Bekijk de status van onze lopende projecten en programma's 

Welkom op onze portfolio pagina! Bekijk hier de status van onze actieve projecten, programma's en allianties in de regio's Amstelland, Haaglanden, Haarlemmermeer, Zuid-Holland Noord en Midden-Holland. Lees over de doelen, aanpak, resultaten, rolverdeling en toekomstplannen van Reos en de betrokken partners. We nodigen uit om meer te ontdekken en contact op te nemen met onze adviseurs voor vragen, input of verdere kennismaking. Veel leesplezier!

PS Meer weten over wat we in 2023 hebben gedaan? Bekijk ons jaaroverzicht

Reos werkt voor de regio’s Amstelland, Haarlemmermeer, Midden-Holland, Haaglanden en Zuid-Holland Noord. Elke regio kenmerkt zich door een andere organisatiegraad en dynamiek en heeft een andere vraag naar dienstverlening. Om goed te kunnen aansluiten op de wensen van onze opdrachtgevers en samenwerkingspartners heeft Reos regiocoördinatoren aangesteld.

Alliantie Ouderenzorg

Zorgverzekeraar:​ Zorg en Zekerheid
Klant:​ Alliantie Ouderenzorg
Contactpersoon klant: Jacomien de Jong
Focusteam:​ Krachtige Organisaties en Netwerken
Laatst bijgewerkt op: 17 april 2024

Het versterken van de Alliantie Ouderenzorg Amstelland is bedoeld om domeinoverstijgende oplossingen te vinden voor de doelgroep 'kwetsbare ouderen'. Reos is procesbegeleider van het operationeel overleg van de Alliantie. Daarnaast is Reos projectleider van het project 'Wijkgericht werken ouderen'. 

Wat zijn onze doelen?

 1. Reos wil op operationeel niveau helpen afstemmen over de lopende projecten.
 2. We willen daarnaast het project 'Wijkgericht werken ouderen' proces- en inhoudelijk begeleiden.

Wat is onze aanpak en wat levert het op?  

1. Bijdrage aan operationeel overleg

Op 8 februari is het laatste operationeel overleg geweest. Er zijn afspraken gemaakt waar de verschillende projecten onder komen te vallen. Tevens heeft het operationeel overleg aangegeven dat de verbinding tussen de thematafel ouderen van de Sigra en wijkgericht werken essentieel is om de verbinding tussen beleid en de werkvloer te behouden. Er is een overleg geweest met de begeleider van Thematafel ouderen en de werkgroep wijkgericht werken. De overdracht en borging van de verbinding tussen beleid en werkvloer is helaas nog niet tot stand gebracht.  

2. Bijdrage aan project 'Wijkgericht werken ouderen': 

Terwijl er nog gezocht wordt naar een nieuwe verbinding tussen beleid en de werkvloer, is de behoefte vanuit het werkveld om de bijeenkomsten over wijkgericht werken voort te zetten groot. Deze bijeenkomsten dragen bij aan het overdragen van:

 • Kennis over relevante thema's
 • Meer uitwisseling, verbinding en samenwerking tussen relevante netwerkpartners en deelnemende vakgebieden, zoals het sociaal domein en het medisch domein.
 • Concrete samenwerkingsafspraken die binnen de wijk tussen de professionals worden gemaakt

Wat is onze rol?

 1. Reos ondersteunt als projectsecretaris het operationeel overleg.
 2. Vanuit de werkgroep 'wijkgericht werken ouderen' organiseert Reos als projectleider twee keer per jaar een bijeenkomst, samen met samenwerkingspartijen. Hierin staat multidisciplinaire samenwerking rondom (kwetsbare) ouderen centraal. Reos bewaakt het proces, organiseert overleggen, stemt af met betrokkenen en communiceert en evalueert de bijeenkomst naar de professionals.

Wat staat er de komende periode op de agenda?

Operationeel overleg:
Overleg met de opdrachtgevers hoe de verbinding tussen beleid en thematafel ouderen te borgen staat in mei gepland.

Project ‘wijkgericht werken ouderen’:

Afgelopen 2 april 2024 vond de bijeenkomst ‘Positieve Gezondheid: communiceren in dezelfde taal’ plaats. Het doel van de bijeenkomst was om, naast elkaar te inspireren en ervaring uit te wisselen, met elkaar afspraken te maken in de wijk over hoe professionals met elkaar omgaan zonder hetzelfde ‘spinnenwebgesprek’ te voeren. De volgende bijeenkomst staat gepland op donderdag 10 oktober 2024. Het thema van de bijeenkomst is: Zorgvragers van diverse culturele herkomsten.

Contactpersoon

Gezondheidscentrum Duizendblad

Zorgverzekeraar:​ Zorg en Zekerheid
Klant:​ Gezondheidscentrum Duizendblad
Contactpersoon klant: Michiel Goedkoop
Focusteam: Positieve Gezondheid in de Buurt
Laatst bijgewerkt op: 26 januari 2024

 

Enkele huisartsen in deze regio delen een visie op de toekomst. Dat biedt kansen voor samenwerking. Daarvoor moeten echter keuzes worden gemaakt. Voortbouwend op eerdere begeleiding, helpt Reos bij het maken van deze keuzes. We adviseren en we begeleiden het proces. De keuzes gaan onder andere over de rol in de regio, onderlinge samenwerking en over de structuur van de samenwerking (bijvoorbeeld wel of geen maatschap of wel of niet werken met specialisaties).

Wat zijn onze doelen?

We werken vanuit een door huisartsen gedeelde toekomstvisie aan het maken van gefundeerde keuzes over:

 1. Rol in de regio.
 2. Onderlinge samenwerking.
 3. Structurele onderlinge samenwerking.

Wat is onze aanpak?  

In oktober 2023 gaven de huisartsen aan dat alles wat een verdere voortgang in het proces en besluitvorming daarover in de weg stond (onder meer de overname van 1 van de 4 praktijken) achter de rug zou zijn en dat ze in december weer graag af wilden stemmen voor de laatste fase (de nieuwe huisarts is meegenomen op inhoud en proces). In overleg zijn er zes afsluitende sessies en gesprekken gepland met als doel ook besluiten te gaan nemen over:

 1. Hoe de vier praktijken willen gaan samenwerken in het gezondheidscentrum (GC), ook resulterend in concrete afspraken hierover. Daarnaast worden toekomst, groei en uitbreiding hierin meegenomen.
 2. Standpunten en afstemming over scenario's voor de komende jaren en de rol in de regio.
 3. Huisvesting van het GC (nu en in de toekomst).

Door gebruik te maken van een checklist (gebouw, locatie, personeel, financieel, lokaal, regionaal, met wie in en extern, vorm van samenwerken) door de vier praktijken en het bespreken daarvan zijn de standpunten, verschillen en open einden inzichtelijk geworden. Op basis hiervan worden er gericht vervolggesprekken gevoerd en worden besluiten genomen. 

Wat levert het op?

 • Helderheid en inzicht in elkaars standpunten (praktijksamenwerkingsverband, samenwerking extern, regio, visie intern en extern, toekomst, standpunt huisvesting).
 • Concrete afspraken en afstemming (praktijksamenwerkingsverband, samenwerking extern, regio, visie in en extern, toekomst, huisvesting).

Wat is onze rol?

De aanpak en begeleiding was en is gericht op het verkrijgen van helderheid en inzicht in elkaars standpunten en daarvanuit komen tot concrete afspraken over samenwerking en de toekomst. Hiervoor hebben wij 'tools' in de vorm van een checklist en een programma ingezet. Wij zijn trots op het verkregen vertrouwen waardoor ‘alles op tafel’ kon komen en kon/kan worden besproken.

Wat staat er de komende periode op de agenda?

In de komende afsluitende sessies en gesprekken gaan we verder over hoe de samenwerking er verder cocnreet uit gaat zien (in- en extern): wie gaat wat doen en waarom? Ook gaan we verder met de open einden. Over de personele samenwerking, vervanging en afstemming worden nog besluiten genomen. 

De aanpak en begeleiding is gericht op het verkrijgen van helderheid en inzicht in elkaars standpunten en daarvanuit komen tot concrete afspraken over samenwerking (hoe, waarin en in welke mate) en de toekomst (inclusief huisvesting). De helderheid is er nu. Nu zijn we aangekomenen in de fase zijn van concrete besluitvorming. 

Contactpersoon

Professionaliseren netwerken Amstelland

Zorgverzekeraar:​ Zorg en Zekerheid
Klant:​ Zorggroep Apotheken Amstelland (ZAA), Diëtisten Netwerk Amstelland (DNA)
Contactpersonen klant: Kenny van Deventer (ZAA) en Lonneke de Bruyne (DNA)
Laatst bijgewerkt op: 17 april 2024

Twee sleutels voor goede paramedische en farmaceutische zorg in de regio Amstelland zien wij in krachtige organisaties en netwerken. Netwerken zouden zich hiervoor moeten ontwikkelen op het gebied van bestuur en samenwerking, binnen én buiten het netwerk. Reos ondersteunt de netwerken Zorggroep Apotheken Amstelland en Diëtisten Netwerk Amstelland hierbij.

Wat zijn onze doelen?

Met dit project willen we bereiken dat de netwerken zich ontwikkelen tot professionele netwerken. Doel is om de organisatiegraad te verhogen en te zorgen dat zorgverleners zich betrokken voelen bij het netwerk. Daarnaast moeten de netwerken effectief samenwerken met andere organisaties.

Wat levert het op?

Resultaten ZAA:

 • Het bestuurlijk overleg bij de ZAA is verder ontwikkeld. 
 • Er is een meerjarenplan voor 2023-2025 gemaakt.
 • Het meerjarenplan is vertaald in een actieplan voor het jaar 2023.
 • Meerjarenplan & actieplan zijn besproken in de Regionale Kwaliteitsoverleggen (RKO’s) en met de relevante stakeholders.  
 • Een advies over structuur en bekostiging is opgeleverd.
 • Bestuur heeft advies overgenomen en is bezig met implementatie.
 • Er zijn afspraken gemaakt over structurele ondersteuning met een partij.
 • Plan van aanpak m.b.t. IZA en Visie eerstelijnszorg 2030.

Resultaten DNA:

 • Het netwerkoverleg bij het DNA ontwikkelt zich verder door samenwerking aan te gaan met andere partijen (zoals de STAZ en collega-paramedici).  
 • De deelnemers van het DNA ontwikkelen zich in hun rol bij de werkgroepen van de STAZ, de interne afstemming en terugkoppeling binnen de eigen groep en het vertegenwoordigen van hun stem buiten het DNA. 
 • Het netwerk is door Reos geïnformeerd over de laatste stand van zaken van het landelijke programma 'Organisatiegraad Paramedische Zorg'. 

Wat is onze rol?

 1. Reos heeft de begeleiding gedaan bij de ZAA bij het totstandkomingsproces v van een meerjaren-en actieplan. Daarnaast hebben we geadviseerd bij bestuursvergaderingen. Reos begeleidt de sessies met betrekking tot Visie eerstelijnszorg 2030 en IZA.
 2. De rol van Reos bij DNA is sparringpartner en adviseur. 

Wat staat er de komende periode op de agenda?

De ondersteuning van de ZAA met betrekking tot het meerjarenplan en structuur is afgerond. Wel ligt er nog een vraag voor ondersteuning bij de consequenties van het IZA voor de ZAA. Een plan van aanpak is hiervoor uitgewerkt. De sessies gaan van start in mei/juni.

Contactpersoon

Reos werkt voor de regio’s Amstelland, Haarlemmermeer, Midden-Holland, Haaglanden en Zuid-Holland Noord. Elke regio kenmerkt zich door een andere organisatiegraad en dynamiek en heeft een andere vraag naar dienstverlening. Om goed te kunnen aansluiten op de wensen van onze opdrachtgevers en samenwerkingspartners heeft Reos regiocoördinatoren aangesteld.

Participatief Actieonderzoek (PAO) ’t Lien en De Rietvink

Financierder:​ Gemeente Leidschendam-Voorburg
Klant:​ Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van Gemeente Leidschendam-Voorburg
Contactpersoon klant: 
Adviseur(s); Daphne Metaal en Patricia Scheepers
Laatst bijgewerkt op: 15-02-2024

 

Gemeente Leidschendam-Voorburg heeft Reos gevraagd om een Participatief Actieonderzoek op te zetten en te begeleiden in de wijk ’t Lien/De Rietvink in Leidschendam. De gemeente heeft hiervoor al een specifieke onderzoeksvraag geformuleerd; “Wat hebben mensen nodig om langer en plezierig oud te kunnen worden in ’t Lien/De Rietvink”. De geformuleerde onderzoeksvraag is een belangrijke vraag gezien de opgave die er de komende decennia ligt om mensen zo lang, vitaal en gezond mogelijk thuis te laten wonen. Op de website van www.ouderworden2040.nl staan de uitdagingen mooi verwoord: 'De komende 20 jaar veroudert onze samenleving. Dat geeft kansen en uitdagingen. Hoe wonen en werken we? Hoe blijven we gezond en krijgen we passende zorg en ondersteuning? En hoe benutten we de kracht van een groter wordende groep ouderen?'

Wat zijn onze doelen?

Het komende jaar begeleiden adviseurs Daphne en Patricia in opdracht van Gemeente Leidschendam-Voorburg een pilot waarbij professionals en bewoners in co-creatie aan de slag gaan met als doel om de ervaren gezondheid in de wijk te verhogen. Het onderzoek wordt uitgevoerd om te achterhalen wat er nodig is in de wijken ’t Lien/De Rietvink om prettig oud te worden. Dit wordt gedaan door interviews met wijkbewoners en wijkpartners af te nemen, een focusgroep te organiseren en zich te laten inspireren door de Blue Zones. Het gedachtegoed Positieve Gezondheid vormt hierbij de basis van kijken naar gezondheid. 

Wat is onze aanpak?

Fase 1 – Vertrouwen opbouwen, verkennen en inspireren (september – december 2023
In deze fase lag de nadruk op het kennismaken met bewoners(verenigingen), zorg- en welzijnsprofessionals en de gebiedsregisseurs en om deze mensen te informeren over de start van het actieonderzoek. Inmiddels hebben we goed in kaart welke professionals, organisaties, verenigingen en bewoners in de betreffende wijken actief zijn.

Fase 2 – Looptijd actieonderzoek (januari – april 2024) 
Fase 2 van het onderzoek is in januari 2024 van start gegaan. In deze fase gaan we aan de slag met actieonderzoek. Omdat de onderzoeksvraag helder is, kan snel gestart worden met het uitwerken van hoe het actieonderzoek vorm krijgt (welke methode gaan we hanteren en wie gaat wat doen in deze fase).

Fase 3 – Analysefase PAO, focusgroep en maken actieplan (mei – augustus 2024) Kenmerkend voor PAO is dat kennis vergaren en acties uitvoeren, hand in hand gaan. In deze volgende fase gaan we aan de slag met de analyse van het actieonderzoek. De gesprekken of gekozen methode wordt uitgewerkt met de resultaten en geanalyseerd in een focusgroep; dit doen bij voorkeur de wijkbewoners zelf onder begeleiding. Reos begeleidt de analyse middels het organiseren van een focusgroep en het proces om tot een gezamenlijk gedragen actieplan door wijkbewoners en wijkpartners te komen. 

Fase 4 – Monitoringsfase actieplan/co-creatie (september – december 2024) In de vorige fase is het actieplan, voortkomend uit de onderzoeksfase en opbrengsten, gemaakt met de betrokkenen/belanghebbenden. In deze fase monitoren we de samenwerking/co-creatie en de acties die al zijn/worden uitgevoerd in de wijk.

Wat levert het op?

Het uiteindelijke resultaat is het bepalen van een actieprogramma, waarbij bewustwording wordt gecreëerd over ouder worden in de wijk en de bijdrage die verschillende partijen hierin kunnen leveren, zoals zorgprofessionals, bewoners en wijkpartners. Doel is om een duurzame samenwerking te realiseren tussen de wijkbewoners en wijkpartners t.a.v. prettig ouder worden in de wijk. 

Dit initiatief draagt bij aan de landelijke opgave: Ouder Worden 2040

Wat is onze rol?

Reos speelt een belangrijke rol door het opzetten en uitvoeren van het onderzoek, het informeren en inspireren over Positieve Gezondheid/Blue Zones, en het organiseren van bijeenkomsten met belanghebbenden die uiteindelijk bijdragen aan het actieprogramma. Denk hierbij aan het vervullen van diverse rollen: het interviewen van wijkpartners en wijkbewoners, het verbinden van de diverse mensen t.a.v. gedeelde ervaren urgentie, het samenbrengen van perspectieven en dit teruggeven aan de mensen die zijn geïnterviewd zijn (procesbegeleiding bieden) en aan te jagen en te informeren en inspireren t.a.v. Positieve Gezondheid, belang van samenwerken en breed kijken naar gezondheid (bewustwording creëren).

PAO is een onderzoeksbenadering die mensen in staat stelt met elkaar complexe problemen in hun dagelijkse (werk) leven op te lossen. Door middel van het gezamenlijk onderzoeken van hun situatie en de perspectieven van de diverse betrokkenen hierop, wordt duidelijk hoe de onderzochte problematiek is ingebed in het grotere systeem, hoe de gewenste situatie er uit ziet en waar kansen liggen voor positieve verandering.

Op dit moment begeleidt Reos in meerdere wijken in gemeente Den Haag participatieve actieonderzoeken. Per wijk en traject is dit maatwerk. Alle ervaringen uit deze trajecten, brengen we actief in om het leerrendement in korte tijd te verhogen.

Wat staat er de komende periode op de agenda?

Fase 2 van het actieonderzoek is net van start gegaan. Van januari tot april 2024 staat namelijk de uitvoering van het actieonderzoek op de planning. De vorm van het actieonderzoek wordt op dit moment uitgewerkt. 

Relevante links naar meer informatie naar voorbeelden uit andere wijken in Den Haag

Bekijk hier de website Ouder Worden 2040

Lees meer over Startbijeenkomst 'Ouder worden voor beginners' - reos

Ook in Leidschendam-Zuid wordt een participatief actieonderzoek (PAO) uitgevoerd: Lees hier alles over Samen aan de slag in Leidschendam-Zuid - reos

Lees daarnaast ook hoe de toolkit Positieve Gezondheid ingezet wordt bij PAO Leidschendam-Zuid: Positieve Gezondheid en de leefomgeving - reos

 

Contactpersonen

Armoede en bestaansonzekerheid. Het zijn onderwerpen die steeds meer op de kaart staan, maar al jarenlang spelen in Den Haag. De kans om op te groeien in een arm gezin is hier 1,5 keer hoger dan gemiddeld in Nederland. Armoede is geconcentreerd in bepaalde wijken van de stad.

(bron CBS Armoedescan Den Haag)

Ziek van geldzorgen
Armoede en gezondheid hebben invloed op elkaar. Wie zich zorgen maakt over geld, heeft meer last van stress. En dat kan weer zorgen voor ziekten als diabetes, hart- en vaatziekten, osteoporose en verstoring van het immuunsysteem. Er lijkt ook een verband te zijn tussen financiële problemen en psychische klachten, zoals piekeren, depressie of angststoornissen. Langdurig afhankelijk zijn van bijstand en niet kunnen meedoen in de samenleving vergroten daarnaast de kans op sociale uitsluiting. 

Armoede en het (jonge) kind
Opgroeien in armoede kan negatieve invloed hebben op de gezondheid en ontwikkeling van kinderen. Denk aan problemen als overgewicht, hechtings- en opvoedproblematiek. (Eerstelijns)professionals in zorg en welzijn zien en horen dit in hun spreekkamers.

De rol van Reos
Reos werkt samen met zorgorganisaties, de zorgverzekeraar, gemeenten en welzijn aan een gezondere regio, met de juiste zorg op de juiste plek. We kijken met een brede blik en vinden het daarom belangrijk oog voor deze thematiek te hebben. Met een 3-delige nieuwsbrievenreeks over armoede willen we goede voorbeelden delen vanuit de regio Haaglanden en eerstelijnsprofessionals praktische handvatten bieden. 

In de eerste nieuwsbrief aandacht voor geldstress & de eerstelijn. Bekijk de webversie van de nieuwsbrief. Hieronder de links naar de artikelen waarnaar wordt verwezen in deze nieuwsbrief:

In de tweede nieuwsbrief aandacht voor armoede en het (jonge) kind. Bekijk de webversie van de nieuwsbrief. Hieronder de links naar de artikelen waarnaar wordt verwezen in deze nieuwsbrief:

De Reos nieuwsbrieven direct in je inbox ontvangen? Meld je aan!

Meer inspiratie?

 • Het lectoraat Schulden en Incasso van de Hogeschool Utrecht maakte een handreiking over signaleren, bespreekbaar maken en doorverwijzen bij geldzorgen.
  Ook kun je een gratis e-learning volgen voor paramedici met accreditatiepunten
 • Wat betekent armoede voor mensen die erin leven? Wat kunnen beleidsmakers van hen leren? Luister deze podcast met Tim ‘S Jongers of lees zijn boek Beledigende Broccoli. Over goedbedoelde interventies, die de plank misslaan als zij niet aansluiten bij de leefwereld van de mensen waar het om gaat.
 • Na een aanvraag van een hulpverlener kunnen aankomende ouders terecht bij de BabyBullenBank. Hier kunnen zij voor een kleine prijs tweedehands spullen voor hun baby te kopen, zoals kleertjes, een ledikant, een kinderwagen of een badje.
 • Professionals kunnen bij Stichting Lotje een aanvraag doen voor hulpgoederen of, in uitzonderlijke gevallen, een eenmalige financiële bijdrage. De stichting is bekend van de paarse kasten bij diverse wijkcentra en CJG’s. Daarin is gratis goede kleding te vinden voor kinderen die het nodig hebben.
 • Hulpverleners en aankomende ouders zelf kunnen een aanvraag doen bij Stichting Babyspullen voor zogenaamde babystartpakketten. Deze pakketten bevatten nieuwe en gebruikte babyspullen.
 • Soms is er thuis te weinig geld om een verjaardag van een kind te kunnen vieren. Stichting Jarige Job ondersteunt deze gezinnen met een verjaardagsbox. Ouders en hulpverleners kunnen een aanvraag doen.
 • Het Loket voor jonge moeders en vaders biedt ondersteuning bij jong ouderschap. Mensen kunnen zelf contact met het loket opnemen, maar ook hulpverleners kunnen er terecht voor overleg of om iemand aan te melden.

Contactpersoon

Samen Sterk Duindorp

Zorgverzekeraar: CZ
Klant:​ Respect en Eykeenburg
Contactpersoon klant: Irma de Jong
Laatst bijgewerkt op: 14-05-2024

In de wijk Duindorp groeit het aantal ouderen snel. Ook is de zorgvraag van ouderen zwaarder dan in andere Haagse wijken. Duindorpse ouderen hebben vaker last van stress en eenzaamheid en overgewicht. Ook lopen zij grotere kans op angsten of een depressie. Vanwege de tekorten in de zorg neemt de druk op (zorg)professionals de komende jaren toe. Respect en Eykenburg slaan de handen ineen om ouderen zo goed mogelijk te ondersteunen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen.

Wat zijn onze doelen?

Doel is om bij ouderen in Duindorp behoeften op te halen en samen positieve gezondheidsdoelen te stellen. Waar mogelijk leren we vaardigheden die bijdragen aan het vergroten van zelfredzaamheid. Zo kunnen ouderen langer thuis blijven wonen

Wat is onze aanpak?

Het plan van aanpak bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Detailontwerp maken: De organisaties hebben in 2023 een wijkconcept opgezet, dat in 2024 in detail wordt uitgewerkt. Uitgangspunten zijn positieve gezondheid, reablement en ‘zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan’. Het wijkconcept bevat een stappenplan voor de regieverpleegkundige in de rol van coördinator en de cliënt samen. Van aanmelding en inventarisatie tot gezamenlijk plan, tot evaluatie en indicatie.

 • Implementatie: Plan van aanpak maken hoe de nieuwe werkwijze in de praktijk kan werken (op HR, ICT en PR gebied).

 • Team werkt: Het team werkt volgens het wijkconcept.

 • Evaluatie en aanpassingen aan het wijkconcept.

 • Zelfredzaamheidsmonitor ontwikkelen.

 • Business case maken, borgen en kennisdelen van resultaten.

Wat levert het op?

De beoogde resultaten zijn:

 • Een toekomstbestendig wijkconcept voor ouderen in Duindorp. Dit draait om persoonsgerichte zorg- en begeleiding, vanuit een complementair aanbod van beide zorgorganisaties, samen met andere partijen zoals welzijn.

 • Een gezamenlijk team, werkend vanuit Respect en Eykenburg voor ouderen in de wijk Duindorp, biedt een complementair aanbod aan persoonsgerichte zorg en ondersteuning.

 • Meting en monitoring van zelfredzaamheid.

 • Communicatie en voorlichtingsmateriaal voor verwijzers en doelgroep.

 • Gebruik van technologie gericht op woningaanpassing en hulpmiddelen ter bevordering van zelfredzaamheid.

Wat is onze rol?

Reos is projectleider. Onze voornaamste taak is het managen, bewaken en rapporteren aan de stuurgroep over budget, organisatie, planning, informatie en kwaliteit van het project. Ook verbinden wij de projectgroep en stuurgroep en sturen op goede uitvoering van het project.

Wat staat er de komende periode op de agenda?

Activiteiten die gepland zijn in het tweede kwartaal van 2024:

 • Detailontwerp maken.

 • Implementatie voorbereiden: Werkprocessen op elkaar afstemmen, lijntjes tussen de betrokken zorgprofessionals van beide organisaties leggen, PR campagne en gezamenlijk dossier inrichten.

 • Team werkt : Starten met de eerste cliënten volgens het nieuwe wijkconcept. De geselecteerde cliënten, zullen een eerste bezoek krijgen van de regieverpleegkundige.

 • Evaluatie en aanpassingen doen.

Contactpersoon

Training Positieve Gezondheid - Meer Tijd Voor de Patiënt

Financierder:​ Gemeente Leidschendam-Voorburg
Klant:​ dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van Gemeente Leidschendam-Voorburg
Adviseur(s): Daphne Metaal en Patricia Scheepers
Laatst bijgewerkt op: 15-02-2024

 

Vanaf 1 april 2023 kunnen huisartspraktijken landelijk starten met het programma Meer Tijd Voor de Patiënt (MTVP), in afstemming met de Regionale Huisartsenorganisatie. In regio Haaglanden is dit Hadoks. In het eerste jaar is een voorwaarde dat de praktijken zich aantoonbaar gaan ontwikkelen in anders werken (met meer tijd voor de patiënt als resultaat) en het goede gesprek met de patiënt.

Hadoks heeft Reos gevraagd mee te denken om het voeren van het goede gesprek werkend te krijgen in de (huisartsen)praktijk middels het geven van trainingen en advisering tijdens de implementatie in de praktijk.

Wat zijn onze doelen?

Doelstellingen ten aanzien van MTVP:

 • Verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van de huisartsenzorg;
 • Verbeteren van de patiënttevredenheid;
 • Verbeteren van werkplezier;
 • Beheersen van zorgkosten;
 • Betere samenwerking met het netwerk.

Reos biedt in opdracht van Hadoks trainingen MTVP-Positieve Gezondheid aan en adviseert bij de implementatie in de praktijken. 

Wat is onze aanpak?

Reos heeft drie gecertificeerde trainers Positieve Gezondheid in huis en werkt samen met diverse trainers. In afstemming met Hadoks worden er ten behoeve van de training accreditatie, certificaten, locatie en catering geregeld. 

Sinds 2017 is Reos al actief bezig met het inspireren en trainen van professionals en het verspreiden van het gedachtegoed van Positieve Gezondheid en het meedenken bij de verdere implementatie op verschillende niveaus.

Wat is onze rol?

Hadoks heeft Reos gevraagd mee te denken om het voeren van het goede gesprek werkend te krijgen in de praktijk middels scholing en monitoring.

Reos biedt, in opdracht van Hadoks, vanaf september 2023 trainingen MTVP- Positieve Gezondheid aan. De training bestaat uit twee dagdelen van drie uur en een digitale intervisiesessie waarin ruimte is om vragen te stellen en ervaringen te delen. Na de training wordt er in de praktijk begeleiding geboden om het gedachtegoed en het werken vanuit Positieve Gezondheid te borgen binnen de werkwijze van de praktijk.

Wat staat er de komende periode op de agenda?

Verkennen en inspireren:
Voor de zomer van 2023 is er gestart met een verkenning om zicht te krijgen op de behoeften van de praktijken Via een startbijeenkomst georganiseerd door Hadoks. Daarna konden geïnteresseerden zich aanmelden voor een vragenhalfuursessie online om kennis te maken met de trainers en vragen te stellen. Uiteindelijk bleek de wens om op praktijk- en wijkniveau te gaan trainen. Daaruit voortkomend is Reos ook de organisatie van de trainingen op zich gaan nemen.

Trainen, leren, handvatten:
Na de zomer zijn de eerste praktijken gestart met de training. Deze bestaat uit 2 dagdelen van 3 uur met een tussentijd van minimaal een maand en een intervisie-sessie na 2 maanden.

Implementeren in de praktijk:
Na de twee trainingsdagdelen komt een implementatie-coach in de praktijk om in de praktijk te bespreken hoe de praktijk aan het werk is vanuit Positieve Gezondheid Wie heeft welke rol hierin, wat wordt hierover afgesproken en hoe wordt dit gemonitord?

Hadoks en Reos zijn momenteel in gesprek over hoe de monitoring eruit gaat zien. 

Vervolg tijdpad: 
Als Reos vanaf januari 2024 gaat monitoren bij de eerste groep, kan eind maart 2024 een tussenevaluatie plaatsvinden. In januari, april en september kunnen er een nieuwe groepen vanuit de praktijken starten. Zo wisselen het trainen en het monitoren elkaar steeds af
 

Relevante links naar meer informatie naar voorbeelden uit andere wijken in Den Haag
 

Lees hier meer over de start van de trainingen: Start trainingen MTVP - Positieve Gezondheid - reos

Wil je meer weten over Positieve Gezondheid in de buurt? Bekijk dan eens (Positieve) Gezondheid in de buurt - reos

Contactpersonen

Reos werkt voor de regio’s Amstelland, Haarlemmermeer, Midden-Holland, Haaglanden en Zuid-Holland Noord. Elke regio kenmerkt zich door een andere organisatiegraad en dynamiek en heeft een andere vraag naar dienstverlening. Om goed te kunnen aansluiten op de wensen van onze opdrachtgevers en samenwerkingspartners heeft Reos regiocoördinatoren aangesteld.

Begeleiding eerstelijn bij regioplan Haarlemmermeer

Zorgverzekeraar:​ Zorg en Zekerheid
Klant:​ HCC (Zorggroep Haarlemmermeer, HVH, Stichting Gezondheidscenta HLM) 
Contactpersoon klant: Stefan Fiselier
Laatst bijgewerkt op: 26 mei 2024

In Haarlemmermeer maken regionale partijen in het kader van het IZA/GALA een regioplan. Sigra heeft hiervoor thematafels ingericht voor preventie, ouderen en mentale gezondheid. Aan deze tafels vertegenwoordigen Zorggroep Haarlemmermeer, HVH en de SGH  de eerstelijnszorg, zodat de gezamelijke belangen mee worden genomen in het regioplan. Zo willen zij voorkomen dat bepaalde zaken zonder overleg terecht komen bij de eerste lijn. 

Wat zijn onze doelen?

De belangen van de eerstelijnszorg zijn, afgewogen met de belangen van andere partijen, meegenomen in het regioplan Haarlemmermeer. 

Wat is onze aanpak?  

Reos zet in op portfoliomanagement vanuit het perspectief van de eerste lijn. De uitdagingen waar de klant voor staat:

 • Wat willen we met elkaar bereiken met het regioplan?
 • Wat zijn de grootste knelpunten in de regio?
 • Welke voorstellen willen we zelf doen? 
 • Welke afwegingen maken we bij voorstellen van anderen?

Qua stakeholdermanagement zetten we in op:

 • Met elkaar delen en bespreken van het proces en de belangen aan de verschillende tafels.
 • Bepalen van een stakeholderstrategie per tafel (indien nodig).

Voor de besluitvorming van het Regioplan:

 • Bespreken en beoordelen van het regioplan (in verschillende fases).

Eens per drie weken komen partijen bijeen om met elkaar per thematafel bovenstaande zaken te bespreken. Reos zit het overleg voor, begeleidt en ondersteunt.

Het HCC heeft voor besluit- en oordeelsvorming meer behoefte aan informatie. Welke consequenties hebben bepaalde plannen? Wat zijn de belangrijkste knelpunten op wijkniveau? Daarom zijn de volgende zaken opgestart:

 • Wijkinformatie Haarlemmermeer
 • Capaciteit Haarlemmermeer (effect VPT op de eerstelijnszorg)

Wat levert het op?

De belangen van de eerstelijnszorg zijn, afgewogen met de belangen van andere partijen, meegenomen in het regioplan Haarlemmermeer. Partijen zijn op de hoogte van wat er op de thematafels speelt, nemen gezamenlijke besluiten over de verschillende projecten van de thematafels en werken goed samen. Het standpunt van de eerstelijn is helder verwoord naar de Regiobestuurstafel. 

Wat is onze rol?

Reos is voorzitter van het overleg.

Relevante links

artikel Een gezamenlijke stem voor de eerstelijnszorg

Contactpersoon

GGZ Netwerk Haarlemmermeer

Zorgverzekeraar:​ Zorg en Zekerheid
Klant:​ GGZ Netwerk Haarlemmermeer
Contactpersoon klant: Jeanette van Rijn (InGeest)
Focusteam:​ Ouderen en GGZ
Laatst bijgewerkt op: 12 april 2024

Met het GGZ Netwerk Haarlemmermeer regelen we samenwerking tussen partners in de keten. Waar die nog niet optimaal is, besteden we daar ook aandacht aan. Hiermee proberen we wachtlijsten aan te pakken en adequaat door te verwijzen.

Dit netwerk bestaat uit:

Wat zijn onze doelen?

Het doel is het een functionerende samenwerking in de GGZ-keten Haarlemmermeer te bewerkstelligen, inclusief het sociaal domein.

Onze subdoelen:
1.    Inrichting van het verkennende gesprek (over het IZA)
2.    De betrokken partijen willen duidelijk krijgen hoe de GGZ-keten regionaal zou moeten werken: 

 • GGZ InGeest voert de regie.
 • Het moet duidelijk worden wie met welke problematiek waar naartoe moet.
 • Het moet duidelijk worden wat we willen doen met mensen die tussen wal en het schip dreigen te vallen. 
 • Professionals moeten elkaar gaan weten te vinden (collegiale consultatie-keten). Het is organisaties nu vaak niet duidelijk bij wie ze waarvoor moeten zijn.
 • Gemeente en GGZ-partijen moeten gaan handelen naar hun gezamenlijke verantwoordelijkheid: het bevorderen van bewustwording en het voorkomen van mentale gezondheidsproblemen. Met de zorgverzekeraar delen zij de verantwoordelijkheid voor het toegankelijk houden van de zorg.

3.    Wachtlijst-problematiek: 

 • Terugdringen van wachtlijsten.
 • Adequate verwijzing en monitoring.

4.    Heldere rol in de keten voor welzijn en het concept Welzijn op Recept (WOR).
5.    Gezamenlijk geven we invulling aan preventie en aan het organiseren van terugvalpreventie.

Wat is onze aanpak?  

In juni 2022 zijn de opbrengsten van het netwerk geëvalueerd. Ook is er geïnventariseerd hoe tevreden iedereen hierover was. De wens was om in alle lagen de ruimte, het mandaat en de werkwijze helder en afgestemd te krijgen. Op basis daarvan is het netwerk is uit de operationele gang van zaken gehaald en naar het directieniveau getild. Dit, met commitment van de deelnemende partijen en ondersteund door de noodzaak die ondertussen is gebleken uit de zorgakkoorden IZA en GALA. Na deze verplaatsing zou het operationele netwerk weer kunnen gaan functioneren. In de eerste helft van 2023 is dit proces met verschillende sessies in gang gezet. InGeest heeft hier de regie over. Alle partners waren hiermee akkoord.

In de tweede helft van 2023 is het operationele overleg GGZ weer opgestart, om met elkaar in gesprek te gaan over knelpunten en urgente vraagstukken. Tijdens de eerste samenkomst is onderzocht wat mensen op de GGZ-wachtlijst nodig hebben. Er is toen afgesproken om korte lijnen met elkaar te houden en elke 4 tot 6 weken bij elkaar te komen.

Wat levert het op?

Beoogde resultaten:

 • Helderheid voor patiënten in de regio: waarvoor moet je waar zijn?
 • Adequate doorverwijzing, wat hopelijk leidt tot minder dezelfde en terugkerende vragen door dezelfde mensen bij huisarts en psychologen.
 • Terugdringing van wachtlijsten.
 • Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor triage.
 • Meer samenwerking tussen het medisch en sociaal domein, onder meer door het concept WOR.
 • Vermindering van crisissituaties (tweedelijnszorg), door eerdere signalering en eerder ingrijpen vanuit de keten.

Wat is onze rol?

Reos is als procesbegeleider onder andere verantwoordelijk voor het volgende:

 • Evalueren van de Operationele tafel en inventariseren van blijvende knelpunten en behoeften (adequate doorverwijzing, wachtlijsten, triage, de rol van welzijn).
 • Samen met InGeest initiëren van de Bestuurlijke tafel (uitgangspunten IZA, GALA en helderheid over ruimte, mandaat en kaders van de operationele tafel).
 • In afstemming met InGeest voorzitten van de Bestuurlijke tafel. Hier hoort bij dat we begeleiden op proces en voortgang.
 • Binnen het operationeel overleg GGZ heeft Reos de rol als organisator, facilitator en procesbegeleider. 

Wat staat er de komende periode op de agenda?

Vanuit een behoefte uit het operationeel overleg is Reos bezig met het ontwikkelen van een vragenlijstonderzoek over de wachtlijstproblematiek GGZ. Dit onderzoek heeft als doel om te begrijpen hoe mensen deze wachtlijstperiode ervaren en hoe de diensten en ondersteuning gedurende deze wachtende periode beter afgestemd kunnen worden op de behoefte van de inwoner. De enquête zal uitgezet worden bij inwoners die op de wachtlijst staan en regelmatig langskomen bij MeerWaarde en de huisarts. 

Sinds de herstart van het operationeel overleg heeft de groep zich gefocust op de gevolgen van de wachtlijstproblematiek. Verschillende initiatieven die zijn gestart, vergen tijd en daarom zal het komende overleg zich concentreren op het identificeren van nieuwe uitdagingen.   

Contactpersoon

Ontwikkeling apothekersorganisatie SSAH

Zorgverzekeraar:​ Zorg en Zekerheid
Klant:​ Apothekersorganisatie SSAH
Contactpersoon klant: Alexandra Geesink
Laatst bijgewerkt op: 26 mei 2024

Apothekersnetwerk SSAH wil in een sterk en snel veranderende omgeving, vanuit een heldere missie en visie, de apothekersgroep verder gaan ontwikkelen en organiseren. Passend bij de ontwikkelingen in de regio en gericht op een sterke eerstelijnszorg en multidisciplinaire samenwerking.

Wat zijn onze doelen?

De gestelde doelen zijn:

 1. Een heldere en gedragen missie en visie.
 2. Een meerjarenplan met de te nemen stappen en acties.

Wat is onze aanpak?  

In vijf sessies ontwikkelden we met de apothekersgroep een gedragen missie en visie. Deze missie en visie hebben we vertaald we naar consequenties voor de wijze van organiseren, de organisatie, de samenwerking met anderen en de besluitvorming hierover. Hiervan hebben we een tijdpad gemaakt. Middels ondersteuningssessies hebben we vervolgens het tijdpad vertaald naar een meerjarenplan. 

Vervolgens is dit meerjarenplan in 2 sessies door middel van een OGSM vertaald naar concrete acties (SMART) per kwartaal voor de komende twee jaar en zijn de mogelijkheden van de visie op de eerstelijnszorg besproken.

Wat levert het op?

Er is een gedragen missie en visie en het meerjarenplan is vastgesteld. Door middel van de inzet van de OGSM-methodiek is dit meerjarenplan vertaald naar concrete acties.

Wat is onze rol?

Reos biedt begeleiding door middel van het organiseren en begeleiden van een aantal sessies en werkt de uitkomsten van deze sessies uit in een missie en visie, meerjarenplan en OGSM.  

Wat staat er de komende periode op de agenda?

De SSAH gaat aan de slag met de concrete acties vanuit de OGSM. In september volgt er een afrondend gesprek of alles naar wens is verlopen. 

Contactpersoon

Professionalisering Huisartsenvereniging Haarlemmermeer (HVH)

Zorgverzekeraar:​ Zorg en Zekerheid
Klant:​ Huisartenvereniging Haarlemmermeer (HVH)
Contactpersonen klant: Martine Verwijs 
Laatst bijgewerkt op: 26 mei  2024 

Huisartsenvereniging Haarlemmermeer (HVH netwerk) wil zich graag verder professionaliseren, met als doel betere profilering, betrokkenheid van zorgverleners en effectieve samenwerking met andere netwerken. Reos geeft strategisch advies en zet – natuurlijk samen met het netwerk - concrete stappen.

Wat zijn onze doelen?

Het HVH netwerk heeft de wens om zich te ontwikkelen tot een professioneel netwerk, waarbij zorgverleners zich betrokken voelen en het netwerk effectief samenwerkt met andere netwerken.

Wat levert het op?

Professionaliseren van het netwerk zorgt dat het netwerk zich beter kan profileren. Daardoor is het netwerk zichtbaarder voor de achterban. Vanuit het netwerk kunnen professionals gedeelde belangen en uitdagingen makkelijker signaleren, bundelen en samen agenderen en oppakken. Ook zorgt dit voor een betere vertegenwoordiging van de belangen bij en zichtbaarheid van de landelijke en regionale overleggen, die leidend zijn voor het beleid en de visie op (eerstelijns) zorg en het huisartsenwerk.

In de eerste sessie heeft Reos ondersteund bij het in kaart brengen van:

 • Missie en visie
 • De belangen van de HVH
 • Kansen en bedreigingen
 • Sterke en zwakke punten van de HVH  

Wat is onze rol?

Reos maakt als procesbegeleider inzichtelijk welke vragen en knelpunten, maar ook welke wensen, behoeftes en kansen er spelen. Dit zetten we af tegen landelijke en regionale ontwikkelingen en richtlijnen op het gebied van de eerstelijns zorg. Deze inventarisatie leidt tot formulering van strategische doelen voor professionalisering en ondersteuning bij het opstellen van acties en afspraken om deze doelen te bereiken.

Wat staat er de komende periode op de agenda?

In een vervolgsessie zetten we opgehaalde informatie aft tegen de richtlijnen en speerpunten van de visie eerstelijnszorg en lopende regionale ontwikkelingen. Op basis daarvan maken we een start met het bepalen van de strategisch doelen.

Contactpersoon

Programma organisatiegraad Paramedici

Zorgverzekeraar:​ Zorg en Zekerheid
Klant:​ Paramedici Haarlemmermeer
Contactpersonen klant: nog niet bekend 
Laatst bijgewerkt op: 26 mei 2024

Paramedici spelen een cruciale rol in de transitie van de gezondheidzorg, zoals benadrukt in beleidsdocumenten als het IZA, GALA en de eerstelijns Visie 2030. Toch is deze groep professionals nu nog niet altijd actief betrokken in multidisciplinaire netwerken. Met uitvoering van het landelijke programma draagt Reos bij aan verhoging van de organisatiegraad van paramedici.

Wat zijn onze doelen?

 • Betere organisatie van paramedici in de regio Haarlemmermeer
 • Betere samenwerking en afspraken tussen paramedici en andere stakeholders in de zorgketen
 • Sterkere positie en regionaal aanspreekpunt van paramedici t.o.v andere disciplines en stakeholders in de regio Haarlemmermeer

Wat levert het op?

Paramedici spelen een cruciale rol in de transitie van de gezondheidszorg, zoals benadrukt wordt in verschillende beleidsdocumenten zoals het IZA, GALA en de eerstelijns Visie 2030. Maar hoe kunnen ze effectief bijdragen als ze niet actief betrokken zijn? Dit programma richt zich op het organiseren van paramedici in multidisciplinaire netwerken. Dit leidt tot:

 • Betere samenwerking onderling en met andere zorgaanbieders. Zo kunnen ze bijvoorbeeld tijdig en gericht naar elkaar verwijzen in zowel het medisch als het sociale domein.
 • Meer zichtbaarheid; een duidelijk aanspreekpunt voor paramedici in de regio.
 • Een sterkere positie ten opzichte van zorgverzekeraars, gemeenten, diverse zorgaanbieders en andere stakeholders.

Door het verhogen van de organisatiegraad van paramedici dragen we dus bij aan de realisatie van de juiste zorg op de juiste plek, waarbij de patiënt altijd centraal staat.

Wat is onze rol?

De ROS’en voeren het landelijk programma uit en geven strategische en praktische begeleiding bij het opstarten van een multidisciplinair paramedisch netwerk. Reos begeleidt bijvoorbeeld de paramedici met het nemen van verschillende processtappen om te komen tot een kernteam.
 

Wat staat er de komende periode op de agenda?

Het programma is net gestart. Er is contact geweest met een paar potentiële deelnemers aan het kernteam om een kennismaking te plannen. In deze kennismaking worden de ambities, belangen en de aanpak besproken. In de vervolgsessies worden deze onderwerpen verder uitgediept om te komen tot een plan van aanpak.

Contactpersoon

Reos werkt voor de regio’s Amstelland, Haarlemmermeer, Midden-Holland, Haaglanden en Zuid-Holland Noord. Elke regio kenmerkt zich door een andere organisatiegraad en dynamiek en heeft een andere vraag naar dienstverlening. Om goed te kunnen aansluiten op de wensen van onze opdrachtgevers en samenwerkingspartners heeft Reos regiocoördinatoren aangesteld.

Reos werkt voor de regio’s Amstelland, Haarlemmermeer, Midden-Holland, Haaglanden en Zuid-Holland Noord. Elke regio kenmerkt zich door een andere organisatiegraad en dynamiek en heeft een andere vraag naar dienstverlening. Om goed te kunnen aansluiten op de wensen van onze opdrachtgevers en samenwerkingspartners heeft Reos regiocoördinatoren aangesteld.

Alliantie Positieve Gezondheid

Financierders:​ Ondersteuningsgelden Zorg en ZekerheidGGD, Werkplaats Sociaal Domein.
Klant: iPH, ActiViteBasaltDSV, De Driemaster, Gemeente Kaag en Braassem, Gemeente TeylingenGemeente Zoeterwoude, Hecht (GGD Hollands Midden), HLTsamenHogeschool Leiden, Kwadraad, Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Libertas LeidenMarente, Ouderenberaard Zorg & Welzijn, Participe, Pro-CuraRadius, Reos, Rijn en Duin, Welzijn Teylingen, Welzijnskompas, Welzijnskwartier, Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden en Zorg en Zekerheid.
Contactpersonen klant: GGD: Henk Visch. Hogeschool Leiden: Suzan van der Pas. Zorg en Zekerheid: Lotte Venhuizen, Erik Kramer en Susanne Rutten. Bondgenoten (initiatiefnemers): Welzijn Teylingen: Nancy Bagdadi. Marente: Wilma Roerade. Rijn en Duin: Jacqueline Wallaart. En daarnaast alle Gangmakers: ambassadeurs van het gedachtegoed en spinnen het web binnen hun eigen organsaties.
Focusteam:​ Positieve Gezondheid in de Buurt
Laatst bijgewerkt op: 24 januari 2024

 

Na verkennende gesprekken vanuit de GGD en Reos met de Regionale Organisatie van Huisartsen West-Nederland (ROH WN) en Rijncoepel (later Rijn en Duin), Marente, Zorg en Zekerheid en Welzijn Teylingen, is in december 2021 officieel de Alliantie Positieve Gezondheid ZHN gestart. De Alliantie groeide in maart 2022 tot 20 partners, die zich allen comitteerden aan de ambitie, door het tekenen van een zogenaamde 'pledge'. Eind 2022 is de Alliantie gegroeid naar 23 partners met Reos en GGD als kartrekkers en een stevige platformstructuur. Hierop wordt op verschillende niveau's kennis uitgewisseld, inspiratie opgedaan en worden tussentijdse doelstellingen opgesteld (nano tot macro-niveau), om de ambitie in 2030 te behalen.     

Eind 2023 is de Alliantie gegroeid naar 25 partners met Reos en GGD Hollands Midden als kartrekkers.

Wat zijn onze doelen?

We willen graag allerlei partijen duurzaam in de Alliantie Positieve Gezondheid (PG) verbinden vanuit het gedachtegoed 'persoonlijke gezondheid'. De ambitie is om in 2030 een positief gezonde regio te worden, waar inwoners de regie over hun eigen leven en wijk op kunnen pakken en waar beroepskrachten, beleidsmakers, bestuurders en inwoners het gedachtegoed van positieve gezondheid in de praktijk brengen. Dit doen we door regionaal krachten te bundelen en effecten op lokaal niveau te versnellen.

Wat is onze aanpak?  

Wat we met de Alliantie beogen, is een beweging creëren die zich 'bottom-up' als een olievlek verspreidt. Steeds meer mensen moeten willen bijdragen. Tegelijkertijd is ook bestuurlijk draagvlak en lef nodig om de beoogde resultaten te behalen op wijk- en regio-niveau. We doen dit in drie fases van drie jaar: drie jaar inspireren, drie jaar uitproberen en samen doen, en vervolgens drie jaar implementeren en werken aan de transitie van zorg naar gezondheid.

Ons plan van aanpak heeft uitwerking in verschillende platforms:  

 • In jaarlijkse gezamenlijke sessies met bestuurders en inwoner initiatieven werken we aan onze gedeelde ambitie en kernwaarden en wordt in duo's concreet toegewerkt naar resultaten. Daarnaast voeren we jaarlijks reflectiegesprekken met de bestuurder en gangmaker per aangesloten partner waar ambitie en concrete doelen besproken worden.  
 • In gangmaker-platforms (drie à vier keer per jaar) organiseren we bij toerbeurt bijeenkomsten op een relevant thema. Eind juni 2023 stond bijvoorbeeld het thema 'integraal werken' op de agenda. 
 • In sessies met communicatieadviseurs van de aangesloten partners (vier keer per jaar) delen we ervaringsverhalen, is een logo ontwikkeld en maken we jaarlijks een infographic over resultaten tot dan toe (nu in ontwikkeling).  
 • In sessies met inwoners(initiatieven) uit de regio inspireren we elkaar en brengen we deze initiatieven verder. Steeds meer mensen raken bevlogen en betrokken.
 • In de werkgroep 'Meten=weten' volgen we met LUMC, Academische Werkplaats Publieke Gezondheid en Werkplaats Sociaal Domein of we op de goede weg zijn richting onze ambitie in 2030. We hebben concrete subdoelen geformuleerd op nano-, micro-, meso- en macro-niveau. 
 • In leerateliers, hebben we acht bijeenkomsten georganiseerd, mogelijk gemaakt met inzet van Hogeschool Leiden. Dit deden we samen met onze 23 partners en enthousiaste mensen die in de regio wonen en werken. Zie voor meer info, onze nieuwsbrief en verslagen: Lees hier meer.

Het proces blijft lopen, waarbij de focus ligt op samen leren transformeren van zorg naar gezondheid.

Wat levert het op?

Het levert steeds meer draagvlak, eigenaarschap en verbondenheid op, voor de ambitie van de Alliantie. Terugblik op de afgelopen periode:

 • Een levendig digitaal leeratelier waarbij we weer twee nieuwe partners mochten verwelkomen. Bekijk de video met een terugblik op het leeratelier via deze link.
 • Een ingediende ZonMW-aanvraag over ‘Leren Transformeren’, met vooral veel aandacht voor inwonersbetrokkenheid en daarnaast aandacht voor governance en monitoring, onder andere. Daarin, het voorstel om te experimenteren in drie proeftuinen: in Leiden, Katwijk en in HLT.
 • Een eerste stap vanuit de Alliantie voor input vanuit inwoners op het regioplan.
 • Drie Gangmakers-platformen, op 21 dec. te gast in het gemeentehuis van Kaag en Braasem over gezond werkgeverschap, op 29 juni te Katwijk waarbij kennis en materialen zijn gedeeld over huisbezoeken aan 80-plussers en hoe je persoonlijke gezondheid (PG) intern blijvend onder de aandacht houdt. Het digitale Gangmakers-platform op 30 maart over of - en zo ja, hoe - je PG meetbaar kan maken was een hot topic en heeft veel in beweging gezet. Deze platform-bijeenkomsten besparen tijd en energie voor andere partners binnen de Alliantie omdat ze gebruik mogen maken van de ontwikkelde materialen van de partners.
 • Een onderzoek vanuit de Hogeschool Leiden naar de effecten van de Alliantie tot nu toe, via de 'Riple Effect Mapping'-methode. De uitkomsten hiervan verwachten we in maart 2024 en worden tijdens een Gangmakers-platform gedeeld.
 • Daarnaast ontstaat er een steeds beter draaiend communicatie-netwerk met eigen nieuwsbrief, een eigen LinkedIn-pagina en een infographic over de behaalde resultaten in 2022. Bekijk de laatste nieuwsbrief.
 • Op 16 mei vond een zeer geslaagde bestuurderssessie plaats met een goede vertegenwoordiging van inwoners en bestuurders, die eerst in duo's en later in viertallen concretere doelen formuleerden om dichter bij de ambitie te komen. Klik hier om meer info te bekijken. 
 • Het Leeratelier op 21 april van Maja Ročak, lector Sociale Veerkracht bij Sociale Studies aan Fontys Hogeschool ging over ‘dat het niet rechtvaardig is om van iedereen evenveel veerkracht te verwachten’, aldus Maja. In een deelsessie over veerkracht in de wijk ging het bijvoorbeeld over een collectieve aanpak van veerkracht. “Door een collectief aanbod te organiseren help je individuele bewoners niet alleen met hun problematiek, maar breiden zij ook hun sociale netwerk uit en kunnen ze ideeën uitwisselen”. Lees het hele artikel. 

Wat is onze rol?

Reos is samen met de GGD kartrekker van de Alliantie en organiseert, faciliteert en ondersteunt op verschillende niveaus van nano- tot macro- verschillende platforms. Hierdoor worden steeds meer organisaties, professionals, beleidsmakers en inwoners betrokken bij de Alliantie en verspreidt positieve gezondheid zich als een olievlek richting een gezondere regio. 

Relevante links naar meer informatie

 • Leer hoe je in de rol van leidinggevende gebruikmaakt van de verandermethode Appreciative Inquiry.

 

 

Contactpersonen

BabyConnect

Financierder:​ Ministerie VWS (via Sleutelnet)
Klant:​ VSV's Leiden en Leiderdorp/ InZwang/ IGO HJGC/ VSV Zoetermeer / VSV Reinier de Graaf
Contactperso(o)n(en) klant: Ankie Swakhoven
Focusteam:​ Digitalisering en Data
Laatst bijgewerkt op: 22 april 2024

BabyConnect is een landelijk versnellingsprogramma voor digitale informatie-uitwisseling tussen cliënt en zorgverleners en tussen zorgverleners onderling in de geboortezorg. Vanuit onze regio doen vijf Verloskundig SamenwerkingsVerbanden (VSV’s) mee met dit landelijke subsidietraject, dat tot eind 2024 loopt. Binnen de VSV's zijn eerste- en tweedelijnsverloskundigen, gynaecologen, kraamzorg en Jeugdgezondheidszorg betrokken. 

Wat zijn onze doelen?

Het einddoel van het project is om digitale gegevensuitwisseling tussen zorgverleners en met de cliënt te realiseren. Zorgverleners in de geboortezorg kunnen in de toekomstige situatie informatie van andere zorgverleners inzien op een viewer, een extra scherm waarop deze data beschikbaar is. Zorgverleners hebben zo altijd toegang tot de meest actuele gegevens, er is geen dubbele administratie nodig en de samenwerking tussen zorgverleners vergemakkelijkt.

Cliënten zullen in de toekomstige situatie informatie over hun zwangerschap gebundeld kunnen inzien in hun Persoonlijke GezondheidsOmgeving. Doordat zij meer inzicht hebben in hun gegevens, kunnen zij ook beter betrokken zijn bij de zorg en besluitvorming.  

Wat is onze aanpak?  

Er is werkende techniek nodig om ervoor te zorgen dat digitale gegevensuitwisseling überhaupt plaats kàn vinden. Daarnaast moet de zachte kant van deze nieuwe manier van werken ingericht worden. Reos is als projectleider Zorg verantwoordelijk voor dit laatste stuk.

In nauwe samenwerking met zorgprofessionals uit de regio (o.a. in een werkgroep met betrokken zorgverleners en met vertegenwoordigers vanuit alle disciplines) en met overige projectregio’s in het land ontwikkelen we de onderdelen voor een succesvolle functionele implementatie. Denk hierbij aan instructie, nieuwe werkafspraken en inrichting van hulp.

Vanuit onze rol als projectleider Zorg gaat daarnaast veel aandacht uit naar het continue betrokken houden van de zorgverleners: vanwege het innovatieve karakter van BabyConnect en de vele stappen die gezet moeten worden is de link naar de dagelijkse praktijk voortdurend nodig.

Wat levert het op?

In relatie tot de rollen van Reos:

 • Eindgebruikers zijn actief betrokken, hebben inspraak en wensen/adviezen van zorgverleners worden meegenomen in de aanpak.
 • Benodigdheden voor de functionele implementatie worden ontwikkeld, zoals scholing, instructie, werkafspraken.
 • Er is een regiopagina ontwikkeld: een verzamelplek voor projectupdates, scholing en instructie, communicatiemateriaal, tips en FAQ's.

Wat is onze rol?

Sleutelnet is overall projectleider en projectleider voor ICT en techniek. Reos vervult de rol van projectleider Zorg en maakt deel uit van de projectorganisatie. Realisatie van BabyConnect vindt plaats vanuit van uit de projectorganisatie en in samenwerking met het Landelijk Programmabureau en overige partnerschappen in het land.

Wat staat er de komende periode op de agenda?

Naar verwachting kunnen we deze zomerperiode kleinschalig testen. In oktober kunnen zorgverleners in onze regio daadwerkerlijk aan de slag met de viewer. We zijn hierbij afhankelijk van de technische gereedheid van alle bronsystemen en van de viewer.

Parallel wordt gewerkt aan het kunnen inzien van gegevens door cliënten via een Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO). Livegang hiervan staat gepland voor augustus 2024.

Contactpersoon

Begeleiding ontwikkelopgave Gezondheidscentrum Vondellaan Leiden

Zorgverzekeraar:​ Zorg en Zekerheid
Klant:​ Gezondheidscentrum Vondellaan
Contactpersoon klant: Marjon Rijsbergen
Focusteam: Krachtige Organisaties en Netwerken
Laatst bijgewerkt op: 12 april 2024

Gezondheidscentrum Vondellaan staat voor verschillende uitdagingen: zo zullen de Leidse wijken Vondelkwartier en Bockhorst de komende jaren groeien, waardoor het Gezondheidscentrum (GC) zal moeten meegroeien en - in overleg met gemeente en projectontwikkelaars - verhuizen naar een nieuw, passend pand. Daarnaast zal het GC nóg intensiever en uitgebreider moeten gaan samenwerken met de wijk en het sociaal domein. 

Wat zijn onze doelen?

Reos zal het GC bij deze uitdagingen begeleiden. Dat doen we door ons te richten op het volgende:

 1. We zullen het GC helpen een gedeelde toekomstvisie te ontwikkelen, als antwoord op de drie genoemde uitdagingen.
 2. We helpen bij het voortzetten, intensiveren en versterken van de multidisciplinaire dienstverlening. Dit doen we vanuit de eerstelijnszorg, samen met andere stakeholders, zoals de stakeholders in het sociaal domein.
 3. We helpen het GC voorwaarden voor en eisen aan de huisvesting op papier te zetten, passend bij de toekomstvisie en ontwikkelingen die het GC doormaakt. Denk hierbij aan tekorten op de arbeidsmarkt, toename van het aantal ouderen, stijgende huisvestingskosten en nog meer.

Wat is onze aanpak?  

We hebben het proces afgestemd met het GC. Hierna hebben we inhoudelijke sessies gepland, waarin we besluiten nemen over de subonderdelen van het plan.

Wat levert het op?

De beoogde resultaten van het project zijn:

 1. Een gedragen toekomstvisie en plan waarin staat hoe het GC aan de groeiende zorgvraag kan blijven voldoen.
 2. Een gedragen toekomstvisie, waarin staat hoe het GC nóg intensiever multidisciplinair kan samenwerken, waaronder met partijen in het sociaal domein.
 3. Een pakket van voorwaarden voor en eisen aan huisvesting, die passen bij de toekomstvisie en ontwikkeling van het GC.

Wat is onze rol?

Reos is procesbegeleider. Ook adviseren we het GC over multidisciplinaire samenwerking met het sociaal domein. 

Wat staat er de komende periode op de agenda?

Na het vormen van een inhoudelijke visie op gezondheid in 2023 gaan we in 2024 in de eerstvolgende sessie een vervolgstap maken en ons richten op de organisatiestructuur van het nieuwe centrum. Denk aan een eerste aanzet voor: vereisten gebouw, financiën, personeel, samenwerking etc.

De aanpak en begeleiding is gericht op het verkrijgen van helderheid en inzicht in elkaars ideeën. Vervolgens kunnen er concrete afspraken gemaakt worden over de toekomst.

Contactpersoon

Begeleiding stuurgroep 'Capaciteit VSV's Leiden/Leiderdorp'

Zorgverzekeraar:​ Zorg en Zekerheid
Klant:​ VSV's Leiden/Leiderdorp
Focusteam:​ Krachtige Organisaties en Netwerken
Laatst bijgewerkt op: 24 april 2024

De geboortezorg in onze regio heeft al langere tijd te maken met capaciteitsproblematiek. Oorzaken zijn onder andere een groeiend personeelstekort, een toenemend aantal geboorten, en een toenemende vraag naar pijnbestrijding, dus naar bevallingen in het ziekenhuis. Reos begeleidt de ‘Stuurgroep Capaciteit geboortezorg Leiden/Leiderdorp', waarin de deelnemers vanuit een gezamenlijke urgentie en gezamenlijk doel werken aan oplossingen. Deelnemers aan de stuurgroep zijn het Alrijne Ziekenhuis, LUMC, eerstelijnszorg verloskundigen (LEO en RAL) en kraamzorg. 

Wat zijn onze doelen?

De stuurgroep Capaciteit heeft de volgende vijf doelen:

 • Ontwikkeling van een gedeelde visie op de aanpak van het capaciteitsvraagstuk in de geboortezorgketen.
 • Monitoring en inzichtelijk maken van het capaciteitsvraagstuk, in afstemming met de ROAZ-regio (acute zorg).
 • Maken van samenwerkingsafspraken voor zogenaamde 'piekperiodes', zoals de zomerperiode waarin minder personeel aanwezig is.
 • Maken van een gezamenlijk gedragen plan voor de korte- en lange termijn, met oplossingen voor het capaciteitsvraagstuk (o.a. samenwerkingsafspraken, organisatorische oplossingen en zorgverschuiving).
 • Kwaliteitszorg kunnen blijven bieden, door te werken aan continuïteit.

Wat is onze aanpak?  

In 2022 kwamen partijen - op initiatief van de LEO – bij elkaar om de gezamenlijke urgentie van het capaciteitsvraagstuk te verkennen. Vervolgens heeft Reos in 2023, met opdracht van de VSV's Leiden en Leiderdorp, geholpen bij de ontwikkeling van een 'Stuurgroep capaciteit'. Daarmee is voor de geboortezorgpartners in de regio een gremium ontstaan, waarin zij afspraken kunnen maken over capaciteit en oplossingen kunnen opstarten voor de korte en lange termijn.

Reos verbindt daarnaast met relevante landelijke ontwikkelingen en relevante partijen, zoals het LNAZ, de ROAZ-regio en het CPZ

In 2023 is veel aandacht besteed aan verbeteren van de dagelijkse samenwerking. Dit heeft ertoe geleid dat partijen in 2024 de nadruk kunnen leggen op het verkennen van lange termijn oplossingen. De stuurgroep komt in 2024 vier keer bij elkaar en stemt tussentijds op deelonderwerpen af.

Wat levert het op?

Met het ontstaan van de stuurgroep is er een plek en een opdracht vanuit de VSV's ontstaan, waar in samenhang wordt gesproken over capaciteit in de regio. Het levert gezamenlijk gedragen oplossingen op.

 • Deelnemers geven aan dat het structurele overleg bijdraagt aan kortere lijnen en meer onderling vertrouwen, waardoor het laagdrempeliger wordt ervaren om samenwerking op te zoeken.
 • De stuurgroepoverleggen bieden een plek waar in ketenverband urgente kwesties over capaciteit worden besproken en opgepakt. 
 • Deelnemers hebben afspraken voor piekperiodes gemaakt en evalueren deze doorlopend.
 • Mede aan de hand van verzamelde casuïstiek worden ‘incidenten’ inzichtelijk gemaakt en verbeteracties in gang gezet. 
 • Implementatie van de LPZ-geboortezorgmodule in de ziekenhuizen is per januari 2024 gereed. Met deze module zijn de beschikbare plekken in verloskamers van ziekenhuizen in te zien. Later dit jaar kunnen eerstelijnsverloskundigen ook weigeringen in ziekenhuizen bijhouden in het LPZ.
 • Er is continu afstemming tussen de aanpak binnen de ROAZ-regio (werkagenda met nadruk op ‘personeel’ en ‘gegevensuitwisseling’) en de aanpak in de stuurgroepregio. 
 • Reos heeft in het voorjaar van 2023 een overzicht opgeleverd van oplossingen en initiatieven uit het land (op basis van desk research/contacten met CPZ/KNOV/ROS-netwerk), die gebruikt worden ter inspiratie/voorbeeld.
 • Tot slot is een verbinding gelegd tussen de stuurgroep en de zorgverzekeraar.

Wat is onze rol?

 • Reos organiseert en begeleidt als onafhankelijke partij de bijeenkomsten van de stuurgroep en bepaalt in overleg met de stuurgroep de agenda en route voor de aanpak. 
 • Reos brengt kennis in vanuit het land en inspireert en adviseert.
 • Reos jaagt oplossingen voor de korte en lange termijn aan.
 • Reos zorgt voor afstemming tussen de (opbrengsten) van de stuurgroep en het LNAZ/de ROAZ-regio en zorgt voor afstemming met andere relevante partners, zoals het KNOV en CPZ. 
 • Overige deelnemers aan de stuurgroep brengen kennis in vanuit de eigen organisatie/dagelijkse praktijk/inhoud, zorgen voor afstemming met relevante overleggen/werkgroepen en zorgen voor afstemming met de achterban. 

Wat staat er de komende periode op de agenda?

Voor 2024 staan nog drie stuurgroepoverleggen gepland, waarin de nadruk ligt op verkenning van lange termijnoplossingen. Voorbeelden uit het land worden in de overleggen gepresenteerd, waarna de vervolgstappen voor de regio worden bepaald.

Contactpersonen

Begeleiding traject tot samengaan VSV's Leiden en Leiderdorp

Financierders:​ Ondersteuningsgelden Zorg en Zekerheid (50%) en VSV's Leiden/Leiderdorp (50%)
Klant:​ VSV's Leiden/Leiderdorp
Contactpersonen klant: Jade Meijvogel (VSV Leiden) en Merel Streng (VSV Leiderdorp)
Focusteam:​ Krachtige Organisaties en Netwerken
Laatst bijgewerkt op: 24 april 2024

De Verloskundig SamenwerkingsVerbanden (VSV's) van Leiden en Leiderdorp hebben in 2022 de wens uitgesproken om te verkennen of zij als één VSV verder kunnen gaan. Redenen hiervoor zijn de verregaande samenwerking die er al is tussen de VSV’s, de mogelijkheid die een samengaan biedt om verder te professionaliseren en de efficiëntieslag en tijdwinst die dit kan opleveren.

Wat zijn onze doelen?

In de periode oktober 2023 – juni 2024 werken we met de betrokken partijen op basis van deelsessies toe naar een 'go/no-go-moment' voor de beslissing om samen te gaan. De betrokken partijen zijn de besturen van beide VSV's en hun achterbannen.

Wat is onze aanpak?  

Op verzoek van de VSV’s heeft Reos eind 2022 de wensen van alle afzonderlijke partijen geïnventariseerd. Hoewel er aandacht nodig is voor o.a. gelijkwaardigheid, autonomie, mandaat en betrokkenheid van de achterbannen, zijn alle partijen gemotiveerd voor een samengaan van de VSV’s. In juni 2023 heeft Reos akkoord gekregen op het voorgestelde plan van aanpak voor het traject tot samengaan.

In deelsessies werken we met de VSV-besturen aan de benodigde stappen richting totstandkoming van 1 VSV: uitwerken van een gezamenlijke visie, financiële inrichting, bestuurlijke en juridische inrichting en besluitvorming. Parallel wordt al verdergaande samenwerking in gang gezet, bijvoorbeeld door samenvoeging van werkgroepen.

Wat levert het op?

Een samengaan levert de betrokken op verschillende vlakken winst op. Zo draagt het bij aan verdergaande samenwerking en bundelen van krachten, efficiëntie, versnellingsmogelijkheden op het gebied van professionalisering en innovatie en tot slot (nog) meer afstemming en eenduidigheid over zorg.

Doordat de partijen elkaar in de verschillende deelsessies al meermaals informeel en op inhoud hebben ontmoet, is de samenwerking gaandeweg het traject al laagdrempeliger en beter geworden.

Wat is onze rol?

Reos is als onafhankelijke partij betrokken als procesbegeleider. Vanuit deze onafhankelijke positie helpt Reos de partijen toewerken naar een samengaan, met oog voor ieders belangen en behoud van autonomie. 

Reos zorgt voor:

 • Begeleiding van het brede gezamenlijke gesprek op de deelonderwerpen en toewerken naar gedragen besluiten.
 • Veldonderzoek op de deelonderwerpen/inbrengen van kennis uit het land, deelnemers voorzien van kennis over de mogelijkheden.
 • Procesbegeleiding, zorg dragen voor de noodzakelijke stappen voor voortgang en besluitvorming
 • Een advies voor een go/no-go-moment als eindproduct, inclusief een aanzet tot de toekomstige werkagenda van de VSV's (aangezien het samengaan ook na een officieel moment werk zal opleveren). 
 • Communicatie-uitingen die de VSV’s gebruiken om de achterbannen te informeren over de voortgang van het samengaan.

Wat staat er de komende periode op de agenda?

 • Vanaf oktober 2023 hebben 5 deelsessies plaatsgevonden. In mei 2024 vindt nog 1 deelsessie plaats waarin de bestuurlijke inrichting wordt bepaald (volgens sociocratische inrichting).
 • In mei 2024 brengt Reos een advies uit op basis van de opbrengsten van de deelsessies.
 • In juni/juli nemen de VSV’s een besluit over het samengaan.
 • Bij een positief besluit zullen in de zomerperiode voorbereidingen worden getroffen voor een officieel samengaan per september 2024.

Contactpersonen

IMDI (project valt onder infrastructuur GzGr)

Zorgverzekeraar:​ Zorg en Zekerheid
Klant:​ Gezondheidscentrum Dillenburg, LUMC
Contactpersoon klant: Margot Rakers
Focusteam:​ Digitalisering en Data
Laatst bijgewerkt op: 14 mei 2024

Met Connect@Heart ontvangen patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten meetapparatuur (The Box) en vragenlijsten van de huisarts die hen helpen voorbereiden op het consult. Via de meetapparatuur en vragenlijsten houden de patiënten hun huisarts op de hoogte van hun gezondheidsstatus. Sommige patiënten hoeven hierdoor nauwelijks meer naar de huisarts en anderen wellicht vaker.

Wat zijn onze doelen?

De Connect@Heart-studie heeft als doel de doelmatigheid bij de zorg van patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten te verhogen. Hierbij ligt een specifieke focus op het verminderen van de werkdruk. Dit door het gebruik van proactieve 'population health management' en door de implementatie van (bestaande) digitale zorgtoepassingen. Connect@Heart hanteert dezelfde infrastructuur als Stevit waar ook de huisarts meetapparatuur deelt. Echter geldt dit project voor vijf á tien verschillende patiëntengroepen. IMDI is een samenwerking tussen ZonMw en NWO-domeinen TTW en MVI, en werkt daarnaast geregeld samen met andere partijen. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid is nauw betrokken bij dit project. De innovaties binnen Connect@Heart komen tot stand in co-creatie met de huisarts en de Praktijkondersteuner Huisarts (POH) van Gezondheidscentrum Dillenburg in Alphen aan den Rijn. 

Het doel is de belasting van de Cardio Vasculair Risico Management (CVRM)-zorg te verlagen door het verminderen van de werkdruk van de huisarts en praktijkondersteuner in de preventieve zorg rondom CVRM. Ook moet Connect@Heart de zelfredzaamheid van de patiënt bevorderen. Het streven is om The Box op te schalen naar de eerstelijnszorg, om professionals en patiënten te motiveren, trainen en begeleiden en om een nieuw aanbod van persoonlijke leefstijlinterventies op te zetten.

Wat levert het op?

 De geleerde lessen uit Stevit zijn overgedragen aan IMDI. Er is samen een format geschreven voor implementatie en uitrol in andere huisartspraktijken in de regio. 

Wat is onze rol?

Reos heeft als adviseur de taak om opgedane kennis en de geleerde lessen uit project Stevit over te dragen aan IMDI.

Wat staat er de komende periode op de agenda?

De projecten IMDI (Dillenburg) en Stevit (Stevenshof) zijn als project samengevoegd en vertegenwoordigd in één werkgroep met daarnaast een stuurgroep vanuit Gezonde zorg, Gezonde regio (GzGr). Dit is nu gerealiseerd.

In kwartaal 1 van 2024 is de waardecase Stevit/IMDI, er is een update gemaakt van het implementatieplan H-Box huisartsenpraktijken (hiermee kunnen huisartsenpraktijken de BOX implementeren in hun praktijk) en er is een plan ontwikkeld voor opschaling van deze werkwijze in regio Zuid Holland Noord.

Meer informatie over Stevit?

Contactpersoon

Kind naar Gezonder Gewicht Katwijk

Zorgverzekeraar:​ Zorg en Zekerheid
Klant:​ Gemeente Katwijk
Contactpersoon klant: Fenneke de Graaf
Focusteam:​ Positieve Gezondheid in de Buurt
Laatst bijgewerkt op: 13 mei 2024

Gemeente Katwijk werkt aan een betere samenwerking tussen gemeente, eerstelijnszorg, welzijnswerk en zorgverzekeraar. Hiertoe is in het voorjaar van 2020 een samenwerkingsagenda van 'Alliantie Katwijk' vastgesteld. Eén van de thema's is overgewicht, met een concreet doel: meer kinderen met een gezond gewicht. Dit doel wordt bereikt door de ketenaanpak Kind naar Gezonder Gewicht. De pilotfase is in 2023 afgerond en inmiddels is de keten ingericht. De ketenaanpak zorgt voor borging van de verbinding en samenwerking tussen het sociaal domein, de openbare gezondheidszorg en eerstelijnszorg. 

Wat zijn onze doelen?

Met de ketenaanpak versterken we de samenwerking tussen het sociaal domein, de openbare gezondheidszorg en eerstelijnszorg in Katwijk De aanpak is geborgd, er zijn samenwerkingsafspraken. De centrale zorgverlener is bekend bij relevante samenwerkingspartners en er wordt onderling doorverwezen.  We onderzoeken de mogelijkheden voor een structurele financiële borging De ketenaanpak draagt bij aan stabilisatie of vermindering van het aantal kinderen met (ernstig) overgewicht in de gemeente Katwijk. In het bijzonder richt de ketenaanpak zich op kinderen met overgewicht tussen de 2 en 12 jaar.

Wat is onze aanpak?

Om sturing te geven aan dit project zijn een stuurgroep en projectgroep ingericht. De projectgroep is verantwoordelijk voor besluitvorming op uitvoerend niveau. Door één keer per 6-8 weken als projectgroep bij elkaar te komen worden signalen vanuit de uitvoering laagdrempelig geagendeerd en (eventueel) opgeschaald . Via de betrokkenen in de werkgroep is er daarnaast een directe link met hun achterban.  

Reos richt zich op de samenwerking met - en verbinding tussen - de verschillende domeinen en partijen die bij de aanpak betrokken zijn,. De gemeente richt zich op structurele financiering van de ketenaanpak en afstemming of bijsturing aan de hand van regionale en landelijke ontwikkelingen.

Wat levert het op?  

De pilotfase is succesvol afgerond en inmiddels zijn er twee vaste centrale zorgverleners aangesteld. De basis is gelegd en betrokken samenwerkingspartners in het netwerk weten elkaar te vinden, al blijft dit door personeelswisselingen een punt van aandacht.  

Wat is onze rol?

Reos is in opdracht van de gemeente projectleider. Daarnaast is Reos verantwoordelijk voor het aanhaken en informeren van relevante samenwerkingspartners en het optimaliseren van de onderlinge samenwerking.

Wat staat er de komende periode op de agenda?

De pilot is afgesloten en daarom werken we nu aan het optimaliseren van de samenwerking met relevante partijen en het procesmatig inrichten van deze samenwerking.  Daarin werken we onder andere aan:

 •  Stroomlijnen en borgen van de samenwerking met medici en het voorliggend veld.

 • Verdere borging van de financiering van de centrale zorgverlener.

 • Een actueel stroomschema voor verwijzers.

 • Verder verspreiden van de rol, het doel en de werkwijze van de centrale zorgverlener om zo een breder bereik te creëren.

 • Faciliteren en begeleiden van samenwerking tussen verschillende netwerkpartijen

 • Signaleren en aankaarten van knelpunten en ontwikkelmogelijkheden

Contactpersoon

Mentaal welbevinden gemeente Katwijk

Financierder:​ Gemeente Katwijk
Klant:​ Gemeente Katwijk
Contactpersoon klant: Fenneke de Graaf, gemeente Katwijk
Laatst bijgewerkt op: 25 april 2024

De mentale gezondheid van inwoners vormt een actueel vraagstuk in de gemeente Katwijk. Cijfers laten onder andere zien dat het aantal jongeren met mentale gezondheidsproblemen sinds de coronapandemie is toegenomen. De gemeente zet actief in op het versterken van de mentale gezondheid van haar inwoners, o.a. vanuit het Coalitieakkoord, de Maatschappelijke Agenda en vanuit de opdracht die de gemeente heeft vanuit het GALA .  

Wat zijn onze doelen?

 • De gemeente had behoefte aan beleidsontwikkeling ter voorkoming van mentale gezondheidsproblemen. In maart 2024 is met begeleiding van Reos in 2 sessies (beleids- en sociaal team) een visie op de aanpak van mentale gezondheid ontwikkeld. Deze visie bevatte  focus qua thema’s en doelgroepen en criteria voor het aanbod. Deze dienen als input voor de uitwerking van de opdracht bij de Maatschappelijke Agenda in de gemeente.
 • Input ophalen bij inwoners: is hetgeen bedacht voor de aanpak passend en volledig? Wat hebben inwoners nodig? Deze opdracht wordt uitgevoerd door het PandoNetwork in opdracht van de gemeente Katwijk.
 • Een integrale, programmatische aanpak door aanbieders stimuleren.

Wat levert het op?

Een gedeelde visie op de aanpak van (het voorkomen van) mentale problemen in Katwijk. En een gezamenlijke aanpak door partijen die versterkend aan elkaar zijn. Met als uiteindelijk doel versterking van de mentale gezondheid van inwoners in Katwijk.

Wat is onze rol?

Als procesbegeleider is Reos verantwoordelijk voor het organiseren en begeleiden van:

 • twee sessies met beleidsmedewerkers van de gemeente en sociaal team om te komen tot nieuw beleid. Onderdeel hiervan is het opleveren van een data-analyse met relevante cijfers over onder andere depressie, angst, suïcidaal gedrag, middelengebruik, eenzaamheid, schuldenproblematiek en stress.
 • een bijeenkomst met aanbieders die actief zijn op het thema mentale gezondheid, met als doel een gezamenlijke visie op de aanpak te creëren èn de gezamenlijke aanpak door partijen te bevorderen.

Wat staat er de komende periode op de agenda?

Het Pandonetwerk heeft de input bij bewoners opgehaald. In juni 2024 vindt de bijeenkomst met aanbieders plaats die Reos organiseert.

Contactpersonen

Nulpraktijk

Zorgverzekeraar:​ Zorg en Zekerheid
Klant:​ Huisarts
Contactpersoon klant: Debbie Melchers
Laatst bijgewerkt op: 14 mei 2024

Hoe levensvatbaar is het opzetten van een huisartsenpraktijk zonder overname van een patiëntenbestand (nulpraktijk) op de Hooigracht in Leiden? Hiervoor is het essentieel om heldere doelen te stellen en een solide basis te leggen voor het ondernemingsplan. Dit project richt zich op het verkennen en onderbouwen van de levensvatbaarheid van een huisartsenpraktijk in postcodegebied 2311 en 2312, met een focus op het zorggebruik en de bevolkingssamenstelling van dit gebied. 

Wat zijn onze doelen?

Het voornaamste doel van dit project is het initiëren van een huisartsenpraktijk met een nulpraktijk-benadering op de Hooigracht in Leiden, gelegen in postcodegebied 2311 en 2312. Om dit te realiseren, moeten we verschillende vragen beantwoorden, zoals: wat zijn de zorgbehoeften van de lokale bevolking? Andere belangrijke vragen gaan over het analyseren van het zorggebruik in de naburige postcodegebieden van 2311 en 2312, en het beoordelen van de haalbaarheid van een huisartsenpraktijk op basis van deze gegevens.

Wat levert het op?

We leveren een presentatie aan met alle data, inclusief een duiding en een conclusie. Samen zegt dit iets over de levensvatbaarheid van de nulpraktijk in het genoemde gebied. 

Wat is onze rol?

Als team zijn wij verantwoordelijk voor het verzamelen, analyseren en presenteren van relevante data ter ondersteuning van het bedrijfsplan voor de huisartsenpraktijk op de Hooigracht. Onze rol omvat het leveren van nauwkeurige informatie over het zorggebruik, de bevolkingssamenstelling en andere relevante factoren die van invloed zijn op de levensvatbaarheid van het project.

Wat staat er de komende periode op de agenda?

In januari is het concept data-informatie besproken met de klant, die positief was over de resultaten. Het concept diende ter ondersteuning van een ondernemingsplan, voor het realiseren van een succesvolle huisartsenpraktijk op de Hooigracht in Leiden als uiteindelijke doel. De opdracht is afgerond.

Contactpersoon

Ondersteuning werkgroepen Kwaliteit Verloskundig Samenwerkingsverbanden (VSV's) Leiden en Leiderdorp

Zorgverzekeraar:​ Zorg en Zekerheid
Klant:​ VSV Leiden en VSV Leiderdorp
Contactpersonen klant: Marion Hengst (VSV Leiden) en Kaylee Haneveld (VSV Leiderdorp)
Focusteam:​ Krachtige Organisaties en Netwerken
Laatst bijgewerkt op: 12 april 2024

Jaarlijks worden door de twee werkgroepen Kwaliteit (VSV Leiden en VSV Leiderdorp) de kwaliteitscijfers (beoordeling zorg en samenwerking) op VSV-niveau geregistreerd en gemonitord, en - waar nodig - worden verbeteracties ingezet. Het doel hiervan is de kwaliteit van zorg- en dienstverlening binnen het VSV te waarborgen en continu te verbeteren. De werkgroepen bestaan uit zorgverleners van verschillende disciplines uit het VSV-gebied.

Wat zijn onze doelen?

Borgen en continu verbeteren van de kwaliteit van zorg- en dienstverlening binnen de keten van het VSV. Dit doen we door:

 • Jaarlijks meten en monitoren we de indicatoren, op basis van vastgestelde kwaliteitsnormen. Het gaat hierbij om cliënttevredenheid en input vanuit perinatale toetsingen en transmurale incidentmeldingen (TIM's).
 • Waar nodig, zetten we - in afstemming met bestuur en leden - verbeteracties in.

Subdoelen voor 2023:

 • Uitwerken en vaststellen van kwaliteitsbeleid.
 • Voorbereiden van en ondersteunen bij de implementatie van de PREM: een landelijk vastgestelde vragenlijst die cliëntervaringen meet (en die mogelijk op termijn de huidige NPS-vragenlijst vervangt).
 • Opstellen en ondersteunen bij implementatie van de procedure voor transmurale incidentmeldingen.

Wat is onze aanpak?  

Een vaste werkgroep per VSV komt jaarlijks zo'n zes keer bijeen om de kwaliteitscijfers te monitoren en te adviseren over eventuele verbeteracties (PDCA). Hierover vindt twee maal per jaar terugkoppeling plaats aan het bestuur. Eenmaal per jaar geeft de werkgroep een update aan alle leden van het VSV. Dit gebeurt tijdens een ledenvergadering. Daarnaast werkt de werkgroep aan het continu verbeteren van het kwaliteitsproces. 

Wat levert het op?

Naast de gebruikelijke presentatie van de dashboardcijfers en het aandragen van verbeterpunten die hieruit volgden voor het bestuur, lag de focus op het samengaan van de werkgroep kwaliteit Leiden en Leiderdorp. Door de overlap in werkzaamheden en vooruitlopend op de ontwikkelingen van het bestuurlijk samengaan van de VSV’s Leiden en Leiderdorp was het een logische stap om de begeleiding van Reos af te bouwen en als één werkgroep zelfstandig door te gaan.

Wat is onze rol?

Reos begeleidt de werkgroepen, fungeert als voorzitter van de bijeenkomsten, stelt de agenda op en bewaakt de voortgang en doelstellingen van de werkgroep. Reos bewaart het overzicht, adviseert en legt waar mogelijk verbindingen. Ook onderhoudt Reos nauw contact met het bestuur van de VSV's en stemt de actie- en verbeterpunten af. Tot slot begeleidde Reos het samengaan van de werkgroepen kwaliteit Leiden en Leiderdorp tot één werkgroep en had de rol als procesbegeleider bij het gesprek wat hieruit volgde met het VSV bestuur.

Wat staat er de komende periode op de agenda?

De werkgroep kwaliteit Leiden/Leiderdorp heeft sinds maart 2024 zelfstandig de rol van Reos overgenomen. Er zijn korte lijntjes met het bestuur en de taken van de werkgroep zijn helder. De opdracht van Reos om de begeleiding van het samengaan van de werkgroepen te begeleiden is sinds april 2024 afgerond.

Contactpersonen

Ondersteuning werkgroepen Longziekten en Bewegingsapparaat van Rijn en Duin

Financierder:​ Rijn en Duin
Klant:​ Rijn en Duin
Contactpersoon klant: Marrit Wester
Laatst bijgewerkt op: 14 mei 2024

Rijn en Duin ondersteunt de Wijksamenwerkingsverbanden (WSV'en) en individuele zorgverleners bij de organisatie en implementatie van zorgprogramma’s. Daarnaast ontwikkelt en onderhoudt Rijn en Duin de regionale zorgprogramma’s met bijbehorende transmurale werkafspraken. De taken en verantwoordelijkheden die daartoe voorheen bij Knooppunt Ketenzorg lagen, zijn ingebed in de organisatie van Rijn en Duin.

Wat zijn onze doelen?

We ondersteunen werkgroepen rondom zorgprogramma’s, door in multidisciplinaire werkgroepen van Rijn en Duin-zorgverleners te werken aan een zorgprogramma. In afstemming met betrokken personen en organisaties maken zij eerstelijns zorgafspraken en transmurale afspraken. Ook bespreekt de werkgroep welke vervolgstappen nodig zijn, zoals verdieping op een kwaliteitsavond, scholing of evaluatie van de afspraken.

Wat is onze aanpak?  

We ondersteunen de volgende werkgroepen:

 • Bewegingsapparaat (Osteoporose en fractuurpreventie, Knieartrose)
 • Longziekten (COPD en Astma)

Onze taak hierbij is:

De adviseur ondersteunt de werkgroep bij het proces. Het zal per werkgroep wat verschillen wat er van de adviseur gevraagd wordt. De adviseur:

 • Stelt verhelderende vragen en geeft advies over het proces van de werkgroep.
 • Draagt actief bij aan de groepsvorming van de werkgroep.
 • Kijkt vooruit naar wat er nodig is op het thema van de werkgroep en gaat na of de juiste randvoorwaarden beschikbaar zijn om tot het gewenste resultaat te kunnen komen (zoals financiering, mankracht, een duidelijke opdracht en mogelijkheid tot scholing bij implementatie).
 • Werkt verbindend zodat het wiel niet opnieuw uitgevonden hoeft te worden:
  • Zoals tussen andere werkgroepen/commissies en andere projecten in de regio
  • En door elders in het land expertise op te halen over project- en procesadvies bij soortgelijke initiatieven.
 • Draagt actief bij aan het voorbereiden van de agenda, de stukken en het plannen van de werkzaamheden. En houdt een overzicht van de actiepunten bij en gaat na of deze tijdig opgepakt worden
 • Speelt procesmatig een actieve en ontlastende rol in de organisatie van de kwaliteitsavond wanneer deze gaat over een thema dat binnen de werkgroep valt
  • Sprekers regelen en afspraken meemaken.
  • Helpen bij programma-opzet.
  • Actief contact met nascholingsorganisatie Caliber (offerte, opzet, uitnodiging en meer).

Wat levert het op?

 • Zorgprogramma’s die altijd up-to-date zijn.
 • Goed georganiseerde werkgroepvergaderingen.
 • Een goede, relevante nieuwsbrief van Rijn en Duin, door plaats te nemen in de Redactieraad.
 • Input voor Kwaliteitsavonden.
 • Per zorgprogramma, een overzicht van GOKIT-beheersaspecten (een actueel projectoverzicht per kwartaal inclusief bewaking van budget).

Wat is onze rol?

Reos begeleidt de werkgroepen, fungeert als voorzitter van de bijeenkomsten (longziekten), stelt de agenda op en bewaakt de voortgang en doelstellingen van de werkgroep. Reos bewaart het overzicht, adviseert en legt waar mogelijk verbindingen.  

Wat staat er de komende periode op de agenda?

 • Nieuwe zorgprogramma’s COPD en Astma: concepten zijn af en worden besproken in de werkgroep.
 • Ontwikkeling van Transformatieplan knieartrose: deze wordt uiterlijk 17 mei opgeleverd.

Meer informatie

Contactpersoon

Optimale Hartfalen Zorg Thuis

Financierder:​ Subsidie ondersteuning wijkverpleging (SOW)
Klant:​ LUMC, Marente, Zorggroep Katwijk
Contactpersoon klant: Maarten Wirtz
Focusteam:​ Digitalisering en Data
Laatst bijgewerkt op: 14 mei 2024

Met het project 'Optimale hartfalenzorg thuis' monitoren we hartfalenpatiënten, die onder behandeling zijn van de cardioloog bij het LUMC of huisarts. Ook willen we in een vroeg stadium hartfalen bij patiënten met overvulling in de thuissituatie signaleren. Het project is een samenwerking tussen Stichting Marente, LUMC en Coöperatie Zorggroep Katwijk. Zorgverzekeraar Zorg & Zekerheid is nauw betrokken bij de formele vervolgafspraken. Het project 'Optimale hartfalenzorg thuis' is onderdeel van het programma Gezonde Zorg Gezonde Regio (GzGr). 

Wat zijn onze doelen?

We hebben twee doelen:

 1. Het monitoren van nieuwe hartfalenpatiënten, die onder behandeling zijn van cardioloog LUMC of huisarts.
 2. Vroege signalering van patiënten in de thuissituatie, die lijden aan overvulling als gevolg van hartfalen. Dit betekent dat vocht uit de bloevaten lekt, vooral in lichaamsdelen die ver van het hart af liggen. 

Wat is onze aanpak?  

LUMC, Zorggroep Katwijk en Marente werken intensief samen en hebben goede afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over het beter betrekken van patiënten.

Er meldden zich aanvankelijk namelijk minder patiënten dan we nodig hadden voor een gedegen onderzoek. Vanaf 1 september 2022 konden patiënten meedoen aan de pilot. Op 1 april 2023 waren dit er acht. Gelukkig stemde de RVO met onze gezamenlijke wens in, om het werkgebied te vergroten. Hierdoor hebben we later alsnog voldoende patiënten kunnen betrekken. Naast de acht patiënten die thuis zijn behandeld, zijn er recent drie nieuwe patiënten aangemeld.

Medio 2023 zijn samen met Marente en LUMC een 'waardecase' en een 'valuecase' samengesteld. De waardecase beschrijft waarom het slim is om dit project te doen, op basis van de verwachte waarde en voordelen. De valuecase neemt ook niet-financiële aspecten in overweging. Deze cases zijn beschreven op basis van de opgestelde 'quadruple aim'-doelen, waarmee we ook aandacht schenken aan het welzijn van de zorgverleners. In deze cases zetten we - kortom - de kosten en baten duidelijk uiteen, zowel de financiële als niet-financiële.

De werkgroep maakte werkafspraken en ontwikkelde protocollen. Deze gingen over de inzet van een verpleegkundig specialist, over de inzet van ‘The Box’ (meet-apparatuur voor thuis; zie ook het project IMDI onder de regio Zuid-Holland Noord) en over het begeleiden van de patiënt in het gebruik van The Box. Daarnaast hebben we samenwerkingsafspraken gemaakt en beschreven, over de volgende zaken:

 • de inhoud,
 • medicatie,
 • Box-support van het LUMC en
 • het monitoren van de door de patiënt gemeten gegevens (wie, wat, wanneer en hoe). 

Onderdeel van dit project is een datakoppelingen-project: we proberen het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) van LUMC te koppelen aan Ons Nedap, van Marente. Dit wordt momenteel getest. Ook lopen er overleggen met het Alrijne Ziekenhuis om de inclusie van patiënten te verbeteren. 

In het opzetten van de scholing voor huisartsen, praktijkondersteuners en de thuiszorgteams ging ook veel tijd zitten. In een overleg met zorggroep Katwijk hebben we eerstelijns huisartsen uitgebreid van informatie voorzien. Dit maakt verwijzing makkelijker en maakt opschaling mogelijk naar een grotere groep patiënten, die zo ook thuis behandeld kunnen worden. Doordat we uitstel kregen, is de einddatum van het project verschoven van 31 december 2022 naar 31 december 2023.

Wat levert het op?

Door dit project krijgen hartfalenpatiënten behandeling thuis, in plaats van in het ziekenhuis. De voordelen: de patiënten zijn minder tijd kwijt aan reizen, en geven aan een hogere kwaliteit van leven te ervaren. Ook kunnen de hartfalenpatiënten door dit project volwaardiger deelnemen aan de maatschappij.

Zowel de verpleegkundig specialist als de deelnemende patiënten zijn zeer positief over de mogelijkheid om thuis behandeld te worden.

Wat is onze rol?

Reos ondersteunt het project door hier leiding aan te geven.

Wat staat er de komende periode op de agenda?

 • De waardecase is opgesteld door de werkgroep en besproken op 25 april j.l. met Zorg en zekerheid. Er worden nieuwe afspraken ingepland met LUMC en Marente om de financiële businesscase te bespreken en te kijken naar structurele financiering voor dit project gezien de mooie resultaten.
 • De subsidie vanuit RVO liep op 31 december 2023 af. Een projectverantwoording is opgesteld in samenwerking met Marente en ingeleverd.

Meer informatie over Optimale Hartfalen Zorg Thuis?

Contactpersoon

Preventie onbedoelde zwangerschappen VSO/MBO

Financierder:​ ZonMW
Klant:​ ZonMW
Focusteam:​ Krachtige Organisaties en Netwerken
Laatst bijgewerkt op: 12 april 2024

Met dit project willen we onbedoelde zwangerschappen bij leerlingen in het VSO en MBO voorkomen. Voor dat doel wordt vanuit een leernetwerk - waartoe onderwijs, GGD, gemeenten en TNO behoren - de samenwerking versterkt. Daarnaast wordt een integrale preventieve aanpak neergezet (volgens de Gezonde School), in de aangesloten onderwijsinstellingen. 

Wat zijn onze doelen?

 • Vormgeven en borgen van de Gezonde School-aanpak bij drie VSO-scholen en twee MBO-locaties.
 • Uitwisseling van kennis en ervaring tijdens de vier zogenaamde 'pijlersessies'.
 • Uitbouwen van de jaar- en schoolplannen voor een integrale aanpak op alle pijlers.
 • Aandacht voor weerbaarheid in het lesprogramma 'NWZ'.
 • Toewerken naar een structurele samenwerking in het netwerk.
 • Uitbreiding van het leernetwerk met betrokken jeugdverpleegkundigen.
 • Ontwikkeling van een 'toolbox'.
 • Toewerken naar borging en structurele financiering om onbedoelde zwangerschappen te voorkomen.

Wat is onze aanpak?  

Op basis van een participatief actieonderzoek en vanuit een leernetwerk van lokale partners, werken we toe naar een structurele, lokale samenwerking én een integrale aanpak op het thema 'Relaties en Seksualiteit', volgens de Gezonde School-aanpak. Dit doen we in vier verschillende fases:

 • Fase 1 (mei 2021 - april 2022) - ontwikkeling en uitvoering van het actieplan.
 • Fase 2 (mei 2022 - april 2023) - verbetercycli integrale aanpak - ronde 1, d.m.v. de PDCA-cyclus.
 • Fase 3 (mei 2023 - april 2024) - verbetercycli integrale aanpak - ronde 2, d.m.v. de PDCA-cyclus.
 • Fase 4 (mei 2024 - april 2025) - uitkomstevaluatie & oplevering van de eerdergenoemde toolbox.

Wat levert het op?

Het project zorgt voor het bevorderen van structurele, lokale samenwerking in het geboortezorgtraject. Dit omvat het oprichten van een kernteamoverleg voor betere afstemming en samenwerking met scholen. Scholen ontvangen intensieve begeleiding bij het neerzetten en borgen van de Gezonde School aanpak. Er worden drie keer per jaar leernetwerkbijeenkomsten georganiseerd voor deelnemende partijen. Er vinden zogenoemde pijlersessies plaats op scholen om kennisuitwisseling en ontwikkeling tussen scholen te bevorderen en daarnaast vinden evaluaties en tussentijdse afstemmomenten plaats.

Concrete resultaten:

 • Scholen hebben jaarplannen gemaakt op het thema Relaties & Seksualiteit.
 • Er is meer educatieaanbod op de scholen en er hebben docententrainingen plaatsgevonden. Het bereik is vergroot: in projectjaar 1 zijn 10 klassen en ongeveer 140 leerlingen bereikt en in projectjaar 2 zijn 19 klassen en ongeveer 240 leerlingen bereikt.
 • Er is een nieuwsbrief over het thema gelanceerd. Bekijk de verzonden nieuwsbrief 1 , nieuwsbrief 2 en nieuwsbrief 3.

Wat is onze rol?

Reos is projectleider en bewaakt daarmee de doelen en voortgang van het project, zorgt voor verbeterde onderlinge samenwerking, verzorgt communicatie, initieert en agendeert overleggen en beheert financiën. Lees meer over de rol van Reos in het Interview met Ariene Volmer: ZonMw programma 'Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap’.

Wat staat er de komende periode op de agenda?

Bij het leernetwerk is opgehaald wat de behoeften zijn voor de ontwikkeling van een toolbox en waar deze toolbox een goede plek kan krijgen. De toolbox zal in de vorm van een website met name meerwaarde geven doordat ervaring rondom de Gezonde School wordt gedeeld en het een laagdrempelige verzamelplek is voor scholen om met het thema realties en seksualiteit aan de slag te gaan. De conceptversie van de toolbox zal rond juni verschijnen en de verwachting is dat de definitieve versie, inclusief invulling van ervaringsverhalen (in de vorm van interviews en filmmateriaal) in februari 2025 definitief is.

Komende periode (april-september) zal het netwerk zich richten op; invulling van de toolbox, evaluatie leernetwerk, nameting leerlingen, implementatievragenlijsten, panelgesprekken met leerlingen, belronde evaluatie met de netwerkleden, bespreken van de pijler ‘beleid’ met scholen.

In september zal het leernetwerk zich focussen op het ophalen van de behoeften van samenwerking in de toekomst en continuering na afloop van het project.

Contactpersoon

Samenwerking eerstelijns verloskundigenpraktijken VSV Leiderdorp

Zorgverzekeraar:​ Zorg en Zekerheid
Klant:​ eerstelijnszorgpraktijken (Vivre, Wereldkind, Lovis, Verloskundige Praktijk Nieuwkoop, Verloskundigen praktijk Nova)
Contactpersoon klant: Merel Streng
Focusteam:​ Krachtige Organisaties en Netwerken
Laatst bijgewerkt op: 29 april 2024

Diverse verloskundigenpraktijken in het gebied van VSV Leiderdorp hebben de wens om meer samen te werken. Er is behoefte aan het bundelen van de krachten, vormen van één stem vanuit de praktijken en verbeterde communicatielijnen. Daarnaast willen de praktijken  betrokkenheid bij ontwikkelingen en werkgroepen vergroten, werkdrukverlichting en de regio zichtbar maken. Reos begeleidt de praktijken bij het opzetten van een samenwerkingsverband.

Wat zijn onze doelen?

Het doel van het project is te komen tot een samenwerkingsvorm, waardoor de samenwerking tussen verloskundigenpraktijken in het werkgebied van VSV Leiderdorp wordt versterkt. Het gaat hier om verloskundigenpraktijken die niet zijn aangesloten bij een bestaande eerstelijnsverband of -coöperatie. Ook worden als resultaat van de samenwerking krachten gebundeld, wordt inbreng binnen het VSV versterkt en komt effectieve communicatie en samenwerking binnen het VSV tot stand. 

Wat is onze aanpak?  

In drie sessies met een afvaardiging vanuit de praktijken zijn de behoeften over de samenwerking verkend. Hierover hebben ze nog niet eerder afgestemd. Ook zijn de wensen besproken voor de organisatie en structuur voor de samenwerking. In vervolgsessies hebben zij de onderdelen van een samenwerkingsovereenkomst verder geconcretiseerd. In september 2023 heeft Reos de definitieve samenwerkingsovereenkomst opgeleverd en hebben de partijen deze getekend. 

Wat is onze rol?

Reos is als onafhankelijke partij betrokken als procesbegeleider en neemt daarin de versteviging van samenwerking binnen de 1e lijn (vanuit LEO- èn niet LEO-leden) mee. Reos ontwikkelt en begeleidt de bijeenkomsten en stappen om te komen tot een samenwerkingsverband. De samenwerkende partijen leveren kennis en input over de wensen. 

Wat staat er de komende periode op de agenda?

De samenwerkende partijen implementeren momenteel de gemaakte afspraken in de praktijk. Op aanvraag van de betrokken partijen organiseert Reos in juni 2024 een evaluatie om de samenwerking tussen de partijen tot nu toe te bespreken.

Contactpersonen

Stevit

Zorgverzekeraar:​ Zorg en Zekerheid
Klant:​ LUMCRijn en DuinGezondheidscentrum Stevenshof
Contactpersoon bij de klant: Maarten Wirtz
Focusteam:​ Digitalisering en Data
Laatst bijgewerkt op: 14 mei 2024

Uit onderzoek blijkt dat inwoners van de wijk Stevenshof relatief een hoger risico op hart- en vaatziekten hebben dan in andere Leidse wijken. Om daar wat aan te doen is binnen wijkinitiatief Stevenshof Vitaal het project Stevit opgezet. Het project Stevit is onderdeel van het programma Gezonde Zorg Gezonde Regio (GzGr)

Wat zijn onze doelen?

Reos wil met dit project de kwaliteit van leven verbeteren van driehonderd mensen met een risico op hart- en vaatziekten. Daarnaast is de bedoeling dat van deze mensen de zelfregie toeneemt. Dat willen we bereiken door twee bestaande middelen te gaan gebruiken: de “Box MijnHart Telt” en de app "Selfcare”. Deze zetten we preventief in voor twee groepen patiënten: patiënten met een Verhoogd Vasculair Risico (de VVR-groep) en - groep twee - de patiënten met Hart- en vaatziekte (de HVZ-groep), die bij gezondheidscentrum Stevenshof in Leiden bekend zijn. 

Doelen voor 2023 waren

 • Opschaling van het project, wanneer we positieve resultaten boeken 
 • Oplossingen organiseren, voor structurele financiering
 • De werkwijze op zo'n manier beschrijven dat andere wijken of regio's deze ook kunnen gaan gebruiken

Wat we in 2024 willen bereiken staat hieronder beschreven in: Wat staat er de komende periode op de agenda? 

Wat levert het op?

De volgende resultaten zijn behaald:

 • De patiënten zijn geïncludeerd en verdeeld over een interventiegroep en een controlegroep.
 • Met een nieuwsbrief informeert de projectgroep de patiënten. Ook vergroten wij hiermee de betrokkenheid van de patiënten bij het project en onze betrokkenheid bij hen.
 • Om effectief te zijn en kennis te delen, is er in 2022 een samenwerking tussen projecten Stevit en IMDI opgestart. Dit heeft geleid tot een gezamenlijk plan van aanpak dat huisartsenpraktijken kunnen gebruiken, die met een soortgelijk project willen starten.
 • Er is een nieuwe financiële begroting opgesteld in samenwerking met RVO om de juiste kosten in de juiste posten te hebben en om te voldoen aan alle afspraken.
 • Bij de deelnemende patiënten in de interventiegroep (n=43) was gemiddeld een systolische bloeddrukdaling te zien, van 6 mmHg en gewichtsverlies van 2 Kg. Daarnaast zagen we een toename van het aantal stappen, in de eerste drie maanden waarin de patiënten meededen.
 • Een primeur in Nederland! De huisarts kan meetgegevens van patiënten direct in het Huisarts Informatie Systeem (HIS) lezen. De praktijken van Gezondheidscentrum Stevenshof ontvingen 120 van deze lab-berichten. De berichten bevatten gemiddelde kwartaalmetingen voor bloeddruk, hartslag en gewicht.

“De huisarts wil niet dat het patiëntendossier volstroomt met zelfmetingen, maar wil dit slim kunnen filteren, zodat bijvoorbeeld alleen wekelijkse gemiddelden geregistreerd worden. Bovendien wil de huisarts dat in het diagnostisch dossier de data van zelfmetingen gescheiden worden van de zorgprofessional-gerelateerde data.”

Positieve effecten op de gezondheid:

De resultaten hadden positieve effecten op de gezondheid van de deelnemers:

 • Lichamelijke functies: daling van lichaamsgewicht en bloeddruk; beter gereguleerde bloeddruk en lichaamsgewicht dragen bij aan een betere gezondheid.
 • Mentale functies en beleving: een gezondere leefstijl verbetert de mentale functies.
 • Kwaliteit van leven: de patiënt heeft meer zelfregie, doordat die zelf meet.
 • Sociaal-maatschappelijke participatie: de patiënt doet mee aan een onderzoek, en deelt in focusgroepen en nieuwsbrieven ervaringen met anderen.

Wat is onze rol?

Reos is in dit project een onafhankelijke adviseur, projectleider en verbindende factor. Wij waarborgen de continuïteit door sessies te organiseren met betrokken huisartsen en LUMC, en werken ernaar toe dat de reguliere zorg deze aanpak ook inzet, ook na deze pilot met onderzoek.

Daarnaast denken wij mee over hoe het HIS verrijkt kan worden met de juiste data. Hierdoor kan de huisarts de meetgegevens van zijn of haar patiënten inzien. Ook zorgen wij voor het delen van opgedane kennis met andere partijen (waaronder IMDI) en werken we aan een gezamenlijk plan van aanpak, zodat opschaling voor andere huisartsen eenvoudiger wordt.

Wat staat er de komende periode op de agenda?

De projecten IMDI (Dillenburg) en Stevit (Stevenshof) zijn als project samengevoegd en vertegenwoordigd in één werkgroep met daarnaast een stuurgroep vanuit Gezonde zorg, Gezonde Regio (GzGr). 

In kwartaal 1 van 2024 is de waardecase Stevit/IMDI, er is een update gemaakt van het implementatieplan H-Box huisartsenpraktijken (hiermee kunnen huisartsenpraktijken de BOX implementeren in hun praktijk) en er is een plan ontwikkeld voor opschaling van deze werkwijze in regio Zuid Holland Noord.

De eerstejaars resultaten zijn bekend van project Stevit en zijn zeer positief, waarbij er een duidelijke afname te zien is van het lichaamsgewicht en ook de bloeddruk! Een artikel vanuit o.a. ZonMW wordt voorbereid waarin resultaten gedeeld zullen worden. 

De SET-subsidie liep op 31 december 2023 af voor het project Stevit. Uiterlijk 1 juni zal de projectverantwoording ingeleverd zijn, waaronder ook een accountantscontrole die voor een subsidie van deze grootte standaard is.  

Meer informatie over Stevit?

Contactpersoon

Valpreventie gemeente Katwijk 

Financierder:​ Gemeente Katwijk
Klant:​ Gemeente Katwijk
Contactpersoon klant: Jacqueline Smak Gregoor
Laatst bijgewerkt op: 13 mei 2024

Zowel het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) als het Integraal Zorg Akkoord (IZA) noemen valpreventie als één van ketenaanpakken die gemeentes in Nederland vanaf 2024 moeten opstarten. Deze aanpak richt zich op thuiswonende ouderen van 65 jaar of ouder met een verhoogd valrisico. De keten houdt zich bezig met opsporing, screening/beoordeling en inzet van interventies, gericht op bewegen, maar ook op vitaal ouder worden.

Wat zijn onze doelen?

Als projectleider, in opdracht van gemeente Katwijk, zorgt Reos voor inrichting van de valpreventieketen, die voldoet aan de eisen en landelijke richtlijnen vanuit IZA en GALA. Om dit te realiseren richten we ons op de volgende acties:

 • Analyse van de doelgroep. Deze analyse vormt de basis voor de lokale aanpak en een bewustwordingscampagne
 • Inzichtelijk maken van de keten, zodat relevante partners en interventies onderdeel worden van de projectstructuur.
 • Aansluiting bij landelijke en regionale richtlijnen, door deelname aan regionale werkoverleggen.
 • Betrekken van nog ontbrekende partners, vanuit intensieve samenwerking met een lokale coördinator van het  Welzijnskwartier.
 • Maken plan van aanpak voor implementatie van de keten. Hiervoor is een

stuurgroep ingericht vanuit welzijn, de gemeente en de zorggroep. Zo zorgen we voor verbinding met- en aansluiting op de behoeften vanuit het veld.

 • Sturen op het proces en monitoren van aanpak, uitvoering en resultaten.
 • Oplevering van eindrapportage met advies voor borging van de ketenaanpak.

Wat levert het op?

Uitvoering van het plan van aanpak leidt tot implementatie van een ketenaanpak die voldoet aan de gestelde landelijke criteria. Monitoring van de resultaten leidt tot een eindrapport met bevindingen om de ketenaanpak te borgen.

Wat is onze rol?

Reos is projectleider en stuurt op het proces. Dit doen we door het opstellen van een plan van aanpak en bewaking van de voortgang en de kaders. Daarnaast is Reos verantwoordelijk voor regionale afstemming en overkoepelende planvorming op basis van deze input. Ook is Reos verantwoordelijk voor de monitoring van de resultaten, evaluatie van de aanpak en het aandragen van een advies over vervolg en borging van de ketenaanpak.

Reos is aanspreekpunt voor de opdrachtgever en verantwoordelijk voor de inrichting van de projectstructuur. Voor een goede implementatie werkt Reos intensief samen met een lokale coördinator van het Welzijnskwartier, die verantwoordelijk is voor de inhoud en lokale inrichting van het cursusaanbod.

Wat staat er de komende periode op de agenda?

Er is inmiddels een inventarisatie gemaakt van het cursusaanbod. Ook werken we aan een bewustwordingscampagne op basis van de eerder door Reos opgeleverde doelgroepsanalyse. Nu de landelijke richtlijnen bekend zijn, verwerken we deze in het plan van aanpak. Ook starten we met implementatie van de aanpak. Dit doen we door de jaarplanning te vullen en verdere afspraken te maken met stakeholders over uitvoering en monitoring.

Contactpersoon

Welzijn op Recept (WoR) Katwijk

Zorgverzekeraar:​ Zorg en Zekerheid
Klant:​ Gemeente Katwijk
Laatst bijgewerkt op: 14 mei 2024

Welzijn op Recept (WoR) en Bewegen op Recept (BoR) zijn in de coronatijd (2021) gestart. Sinds 2022 jaar is ook Jeugd op Recept (JoR) gestart en nu gaat ook Kunst op Recept (KoR) van start.

Wat zijn onze doelen?

 • Vasthouden en vergroten van het aantal verwijzingen van de huisarts naar WoR, BoR, JoR en KoR.

 • Communicatieplan maken met de communicatieadviseur van het Welzijnskwartier. Dit plan is begin januari opgeleverd met de toegezegde financiering vanuit de gemeente.

 • Promotie van WoR en BoR op het thuiszorgcongres op 8 februari 2024.

Wat levert het op?

 • Enthousiaste werkgroep waarin iedereen elkaar kent en elkaar buiten de vergadering weet te vinden.

 • Toename van het aantal verwijzingen naar de welzijnscoach (cijfers van 2023 moeten nog komen). Helaas is er momenteel een afname van het aantal verwijzingen naar BoR.

 • Per jaar 4 à 5 vergaderingen met alle betrokkenen. Ingericht aan de hand van het jaarplan en de kwartaaldoelen.

Wat is onze rol?

Reos fungeert als vergadervoorzitter, zorgt voor structuur in de werkgroep en maakt het jaarplan. De werkgroep komt vier keer per jaar bij elkaar.

Wat staat er de komende periode op de agenda?

In het jaarplan 2024 staan de volgende onderdelen op de agenda:

 1. Blijven laten groeien van aantal verwijzingen
 2. Door ontwikkelen werkwijze na aanmelding. O.a. d.m.v. afstemming met verwijzer (opnieuw verwijzen) en inzet groepsgewijze aanpak.
 3. Pilot Jongeren Op Recept; we starten met 3 tot 5 casussen, begin 2024
  Actie: POH Jeugd en Larissa, evaluatie, eventueel samenwerking met wijkteam 18-
 4. WOR en BOR breder introduceren bij
   • Eerste lijn
    • Fysiotherapeuten
    • Wijkverpleegkundigen
 5. Pilot Kunst op Recept.
  Hierbij richten we ons op het toegankelijk maken van het lokale cultuuraanbod voor mensen met lichte psychosociale klachten via WOR. Hierdoor is er een breed palet aan welzijnsactiviteiten beschikbaar.
 6. Dashbord WOR/BOR
  • Onderdeel van regulier rapportagesysteem Welzijnskwartier
  • Volgende stap is effectiviteit en tevredenheid onderzoeken

Meer informatie?

Contactpersoon

Reos werkt voor de regio’s Amstelland, Haarlemmermeer, Midden-Holland, Haaglanden en Zuid-Holland Noord. Elke regio kenmerkt zich door een andere organisatiegraad en dynamiek en heeft een andere vraag naar dienstverlening. Om goed te kunnen aansluiten op de wensen van onze opdrachtgevers en samenwerkingspartners heeft Reos regiocoördinatoren aangesteld.

Huis van Leiderschap

Zorgverzekeraar ; Zorg en Zekerheid
Klant : professionals in de regio
Focusteam : bovenregionaal
Laatst bijgewerkt op: 26 mei 2024

Het idee van het Huis van Leiderschap is een beweging op gang te brengen om op langere termijn de adviserende en bestuurlijke kracht van de eerstelijnszorg te versterken in de regio van Zorg en Zekerheid. Concreet betekent dit in het opleiden van zorgprofessionals die de motivatie hebben om de eerstelijnszorg te versterken en de bereidheid hebben hierin te investeren. Hierdoor ontwikkelen zij hun professionele kwaliteiten, inhoudelijke kennis en persoonlijk leiderschap en kunnen ze ieder vanuit hun eigen rol en in netwerkverband het verschil maken in de regio.

Wat zijn onze doelen?

 • Versterken (organisatorische/ bestuurlijke) denk- en handelskracht vanuit de eerstelijnszorg.
 • Versterken van het netwerk van opgeleide professionals. 

Wat is onze aanpak?

De aanpak is gericht op drie pijlers:

 • Ontwikkelen van opleidings programma’s voor professionals en bestuurders van WSVn.
 • Verbinden van de deelnemers van deze programma’s in een netwerk gericht op leren en ontwikkelen
 • Het uitdragen van leiderschap in de regio om de zorg in de regio verder te brengen

Wat levert het op?  

Het Healthcare Potentials’ opleidingsprogramma. Zorg en Zekerheid, Reos en Erasmus centrum voor zorgbestuur hebben het ‘Healthcare Potentials’ opleidingsprogramma ontwikkeld. Dit opleidingsprogramma helpt talentvolle professionals in de eerste lijn en het sociaal domein in de regio Zuid-Holland Noord, Haarlemmermeer en Amstelland om vanuit hun rol de (organisatie van de) gezondheidszorg in de regio van Zorg en Zekerheid verder te brengen. 

Inmiddels zijn we toe aan de derde lichting van HCPIII. In april dit jaar is HCPIII met 18 deelnemers uit verschillende domeinen gestart!  

Een leergang WSV besturen is ontwikkeld en georganiseerd in samenwerking met Rijncoepel en Zorg en Zekerheid. Door de leergang krijgen deelnemers bagage mee voor het besturen van hun WSV en leren ze van andere bestuurders. Aan deze leergang hebben drie lichtingen WSV besturen deelgenomen. De opleiding is geëvalueerd.

De alumni van het  HCP onderhouden contact met elkaar en zijn betrokken bij iedere nieuwe lichting van het programma. Op diverse plekken in de regio zijn deelnemers van het HCP programma inmiddels werkzaam in een rol waarbij ze de zorg in de regio verder kunnen brengen.

Wat is onze rol?

De rol van Reos is verschillend geweest. Van (meedenken) bij de ontwikkeling, ondersteunen tot en met het geven van trainingen. 

Wat staat er de komende periode op de agenda?

In najaar 2024 met een aantal alumni bespreken hoe we het netwerk sterker kunnen maken gericht op het blijven leren en ontwikkelen. In januari 2025 rond HCPIII het programma af. In najaar 2024 met betrokken partijen bepalen hoe deze afronding vorm te geven.  

Contactpersoon

Masterplan Welzijn op Recept (WoR)

Financierder:​ Zorg en Zekerheid
Klant: Organisaties uit de drie regio's Zuid-Holland Noord, Amstelland en Haarlemmermeer
Focusteam:​ Positieve Gezondheid in de Buurt
Laatst bijgewerkt op: 14 mei 2024

Welzijn op Recept (WoR) is een alternatief voor mensen met psychosociale klachten. In plaats van het ‘traditionele pilletje’ voor te schrijven, verwijst de huisarts deze patiënten door naar een welzijnscoach. Reos heeft samen met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid (ZZ) de ambitie om uiterlijk eind 2024 voor alle ZZ verzekerden verwijzing naar WoR mogelijk te maken. Essentieel hierin is de verbinding en samenwerking tussen het medisch- sociaal, en gemeentelijk domein. Het streven is dat huisartsen minimaal 1 keer per maand (vanuit de reguliere praktijk) of 1 keer per week (vanuit de koplopergroep) iemand via WOR verwijzen.

Wat zijn onze doelen?

Uiterlijk eind 2024 is voor alle Zorg en Zekerheid verzekerden, op indicatie, verwijzing naar Welzijn op Recept mogelijk. 

 • Alle huisartsenpraktijken in het Zorg en Zekerheid gebied zijn op de hoogte en getraind in Welzijn op Recept.
 • Huisartsen en/of Praktijkondersteuners Huisarts (POH-ers) hebben structureel contact met de welzijnscoach en
 • Huisartsen verwijzen minimaal één per maand (reguliere praktijk) of één per week (koplopergroep) iemand via Welzijn op Recept. ¹ 

 ¹: Afhankelijk van commitment en borging van de gouden driehoek (Sociaal domein, gemeente en huisartspraktijk).

Wat is onze aanpak?

Voor het uitrollen van het masterplan is er een werkgroep samengesteld met vertegenwoordiging van gemeente, GGD, sociaal domein en zorgorganisaties uit de eerstelijnszorg uit de drie regio's Haarlemmermeer, Amstelland en Zuid-Holland Noord. In de aanpak onderscheiden we grofweg drie groepen huisartsenpraktijken;

 • Huisartsenpraktijken die nog moeten starten met WoR (starters)
 • Huisartsenpraktijken die al zijn gestart met WoR, maar nog niet frequent gebruik maken van een verwijzing naar een welzijnscoach (middenmotors).
 • Huisartsenpraktijken die veelvuldig gebruik maken van WoR en dit willen opschalen en verder ontwikkelen (koplopers).

Bovenstaande groepen ondersteunen we door middel van het organiseren van inspiratiesessies en informatiebijeenkomsten. Startende gemeenten en huisartsenpraktijken worden ondersteund op basis van behoeften. De planning is om vanaf september 2023 verschillende projecten in de regio te ondersteunen op het gebied van WoR. Het project loopt van 2022 tot 2024.   

Wat levert het op?  

In samenwerking met het landelijk kenniscentrum Welzijn op Recept (WoR NL) is er een concept masterplan ontwikkeld voor WoR in regiogebieden Amstelland, Haarlemmermeer en Zuid-Holland Noord. Hiervoor heeft afstemming in participatie met regio-partners plaatsgevonden en is een werkgroep geformeerd. Het volgende is bereikt:

 1. Drie bijeenkomst met de koplopersgroep hebben plaatsgevonden en de vierde bijeenkomst staat gepland voor eind maart 2024. 
 2. In september 2023 is een informatiebijeenkomst georganiseerd voor huisartsenpraktijken die willen starten met WoR. Wegens succes en behoefte uit het veld ontwikkelen we deze bijeenkomst in 2024 door zodat we deze nogmaals kunnen organiseren.
 3. In de tweede helft van 2023 is de focus gelegd op communicatie met als doel verspreiden van en inspireren met informatie om met WoR aan de slag te gaan of te optimaliseren. Ook in 2024 werken we samen met samenwerkingspartners om communicatie rondom het Masterplan te verbeteren en te faciliteren. 
 4. Een WoR-toolbox is in de maak en wordt gedeeld met het landelijke ROS-netwerk.
 5. Ondersteuning bij WoR vindt plaats bij drie verschillende gemeenten en de verwachting is dat dit komende maanden gaat toenemen.  

Wat is onze rol?

Reos is mede-uitvoerder van het Masterplan. Hiertoe behoren verschillende taken en rollen:

 • Afstemming met regiopartners.
 • Ondersteunen startende gemeenten en huisartsenpraktijken. Voorbeeld: ondersteuning startende gemeente Nieuwkoop.
 • Delen van ervaring en informatie aan stakeholders. Voorbeeld: delen toolkit aan gemeenten, verbinden van verschillende partijen die met bepaalde vragen zitten.
 • Informatiebijeenkomst startende praktijken organiseren. Voorbeeld: Begin september 2023 organiseert Reos namens de werkgroep en Landelijk Kenniscentrum WoR (LKWoR) een informatieve bijeenkomst voor startende huisartsen.
 • Voorzitten werkgroepoverleg, notulen verwerken van bijeenkomsten van de bovenregionale werkgroep.
 • Vergaderingen werkgroep voorbereiden en agenda opstellen
 • Ontwikkelen van een patiëntenbrief in samenwerking met LKWoR. Daarnaast is een start gemaakt met het ontwikkelen van een infographic, echter hebben betrokken partijen geconcludeerd dat dit voor het moment een te grote uitdaging is en stopt de doorontwikkeling hiervan.  

 • Ondersteunen bijeenkomsten, begeleiden van werksessies van koplopers en het ondersteunen van interviews die bij koplopers worden afgenomen door samenwerkingspartners.
 • Ondersteunen van gemeenten waar welzijn op recept al ingezet wordt, maar waar ondersteuning wordt gevraagd.
 • Ondersteunen van subsidieaanvraag, transformatiegelden i.s.m. regionale partners en LKWoR. De eerste versie hiervan is verstuurd en ondertussen is de tweede versie in ontwikkeling.
 • Sinds 2024 organiseert en begeleidt Reos, in nauw overleg met Lk WoR, de koplopersbijeenkomsten.
 • Aansluiten en verbinding zoeken bij initiatieven uit de deelnemende regio’s

Wat staat er de komende periode op de agenda?

Komende periode zal Reos advies blijven geven en ondersteunend zijn in de uitvoer en doorontwikkeling van Welzijn op Recept. Daarnaast krijgt communicatie rondom het Masterplan een grotere rol. Ook wordt gezocht naar de mogelijkheden van het betrekken van bewoners/patiënten in dit project. De snelle toets aanvraag voor het Masterplan Welzijn op is goedgekeurd. De snelle toets aanvraag, geschreven door Reos, is onlangs ingediend. Bij goedkeuring op deze toets door de zorgverzekeraars zullen we naar een nieuwe fase gaan waarin het transformatieplan geschreven dient te worden. 

Meer informatie?

Over de koplopers:

Over het masterplan:

WoR bij een aantal van de deelnemers:

Contactpersonen

Verder laten bloeien van wijksamenwerkingsorganisaties/ verder ontwikkelen WSV-zelfanalyse

Focusteam:​ Krachtige Organisaties en Netwerken
Laatst bijgewerkt op: 17 april 2024

De door Reos ontwikkelde Wijksamenwerkingsanalyse biedt kansen om verder te werken aan hechte samenwerkingsverbanden. We bepreken verder met de regio wat hiervoor nodig is.

Wat zijn onze doelen?

Inzicht krijgen in het functioneren van het WSV en handvatten voor verbetermogelijkheden. 

Wat is onze aanpak?

Door de WSV Zelfanalyse hebben WSV'en inzicht in het functioneren van hun WSV. Een WSV die de onderdelen maatschappij en meerwaarde, organisatie en overleg, cultuur en verbeteren en persoon en werkplezier op orde heeft, draagt op een gestructureerde manier bij aan de gezondheid van inwoners in de wijk. Deelnemende WSV'en hebben door de WSV Zelfanalyse handvatten gekregen om stappen hierop te ondernemen. 

Wat levert het op?  

De volgende resultaten zijn bereikt:

 1. Deelnemende WSV's (één WSV in voorjaar 2023) hebben inzicht gekregen in het functioneren van hun WSV en stappen gezet in verdere ontwikkeling
 2. De denktank m.b.t. de WSV Zelfanalyse is afgerond en er is een gebruikersgroep ingesteld. Jaarlijks wordt de WSV Zelfanalyse geagendeerd tijdens het directeurenoverleg van de regio-organisaties. 
 3. De meerwaarde van de WSV Zelfanalyse t.o.v. andere kwaliteitsmodellen is in kaart gebracht (zie het rapport Meten met 2 maten) en deze is besproken in de denktank.
 4. Het instrument WSV Zelfanalyse is verbeterd en ontwikkeling/beheer is geborgd bij Reos.
 5. Op basis van de WSV-analyses is er een totaalrapportage gemaakt met daarin opvallende zaken.
 6. De totaalrapportage is per regio besproken .

Wat is onze rol?

Reos heeft de WSV Zelfanalyse met hulp van een denktank ontwikkeld, uitgevoerd en de gesprekken begeleid. Mogelijk dat in een latere fase van ontwikkeling van het instrument inwoners/cliënten/patiënten betrokken kunnen worden, indien de WSV'en daar open voor staan en klaar voor zijn. Dat bleek nu nog te vroeg. 

Wat staat er de komende periode op de agenda?

In visie op de eerstelijn 2030 wordt gesproken over hechte samenwerkingsverbanden. Wat is er voor nodig om te komen van WSVn naar Hechte samenwerkingsverbanden? Deze vraag willen we met de regio bespreken.  

Contactpersoon