Alliantie Positieve Gezondheid

Focusteam:​ (Positieve) Gezondheid in de Buurt 

Partijen duurzaam in de Alliantie Positieve Gezondheid (PG) verbinden om de meest positief gezonde regio in 2030 te worden. Waarbij we beogen de focus op gezondheid te versterken. 

Wat is opgeleverd?  

 • Door inspiratie en netwerkgesprekken zijn dit jaar 16 nieuwe partners boven op de initiatief nemende partijen aangehaakt. 

 • 23 partners hebben de ambitie via een pledge ondertekend

 • Er is een factsheet ontwikkeld over de Why, How, What van de Alliantie PG

 • Er zijn drie goedbezochte leerateliers geweest met tevreden (respectievelijk 100, 40 en 80) deelnemers over de thema’s: impact maken met Positieve Gezondheid en het belang van Storytelling en een Mentale Gezondheid editie. Dit heeft meer contacten, nieuwe geïnteresseerden en meer samenwerkingsmogelijkheden op meso niveau opgeleverd.  

 • Er zijn vier goedbezochte Gangmaker Platformbijeenkomsten georganiseerd met steeds zo’n 25 deelnemers. Focus is vooral het micro-niveau: leren en ontdekken van elkaar; hoe passen jullie het toe binnen jullie organisatie; welke stappen werken daarin en wat werkte juist niet?  Het tweede half jaar hebben we toegewerkt naar organisatie hiervan door de partners zelf en dit was zeer geslaagd! Het 3de Platform werd grotendeels georganiseerd door de partners Rijncoepel en Kwadraad en het 4de Platform door Marente en Radius. Er was slechts een kleine rol vanuit de kartrekkers. 

 • Er is een korte en een uitgebreide bestuurderssessie geweest waarbij bijna alle bestuurders van de aangesloten partners bij beide sessies aanwezig waren en enthousiast over de kennismaking en uitwisseling. Hier is de focus vooral het meso- en het macro-niveau. Zo is als volgende stap benoemd concrete tussenstappen/doelen te benoemen (in aanloop naar 2030) en nieuwe partners (met name gemeenten) te betrekken. Daarnaast is aandacht besteed aan inspiratie en leren van elkaar, ook in je rol als leidinggevende gebruikmakend van de verander methode Appreciative Inquiry.   

 • Er is een eerste nieuwsbrief en logo voor de Alliantie ontworpen nadat de communicatieadviseurs van alle betrokken partners benaderd en betrokken zijn. Deze groep is drie keer onder leiding van de communicatieadviseur bij Reos bijeengekomen om een gezamenlijke regionale strategie te gaan bepalen hoe de olievlek verder te verspreiden in de regio ZHN.  

 • Er is een inwonersinitiatieven Platform in de regio ontstaan en met o.a. samen gezond Zoeterwoude, langer zelfstandig leven Oegstgeest, blauwe zone Kaag en Braasem, Juliana Park Hillegom en wijkvereniging Merenwijk. Er zijn vier waardevolle uitwisselingsbijeenkomsten geweest om vanuit het inwonersperspectief van elkaar te leren hoe je (meer) inwoners betrekt en ook betrokken behoudt bij je initiatief en hoe je de samenwerking met partijen als de gemeenten vorm geeft. Daarnaast geven zij input aan de Alliantie middels aanwezigheid bij diverse bovengenoemden gremia zodat we mét inwoners spreken en niet óver. 

Hoe draagt het resultaat bij aan het worden van de gezondste regio?​ 

Door op verschillende niveaus van nano tot macro, en via verschillende Platforms (zie bovengenoemde resultaten) steeds meer organisaties, professionals, beleidsmakers en inwoners te betrekken bij de Alliantie, verspreidt de olievlek van de beweging van Positieve Gezondheid zich en draagt via die weg bij aan een gezondere regio. 

Wat was onze aanpak?  

Wat we met de Alliantie beogen is écht een beweging te creëren die zich bottum-up als een olievlek verspreidt, waarbij steeds meer mensen 'besmet raken met het Positieve Gezondheidsvirus' zodat mensen vanuit die 'besmetting' willen bijdragen aan het verspreiden van deze olievlek. Tegelijkertijd is ook bestuurlijk draagvlak en bestuurlijk lef nodig om de beoogde resultaten te behalen op wijk en regio niveau.  

Een uitdaging en opgave binnen de Alliantie is het gedeelde eigenaarschap van alle partners binnen de Alliantie en op alle lagen tot aan de communicatie aan toe. Dit eigenaarschap wordt nog niet bij alle Platformen evenveel gevoeld. Het Gangmakers Platform is hierin een voorloper dat steeds per Platform door twee partners georganiseerd wordt.  

Dit is een ontwikkelproces, waarbij elk Platform zijn eigen tempo kent en waarbij ook tussentijdse doelstellingen zullen helpen om meer te sturen op de beoogde resultaten.  

Meer informatie over dit programma

 

Geboortezorg: aanpak capaciteitsproblematiek

Focusteam:​ Krachtige Organisaties en Netwerken 

In 2022 is Reos op verzoek van de LEO gestart met een capaciteitsoverleg voor eerstelijns verloskunde, LUMC, Alrijne en de kraamzorg in de regio Leiden/Leiderdorp. Aanleiding is de capaciteitsproblematiek in de geboortezorg, o.a. als gevolg van een toenemend aantal geboorten in de regio, een groeiend personeelstekort en een toename in vraag naar pijnbestrijding/bevallingen in het ziekenhuis. Reos is als onafhankelijke partij betrokken als procesbegeleider en als adviseur, waarbij we ook kennis uit het land inbrengen. 

Wat is opgeleverd?  

In 2022 zijn eerste afspraken gemaakt en geëvalueerd. In afstemming met de partners is nu een formele opdracht opgesteld en – in opdracht van de VSV’s Leiden en Leiderdorp - een stuurgroep capaciteit ingericht. Hiermee is bestuurlijk draagvlak voor urgentie en intentie gecreëerd. Daarnaast is er een nauwere verbinding gelegd met de ROAZ-regio. 

Hoe draagt het resultaat bij aan het worden van de gezondste regio? 

Het gezamenlijk aanpakken van de capaciteitsproblematiek draagt bij aan het behouden en waarborgen van de kwaliteit van zorg voor zwangeren en pasgeborenen, waarmee wordt bijgedragen aan een gezonde start van het leven in deze regio.  

Wat was onze aanpak?  

We zijn gestart met een verkennend capaciteitsoverleg waarbij het creëren van urgentie onder de professionals vanuit de verschillende echelons centraal stond. De volgende stap was ook bestuurlijk draagvlak voor de urgentie te verkrijgen en een formele opdracht met stuurgroep in te richten. Gelijktijdig zijn we gestart met het leggen van contacten met de ROAZ-regio om dubbele werkzaamheden te voorkomen en te onderzoeken wat bovenregionaal opgepakt moet worden en wat regionaal.  

De stuurgroep is opgericht om in samenhang en vanuit gezamenlijke urgentie en visie te werken aan gedragen besluiten en (nieuwe) oplossingsrichtingen. Vanuit de stuurgroep wordt aan verschillende thema’s van capaciteitsmanagement gewerkt, namelijk door: 

 1. Het goed en structureel in kaart brengen en monitoren van het capaciteitsprobleem middels het structureel delen en analyseren van capaciteitscijfers/-informatie door alle betrokken partijen. Dit doen we in samenwerking met de ROAZ-regio. Hier valt ook het sturen op de implementatie van het LPZ-dashboard onder.
 2. Afspraken te maken over oplossingsrichtingen om het capaciteitsprobleem aan te pakken. De stuurgroep kijkt daarbij naar zowel (her)beoordeling van bestaande werk- en zorgafspraken als naar de mogelijkheden (en implementatie) van nieuwe oplossingen, o.a. personele en organisatorische oplossingen en mogelijkheden op het gebied van werkafspraken en (re)organisatie van zorg.
 3. Een ‘werkgroep piekperiodes' die zich buigt over mogelijke korte termijn oplossingen en afspraken om de capaciteitsproblematiek in de piekperiodes te beperken en/of gezamenlijk aan te pakken.  

Gezonde zorg Gezonde regio (GzGr)

Focusthema: Krachtige Organisaties en Netwerken

Gezonde zorg Gezonde Regio (GzGr) draagt bij aan de thema’s Vergrijzing en ouderen langer thuis wonen, de toenemende aantal chronische zieken, bevorderen van leefstijl, verdubbeling van de zorgkosten en toenemende krapte op de arbeidsmarkt.  

 

Wat is opgeleverd?  

In de regio Zuid-Holland Noord is GzGr een samenwerking tussen regio-organisatie Rijn en Duin, LUMC, Zorg en Zekerheid en drie datapartners. Inmiddels staat de inrichting data- en kennistechnologie infrastructuur en zijn er voldoende algoritmes, kennisregels en protocollen beschikbaar voor verdere opschaling.  

 

Hoe draagt het resultaat bij aan het worden van de gezondste regio?​ 

Door beschikbare data slim te gebruiken weten zorgprofessionals beter wie welke zorg wanneer en waar nodig heeft.

Versterken eerstelijnszorg

Voor het eerst in de Nederlandse zorg is het gelukt om kennistechnologie volledig te integreren in de bestaande zorgpraktijk van de huisarts middels GzGr. Bestaande zorg kan worden verbeterd, onnodige zorg kan worden vermeden, kosten worden verlaagd en patiënten meer regie kunnen nemen in het beslisproces.  

Passende zorg en duurzame zorg

Door slimme inzet van data, binnen GzGr, kan ‘de juiste zorg op de juiste plek’ geboden worden. De patiënt ontvangt informatie op maat over de eigen gezondheid, krijgt daardoor meer inzicht in (keuze)mogelijkheden van leefstijl en behandeling. Gezonde zorg, Gezonde regio richt zich (ook) op preventie. Dit op basis van een beeld van de patiënt, verrijkt met data van vele andere Nederlandse patiënten. De zorgprofessionals ontvangen gepersonaliseerde diagnostiek en behandeladviezen voor hun patiënten in het eigen (huisarts) informatie systeem (HIS). Het programma is vanaf 2013 stapsgewijs ontwikkeld met algoritmen voor verschillende aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, en wordt continue aangevuld met nieuwe beslis-ondersteunende algoritmen. 

Vroegsignalering

Door vroegsignalering (in beeld krijgen van mensen met verhoogd risico op chronische aandoeningen) wordt onterechte instroom in zorg beperkt of zelfs voorkomen.  

Arbeidsmarkt en ontzorgen zorgprofessionals

Door de inzet van data wordt bespaard op de inzet van arbeid. Gezonde zorg, gezonde regio maakt hiervoor gebruik van bestaande kennistechnologie die breed kan worden toegepast. We werken daarbij vanuit het principe: lage kosten - grote impact. De samenwerking tussen de verschillende zorgdomeinen wordt bevorderd. 

 

Wat was onze aanpak?  

Binnen het programma GzGr zijn, vanaf 2013, door zorgprofessionals en datapartners stapsgewijs algoritmen ontwikkeld voor verschillende aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, en wordt continue aangevuld met nieuwe beslis-ondersteunende algoritmen.  

Huisartsen maken gebruik van extra kennisregels in het Huisartsen Informatie Systeem (HIS). De algoritmen die worden gebruikt zijn ontwikkeld op basis van behandelprotocollen, data van de patiënt en landelijk beschikbare data. Op die manier worden onnodige verwijzingen voorkomen en krijgen patiënten eerder duidelijkheid over hun kwaal. Ook worden huisartsen op deze manier ondersteund bij het uitvoeren van de transmurale afspraken. Reos ondersteund GzGr in programmamanagement.  

Succesfactoren die hebben bijgedragen aan de succesvolle implementatie van GzGr:   

 • het bouwen aan een krachtig sociaal netwerk van innovatoren,   

 • een co-design proces op basis van enkele leidende principes,   

 • een ideaal gedreven structurele ondersteuning en investering,   

 • een cyclisch lerend systeem en

 • nauwe samenwerking tussen onderzoekers en praktijk. 

 

Meer informatie over dit programma

Jaarplan Haarlemmermeer 2023 

Focusteam:​ Krachtige Organisaties en Netwerken 

In opdracht van de Zorggroep Haarlemmermeer heeft Reos bijgedragen aan de totstandkoming van het jaarplan 2023 van de Zorggroep.  

Wat is opgeleverd? ​ 

Een duidelijk beleidsplan is begin november 2022 opgeleverd met een eenduidige visie op de organisatieveranderingen die nodig zijn en concrete inhoudelijke plannen voor 2023 en verder.  

Hoe draagt het resultaat bij aan het worden van de gezondste regio?​ 

Een gedegen plan geeft de Zorggroep houvast om een duidelijke koers te varen en de zorgprofessionals in de WSVs optimaal te ondersteunen om de juiste zorg op de juiste plek te leveren en positieve gezondheid bij de bewoners van Haarlemmermeer te stimuleren.  

Wat was onze aanpak?  

De Zorggroep zorgde voor het ophalen van de inhoudelijke plannen, de begroting en het toetsen van het concept jaarplan bij de achterbannen. Reos bood de kapstok voor het meerjarenplan, zorgde voor een goede planning en deed een groot deel van het schrijfwerk.  

Masterplan Welzijn op Recept (WOR)

Focusteam:​ (Positieve) Gezondheid in de buurt 

Welzijn op Recept (WOR) is een alternatief voor mensen met psychosociale klachten. In plaats van het ‘traditionele pilletje’ voor te schrijven, verwijst de huisarts deze patiënten door naar een welzijnscoach. Reos heeft samen met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid (ZZ) het doel gesteld om uiterlijk eind 2024 voor alle ZZ verzekerden verwijzing naar WOR mogelijk te maken. Hiervoor worden alle huisartsenpraktijken in het ZZ gebied getraind in WOR en hebben huisartsen en/of POH-ers structureel contact met de welzijnscoach. Het streven is dat huisartsen minimaal 1 keer per maand (vanuit de reguliere praktijk) of 1 keer per week (vanuit de koplopergroep) iemand via WOR verwijzen.

Wat is opgeleverd?  

In samenwerking met het landelijk kenniscentrum Welzijn op Recept (WOR NL) is er een concept masterplan ontwikkeld voor WOR in regiogebieden Amstelland, Haarlemmermeer en Zuid-Holland Noord. Hiervoor heeft afstemming in participatie met regio-partners plaatsgevonden en is een werkgroep geformeerd. Het volgende is bereikt:

 1. De afstemming over de inzet van de WOR NL koplopers en Reos verloopt positief en wordt verder uitgewerkt.
 2. Het eerste gesprek over het voorbereiden van inspiratiesessies door WOR NL en Reos is gevoerd.
 3. Trainingen WOR NL zijn i.s.m. het landelijk ROS-netwerk in ontwikkeling.
 4. Een WOR-toolbox is in de maak. 

​Hoe draagt het resultaat bij aan het worden van de gezondste regio?​ 

Met het beschikbaar stellen van WOR neemt de kwaliteit van leven van de bewoners uit de regio toe. Er komen inspiratiesessies voor koplopers om van een verwijzing eens per week, naar eens per maand te komen. Een goede samenwerking tussen zorg, welzijn en gemeente is hierbij cruciaal. Gesprekken met gemeenten en huisartsen lopen om ondersteuningsvragen op te halen en de koers te bepalen.  

Wat is onze aanpak?  

WOR-inspiratiesessies en informatiebijeenkomsten voor de koplopers worden per regio gepland. Ook komen er informatie- en inspiratiesessies met middenmoters om ervaringen uit te wisselen en geïnspireerd te raken. Startende gemeenten worden ondersteund op basis van behoeften. De planning is om vanaf september 2023 verschillende projecten in de regio te ondersteunen op het gebied van WOR. Het project loopt van 2022 tot 2024.   

Meer informatie over dit project​ 

Meerjarenplan 2023-2025 Zorggroep Apothekers Amstelland (ZAA)

Focusteam:​ Krachtige Organisaties en Netwerken 

In opdracht van de ZAA heeft Reos bijgedragen aan de totstandkoming van een meerjarenplan 2023-2025 en een actieplan 2023.   

Wat is opgeleverd?  

Een duidelijk meerjarenplan voor de ZAA met daarin de ambities, rollen en belangen van de ZAA. Op basis van dit meerjarenplan is een concreet actieplan voor 2023 gemaakt.   

​Hoe draagt het resultaat bij aan het worden van de gezondste regio?​ 

Het meerjarenplan geeft de zorggroep houvast om een duidelijke koers te varen, de rol van de apothekers helder neer te zetten en de samenwerking verder vorm te geven. Hierdoor kan de ZAA zich richten op haar ambitie om goede farmaceutische zorg te bieden, bijdragen aan de preventie van ziekten en behandeling en genezing van patiënten. Goed gebruik van medicatie zal bijdragen aan de kwaliteit van leven.   

Wat was onze aanpak?  

Op basis van een plan van aanpak is een werkgroep samengesteld. Deze heeft in een aantal sessies waaronder een sessie met de achterban, overleggen met het bestuur en onder begeleiding van Reos een meerjarenplan gemaakt.    

Optimale hartfalenzorg thuis

Focusteam:​ (Positieve) Gezondheid in de buurt

Het monitoren van (nieuwe) hartfalenpatiënten die onder behandeling zijn van cardioloog LUMC/ huisarts en vroeg signalering van patiënten met hartfalen met overvulling in de thuissituatie. Een samenwerking tussen Stichting MarenteLUMC en Coöperatie Zorggroep Katwijk. Zorgverzekeraar Zorg & Zekerheid is nauw betrokken bij de formele vervolgafspraken. Het project optimale hartfalenzorg thuis is onderdeel van het programma Gezonde Zorg Gezonde Regio (GzGr). 

Wat is opgeleverd?  

​De werkgroep werkafspraken en protocollen ontwikkelde afspraken (procedure) over (de wijze van) inzet van de Verpleegkundig Specialist (VS) en de inzet van ‘The Box’ en het begeleiden van de patiënt in het gebruik. Daarnaast werden samenwerkingsafspraken gemaakt en beschreven op het zorginhoudelijke vlak, maar ook over vervanging van de Verpleegkundig Specialist (VS), met de medicatie leverende apotheker in Katwijk, boxsupport van het LUMC en over het monitoren van de door de patiënt gemeten gegevens (wie, wat, wanneer en hoe). Veel tijd is ook gestoken in het opzetten van de scholing voor huisartsen, POH en de thuiszorgteams. Er is uitstel aangevraagd en verkregen voor het project tot 31 december 2023. Op 1 september 2022 konden patiënten meedoen aan de pilot. Op 1 april 2023 zijn er 8 patiënten geïncludeerd.  

Hoe draagt/droeg het projectresultaat bij aan het worden van de gezondste regio?​ 

Effect van het behaalde resultaat tot nu toe:  

heeft invloed op deze dimensie van gezondheid: (microniveau) 

Micro nivo 

Hartfalen patiënten krijgen behandeling in de thuissituatie i.p.v. het ziekenhuis. 

Mentale functies en beleving, Lichamelijke functies 

Monitoren van 8 hartfalenpatiënten in de thuissituatie die onder behandeling zijn van cardioloog LUMC of huisarts.

Kwaliteit van leven  

Hartfalen patiënten kunnen beter participeren als ze thuis zijn dan in het ziekenhuis.

Sociaal-maatschappelijke participatie, Zingeving, dagelijks functioneren 

Overleg zorggroep Katwijk om eerstelijns huisartsen te informeren over het project en verwijzing makkelijker te maken.

Een grotere groep hartfalen patiënten kan zo thuis behandeld worden. 

Meso nivo 

Wat was onze aanpak?  

Reos ondersteunt het project met projectleiding. Door intensieve samenwerking LUMC, Thuiszorggroep Katwijk en Marente konden er goede afspraken gemaakt worden. Door te anticiperen op verminderd aanbod van patiënten dan vooraf gedacht is het werkgebied in toestemming met RVO vergroot om deelname te verbeteren. Een waardecase zal opgeleverd worden voor dit project in 2023. Einddatum is 31 december 2023.  

Meer informatie over dit project​ 

Positieve Gezondheid Katwijk

Focusteam:​ Positieve Gezondheid in de buurt 

In het lokale Preventieakkoord KERNgezond Katwijk hebben gemeente Katwijk, Zorggroep Katwijk, partijen uit het sociaal domein en vrijwilligersorganisaties afspraken gemaakt over hoe zij een extra impuls geven aan de aanpak op de thema’s roken, gezond gewicht, alcohol en mentale gezondheid.  

Partijen hebben o.a. de ambitie geformuleerd om te kijken naar gezondheid vanuit het brede perspectief van Positieve Gezondheid en om de verbinding tussen het medisch en sociaal domein te versterken. Vanuit die insteek worden inwoners geholpen om breed te kijken naar hun gezondheid en om zelf regie te nemen.  

In opdracht van de gemeente Katwijk heeft Reos trainingen georganiseerd voor professionals. Om te starten met de implementatie is een koplopersgroep gestart, met deelnemers uit sociaal domein en de eerstelijn.  

Wat is opgeleverd? ​ 

 • In 2022 hebben 25 professionals uit het sociaal domein en 10 deelnemers uit de eerstelijn de training Positieve Gezondheid gevolgd. Zij hebben kennis en enthousiasme over Positieve Gezondheid opgedaan en weten hoe het toe te passen in de praktijk.  
 • Professionals uit sociaal domein en eerstelijn volgden daarna een implementatiebijeenkomst waarin ze hebben gewerkt aan kortere lijnen, een gezamenlijke taal en concretisering van Positieve Gezondheid in Katwijk.  
 • Tot slot gaat een groep koplopers (zo’n 10 personen vanuit gemeente, sociaal domein en eerstelijn) aan de slag met acties voor de eigen praktijk, voor de eigen organisatie, voor de samenwerking én voor de inwoner. 

Hoe draagt het resultaat bij aan het worden van de gezondste regio?​ 

Individuele professionals die Positieve Gezondheid toepassen kijken naar gezondheid vanuit het brede perspectief en helpen de client hun gezondheid te vergroten op alle zes dimensies van gezondheid.  

De scholing en bijeenkomsten hebben een aanzet geleverd tot het verder verspreiden van de ‘olievlek’ binnen organisaties en de wijk. Èn via de geschoolde professionals maken meer inwoners kennis met Positieve Gezondheid, waardoor zij meer regie kunnen nemen op hun eigen gezondheid. ​ 

De aanpak in Katwijk vormt een goed voorbeeld binnen de regio.  

Wat was onze aanpak?  

Onze aanpak was om een beweging in Katwijk op gang te brengen. Door een multidisciplinaire groep professionals te trainen, implementatie op gang te brengen en een koplopersgroep te vormen.  

Meer informatie

Stevit 

Focusteam:​ Data en Digitalisering

Uit onderzoek blijkt dat inwoners van de wijk Stevenshof relatief een hoger risico op hart- en vaatziekten hebben dan in andere Leidse wijken. Om daar wat aan te doen is binnen wijkinitiatief Stevenshof Vitaal het project Stevit opgezet. Doel van dit project is de kwaliteit van leven en het toenemen van de zelfregie van 300 mensen met een risico op hart- en vaatziekten te verbeteren door de reeds bestaande “Box MijnHart Telt” en de app "Selfcare” preventief in te zetten voor patiënten met een Verhoogd Vasculair Risico (VVR-groep) en de bestaande groep patiënten met hart- en vaatziekte (HVZ-groep) van gezondheidscentrum Stevenshof in Leiden. Het project Stevit is onderdeel van het programma Gezonde Zorg Gezonde Regio (GzGr). 

Wat is opgeleverd tot nu toe?  

 • Er zijn nu 130 mensen geïncludeerd in de interventiegroep van de in totaal 147 beoogde patiënten.
 • Er is gestart met een nieuwsbrief om de patiënten te informeren en betrokkenheid te vergroten.
 • Om effectief te zijn en kennis te delen is er een samenwerking tussen projecten Stevit en IMDI opgestart in 2022. Dit heeft geresulteerd in een gezamenlijk plan van aanpak welke gebruikt kan worden door huisartsenpraktijken die willen starten met een soortgelijk project.
 • Er is een nieuwe financiële begroting opgesteld in samenwerking met RVO om de juiste kosten in de juiste posten te hebben en te voldoen aan de afspraken.
 • Uit de eerste resultaten van deelnemende patiënten in de interventiegroep (n=43) kwam naar voren dat er gemiddeld een systolische bloeddrukdaling is van 6 mmHg en gewichtsverlies van 2 Kg en een toename van het aantal stappen in de eerste drie maanden van deelname
 • Meetgegevens van patiënten kunnen vanaf nu ook in direct het HIS gelezen worden.   

Hoe draagt het resultaat bij aan het worden van de gezondste regio?​ 

Dimensie van gezondheid (mensniveau):

Positief effect van de resultaten hierop: 

Lichamelijke functies 

Daling van lichaamsgewicht en bloeddruk: een beter gereguleerde bloeddruk en lichaamsgewicht draagt bij aan een betere gezondheid van de deelnemers 

Mentale functies en beleving

Gezondere leefstijl geeft verbetering op de mentale functies van de inwoners in de Stevenshof 

Kwaliteit van leven 

Patiënt heeft meer zelfregie doordat ze zelf de metingen uitvoeren 

Sociaal-maatschappelijke participatie 

Patiënt participeert in een onderzoek, delen onderling ervaringen uit in focusgroepen en via de nieuwsbrieven. 

Wat was onze aanpak?  

Reos ondersteunt het project met projectleiding. Het project is nog niet afgerond. De einddatum is vastgesteld op 31 december 2023 dankzij goed overleg met alle partijen en RVO. 

Doelen voor 2023:

 • Opschaling project bij positief resultaat (afspraken met Z&Z lopen).  
 • Bespreken en organiseren van oplossingen voor structurele financiering. 
 • Het project levert een beschrijving van de werkwijze op zo’n manier dat deze overdraagbaar is naar andere wijken of regio’s.

Meer informatie over dit project​:

WSV-bestuurdersopleiding

Focusteam:​ Krachtige organisaties en netwerken 

Adviseur:​ Eva van Steenbergen, Monica van Papendrecht, Marjan van der Endt en Lex Maas 

Binnen de snel veranderende wereld waarin het wijksamenwerkingsverband (WSV) zich beweegt, wordt multidisciplinaire samenwerking steeds relevanter. Daarnaast worden bestuurders van wijksamenwerkingsverbanden uitgedaagd om na te denken over een langetermijnvisie. Dat vraagt om meer dan zorgverleners competenties. Om hun bestuurlijke denk- en handelskracht te versterken hebben Rijncoepel en WSV Support samen met Reos en Zorg en Zekerheid een leergang voor WSV-besturen ontwikkeld. 

Wat is opgeleverd? ​ 

Reos heeft een set van vijf dagdelen ontwikkeld waarin WSV-besturen aan de slag gaan met vijf verschillende thema´s voor het eigen WSV, namelijk over 1) interne en externe omgeving; 2) plannen maken; 3) samenwerken; 4) uitvoeren en monitoren en 5) financieel management. 

In november 2022 is de eerste pilot leergang afgesloten. Een evaluatie van de leergang en de opbrengsten voor deelnemers is in de maak. 

Hoe draagt het resultaat bij aan het worden van de gezondste regio?​ 

Ontwikkelde bestuurlijke denk- en handelskracht draagt bij aan het beter organiseren van zorg en ondersteuning in samenwerking met partners voor de inwoners van het WSV en daarmee aan een gezondere regio. 

Deelname aan de leergang helpt bestuurders om zich te krijgen op welke rol het WSV heeft in de grotere context binnen de gemeente en regio. Daardoor kunnen ze beter vanuit hun rol als bestuurder acteren in de samenwerking op dit niveau.  

Wat was onze aanpak?  

Met de wensen van de deelnemers en input van de trainers is de leergang steeds op maat gemaakt en het programma aangepast. Zo heeft bijvoorbeeld op basis van de wens van de deelnemers Zorg en Zekerheid een toelichting gegeven op hun visie op de WSV.  

De eerste leergang is naar tevredenheid van de deelnemers en de stuurgroep afgerond. De twee volgende leergangen zijn eind 2022 nog in volle gang. 

Meer informatie over deze leergang