Bekijk de status van onze lopende projecten en programma's 

Welkom op onze portfolio pagina! Bekijk hier de status van onze actieve projecten, programma's en allianties in de regio's Amstelland, Haaglanden, Haarlemmermeer, Zuid-Holland Noord en Midden-Holland. Lees over de doelen, aanpak, resultaten, rolverdeling en toekomstplannen van Reos en de betrokken partners. We nodigen uit om meer te ontdekken en contact op te nemen met onze adviseurs voor vragen, input of verdere kennismaking. Veel leesplezier!

PS Meer weten over wat we in 2023 hebben gedaan? Bekijk ons jaaroverzicht

Reos werkt voor de regio’s Amstelland, Haarlemmermeer, Midden-Holland, Haaglanden en Zuid-Holland Noord. Elke regio kenmerkt zich door een andere organisatiegraad en dynamiek en heeft een andere vraag naar dienstverlening. Om goed te kunnen aansluiten op de wensen van onze opdrachtgevers en samenwerkingspartners heeft Reos regiocoördinatoren aangesteld.

Alliantie Ouderenzorg

Zorgverzekeraar:​ Zorg en Zekerheid
Klant:​ Alliantie Ouderenzorg
Contactpersoon klant: Jacomien de Jong
Focusteam:​ Krachtige Organisaties en Netwerken
Laatst bijgewerkt op: 26 januari 2024

 

Het versterken van de Alliantie Ouderenzorg Amstelland is bedoeld om domeinoverstijgende oplossingen te vinden voor de doelgroep 'kwetsbare ouderen'. Reos is procesbegeleider van het operationeel overleg van de Alliantie. Daarnaast is Reos projectleider van het project 'Wijkgericht werken ouderen'. 

Wat zijn onze doelen?

 1. Reos wil op operationeel niveau helpen afstemmen over de lopende projecten.
 2. We willen daarnaast het project 'Wijkgericht werken ouderen' proces- en inhoudelijk begeleiden.

Wat is onze aanpak en wat levert het op?  

1. Bijdrage aan operationeel overleg: 

De Alliantie Ouderenzorg heeft een operationeel overleg. In 2023 zijn er drie overleggen geweest. In deze overleggen wordt gestuurd op de projecten Wondzorg, Wijkgericht werken, Advanced Care Planning (ACP), Aanmeldportaal en GGZ in de Wijk. In de overleggen zijn ook projecten besproken die niet onder de Alliantie vallen, zoals 'Herkenbare Wijkteams', 'Wet zorg en dwang' en 'Samenwerking Huisarts SO'. Voor alle Alliantie-projecten hebben we een projectplan inclusief een begroting gemaakt, besproken en gemonitord.

Het overleg gaat in de huidige vorm stoppen. Er is een advies gemaakt hoe er in 2024 voor gezorgd kan worden dat er verbinding blijft met de werkvloer. De projecten waar Reos als projectleider bij betrokken is, lichten we toe in dit portfolio. 

2. Bijdrage aan project 'Wijkgericht werken ouderen': 

Vanuit de werkgroep 'Wijkgericht werken ouderen' staan wijkoverstijgende thema's en vraagstukken centraal. Door bijeenkomsten te organiseren kunnen we vraagstukken zichtbaar maken en adresseren in het operationeel overleg en/of het bestuurlijk overleg. Onderwerpen die tijdens de bijeenkomsten behandeld worden, hebben een bredere impact op de doelen en ambities van de Alliantie. Het gaat dus verder dan alleen het behandelen van de onderwerpen in de wijken zelf.

Verwachte resultaten zijn:

 • Deelnemende professionals hebben meer kennis over de relevante thema's.
 • Meer uitwisseling, verbinding en samenwerking tussen relevante netwerkpartners en deelnemende vakgebieden, zoals het sociaal domein en het medisch domein.
 • Een heldere beschrijving van het concept 'wijkgericht werken' waarmee we andere regio's inspireren.

Wat is onze rol?

 1. Reos ondersteunt als projectsecretaris het operationeel overleg.
 2. Vanuit de werkgroep 'wijkgericht werken ouderen' organiseert Reos als projectleider twee keer per jaar een bijeenkomst, samen met samenwerkingspartijen. Hierin staat multidisciplinaire samenwerking rondom (kwetsbare) ouderen centraal. Reos bewaakt het proces, organiseert overleggen, stemt af met betrokkenen en communiceert en evalueert de bijeenkomst naar de professionals.

Wat staat er de komende periode op de agenda?

Hoe we de komende tijd verder gaan, verschilt per samenwerkingsverband. 

Operationeel overleg:
Het operationeel overleg gaat in 2024 in de huidige vorm stoppen. Hoe we verder gaan, staat op de agenda van het overleg van 8 februari. 

Project ‘wijkgericht werken ouderen’:
Op 5 oktober 2023 vond de bijeenkomst ‘Regie in de laatste levensfase’ plaats. Hierin stond het uitwisselen van ervaring centraal, het bespreken van kansen en het verstevigen van multidisciplinaire samenwerking. De volgende bijeenkomst staat gepland op dinsdag 2 april 2024. 

Contactpersoon

Gezondheidscentrum Duizendblad

Zorgverzekeraar:​ Zorg en Zekerheid
Klant:​ Gezondheidscentrum Duizendblad
Contactpersoon klant: Michiel Goedkoop
Focusteam: Positieve Gezondheid in de Buurt
Laatst bijgewerkt op: 26 januari 2024

 

Enkele huisartsen in deze regio delen een visie op de toekomst. Dat biedt kansen voor samenwerking. Daarvoor moeten echter keuzes worden gemaakt. Voortbouwend op eerdere begeleiding, helpt Reos bij het maken van deze keuzes. We adviseren en we begeleiden het proces. De keuzes gaan onder andere over de rol in de regio, onderlinge samenwerking en over de structuur van de samenwerking (bijvoorbeeld wel of geen maatschap of wel of niet werken met specialisaties).

Wat zijn onze doelen?

We werken vanuit een door huisartsen gedeelde toekomstvisie aan het maken van gefundeerde keuzes over:

 1. Rol in de regio.
 2. Onderlinge samenwerking.
 3. Structurele onderlinge samenwerking.

Wat is onze aanpak?  

In oktober 2023 gaven de huisartsen aan dat alles wat een verdere voortgang in het proces en besluitvorming daarover in de weg stond (onder meer de overname van 1 van de 4 praktijken) achter de rug zou zijn en dat ze in december weer graag af wilden stemmen voor de laatste fase (de nieuwe huisarts is meegenomen op inhoud en proces). In overleg zijn er zes afsluitende sessies en gesprekken gepland met als doel ook besluiten te gaan nemen over:

 1. Hoe de vier praktijken willen gaan samenwerken in het gezondheidscentrum (GC), ook resulterend in concrete afspraken hierover. Daarnaast worden toekomst, groei en uitbreiding hierin meegenomen.
 2. Standpunten en afstemming over scenario's voor de komende jaren en de rol in de regio.
 3. Huisvesting van het GC (nu en in de toekomst).

Door gebruik te maken van een checklist (gebouw, locatie, personeel, financieel, lokaal, regionaal, met wie in en extern, vorm van samenwerken) door de vier praktijken en het bespreken daarvan zijn de standpunten, verschillen en open einden inzichtelijk geworden. Op basis hiervan worden er gericht vervolggesprekken gevoerd en worden besluiten genomen. 

Wat levert het op?

 • Helderheid en inzicht in elkaars standpunten (praktijksamenwerkingsverband, samenwerking extern, regio, visie intern en extern, toekomst, standpunt huisvesting).
 • Concrete afspraken en afstemming (praktijksamenwerkingsverband, samenwerking extern, regio, visie in en extern, toekomst, huisvesting).

Wat is onze rol?

De aanpak en begeleiding was en is gericht op het verkrijgen van helderheid en inzicht in elkaars standpunten en daarvanuit komen tot concrete afspraken over samenwerking en de toekomst. Hiervoor hebben wij 'tools' in de vorm van een checklist en een programma ingezet. Wij zijn trots op het verkregen vertrouwen waardoor ‘alles op tafel’ kon komen en kon/kan worden besproken.

Wat staat er de komende periode op de agenda?

In de komende afsluitende sessies en gesprekken gaan we verder over hoe de samenwerking er verder cocnreet uit gaat zien (in- en extern): wie gaat wat doen en waarom? Ook gaan we verder met de open einden. Over de personele samenwerking, vervanging en afstemming worden nog besluiten genomen. 

De aanpak en begeleiding is gericht op het verkrijgen van helderheid en inzicht in elkaars standpunten en daarvanuit komen tot concrete afspraken over samenwerking (hoe, waarin en in welke mate) en de toekomst (inclusief huisvesting). De helderheid is er nu. Nu zijn we aangekomenen in de fase zijn van concrete besluitvorming. 

Contactpersoon

Professionaliseren netwerken Amstelland

Zorgverzekeraar:​ Zorg en Zekerheid
Klant:​ ZAA (apothekers), DNA (Diëtisten Netwerk Amstelland), Wijkcoördinatoren Netwerk
Contactpersonen klant: Kenny van Deventer (ZAA) en Lonneke de Bruyne (DNA)
Laatst bijgewerkt op: 31 januari 2024

 

Twee sleutels voor goede paramedische en farmaceutische zorg in de regio Amstelland zien wij in krachtige organisaties en krachtige netwerken. Daartoe zouden netwerken zich moeten ontwikkelen op het gebied van bestuur en samenwerking. Daarnaast zien we kansen in het intensiveren van de samenwerking met partners buiten het netwerk. Vanuit Reos ondersteunen we de netwerken van de ZAA (apothekers) en de Diëtisten Netwerk Amstelland (DNA). 

Wat zijn onze doelen?

Met dit project willen we bereiken dat de netwerken zich ontwikkelen tot professionele netwerken.
Naderhand moet - intern - de organisatiegraad zijn verhoogd en moeten zorgverleners zich betrokken voelen bij het netwerk. Extern, moeten de netwerken effectief samenwerken met andere organisaties.

Wat levert het op?

Resultaten die bij ZAA tot nu toe zijn bereikt:  

 • Het bestuurlijk overleg bij de ZAA is verder ontwikkeld. 
 • Er is een meerjarenplan voor 2023-2025 gemaakt.
 • Het meerjarenplan is vertaald in een actieplan voor het jaar 2023.
 • Meerjarenplan & actieplan zijn besproken in de Regionale Kwaliteitsoverleggen (RKO’s) en met de relevante stakeholders.  
 • Een advies over structuur en bekostiging is opgeleverd.
 • Bestuur heeft advies overgenomen en is bezig met implementatie.
 • Er zijn afspraken gemaakt over structurele ondersteuning met een partij.
   

Resultaten bereikt tot nu toe bij DNA (Diëtisten Netwerk Amstelland): 

 • Het netwerkoverleg bij het DNA ontwikkelt zich verder door samenwerking aan te gaan met andere partijen (zoals de STAZ en collega-paramedici).  
 • De deelnemers van het DNA ontwikkelen zich in hun rol bij de werkgroepen van de STAZ, de interne afstemming en terugkoppeling binnen de eigen groep en het vertegenwoordigen van hun stem buiten het DNA. 
 • Het netwerk is door Reos geïnformeerd over de laatste stand van zaken van het landelijke programma 'Organisatiegraad Paramedische Zorg'. 

Wat is onze rol?

 1. Reos begeleidt bij ZAA het totstandkomingsproces voor een meerjarenplan en actieplan. Daarnaast adviseren we bij bestuursvergaderingen.
 2. De rol van Reos bij DNA is sparringpartner en adviseur. 

Wat staat er de komende periode op de agenda?

De ondersteuning van de ZAA met betrekking tot het meerjarenplan en structuur is afgerond. Wel ligt er nog een vraag voor ondersteuning bij de consequenties van het IZA voor de ZAA. Deze vraag zal de komende periode verder uitgewerkt gaan worden. Voor het Wijkcoördinatoren Netwerk staat er in november een bijeenkomst op de planning. Het programma voor deze bijeenkomst wordt nog vastgesteld.

Contactpersoon

Reos werkt voor de regio’s Amstelland, Haarlemmermeer, Midden-Holland, Haaglanden en Zuid-Holland Noord. Elke regio kenmerkt zich door een andere organisatiegraad en dynamiek en heeft een andere vraag naar dienstverlening. Om goed te kunnen aansluiten op de wensen van onze opdrachtgevers en samenwerkingspartners heeft Reos regiocoördinatoren aangesteld.

Participatief Actieonderzoek (PAO) ’t Lien en De Rietvink

Financierder:​ Gemeente Leidschendam-Voorburg
Klant:​ Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van Gemeente Leidschendam-Voorburg
Contactpersoon klant: 
Adviseur(s); Daphne Metaal en Patricia Scheepers
Laatst bijgewerkt op: 15-02-2024

 

Gemeente Leidschendam-Voorburg heeft Reos gevraagd om een Participatief Actieonderzoek op te zetten en te begeleiden in de wijk ’t Lien/De Rietvink in Leidschendam. De gemeente heeft hiervoor al een specifieke onderzoeksvraag geformuleerd; “Wat hebben mensen nodig om langer en plezierig oud te kunnen worden in ’t Lien/De Rietvink”. De geformuleerde onderzoeksvraag is een belangrijke vraag gezien de opgave die er de komende decennia ligt om mensen zo lang, vitaal en gezond mogelijk thuis te laten wonen. Op de website van www.ouderworden2040.nl staan de uitdagingen mooi verwoord: 'De komende 20 jaar veroudert onze samenleving. Dat geeft kansen en uitdagingen. Hoe wonen en werken we? Hoe blijven we gezond en krijgen we passende zorg en ondersteuning? En hoe benutten we de kracht van een groter wordende groep ouderen?'

Wat zijn onze doelen?

Het komende jaar begeleiden adviseurs Daphne en Patricia in opdracht van Gemeente Leidschendam-Voorburg een pilot waarbij professionals en bewoners in co-creatie aan de slag gaan met als doel om de ervaren gezondheid in de wijk te verhogen. Het onderzoek wordt uitgevoerd om te achterhalen wat er nodig is in de wijken ’t Lien/De Rietvink om prettig oud te worden. Dit wordt gedaan door interviews met wijkbewoners en wijkpartners af te nemen, een focusgroep te organiseren en zich te laten inspireren door de Blue Zones. Het gedachtegoed Positieve Gezondheid vormt hierbij de basis van kijken naar gezondheid. 

Wat is onze aanpak?

Fase 1 – Vertrouwen opbouwen, verkennen en inspireren (september – december 2023
In deze fase lag de nadruk op het kennismaken met bewoners(verenigingen), zorg- en welzijnsprofessionals en de gebiedsregisseurs en om deze mensen te informeren over de start van het actieonderzoek. Inmiddels hebben we goed in kaart welke professionals, organisaties, verenigingen en bewoners in de betreffende wijken actief zijn.

Fase 2 – Looptijd actieonderzoek (januari – april 2024) 
Fase 2 van het onderzoek is in januari 2024 van start gegaan. In deze fase gaan we aan de slag met actieonderzoek. Omdat de onderzoeksvraag helder is, kan snel gestart worden met het uitwerken van hoe het actieonderzoek vorm krijgt (welke methode gaan we hanteren en wie gaat wat doen in deze fase).

Fase 3 – Analysefase PAO, focusgroep en maken actieplan (mei – augustus 2024) Kenmerkend voor PAO is dat kennis vergaren en acties uitvoeren, hand in hand gaan. In deze volgende fase gaan we aan de slag met de analyse van het actieonderzoek. De gesprekken of gekozen methode wordt uitgewerkt met de resultaten en geanalyseerd in een focusgroep; dit doen bij voorkeur de wijkbewoners zelf onder begeleiding. Reos begeleidt de analyse middels het organiseren van een focusgroep en het proces om tot een gezamenlijk gedragen actieplan door wijkbewoners en wijkpartners te komen. 

Fase 4 – Monitoringsfase actieplan/co-creatie (september – december 2024) In de vorige fase is het actieplan, voortkomend uit de onderzoeksfase en opbrengsten, gemaakt met de betrokkenen/belanghebbenden. In deze fase monitoren we de samenwerking/co-creatie en de acties die al zijn/worden uitgevoerd in de wijk.

Wat levert het op?

Het uiteindelijke resultaat is het bepalen van een actieprogramma, waarbij bewustwording wordt gecreëerd over ouder worden in de wijk en de bijdrage die verschillende partijen hierin kunnen leveren, zoals zorgprofessionals, bewoners en wijkpartners. Doel is om een duurzame samenwerking te realiseren tussen de wijkbewoners en wijkpartners t.a.v. prettig ouder worden in de wijk. 

Dit initiatief draagt bij aan de landelijke opgave: Ouder Worden 2040

Wat is onze rol?

Reos speelt een belangrijke rol door het opzetten en uitvoeren van het onderzoek, het informeren en inspireren over Positieve Gezondheid/Blue Zones, en het organiseren van bijeenkomsten met belanghebbenden die uiteindelijk bijdragen aan het actieprogramma. Denk hierbij aan het vervullen van diverse rollen: het interviewen van wijkpartners en wijkbewoners, het verbinden van de diverse mensen t.a.v. gedeelde ervaren urgentie, het samenbrengen van perspectieven en dit teruggeven aan de mensen die zijn geïnterviewd zijn (procesbegeleiding bieden) en aan te jagen en te informeren en inspireren t.a.v. Positieve Gezondheid, belang van samenwerken en breed kijken naar gezondheid (bewustwording creëren).

PAO is een onderzoeksbenadering die mensen in staat stelt met elkaar complexe problemen in hun dagelijkse (werk) leven op te lossen. Door middel van het gezamenlijk onderzoeken van hun situatie en de perspectieven van de diverse betrokkenen hierop, wordt duidelijk hoe de onderzochte problematiek is ingebed in het grotere systeem, hoe de gewenste situatie er uit ziet en waar kansen liggen voor positieve verandering.

Op dit moment begeleidt Reos in meerdere wijken in gemeente Den Haag participatieve actieonderzoeken. Per wijk en traject is dit maatwerk. Alle ervaringen uit deze trajecten, brengen we actief in om het leerrendement in korte tijd te verhogen.

Wat staat er de komende periode op de agenda?

Fase 2 van het actieonderzoek is net van start gegaan. Van januari tot april 2024 staat namelijk de uitvoering van het actieonderzoek op de planning. De vorm van het actieonderzoek wordt op dit moment uitgewerkt. 

Relevante links naar meer informatie naar voorbeelden uit andere wijken in Den Haag

Bekijk hier de website Ouder Worden 2040

Lees meer over Startbijeenkomst 'Ouder worden voor beginners' - reos

Ook in Leidschendam-Zuid wordt een participatief actieonderzoek (PAO) uitgevoerd: Lees hier alles over Samen aan de slag in Leidschendam-Zuid - reos

Lees daarnaast ook hoe de toolkit Positieve Gezondheid ingezet wordt bij PAO Leidschendam-Zuid: Positieve Gezondheid en de leefomgeving - reos

 

Contactpersonen

Armoede en bestaansonzekerheid. Het zijn onderwerpen die steeds meer op de kaart staan, maar al jarenlang spelen in Den Haag. De kans om op te groeien in een arm gezin is hier 1,5 keer hoger dan gemiddeld in Nederland. Armoede is geconcentreerd in bepaalde wijken van de stad.

(bron CBS Armoedescan Den Haag)

Ziek van geldzorgen
Armoede en gezondheid hebben invloed op elkaar. Wie zich zorgen maakt over geld, heeft meer last van stress. En dat kan weer zorgen voor ziekten als diabetes, hart- en vaatziekten, osteoporose en verstoring van het immuunsysteem. Er lijkt ook een verband te zijn tussen financiële problemen en psychische klachten, zoals piekeren, depressie of angststoornissen. Langdurig afhankelijk zijn van bijstand en niet kunnen meedoen in de samenleving vergroten daarnaast de kans op sociale uitsluiting. 

Armoede en het (jonge) kind
Opgroeien in armoede kan negatieve invloed hebben op de gezondheid en ontwikkeling van kinderen. Denk aan problemen als overgewicht, hechtings- en opvoedproblematiek. (Eerstelijns)professionals in zorg en welzijn zien en horen dit in hun spreekkamers.

De rol van Reos
Reos werkt samen met zorgorganisaties, de zorgverzekeraar, gemeenten en welzijn aan een gezondere regio, met de juiste zorg op de juiste plek. We kijken met een brede blik en vinden het daarom belangrijk oog voor deze thematiek te hebben. Met een 3-delige nieuwsbrievenreeks over armoede willen we goede voorbeelden delen vanuit de regio Haaglanden en eerstelijnsprofessionals praktische handvatten bieden. 

In de eerste nieuwsbrief aandacht voor geldstress & de eerstelijn. Bekijk de webversie van de nieuwsbrief. Hieronder de links naar de artikelen waarnaar wordt verwezen in deze nieuwsbrief:

In de tweede nieuwsbrief aandacht voor armoede en het (jonge) kind. Bekijk de webversie van de nieuwsbrief. Hieronder de links naar de artikelen waarnaar wordt verwezen in deze nieuwsbrief:

De Reos nieuwsbrieven direct in je inbox ontvangen? Meld je aan!

Meer inspiratie?

 • Het lectoraat Schulden en Incasso van de Hogeschool Utrecht maakte een handreiking over signaleren, bespreekbaar maken en doorverwijzen bij geldzorgen.
  Ook kun je een gratis e-learning volgen voor paramedici met accreditatiepunten
 • Wat betekent armoede voor mensen die erin leven? Wat kunnen beleidsmakers van hen leren? Luister deze podcast met Tim ‘S Jongers of lees zijn boek Beledigende Broccoli. Over goedbedoelde interventies, die de plank misslaan als zij niet aansluiten bij de leefwereld van de mensen waar het om gaat.
 • Na een aanvraag van een hulpverlener kunnen aankomende ouders terecht bij de BabyBullenBank. Hier kunnen zij voor een kleine prijs tweedehands spullen voor hun baby te kopen, zoals kleertjes, een ledikant, een kinderwagen of een badje.
 • Professionals kunnen bij Stichting Lotje een aanvraag doen voor hulpgoederen of, in uitzonderlijke gevallen, een eenmalige financiële bijdrage. De stichting is bekend van de paarse kasten bij diverse wijkcentra en CJG’s. Daarin is gratis goede kleding te vinden voor kinderen die het nodig hebben.
 • Hulpverleners en aankomende ouders zelf kunnen een aanvraag doen bij Stichting Babyspullen voor zogenaamde babystartpakketten. Deze pakketten bevatten nieuwe en gebruikte babyspullen.
 • Soms is er thuis te weinig geld om een verjaardag van een kind te kunnen vieren. Stichting Jarige Job ondersteunt deze gezinnen met een verjaardagsbox. Ouders en hulpverleners kunnen een aanvraag doen.
 • Het Loket voor jonge moeders en vaders biedt ondersteuning bij jong ouderschap. Mensen kunnen zelf contact met het loket opnemen, maar ook hulpverleners kunnen er terecht voor overleg of om iemand aan te melden.

Contactpersoon

Samen Sterk Duindorp

Zorgverzekeraar: CZ
Klant:​ Respect en Eykeenburg
Contactpersoon klant: Irma de Jong
Laatst bijgewerkt op: 14-02-2024

 

In de wijk Duindorp groeit het aantal ouderen snel. De zorgvraag van ouderen is zwaarder dan in andere wijken in Den Haag. Duindorpse ouderen hebben vaker last van stress en eenzaamheid, hebben vaker overgewicht en lopen grotere kans op angsten of een depressie. 

Respect en Eykenburg verwachten met elkaar een toenemende extramuralisering, waarbij een verdere verschuiving zal ontstaan van zorg in het verpleeghuis naar zorg thuis (waaronder MPT, VPT). Zij willen gezamenlijk ouderen zo goed mogelijk thuis bedienen, vanuit een complementair aanbod en met een integrale benadering. Doel is dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Er zal een andere werkwijze moeten komen vanwege het dreigende capaciteitstekort aan personeel. Voor deze uitdaging is Reos als projectleider gevraagd.

Wat zijn onze doelen?

Het creëren van een toekomstbestendig wijkconcept voor de doelgroep ouderen in Duindorp met het bieden van persoonsgerichte zorg- en begeleiding vanuit een gezamenlijk complementair aanbod van beide organisaties in samenwerking met andere partners zoals welzijn. 

Het formeren van een gezamenlijk team vanuit Respect en Eykenburg ten behoeve van deze ouderen in de wijk Duindorp dat een complementair aanbod aan persoonsgerichte zorg en ondersteuning biedt.

Wat is onze aanpak?

Het plan van aanpak bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Deskresearch - Onderzoeken welke gezamenlijke clienten Respect en Eykenburg hebben in de wijk Duindorp;
 2. Hoofdontwerp maken - Een nieuwe werkwijze ontwerpen om ouderen een complementair aanbod thuis te bieden;
 3. Detailontwerp - Plan van aanpak in detail maken hoe de samenwerking rond de nieuwe werkwijze geregeld kan worden op HR, ICT en PR gebied;
 4. Implementatie - De nieuwe werkwijze wordt in praktijk gebracht;
 5. Evaluatie en opschaling 

Wat levert het op?

 1. De deskresearch die in het voorjaar van 2023 is uitgevoerd heeft detail informatie opgeleverd over de doelgroep van ouderen en hoeveel gezamenlijke clienten van Respect en Eykenburg er in Duindorp zijn;
 2. Een projectgroep met deelnemers uit beide organisaties is trots op het hoofdontwerp voor een nieuw wijkconcept dat onder begeleiding van Reos is ontwikkeld in een aantal sessies. Uitgangspunten hierin zijn positieve gezondheid, reablement en ‘zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan’. Het wijkconcept bevat een stappenplan voor de coördinator en de cliënt samen: van aanmelding en inventarisatie tot plan, tot evaluatie en indicatie. Na het opzetten van het wijkconcept zijn de organisaties met een pilot gestart, waarbij vijf cliënten van zowel Eykenburg als Respect met een coördinator dit traject hebben doorlopen. Reos begeleidde de pilot en evalueerde deze met de projectgroep. Het is de intentie van beide organisaties om dit project met nieuwe subsidie een vervolg te geven in 2024 en stappen 3,4 en 5 van het plan dan tot uitvoer te brengen.

Wat is onze rol?

De projectleider van Reos stuurt in opdracht van de stuurgroep het project en de projectgroep en werkgroepen aan. Zij is verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van het projectplan, is verantwoordelijk voor het opleveren van de afgesproken producten, van de afgesproken kwaliteit, binnen de afgesproken tijd en voor het afgesproken bedrag. De projectleider stuurt de dagelijkse gang van zaken binnen het project aan en zorgt voor de verantwoording. De projectleider is linking pin naar de project- en werkgroepen. Namens de stuurgroep zorgt de projectleider voor de opdracht aan de projectgroep en werkgroepen, voor onderlinge afstemming tussen de werkgroepen, en koppelt terug aan de stuurgroep over de bereikte resultaten. 

Wat staat er de komende periode op de agenda?

Activiteiten die gepland zijn voor de eerste maanden van 2024:

 1. Triageren van de ouderen in Duindorp die binnen de doelgroep vallen en in aanmerking komen voor deelname aan het project;
 2. Pilot voortzetten op kleine schaal in Duindorp met een regieverpleegkundige als coördinator;
 3. Kick-off bijeenkomst organiseren voor alle betrokken medewerkers van beide organisaties om hen te informeren over de samenwerking tussen beide organisaties;
 4. Nieuwe werkwijze opnemen in de lopende training voor regieverpleegkundigen in 2024.

Contactpersoon

Training Positieve Gezondheid - Meer Tijd Voor de Patiënt

Financierder:​ Gemeente Leidschendam-Voorburg
Klant:​ dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van Gemeente Leidschendam-Voorburg
Adviseur(s): Daphne Metaal en Patricia Scheepers
Laatst bijgewerkt op: 15-02-2024

 

Vanaf 1 april 2023 kunnen huisartspraktijken landelijk starten met het programma Meer Tijd Voor de Patiënt (MTVP), in afstemming met de Regionale Huisartsenorganisatie. In regio Haaglanden is dit Hadoks. In het eerste jaar is een voorwaarde dat de praktijken zich aantoonbaar gaan ontwikkelen in anders werken (met meer tijd voor de patiënt als resultaat) en het goede gesprek met de patiënt.

Hadoks heeft Reos gevraagd mee te denken om het voeren van het goede gesprek werkend te krijgen in de (huisartsen)praktijk middels het geven van trainingen en advisering tijdens de implementatie in de praktijk.

Wat zijn onze doelen?

Doelstellingen ten aanzien van MTVP:

 • Verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van de huisartsenzorg;
 • Verbeteren van de patiënttevredenheid;
 • Verbeteren van werkplezier;
 • Beheersen van zorgkosten;
 • Betere samenwerking met het netwerk.

Reos biedt in opdracht van Hadoks trainingen MTVP-Positieve Gezondheid aan en adviseert bij de implementatie in de praktijken. 

Wat is onze aanpak?

Reos heeft drie gecertificeerde trainers Positieve Gezondheid in huis en werkt samen met diverse trainers. In afstemming met Hadoks worden er ten behoeve van de training accreditatie, certificaten, locatie en catering geregeld. 

Sinds 2017 is Reos al actief bezig met het inspireren en trainen van professionals en het verspreiden van het gedachtegoed van Positieve Gezondheid en het meedenken bij de verdere implementatie op verschillende niveaus.

Wat is onze rol?

Hadoks heeft Reos gevraagd mee te denken om het voeren van het goede gesprek werkend te krijgen in de praktijk middels scholing en monitoring.

Reos biedt, in opdracht van Hadoks, vanaf september 2023 trainingen MTVP- Positieve Gezondheid aan. De training bestaat uit twee dagdelen van drie uur en een digitale intervisiesessie waarin ruimte is om vragen te stellen en ervaringen te delen. Na de training wordt er in de praktijk begeleiding geboden om het gedachtegoed en het werken vanuit Positieve Gezondheid te borgen binnen de werkwijze van de praktijk.

Wat staat er de komende periode op de agenda?

Verkennen en inspireren:
Voor de zomer van 2023 is er gestart met een verkenning om zicht te krijgen op de behoeften van de praktijken Via een startbijeenkomst georganiseerd door Hadoks. Daarna konden geïnteresseerden zich aanmelden voor een vragenhalfuursessie online om kennis te maken met de trainers en vragen te stellen. Uiteindelijk bleek de wens om op praktijk- en wijkniveau te gaan trainen. Daaruit voortkomend is Reos ook de organisatie van de trainingen op zich gaan nemen.

Trainen, leren, handvatten:
Na de zomer zijn de eerste praktijken gestart met de training. Deze bestaat uit 2 dagdelen van 3 uur met een tussentijd van minimaal een maand en een intervisie-sessie na 2 maanden.

Implementeren in de praktijk:
Na de twee trainingsdagdelen komt een implementatie-coach in de praktijk om in de praktijk te bespreken hoe de praktijk aan het werk is vanuit Positieve Gezondheid Wie heeft welke rol hierin, wat wordt hierover afgesproken en hoe wordt dit gemonitord?

Hadoks en Reos zijn momenteel in gesprek over hoe de monitoring eruit gaat zien. 

Vervolg tijdpad: 
Als Reos vanaf januari 2024 gaat monitoren bij de eerste groep, kan eind maart 2024 een tussenevaluatie plaatsvinden. In januari, april en september kunnen er een nieuwe groepen vanuit de praktijken starten. Zo wisselen het trainen en het monitoren elkaar steeds af
 

Relevante links naar meer informatie naar voorbeelden uit andere wijken in Den Haag
 

Lees hier meer over de start van de trainingen: Start trainingen MTVP - Positieve Gezondheid - reos

Wil je meer weten over Positieve Gezondheid in de buurt? Bekijk dan eens (Positieve) Gezondheid in de buurt - reos

Contactpersonen

Reos werkt voor de regio’s Amstelland, Haarlemmermeer, Midden-Holland, Haaglanden en Zuid-Holland Noord. Elke regio kenmerkt zich door een andere organisatiegraad en dynamiek en heeft een andere vraag naar dienstverlening. Om goed te kunnen aansluiten op de wensen van onze opdrachtgevers en samenwerkingspartners heeft Reos regiocoördinatoren aangesteld.

Begeleiding eerstelijn bij regioplan Haarlemmermeer

Zorgverzekeraar:​ Zorg en Zekerheid
Klant:​ HCC (Zorggroep Haarlemmermeer, HVH, Stichting Gezondheidscenta HLM) 
Contactpersoon klant: Stefan Fiselier
Laatst bijgewerkt op: 25 januari 2025

In de regio Haarlemmermeer wordt in het kader van het IZA/GALA een regioplan gemaakt. Hiervoor zijn door de Sigra thematafels ingericht waar partijen in de regio samenwerken aan het maken van plannen voor preventie, ouderen en mentale gezondheid. Voor de eerstelijnszorg zijn Zorggroep Haarlemmermeer, HVH en de SGH aan de tafels vertegenwoordigd. Deze partijen willen dat de gezamenlijke belangen van de eerstelijnszorg worden vertegenwoordigd aan de verschillende thematafels en meegenomen worden in het regioplan. En de partijen willen voorkomen dat bepaalde zaken zonder overleg worden doorgeschoven naar de eerste lijn. 

Wat zijn onze doelen?

De belangen van de eerstelijnszorg zijn, afgewogen met de belangen van andere partijen, meegenomen in het regioplan Haarlemmermeer. 

Wat is onze aanpak?  

Reos zet in op portfoliomanagement vanuit het perspectief van de eerste lijn. De uitdagingen waar de klant voor staat:

 • Wat willen we met elkaar bereiken met het regioplan?
 • Wat zijn de grootste knelpunten in de regio?
 • Welke voorstellen willen we zelf doen? 
 • Welke afwegingen maken we bij voorstellen van anderen?

Qua stakeholdermanagement zetten we in op:

 • Met elkaar delen en bespreken van het proces en de belangen aan de verschillende tafels.
 • Bepalen van een stakeholderstrategie per tafel (indien nodig).

Voor de besluitvorming van het Regioplan:

 • Bespreken en beoordelen van het regioplan (in verschillende fases).

Eens per drie weken komen partijen bijeen om met elkaar per thematafel bovenstaande zaken te bespreken. Reos zit het overleg voor, begeleidt en ondersteunt.

Wat levert het op?

De belangen van de eerstelijnszorg zijn, afgewogen met de belangen van andere partijen, meegenomen in het regioplan Haarlemmermeer. Partijen zijn op de hoogte van wat er op de thematafels speelt, nemen gezamenlijke besluiten over de verschillende projecten van de thematafels en werken goed samen! Het standpunt van de eerstelijn is helder verwoord naar Regiobestuurstafel. 

Contactpersoon

GGZ Netwerk Haarlemmermeer

Zorgverzekeraar:​ Zorg en Zekerheid
Klant:​ GGZ Netwerk Haarlemmermeer
Contactpersoon klant: Jeanette van Rijn (InGeest)
Focusteam:​ Ouderen en GGZ
Laatst bijgewerkt op: 29 januari 2024

 

Met het GGZ Netwerk Haarlemmermeer regelen we samenwerking tussen partners in de keten. Waar die nog niet optimaal is, besteden we daar ook aandacht aan. Hiermee proberen we wachtlijsten aan te pakken en adequaat door te verwijzen.

Dit netwerk bestaat uit:

Wat zijn onze doelen?

Het doel is het een functionerende samenwerking in de GGZ-keten Haarlemmermeer te bewerkstelligen, inclusief het sociaal domein.

Onze subdoelen:
1.    Inrichting van het verkennende gesprek (over het IZA)
2.    De betrokken partijen willen duidelijk krijgen hoe de GGZ-keten regionaal zou moeten werken: 

 • GGZ InGeest voert de regie.
 • Het moet duidelijk worden wie met welke problematiek waar naartoe moet.
 • Het moet duidelijk worden wat we willen doen met mensen die tussen wal en het schip dreigen te vallen. 
 • Professionals moeten elkaar gaan weten te vinden (collegiale consultatie-keten). Het is organisaties nu vaak niet duidelijk bij wie ze waarvoor moeten zijn.
 • Gemeente en GGZ-partijen moeten gaan handelen naar hun gezamenlijke verantwoordelijkheid: het bevorderen van bewustwording en het voorkomen van mentale gezondheidsproblemen. Met de zorgverzekeraar delen zij de verantwoordelijkheid voor het toegankelijk houden van de zorg.

3.    Wachtlijst-problematiek: 

 • Terugdringen van wachtlijsten.
 • Adequate verwijzing en monitoring.

4.    Heldere rol in de keten voor welzijn en het concept Welzijn op Recept (WOR).
5.    Gezamenlijk geven we invulling aan preventie en aan het organiseren van terugvalpreventie.

Wat is onze aanpak?  

In juni 2022 zijn de opbrengsten van het netwerk geëvalueerd. Ook is er geïnventariseerd hoe tevreden iedereen hierover was. De wens was om in alle lagen de ruimte, het mandaat en de werkwijze helder en afgestemd te krijgen. Op basis daarvan is het netwerk is uit de operationele gang van zaken gehaald en naar het directieniveau getild. Dit, met commitment van de deelnemende partijen en ondersteund door de noodzaak die ondertussen is gebleken uit de zorgakkoorden IZA en GALA. Na deze verplaatsing zou het operationele netwerk weer kunnen gaan functioneren. In de eerste helft van 2023 is dit proces met verschillende sessies in gang gezet. InGeest heeft hier de regie over. Alle partners waren hiermee akkoord.

In de tweede helft van 2023 is het operationele overleg GGZ weer opgestart, om met elkaar in gesprek te gaan over knelpunten en urgente vraagstukken. Tijdens de eerste samenkomst is onderzocht wat mensen op de GGZ-wachtlijst nodig hebben. Er is toen afgesproken om korte lijnen met elkaar te houden en elke 4 tot 6 weken bij elkaar te komen.

Wat levert het op?

Beoogde resultaten:

 • Helderheid voor patiënten in de regio: waarvoor moet je waar zijn?
 • Adequate doorverwijzing, wat hopelijk leidt tot minder dezelfde en terugkerende vragen door dezelfde mensen bij huisarts en psychologen.
 • Terugdringing van wachtlijsten.
 • Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor triage.
 • Meer samenwerking tussen het medisch en sociaal domein, onder meer door het concept WOR.
 • Vermindering van crisissituaties (tweedelijnszorg), door eerdere signalering en eerder ingrijpen vanuit de keten.

Wat is onze rol?

Reos is als procesbegeleider onder andere verantwoordelijk voor het volgende:

 • Evalueren van de Operationele tafel en inventariseren van blijvende knelpunten en behoeften (adequate doorverwijzing, wachtlijsten, triage, de rol van welzijn).
 • Samen met InGeest initiëren van de Bestuurlijke tafel (uitgangspunten IZA, GALA en helderheid over ruimte, mandaat en kaders van de operationele tafel).
 • In afstemming met InGeest voorzitten van de Bestuurlijke tafel. Hier hoort bij dat we begeleiden op proces en voortgang.
 • Binnen het operationeel overleg GGZ heeft Reos de rol als organisator, facilitator en procesbegeleider. 

Wat staat er de komende periode op de agenda?

Het operationeel overleg komt regelmatig bij elkaar en buigt zich over urgente vraagstukken als doorverwijzing en werken volgens afspraken, de juiste ‘route’ en het bieden van een alternatief aan cliënten die op de wachtlijst staan. 

Contactpersoon

Ontwikkeling apothekersorganisatie SSAH

Zorgverzekeraar:​ Zorg en Zekerheid
Klant:​ Apothekersorganisatie SSAH
Contactpersoon klant: Alexandra Geesink
Laatst bijgewerkt op: 26 januari 2024

 

Apothekersnetwerk SSAH wil in een sterk en snel veranderende omgeving, vanuit een heldere missie en visie, de apothekersgroep verder gaan ontwikkelen en organiseren. Passend bij de ontwikkelingen in de regio en gericht op een sterke eerstelijnszorg en multidisciplinaire samenwerking.

Wat zijn onze doelen?

De gestelde doelen zijn:

 1. Een heldere en gedragen missie en visie.
 2. Een meerjarenplan met de te nemen stappen en acties.

Wat is onze aanpak?  

In vijf sessies ontwikkelden we met de apothekersgroep een gedragen missie en visie. Deze missie en visie hebben we vertaald we naar consequenties voor de wijze van organiseren, de organisatie, de samenwerking met anderen en de besluitvorming hierover. Hiervan hebben we een tijdpad gemaakt. Middels ondersteuningssessies hebben we vervolgens het tijdpad vertaald naar een meerjarenplan. 

Wat levert het op?

Er is een gedragen missie en visie en het meerjarenplan is vastgesteld. Door middel van de inzet van de OGSM-methodiek is dit meerjarenplan vertaald naar concrete acties.

Wat is onze rol?

Reos biedt begeleiding door middel van het organiseren en begeleiden van een aantal sessies en werkt de uitkomsten van deze sessies uit in een missie en visie en een meerjarenplan. 

Wat staat er de komende periode op de agenda?

De komende periode werken we verder aan het vertalen van de in het meerjarenplan gestelde strategische doelen naar concrete acties voor de komende 2 jaar.

Contactpersoon

Reos werkt voor de regio’s Amstelland, Haarlemmermeer, Midden-Holland, Haaglanden en Zuid-Holland Noord. Elke regio kenmerkt zich door een andere organisatiegraad en dynamiek en heeft een andere vraag naar dienstverlening. Om goed te kunnen aansluiten op de wensen van onze opdrachtgevers en samenwerkingspartners heeft Reos regiocoördinatoren aangesteld.

Regiobeeld Midden Holland

Zorgverzekeraar:​ Zorg & Zekerheid
Klant: Zorgverzekeraar VGZ
Contactpersoon klant: Ivo Knotterus
Laatst bijgewerkt op: 30 januari 2024

 

In het kader van het IZA is er in juni 2023 een regiobeeld opgeleverd. Dit beeld was echter nog niet volledig. Op basis van de prioritaire opgaven in het regiobeeld moet er voor 31 december 2024 een regioplan gemaakt gaan worden. 

Wat zijn onze doelen?

Het regiobeeld moest inzicht geven in de volgende punten:

 1. Prognoses van en ontwikkelingen in de zorgbehoefte en andere relevante informatie over de bevolking van de regio; en
 2. De capaciteit en prestaties van zorg, sociaal domein en ondersteuning in de regio.

Het regiobeeld moest daarnaast de basis vormen voor het regioplan. Daarin stellen de regionale zorgpartijen vast wat de belangrijkste prioritaire opgaven zijn en staan de afspraken hoe deze gezamenlijk worden aangepakt.

Wat is onze aanpak?

Er is een kerngroep gevormd met daarin Gedeelde Zorg, VGZ, Regio Midden Holland, Gedeelde Zorg en GGD Hecht Hollands Midden. Reos is hiervan de onafhankelijke voorzitter. Iedere twee weken was er een kernteamoverleg. Er werd gewerkt in twee werkgroepen. Reos heeft samen met Hecht GGD Hollands Midden aan het regiobeeld 2.0 gewerkt. Strategy& heeft de kerngroep ondersteund bij het maken van het regioplan.   

Wat levert het op?  

Het regioplan vloeit voort uit het IZA en zet in op veranderbewegingen om zorg toegankelijk en beschikbaar te houden.

Wat is onze rol?

Reos is projectleider en verzorgt de afstemming met het kernteam, met daarin VGZ, Regio Midden Holland, Gedeelde Zorg en Hecht GGD Hollands Midden

Wat staat er de komende periode op de agenda?

De komende periode staat een volgende versie van het regioplan op de agenda. Daarnaast: duidingssessies over het regiobeeld. 

Meer informatie?

Bekijk het regiobeeld Midden-Holland op de website de Juiste zorg op de Juiste Plek.

Contactpersoon

Reos werkt voor de regio’s Amstelland, Haarlemmermeer, Midden-Holland, Haaglanden en Zuid-Holland Noord. Elke regio kenmerkt zich door een andere organisatiegraad en dynamiek en heeft een andere vraag naar dienstverlening. Om goed te kunnen aansluiten op de wensen van onze opdrachtgevers en samenwerkingspartners heeft Reos regiocoördinatoren aangesteld.

Alliantie Positieve Gezondheid

Financierders:​ Ondersteuningsgelden Zorg en ZekerheidGGD, Werkplaats Sociaal Domein.
Klant: iPH, ActiViteBasaltDSV, De Driemaster, Gemeente Kaag en Braassem, Gemeente TeylingenGemeente Zoeterwoude, Hecht (GGD Hollands Midden), HLTsamenHogeschool Leiden, Kwadraad, Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Libertas LeidenMarente, Ouderenberaard Zorg & Welzijn, Participe, Pro-CuraRadius, Reos, Rijn en Duin, Welzijn Teylingen, Welzijnskompas, Welzijnskwartier, Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden en Zorg en Zekerheid.
Contactpersonen klant: GGD: Henk Visch. Hogeschool Leiden: Suzan van der Pas. Zorg en Zekerheid: Lotte Venhuizen, Erik Kramer en Susanne Rutten. Bondgenoten (initiatiefnemers): Welzijn Teylingen: Nancy Bagdadi. Marente: Wilma Roerade. Rijn en Duin: Jacqueline Wallaart. En daarnaast alle Gangmakers: ambassadeurs van het gedachtegoed en spinnen het web binnen hun eigen organsaties.
Focusteam:​ Positieve Gezondheid in de Buurt
Laatst bijgewerkt op: 24 januari 2024

 

Na verkennende gesprekken vanuit de GGD en Reos met de Regionale Organisatie van Huisartsen West-Nederland (ROH WN) en Rijncoepel (later Rijn en Duin), Marente, Zorg en Zekerheid en Welzijn Teylingen, is in december 2021 officieel de Alliantie Positieve Gezondheid ZHN gestart. De Alliantie groeide in maart 2022 tot 20 partners, die zich allen comitteerden aan de ambitie, door het tekenen van een zogenaamde 'pledge'. Eind 2022 is de Alliantie gegroeid naar 23 partners met Reos en GGD als kartrekkers en een stevige platformstructuur. Hierop wordt op verschillende niveau's kennis uitgewisseld, inspiratie opgedaan en worden tussentijdse doelstellingen opgesteld (nano tot macro-niveau), om de ambitie in 2030 te behalen.     

Eind 2023 is de Alliantie gegroeid naar 25 partners met Reos en GGD Hollands Midden als kartrekkers.

Wat zijn onze doelen?

We willen graag allerlei partijen duurzaam in de Alliantie Positieve Gezondheid (PG) verbinden vanuit het gedachtegoed 'persoonlijke gezondheid'. De ambitie is om in 2030 een positief gezonde regio te worden, waar inwoners de regie over hun eigen leven en wijk op kunnen pakken en waar beroepskrachten, beleidsmakers, bestuurders en inwoners het gedachtegoed van positieve gezondheid in de praktijk brengen. Dit doen we door regionaal krachten te bundelen en effecten op lokaal niveau te versnellen.

Wat is onze aanpak?  

Wat we met de Alliantie beogen, is een beweging creëren die zich 'bottom-up' als een olievlek verspreidt. Steeds meer mensen moeten willen bijdragen. Tegelijkertijd is ook bestuurlijk draagvlak en lef nodig om de beoogde resultaten te behalen op wijk- en regio-niveau. We doen dit in drie fases van drie jaar: drie jaar inspireren, drie jaar uitproberen en samen doen, en vervolgens drie jaar implementeren en werken aan de transitie van zorg naar gezondheid.

Ons plan van aanpak heeft uitwerking in verschillende platforms:  

 • In jaarlijkse gezamenlijke sessies met bestuurders en inwoner initiatieven werken we aan onze gedeelde ambitie en kernwaarden en wordt in duo's concreet toegewerkt naar resultaten. Daarnaast voeren we jaarlijks reflectiegesprekken met de bestuurder en gangmaker per aangesloten partner waar ambitie en concrete doelen besproken worden.  
 • In gangmaker-platforms (drie à vier keer per jaar) organiseren we bij toerbeurt bijeenkomsten op een relevant thema. Eind juni 2023 stond bijvoorbeeld het thema 'integraal werken' op de agenda. 
 • In sessies met communicatieadviseurs van de aangesloten partners (vier keer per jaar) delen we ervaringsverhalen, is een logo ontwikkeld en maken we jaarlijks een infographic over resultaten tot dan toe (nu in ontwikkeling).  
 • In sessies met inwoners(initiatieven) uit de regio inspireren we elkaar en brengen we deze initiatieven verder. Steeds meer mensen raken bevlogen en betrokken.
 • In de werkgroep 'Meten=weten' volgen we met LUMC, Academische Werkplaats Publieke Gezondheid en Werkplaats Sociaal Domein of we op de goede weg zijn richting onze ambitie in 2030. We hebben concrete subdoelen geformuleerd op nano-, micro-, meso- en macro-niveau. 
 • In leerateliers, hebben we acht bijeenkomsten georganiseerd, mogelijk gemaakt met inzet van Hogeschool Leiden. Dit deden we samen met onze 23 partners en enthousiaste mensen die in de regio wonen en werken. Zie voor meer info, onze nieuwsbrief en verslagen: Lees hier meer.

Het proces blijft lopen, waarbij de focus ligt op samen leren transformeren van zorg naar gezondheid.

Wat levert het op?

Het levert steeds meer draagvlak, eigenaarschap en verbondenheid op, voor de ambitie van de Alliantie. Terugblik op de afgelopen periode:

 • Een levendig digitaal leeratelier waarbij we weer twee nieuwe partners mochten verwelkomen. Bekijk de video met een terugblik op het leeratelier via deze link.
 • Een ingediende ZonMW-aanvraag over ‘Leren Transformeren’, met vooral veel aandacht voor inwonersbetrokkenheid en daarnaast aandacht voor governance en monitoring, onder andere. Daarin, het voorstel om te experimenteren in drie proeftuinen: in Leiden, Katwijk en in HLT.
 • Een eerste stap vanuit de Alliantie voor input vanuit inwoners op het regioplan.
 • Drie Gangmakers-platformen, op 21 dec. te gast in het gemeentehuis van Kaag en Braasem over gezond werkgeverschap, op 29 juni te Katwijk waarbij kennis en materialen zijn gedeeld over huisbezoeken aan 80-plussers en hoe je persoonlijke gezondheid (PG) intern blijvend onder de aandacht houdt. Het digitale Gangmakers-platform op 30 maart over of - en zo ja, hoe - je PG meetbaar kan maken was een hot topic en heeft veel in beweging gezet. Deze platform-bijeenkomsten besparen tijd en energie voor andere partners binnen de Alliantie omdat ze gebruik mogen maken van de ontwikkelde materialen van de partners.
 • Een onderzoek vanuit de Hogeschool Leiden naar de effecten van de Alliantie tot nu toe, via de 'Riple Effect Mapping'-methode. De uitkomsten hiervan verwachten we in maart 2024 en worden tijdens een Gangmakers-platform gedeeld.
 • Daarnaast ontstaat er een steeds beter draaiend communicatie-netwerk met eigen nieuwsbrief, een eigen LinkedIn-pagina en een infographic over de behaalde resultaten in 2022. Bekijk de laatste nieuwsbrief.
 • Op 16 mei vond een zeer geslaagde bestuurderssessie plaats met een goede vertegenwoordiging van inwoners en bestuurders, die eerst in duo's en later in viertallen concretere doelen formuleerden om dichter bij de ambitie te komen. Klik hier om meer info te bekijken. 
 • Het Leeratelier op 21 april van Maja Ročak, lector Sociale Veerkracht bij Sociale Studies aan Fontys Hogeschool ging over ‘dat het niet rechtvaardig is om van iedereen evenveel veerkracht te verwachten’, aldus Maja. In een deelsessie over veerkracht in de wijk ging het bijvoorbeeld over een collectieve aanpak van veerkracht. “Door een collectief aanbod te organiseren help je individuele bewoners niet alleen met hun problematiek, maar breiden zij ook hun sociale netwerk uit en kunnen ze ideeën uitwisselen”. Lees het hele artikel. 

Wat is onze rol?

Reos is samen met de GGD kartrekker van de Alliantie en organiseert, faciliteert en ondersteunt op verschillende niveaus van nano- tot macro- verschillende platforms. Hierdoor worden steeds meer organisaties, professionals, beleidsmakers en inwoners betrokken bij de Alliantie en verspreidt positieve gezondheid zich als een olievlek richting een gezondere regio. 

Relevante links naar meer informatie

 • Leer hoe je in de rol van leidinggevende gebruikmaakt van de verandermethode Appreciative Inquiry.

 

 

Contactpersonen

Begeleiding ontwikkelopgave Gezondheidscentrum Vondellaan Leiden

Zorgverzekeraar:​ Zorg en Zekerheid
Klant:​ Gezondheidscentrum Vondellaan
Contactpersoon klant: Marjon Rijsbergen
Focusteam: Krachtige Organisaties en Netwerken
Laatst bijgewerkt op: 26 januari 2024

 

Gezondheidscentrum Vondellaan staat voor verschillende uitdagingen: zo zullen de Leidse wijken Vondelkwartier en Bockhorst de komende jaren groeien, waardoor het Gezondheidscentrum (GC) zal moeten meegroeien en - in overleg met gemeente en projectontwikkelaars - verhuizen naar een nieuw, passend pand. Daarnaast zal het GC nóg intensiever en uitgebreider moeten gaan samenwerken met de wijk en het sociaal domein. 

Wat zijn onze doelen?

Reos zal het GC bij deze uitdagingen begeleiden. Dat doen we door ons te richten op het volgende:

 1. We zullen het GC helpen een gedeelde toekomstvisie te ontwikkelen, als antwoord op de drie genoemde uitdagingen.
 2. We helpen bij het voortzetten, intensiveren en versterken van de multidisciplinaire dienstverlening. Dit doen we vanuit de eerstelijnszorg, samen met andere stakeholders, zoals de stakeholders in het sociaal domein.
 3. We helpen het GC voorwaarden voor en eisen aan de huisvesting op papier te zetten, passend bij de toekomstvisie en ontwikkelingen die het GC doormaakt. Denk hierbij aan tekorten op de arbeidsmarkt, toename van het aantal ouderen, stijgende huisvestingskosten en nog meer.

Wat is onze aanpak?  

We hebben het proces afgestemd met het GC. Hierna hebben we inhoudelijke sessies gepland, waarin we besluiten nemen over de subonderdelen van het plan.

Wat levert het op?

De beoogde resultaten van het project zijn:

 1. Een gedragen toekomstvisie en plan waarin staat hoe het GC aan de groeiende zorgvraag kan blijven voldoen.
 2. Een gedragen toekomstvisie, waarin staat hoe het GC nóg intensiever multidisciplinair kan samenwerken, waaronder met partijen in het sociaal domein.
 3. Een pakket van voorwaarden voor en eisen aan huisvesting, die passen bij de toekomstvisie en ontwikkeling van het GC.

Wat is onze rol?

Reos is procesbegeleider. Ook adviseren we het GC over multidisciplinaire samenwerking met het sociaal domein. 

Wat staat er de komende periode op de agenda?

In 2023 hebben twee sessies plaatsgevonden waarin onder andere onderstaande vraagstukken zijn behandeld:  

 • Welke toekomstuitdagingen kunnen de professionals verwachten?
 • Wat is de gezamenlijkheid van de multidisciplinaire groep?
 • Wie is de (toekomstige) klant van het nieuwe centrum? 

In 2024 zullen we de inhoudelijke sessies voortzetten, waarin we met de klant zullen afstemmen welke tussenstappen we zullen gaan zetten om de doelen te bereiken. 

Contactpersoon

Begeleiding stuurgroep 'Capaciteit VSV's Leiden/Leiderdorp'

Zorgverzekeraar:​ Zorg en Zekerheid
Klant:​ VSV's Leiden/Leiderdorp
Focusteam:​ Krachtige Organisaties en Netwerken
Laatst bijgewerkt op: 26 januari 2023

 

De geboortezorg in onze regio heeft al langere tijd te maken met capaciteitsproblematiek. Oorzaken zijn onder andere een groeiend personeelstekort, een toenemend aantal geboorten, en een toenemende vraag naar pijnbestrijding, en dus naar bevallingen in het ziekenhuis. Reos begeleidt de stuurgroep 'Capaciteit geboortezorg Leiden/Leiderdorp', waarin de deelnemers in samenhang en vanuit een gezamenlijke urgentie werken aan oplossingen. Met "in samenhang" bedoelen we: samen optrekkend en voor het gezamenlijk belang. Deelnemers aan de stuurgroep zijn het Alrijne Ziekenhuis, LUMC, eerstelijnszorg verloskundigen (LEO) en kraamzorg. 

Wat zijn onze doelen?

De stuurgroep Capaciteit heeft de volgende vijf doelen geformuleerd:

 • Het versterken van een gedeelde visie op de aanpak van het capaciteitsvraagstuk in de geboortezorgketen. De visie moet ook gaan over onderlinge samenwerking.
 • Het capaciteitsvraagstuk monitoren en inzichtelijk maken. Dit, in afstemming met de ROAZ-regio. Dat zijn de zorgaanbieders in de regio, waarmee de zorgaanbieders samen acute zorg moeten waarborgen.
 • Samenwerkingsafspraken maken voor zogenaamde 'piekperiodes', zoals de zomer waarin veel personeel op vakantie gaat.
 • Een gezamenlijk gedragen kortetermijn- en langetermijnplan maken, voor het oplossen van het capaciteitsvraagstuk (met oplossingen zoals zorgverschuiving, personele oplossingen en organisatorische oplossingen).
 • Kwaliteitszorg kunnen blijven bieden, door te werken aan continuïteit.

Wat is onze aanpak?  

In 2022 is op initiatief van de LEO een capaciteitsoverleg gestart. Vervolgens heeft Reos in 2023, met opdracht van de VSV's Leiden en Leiderdorp, geholpen bij het omzetten van dit overleg naar een 'Stuurgroep capaciteit'. Daarmee is voor de geboortezorgpartners in de regio een gremium ontstaan, waarin zij afspraken kunnen maken over capaciteit en oplossingen kunnen opstarten voor de korte en lange termijn.

De stuurgroep komt in 2023 zes keer bij elkaar en stemt tussentijds op deelonderwerpen af. Reos verbindt daarnaast met relevante landelijke ontwikkelingen en relevante partijen, zoals het LNAZ, de ROAZ-regio en het CPZ

De totstandkoming van de stuurgroep Capaciteit hangt nauw samen met de wens van de VSV’s Leiden en Leiderdorp om samen te gaan. De basis voor die wens, is de behoefte aan meer efficiëntie en een gezamenlijke aanpak. Reos is procesbegeleider van beide trajecten. 

Wat levert het op?

Met het ontstaan van de stuurgroep is er een plek en een opdracht vanuit de VSV's ontstaan, waar in samenhang wordt gesproken over capaciteit in de regio. Het levert gezamenlijk gedragen oplossingen op.

 • Deelnemers geven aan dat het structurele overleg bijdraagt aan kortere lijnen en meer onderling vertrouwen, waardoor het laagdrempeliger wordt ervaren om de samenwerking op te zoeken.
 • De stuurgroepoverleggen bieden een plek waar in ketenverband urgente kwesties over capaciteit worden besproken en opgepakt. 
 • Deelnemers hebben afspraken voor piekperiodes gemaakt en evalueren deze doorlopend. Nieuw, is bijvoorbeeld de dagelijkse afstemming tussen beide ziekenhuizen en zorgaanbieders in de eerstelijn. 
 • Mede aan de hand van verzamelde casuïstiek worden ‘incidenten’ inzichtelijk gemaakt en worden zowel afspraken als de samenwerking verbeterd. 
 • Implementatie van de LPZ-geboortezorgmodule in de ziekenhuizen is gereed. Met deze module zijn de beschikbare plekken in verloskamers van ziekenhuizen in te zien en kunnen (op iets latere termijn) door de eerstelijn ook weigeringen van ziekenhuizen worden bijgehouden. De LPZ-geboortezorgmodule is per januari 2024 live in de regio.
 • Er is continu afstemming tussen de aanpak binnen de ROAZ-regio (werkagenda met nadruk op ‘personeel’ en ‘gegevensuitwisseling’) en de aanpak in de stuurgroep regio. 
 • Reos heeft in het voorjaar van 2023 een overzicht opgeleverd van oplossingen en initiatieven uit het land (op basis van desk research/contacten met CPZ/KNOV/ROS-netwerk), die gebruikt worden ter inspiratie/voorbeeld.
 • Tot slot is een verbinding gelegd tussen de stuurgroep en de zorgverzekeraar.

Wat is onze rol?

 • Reos organiseert en begeleidt als onafhankelijke partij de bijeenkomsten van de stuurgroep en bepaalt in overleg met de stuurgroep de agenda en route voor de aanpak. 
 • Reos brengt kennis in vanuit het land en inspireert en adviseert.
 • Reos zorgt voor afstemming tussen de (opbrengsten) van de stuurgroep en het LNAZ/de ROAZ-regio en zorgt voor afstemming met andere relevante partners, zoals het KNOV en CPZ. 
 • Overige deelnemers aan de stuurgroep brengen kennis vanuit de eigen organisatie/dagelijkse praktijk/inhoud in, zorgen voor afstemming met relevante overleggen/werkgroepen en zorgen voor afstemming met de achterban. 

Wat staat er de komende periode op de agenda?

In het najaar van 2023 is gewerkt aan:

 • Ontwikkeling van een gezamenlijke, gedeelde visie in het kader van het samengaan van de VSV’s van Leiden en Leiderdorp, waar de link met capaciteit een nauw verband mee heeft. 
 • Naar aanleiding van een evaluatie in september 2023 wordt de stuurgroep in de huidige vorm/aanpak vervolgd. Sinds december 2023 wordt nadrukkelijker aandacht besteedt aan de verkenning van nieuwe oplossingsrichtingen. 

Contactpersoon

Begeleiding traject tot samengaan VSV's Leiden en Leiderdorp

Financierders:​ Ondersteuningsgelden Zorg en Zekerheid (50%) en VSV's Leiden/Leiderdorp (50%)
Klant:​ VSV's Leiden/Leiderdorp
Contactpersonen klant: Linda Rentes (VSV Leiden) en Merel Streng (VSV Leiderdorp)
Focusteam:​ Krachtige Organisaties en Netwerken
Laatst bijgewerkt op: 15 januari 2024

 

De Verloskundig SamenwerkingsVerbanden (VSV's) van Leiden en Leiderdorp hebben in 2022 de wens uitgesproken om te verkennen of zij als één VSV verder kunnen gaan. De reden hiervoor is drieledig: enerzijds de verregaande samenwerking die er op dit moment al is, daarnaast de mogelijkheid die een samengaan biedt om verder te professionaliseren en - tot slot - de efficiëntieslag en tijdwinst die een samengaan kan opleveren. De stuurgroep ‘Capaciteit’, die Reos ook begeleidt, heeft mede gediend als katalysator van dit initiatief. 

Wat zijn onze doelen?

In de periode oktober 2023 – juni 2024 werken we met de betrokken partijen op basis van enkele deelsessies toe naar een 'go/no-go-moment' voor de beslissing om samen te gaan, waarna dit enkel nog juridisch afgewikkeld hoeft te worden. De betrokken partijen zijn de besturen van beide VSV's en hun achterbannen.

Wat is onze aanpak?  

Reos heeft eind 2022 op verzoek van de VSV's eerst hun wensen geïnventariseerd, waaruit bleek dat de partijen positief staan tegenover samengaan. In juni 2023 heeft Reos akkoord gekregen op het voorgestelde plan van aanpak voor het vervolgtraject. Door middel van enkele deelsessies wordt met (een afvaardiging van) de VSV-besturen gewerkt aan een gezamenlijke visie, worden besluiten genomen over besluitvorming, financiën en juridische en bestuurlijke inrichting en wordt - vooruitlopend op een samengaan - al verdergaande samenwerking in gang gezet. 

Wat levert het op?

Hoewel er aandacht nodig zal zijn voor zaken als gelijkwaardigheid, autonomie, mandaat en betrokkenheid van de achterbannen, zijn de partijen gemotiveerd voor een samengaan van de VSV’s. Ze zien kansen voor verdergaande samenwerking, bundelen van krachten, versnellingsmogelijkheden op het gebied van professionalisering en innovatie, (nog) meer afstemming en eenduidigheid over zorg en meer efficiëntie.

Wat is onze rol?

Reos is als onafhankelijke partij betrokken als procesbegeleider. Vanuit deze onafhankelijke positie helpt Reos de partijen toewerken naar een samengaan, met oog voor ieders belangen en behoud van autonomie. 

Reos zorgt voor:

 • Begeleiding van het brede gezamenlijke gesprek op de deelonderwerpen en toewerken naar gedragen besluiten.
 • Veldonderzoek op de deelonderwerpen/inbrengen van kennis uit het land, deelnemers voorzien van kennis over de mogelijkheden.
 • Procesbegeleiding, zorg dragen voor de noodzakelijke stappen voor voortgang en besluitvorming
 • Een advies voor een go/no-go-moment als eindproduct, inclusief een aanzet tot de toekomstige werkagenda van de VSV's (aangezien het samengaan ook na een officieel moment werk zal opleveren). 
 • Korte updates die de VSV’s gebruiken om de achterbannen te informeren over de voortgang van het samengaan.

Wat staat er de komende periode op de agenda?

In de periode oktober – december 2023 hebben drie deelsessies plaatsgevonden. In de periode februari tot april zijn naar verwachting nog twee deelsessies nodig. Verwacht wordt, dat rond juni 2024 een definitief voorstel zal worden opgeleverd en over het samengaan kan worden besloten.

Contactpersoon

IMDI (project valt onder infrastructuur GzGr)

Zorgverzekeraar:​ Zorg en Zekerheid
Klant:​ Gezondheidscentrum Dillenburg, LUMC
Contactpersoon klant: Margot Rakers
Focusteam:​ Digitalisering en Data
Laatst bijgewerkt op: 26 januari 2024

 

Met Connect@Heart ontvangen patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten meetapparatuur (The Box) en vragenlijsten van de huisarts die hen helpen voorbereiden op het consult. Via de meetapparatuur en vragenlijsten houden de patiënten hun huisarts op de hoogte van hun gezondheidsstatus. Sommige patiënten hoeven hierdoor nauwelijks meer naar de huisarts en anderen wellicht vaker.

Wat zijn onze doelen?

De Connect@Heart-studie heeft als doel de doelmatigheid bij de zorg van patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten te verhogen. Hierbij ligt een specifieke focus op het verminderen van de werkdruk. Dit door het gebruik van proactieve 'population health management' en door de implementatie van (bestaande) digitale zorgtoepassingen. Connect@Heart hanteert dezelfde infrastructuur als Stevit waar ook de huisarts meetapparatuur deelt. Echter geldt dit project voor vijf á tien verschillende patiëntengroepen. IMDI is een samenwerking tussen ZonMw en NWO-domeinen TTW en MVI, en werkt daarnaast geregeld samen met andere partijen. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid is nauw betrokken bij dit project. De innovaties binnen Connect@Heart komen tot stand in co-creatie met de huisarts en de Praktijkondersteuner Huisarts (POH) van Gezondheidscentrum Dillenburg in Alphen aan den Rijn. 

Het doel is de belasting van de Cardio Vasculair Risico Management (CVRM)-zorg te verlagen door het verminderen van de werkdruk van de huisarts en praktijkondersteuner in de preventieve zorg rondom CVRM. Ook moet Connect@Heart de zelfredzaamheid van de patiënt bevorderen. Het streven is om The Box op te schalen naar de eerstelijnszorg, om professionals en patiënten te motiveren, trainen en begeleiden en om een nieuw aanbod van persoonlijke leefstijlinterventies op te zetten.

Wat levert het op?

De implementatie en uitrol verlopen voorspoedig. De geleerde lessen uit Stevit worden overgedragen aan IMDI. Er is samen een format geschreven voor implementatie en uitrol in andere huisartspraktijken in de regio. 

Wat is onze rol?

Reos heeft als adviseur de taak om opgedane kennis en de geleerde lessen uit project Stevit over te dragen aan IMDI.

Wat staat er de komende periode op de agenda?

De projecten IMDI (Dillenburg) en Stevit (Stevenshof) zijn als project samengevoegd en vertegenwoordigd in één werkgroep met daarnaast een stuurgroep vanuit Gezonde zorg, Gezonde regio (GzGr). 

In kwartaal 1 van 2024 staat de waardecase centraal om samen met alle partijen en Zorg en Zekerheid structureel te financieren en de projecten verder uit te rollen. Van IMDI zijn de eerste halfjaarlijks resultaten vanuit het LUMC bekend en deze zijn positief! 

Meer informatie over Stevit?

Contactpersoon

Kind naar Gezonder Gewicht Katwijk

Zorgverzekeraar:​ Zorg en Zekerheid
Klant:​ Gemeente Katwijk
Contactpersoon klant: Fenneke de Graaf
Focusteam:​ Positieve Gezondheid in de Buurt
Laatst bijgewerkt op: 26 januari 2024

 

Gemeente Katwijk werkt aan een betere samenwerking tussen gemeente, eerstelijnszorg, welzijnswerk en zorgverzekeraar. Hiertoe is in het voorjaar van 2020 een samenwerkingsagenda van 'Alliantie Katwijk' vastgesteld. Eén van de thema's is overgewicht, met een concreet doel: meer kinderen met een gezond gewicht. Dit doel wordt bereikt door de ketenaanpak Kind naar Gezonder Gewicht. De pilot is in 2020 gestart en loopt tot eind 2023. De ketenaanpak zorgt voor borging van de verbinding en samenwerking tussen het sociaal domein, de openbare gezondheidszorg en eerstelijnszorg. 

Wat zijn onze doelen?

 • Met behulp van de pilot ketenaanpak creëren we of versterken we de samenwerking en borging tussen het sociaal domein, de openbare gezondheidszorg en eerstelijnszorg in Katwijk.
 • We onderzoeken waar de rol van zogenaamde 'centrale zorgverlener' het beste belegd kan worden en borgen dit in het Katwijkse model, inclusief de financiering. 
 • We voeren de pilot uit en monitoren en evalueren deze, en we borgen de ketenaanpak.
 • De uiteindelijke gezamenlijke aanpak draagt bij aan stabilisatie of vermindering van het aantal kinderen met ernstig overgewicht in de wijk Hoornes. Ook draagt de aanpak bij aan toenemende regie over hun gezondheid. 

Wat is onze aanpak?

Om sturing te geven aan de pilot zijn een stuurgroep, projectgroep en werkgroepen ingericht. De projectgroep is verantwoordelijk voor besluitvorming op uitvoerend niveau. Daarnaast zijn de werkgroepen uitgewerkt in vier sporen: casuïstiek, monitoring en evaluatie, financiering en borging.
 
Reos richt zich met name op casuïstiek en monitoring & evaluatie. De gemeente richt zich op structurele financiering en borging van de ketenaanpak.

Binnen het spoor 'casuïstiek' stuurt Reos op de implementatie van het verwijsschema, werksessies en leersessies voor de partners, doorverwijzing naar interventies, de instroom van kinderen en hun gezin in aanbod en de participatie van de doelgroep en hun gezin: ophalen van behoeften en wensen. Binnen het spoor 'monitoring & evaluatie' houdt Reos zicht op de onderzoeksresultaten en ervaringen van de deelnemers. 

Wat levert het op?  

In de pilot zijn 20 gezinnen geïncludeerd en is de bestaande samenwerking tussen de verschillende organisaties een goede drager voor een verdiepende samenwerking. De huidige samenwerking leidt tot het vergroten van de mogelijkheden om de lokale ketenaanpak verder te ontwikkelen en te implementeren aan de hand van het landelijke model. 

Binnen het spoor 'monitoring & evaluatie' zijn de 'quadruple aims' verwerkt, wat betekent dat naast het zorgen voor patiënten en het verminderen van kosten, ook aandacht wordt besteed aan het welzijn van degenen die in de gezondheidszorg werken. De monitor bestaat uit een mix van kwalitatief en kwantitatief onderzoek. In de monitor onderscheiden we vijf niveaus. Uit onderzoek blijkt dat de gezinnen ook positief zijn over de hulp die zij krijgen van de centrale zorgverlener. Daarnaast merken de professionals dat de samenwerking verbetert, maar dat dit door vele personeelswisselingen ook aandacht behoeft. Hier is in 2023 dan ook blijvend aandacht voor gekomen. 

Wat is onze rol?

Reos is samen met de gemeente projectleider. Daarnaast is Reos verantwoordelijk voor de  twee sporen: 'casuïstiek' en 'monitoring & evaluatie'. 

Wat staat er de komende periode op de agenda?

De pilot is afgesloten en daarom werken we aan een manier om de ketenaanpak te laten voortbestaan. Daarin kijken we onder andere naar:

 • Betrekken van kinderartsen in de keten.
 • Borging van de financiering van de centrale zorgverlener.
 • Aanpassen van het stroomschema.
 • Verspreiden van uitkomsten van de pilot.

Contactpersoon

Mentaal welbevinden gemeente Katwijk

Financierder:​ Gemeente Katwijk
Klant:​ Gemeente Katwijk
Contactpersoon klant: Ariene Volmer/Monica van Papendrecht
Laatst bijgewerkt op: 26 januari 2024

De mentale gezondheid van inwoners vormt een actueel vraagstuk in de gemeente Katwijk. Cijfers laten onder andere zien dat het aantal jongeren met mentale gezondheidsproblemen sinds de coronapandemie is toegenomen. De gemeente zet actief in op het versterken van de mentale gezondheid van haar inwoners: 

 • Mentale gezondheid is onderdeel van Coalitieakkoord en opgenomen in de Maatschappelijke Agenda.

 • Decentralisatie van maatschappelijke zorg vraagt van gemeenten nog meer actie op het thema.

De opdracht die de gemeente vanuit het GALA heeft, sluit hier naadloos op aan en vraagt om het ontwikkelen van beleid, als eerste stap. 

Wat zijn onze doelen?

Het doel van fase 1 is te komen tot input voor nieuw beleid op mentale gezondheid. Dit willen we onder andere bewerkstelligen door: 

 • Inzicht te krijgen in actuele ontwikkelingen en cijfers op het gebied van mentale gezondheid,

 • Huidig beleid en aanpak in kaart te brengen, en

 • Input voor nieuw beleid te verzamelen en concretiseren.

De vervolgstap is om te komen tot een programmatische aanpak, onder andere door:

 • inwoners te betrekken naar aanleiding van hun ervaringen en wensen,
 • aanbieders te spreken, en
 • het huidige aanbod te toetsen aan de nieuw opgestelde hoofdpunten van het beleid.  

Wat levert het op?

Het project levert beleid op, voor het versterken van de mentale gezondheid van alle inwoners van Katwijk en het opstellen van een bijbehorend toetsingskader voor aanbod, preventief of niet. Daarnaast levert het als het goed is een programmatische aanpak op, voor aanbod op mentale gezondheid.

Wat is onze rol?

Als procesbegeleider is Reos verantwoordelijk voor het begeleiden van twee sessies met beleidsmedewerkers van de gemeente om te komen tot nieuw beleid. In voorbereiding op sessie 1 voeren we een data-analyse uit met daarin actuele cijfers over onder andere depressie, angst, suïcidaal gedrag, middelengebruik, eenzaamheid, schuldenproblematiek en stress.

In sessie 1 worden deze cijfers gepresenteerd en brengen we het huidige beleid in kaart. In sessie 2 werken we - met de groep - de kernelementen voor het nieuwe beleid uit. Dit vormt de basis voor een vervolgstap waarin we programmatische aanpak verder uit werken en daarmee werken aan betere mentale gezondheid onder inwoners in Katwijk.  

Wat staat er de komende periode op de agenda?

Het concept van onze aanpak is afgestemd met de klant. De twee sessies met beleidsmedewerkers vinden plaats in maart 2024.

Contactpersoon

Nulpraktijk

Zorgverzekeraar:​ Zorg en Zekerheid
Klant:​ Huisarts
Contactpersoon klant: Debbie Melchers
Laatst bijgewerkt op: 26 januari 2024

Hoe levensvatbaar is het opzetten van een huisartsenpraktijk zonder overname van een patiëntenbestand (nulpraktijk) op de Hooigracht in Leiden? Hiervoor is het essentieel om heldere doelen te stellen en een solide basis te leggen voor het ondernemingsplan. Dit project richt zich op het verkennen en onderbouwen van de levensvatbaarheid van een huisartsenpraktijk in postcodegebied 2311 en 2312, met een focus op het zorggebruik en de bevolkingssamenstelling van dit gebied. 

Wat zijn onze doelen?

Het voornaamste doel van dit project is het initiëren van een huisartsenpraktijk met een nulpraktijk-benadering op de Hooigracht in Leiden, gelegen in postcodegebied 2311 en 2312. Om dit te realiseren, moeten we verschillende vragen beantwoorden, zoals: wat zijn de zorgbehoeften van de lokale bevolking? Andere belangrijke vragen gaan over het analyseren van het zorggebruik in de naburige postcodegebieden van 2311 en 2312, en het beoordelen van de haalbaarheid van een huisartsenpraktijk op basis van deze gegevens.

Wat levert het op?

We leveren een presentatie aan met alle data, inclusief een duiding en een conclusie. Samen zegt dit iets over de levensvatbaarheid van de nulpraktijk in het genoemde gebied. 

Wat is onze rol?

Als team zijn wij verantwoordelijk voor het verzamelen, analyseren en presenteren van relevante data ter ondersteuning van het bedrijfsplan voor de huisartsenpraktijk op de Hooigracht. Onze rol omvat het leveren van nauwkeurige informatie over het zorggebruik, de bevolkingssamenstelling en andere relevante factoren die van invloed zijn op de levensvatbaarheid van het project.

Wat staat er de komende periode op de agenda?

De komende periode staat in het teken van het verfijnen van ons onderzoek en het voorbereiden van een gedegen presentatie voor de belanghebbenden. We hebben het concept reeds besproken met de klant, die positief was over de resultaten. Dit enthousiasme motiveert ons om verder te gaan met het onderzoek en de ontwikkeling van het ondernemingsplan, met het realiseren van een succesvolle huisartsenpraktijk op de Hooigracht in Leiden als uiteindelijke doel.

Contactpersoon

Ondersteuning multidisciplinair overleg (MDO) Kwetsbare Zwangeren VSV Leiderdorp

Zorgverzekeraar:​ Zorg en Zekerheid 
Klant:​ VSV Leiderdorp
Contactpersoon klant: Kaylee Haneveld
Focusteam:​ Krachtige Organisaties en Netwerken
Laatst bijgewerkt op: 26 januari 2024

 

Het multidisciplinair overleg (MDO) Kwetsbare Zwangeren is in 2021 ontstaan op initiatief van zorgverleners in het werkgebied van VSV Leiderdorp. Het MDO dient als casuïstiek overleg én als plek waar de zorg voor zwangeren in kwetsbare situaties wordt geoptimaliseerd. Reos ondersteunt het MDO bij verdere doorontwikkeling.

Wat zijn onze doelen?

 • Optimaliseren van de werkgroep, onder andere door te zorgen voor een opdracht vanuit VSV Leiderdorp en zorgen voor een duidelijk doel, werkproces en duidelijke afspraken voor de werkgroep. 
 • Vergroten van kennis over het MDO bij partners binnen het VSV, gemeenten en sociaal domein en daarmee het gebruik van het casuïstiekoverleg door zorgverleners vergroten.
 • Verbeteren van de zorg voor zwangeren in kwetsbare situaties, onder andere door de zorgpaden te actualiseren en door de wensen over en aanpak van eenduidige screening te onderzoeken. 
 • Versterken van samenwerking met gemeenten en het sociaal domein, onder andere op het gebied van Kansrijke Start. Opleveren en werken vanuit een gedragen opdracht binnen het VSV Leiderdorp.

Wat is onze aanpak en wat levert het op?  

Opbrengsten tot dusver: 

 • Het proces en de werkwijze van het MDO zijn verbeterd: er is een vastgestelde opdracht vanuit het VSV, het werkproces is uitgewerkt (waaronder: aanmelding, verslaglegging en overdracht) en er zijn afspraken gemaakt over samenwerking, zoals themasessies voor uitdieping op inhoudelijke thema’s.
 • Diverse acties zijn ingezet om de bekendheid met het MDO te vergroten, zowel binnen de betrokken organisaties, als in het VSV en bij het sociaal domein.
 • De zorgpaden zijn geactualiseerd en met gemeenten wordt nagedacht hoe deze in het kader van Kansrijke Start in het sociaal domein ook breder bekend gemaakt kunnen worden.
 • Over eenduidige screening door zorgverleners is besloten om een pilot in de regio met gebruik van de GIZ-methodiek door verloskundigen af te wachten.
 • Afstemming tussen het MDO en gemeenten in het werkgebied is gestart. Zo is er in oktober 2023 een een bijeenkomst  geweest, waarin kennis werd gemaakt en kennis werd gedeeld. 

Wat is onze rol?

Reos begeleidt het verbeterproces, bewaakt het overzicht en de voortgang, adviseert en verzorgt de uitwerking op onderdelen. Daarnaast zorgt Reos voor verbinding met relevante partijen en ontwikkelingen in de regio. De werkgroepleden brengen input vanuit de praktijk in en kennis over de zorg voor kwetsbare zwangeren. Reos werkt hierbij nauw samen met de werkgroep en met het bestuur van VSV Leiderdorp.

Wat staat er de komende periode op de agenda?

 • De geactualiseerde zorgpaden komen beschikbaar én in afstemming met gemeenten worden deze benut voor lokale zorgpaden voor zwangeren in kwetsbare situaties.
 • In februari 2024 wordt bepaald welke vervolgstappen de werkgroep wil zetten om de zorg aan zwangeren in kwetsbare situaties verder te versterken en welke ondersteuning daarbij nodig is. 

Contactpersoon

Ondersteuning werkgroepen Kwaliteit Verloskundig Samenwerkingsverbanden (VSV's) Leiden en Leiderdorp

Zorgverzekeraar:​ Zorg en Zekerheid
Klant:​ VSV Leiden en VSV Leiderdorp
Contactpersonen klant: Marion Hengst (VSV Leiden) en Kaylee Haneveld (VSV Leiderdorp)
Focusteam:​ Krachtige Organisaties en Netwerken
Laatst bijgewerkt op: 26 januari 2024

 

Jaarlijks worden door de twee werkgroepen Kwaliteit (VSV Leiden en VSV Leiderdorp) de kwaliteitscijfers (beoordeling zorg en samenwerking) op VSV-niveau geregistreerd en gemonitord, en - waar nodig - worden verbeteracties ingezet. Het doel hiervan is de kwaliteit van zorg- en dienstverlening binnen het VSV te waarborgen en continu te verbeteren. De werkgroepen bestaan uit zorgverleners van verschillende disciplines uit het VSV-gebied.

Wat zijn onze doelen?

Borgen en continu verbeteren van de kwaliteit van zorg- en dienstverlening binnen de keten van het VSV. Dit doen we door:

 • Jaarlijks meten en monitoren we de indicatoren, op basis van vastgestelde kwaliteitsnormen. Het gaat hierbij om cliënttevredenheid en input vanuit perinatale toetsingen en transmurale incidentmeldingen (TIM's).
 • Waar nodig, zetten we - in afstemming met bestuur en leden - verbeteracties in.

Subdoelen voor 2023:

 • Uitwerken en vaststellen van kwaliteitsbeleid.
 • Voorbereiden van en ondersteunen bij de implementatie van de PREM: een landelijk vastgestelde vragenlijst die cliëntervaringen meet (en die mogelijk op termijn de huidige NPS-vragenlijst vervangt).
 • Opstellen en ondersteunen bij implementatie van de procedure voor transmurale incidentmeldingen.

Wat is onze aanpak?  

Een vaste werkgroep per VSV komt jaarlijks zo'n zes keer bijeen om de kwaliteitscijfers te monitoren en te adviseren over eventuele verbeteracties (PDCA). Hierover vindt twee maal per jaar terugkoppeling plaats aan het bestuur. Eenmaal per jaar geeft de werkgroep een update aan alle leden van het VSV. Dit gebeurt tijdens een ledenvergadering. Daarnaast werkt de werkgroep aan het continu verbeteren van het kwaliteitsproces. 

Wat levert het op?

In de 1e helft van 2023:

 • ...is binnen VSV Leiden en binnen VSV Leiderdorp kwaliteitsbeleid opgeleverd en vastgesteld;
 • ...hebben binnen beide VSV's de werkgroepen een implementatieplan voor de PREM-vragenlijst opgeleverd en zijn plannen m.b.t. evaluatie van de PREM in de maak;
 • hebben de werkgroepen voor beide VSV's de procedure en plan voor transmurale incidentmeldingen opgeleverd.

Wat is onze rol?

Reos begeleidt de werkgroepen, fungeert als voorzitter van de bijeenkomsten, stelt de agenda op en bewaakt de voortgang en doelstellingen van de werkgroep. Reos bewaart het overzicht, adviseert en legt waar mogelijk verbindingen. Tot slot onderhoudt Reos nauw contact met het bestuur van de VSV's en stemt de actie- en verbeterpunten af. 

Wat staat er de komende periode op de agenda?

Beoogd is om de begeleiding door Reos in 2023 voor beide werkgroepen af te bouwen, zodat de werkgroepen per 2024 zelfstandig functioneren. Aan de besturen van beide VSV's ligt, passend bij de ontwikkelingen van een samengaan van de VSV's, het voorstel voor om de werkgroepen voor kwaliteit samen te voegen. De verwachting is dat het samengaan van deze werkgroepen in het voorjaar van 2024 is afgerond. 

Contactpersonen

Ondersteuning werkgroepen Longziekten en Bewegingsapparaat van Rijn en Duin

Financierder:​ Rijn en Duin
Klant:​ Rijn en Duin
Contactpersoon klant: Marrit Wester
Laatst bijgewerkt op: 6 februari 2024

Rijn en Duin ondersteunt de Wijksamenwerkingsverbanden (WSV'en) en individuele zorgverleners bij de organisatie en implementatie van zorgprogramma’s. Daarnaast ontwikkelt en onderhoudt Rijn en Duin de regionale zorgprogramma’s met bijbehorende transmurale werkafspraken. De taken en verantwoordelijkheden die daartoe voorheen bij Knooppunt Ketenzorg lagen, zijn ingebed in de organisatie van Rijn en Duin.

Wat zijn onze doelen?

We ondersteunen werkgroepen rondom zorgprogramma’s, door in multidisciplinaire werkgroepen van Rijn en Duin-zorgverleners te werken aan een zorgprogramma. In afstemming met betrokken personen en organisaties maken zij eerstelijns zorgafspraken en transmurale afspraken. Ook bespreekt de werkgroep welke vervolgstappen nodig zijn, zoals verdieping op een kwaliteitsavond, scholing of evaluatie van de afspraken.

Wat is onze aanpak?  

We ondersteunen de volgende werkgroepen:

 • Bewegingsapparaat (Osteoporose en fractuurpreventie, Knieartrose)
 • Longziekten (COPD en Astma)

Onze taak hierbij is:

De adviseur ondersteunt de werkgroep bij het proces. Het zal per werkgroep wat verschillen wat er van de adviseur gevraagd wordt. De adviseur:

 • Stelt verhelderende vragen en geeft advies over het proces van de werkgroep.
 • Draagt actief bij aan de groepsvorming van de werkgroep.
 • Kijkt vooruit naar wat er nodig is op het thema van de werkgroep en gaat na of de juiste randvoorwaarden beschikbaar zijn om tot het gewenste resultaat te kunnen komen (zoals financiering, mankracht, een duidelijke opdracht en mogelijkheid tot scholing bij implementatie).
 • Werkt verbindend zodat het wiel niet opnieuw uitgevonden hoeft te worden:
  • Zoals tussen andere werkgroepen/commissies en andere projecten in de regio
  • En door elders in het land expertise op te halen over project- en procesadvies bij soortgelijke initiatieven.
 • Draagt actief bij aan het voorbereiden van de agenda, de stukken en het plannen van de werkzaamheden. En houdt een overzicht van de actiepunten bij en gaat na of deze tijdig opgepakt worden
 • Speelt procesmatig een actieve en ontlastende rol in de organisatie van de kwaliteitsavond wanneer deze gaat over een thema dat binnen de werkgroep valt
  • Sprekers regelen en afspraken meemaken.
  • Helpen bij programma-opzet.
  • Actief contact met nascholingsorganisatie Caliber (offerte, opzet, uitnodiging en meer).

Wat levert het op?

 • Zorgprogramma’s die altijd up-to-date zijn.
 • Goed georganiseerde werkgroepvergaderingen.
 • Een goede, relevante nieuwsbrief van Rijn en Duin, door plaats te nemen in de Redactieraad.
 • Input voor Kwaliteitsavonden.
 • Per zorgprogramma, een overzicht van GOKIT-beheersaspecten (een actueel projectoverzicht per kwartaal inclusief bewaking van budget).

Wat is onze rol?

Reos begeleidt de werkgroepen, fungeert als voorzitter van de bijeenkomsten (longziekten), stelt de agenda op en bewaakt de voortgang en doelstellingen van de werkgroep. Reos bewaart het overzicht, adviseert en legt waar mogelijk verbindingen.  

Wat staat er de komende periode op de agenda?

 • Nieuwe zorgprogramma’s COPD en Astma
 • Ontwikkeling van Transformatieplan knieartrose

Meer informatie

Contactpersoon

Ontwikkeling en opnieuw inrichten POH-GGZ binnen de coöperatie van de zorggroep/WSV Katwijk

Zorgverzekeraar:​ Zorg en Zekerheid
Klant:​ Zorggroep Katwijk
Contactpersoon klant: Huug van Duijn
Focusteam: Krachtige Organisaties en Netwerken
Laatst bijgewerkt op: 26 januari 2024

 

De behoefte aan de diensten van POH-GGZ in het verzorgingsgebied groeit. Aansluitend op deze toenemende behoefte is het aantal professionals binnen de Zorggroep Katwijk ook explosief gegroeid. Dit vraagt om een andere manier van organiseren en werken (zoals een andere structuur en andere cultuur). 

Wat zijn onze doelen?

1. De inrichting van de structuur (de manier waarop 'waar', 'wat' en 'hoe' is georganiseerd), moest worden gedragen door team en directie. Deze doelstelling is inmiddels behaald. De directie hecht eraan, dat alle betrokkenen zo veel mogelijk zelf bedenken, organiseren en besluiten. Omdat de te nemen besluiten rechtstreeks de dagelijkse werkzaamheden en het werkplezier van alle betrokkenen beïnvloeden, was dit voor de begeleiding een uitdaging. Denk bijvoorbeeld aan de taakinhoud, teamsamenstelling, verantwoordelijkheden, functieomschrijvingen, rol en invulling en coördinatie). Uit de evaluatie bleek dat dit goed is gegaan en als plezierig is ervaren. Het draagvlak voor de doorgevoerde veranderingen is nu groot.

2. Door het team gedragen verandering in de manier van werken:
Doordat ervoor gekozen is om - door het bestuur aangedragen - veranderingen zoveel mogelijk door de teams zelf te laten vormgeven, is aan deze doelstelling voldaan. Dit bleek uit beide evaluaties, zowel bij de deelnemers als het bestuur.

3. Meerjaren-koers:
We hebben ons hier - in overleg - beperkt tot de POH-GGZ als onderdeel van het gezondheidscentrum als geheel. Dit team gaat onder begeleiding van een nieuwe teamleider verder op de ingeslagen weg. De teamleider is meegenomen in het proces en met haar zijn de laatste sessies afgestemd.

Wat is onze aanpak?  

In zes sessies hebben we het proces afgestemd met de directie, het bestuur en de coördinatoren.

Wat levert het op?

Een nieuwe manier van organiseren en werken, beter passend bij het explosief toegenomen aantal professionals die bij Zorggroep Katwijk werken. 

Wat is onze rol?

Reos beleidt de Zorggroep bij het opnieuw inrichten van de POH-GGZ, passend bij de uitgangspunten vanuit bestuur en directie over de structuur van de organisatie.

Wat staat er de komende periode op de agenda?

Na de intake en afstemming hebben deze zes sessies plaatssgevonden, die na afloop met de deelnemers en het bestuur naar tevredenheid zijn geëvalueerd op inhoud, voortgang en resultaat. Het project is nu voltooid.

Contactpersoon

Optimale Hartfalen Zorg Thuis

Financierder:​ Subsidie ondersteuning wijkverpleging (SOW)
Klant:​ LUMC, Marente, Zorggroep Katwijk
Contactpersoon klant: Maarten Wirtz
Focusteam:​ Digitalisering en Data
Laatst bijgewerkt op: 26 januari 2024

 

Met het project 'Optimale hartfalenzorg thuis' monitoren we hartfalenpatiënten, die onder behandeling zijn van de cardioloog bij het LUMC of huisarts. Ook willen we in een vroeg stadium hartfalen bij patiënten met overvulling in de thuissituatie signaleren. Het project is een samenwerking tussen Stichting Marente, LUMC en Coöperatie Zorggroep Katwijk. Zorgverzekeraar Zorg & Zekerheid is nauw betrokken bij de formele vervolgafspraken. Het project 'Optimale hartfalenzorg thuis' is onderdeel van het programma Gezonde Zorg Gezonde Regio (GzGr). 

Wat zijn onze doelen?

We hebben twee doelen:

 1. Het monitoren van nieuwe hartfalenpatiënten, die onder behandeling zijn van cardioloog LUMC of huisarts.
 2. Vroege signalering van patiënten in de thuissituatie, die lijden aan overvulling als gevolg van hartfalen. Dit betekent dat vocht uit de bloevaten lekt, vooral in lichaamsdelen die ver van het hart af liggen. 

Wat is onze aanpak?  

LUMC, Zorggroep Katwijk en Marente werken intensief samen en hebben goede afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over het beter betrekken van patiënten.

Er meldden zich aanvankelijk namelijk minder patiënten dan we nodig hadden voor een gedegen onderzoek. Vanaf 1 september 2022 konden patiënten meedoen aan de pilot. Op 1 april 2023 waren dit er acht. Gelukkig stemde de RVO met onze gezamenlijke wens in, om het werkgebied te vergroten. Hierdoor hebben we later alsnog voldoende patiënten kunnen betrekken. Naast de acht patiënten die thuis zijn behandeld, zijn er recent drie nieuwe patiënten aangemeld.

Medio 2023 zijn samen met Marente en LUMC een 'waardecase' en een 'valuecase' samengesteld. De waardecase beschrijft waarom het slim is om dit project te doen, op basis van de verwachte waarde en voordelen. De valuecase neemt ook niet-financiële aspecten in overweging. Deze cases zijn beschreven op basis van de opgestelde 'quadruple aim'-doelen, waarmee we ook aandacht schenken aan het welzijn van de zorgverleners. In deze cases zetten we - kortom - de kosten en baten duidelijk uiteen, zowel de financiële als niet-financiële.

De werkgroep maakte werkafspraken en ontwikkelde protocollen. Deze gingen over de inzet van een verpleegkundig specialist, over de inzet van ‘The Box’ (meet-apparatuur voor thuis; zie ook het project IMDI onder de regio Zuid-Holland Noord) en over het begeleiden van de patiënt in het gebruik van The Box. Daarnaast hebben we samenwerkingsafspraken gemaakt en beschreven, over de volgende zaken:

 • de inhoud,
 • medicatie,
 • Box-support van het LUMC en
 • het monitoren van de door de patiënt gemeten gegevens (wie, wat, wanneer en hoe). 

Onderdeel van dit project is een datakoppelingen-project: we proberen het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) van LUMC te koppelen aan Ons Nedap, van Marente. Dit wordt momenteel getest. Ook lopen er overleggen met het Alrijne Ziekenhuis om de inclusie van patiënten te verbeteren. 

In het opzetten van de scholing voor huisartsen, praktijkondersteuners en de thuiszorgteams ging ook veel tijd zitten. In een overleg met zorggroep Katwijk hebben we eerstelijns huisartsen uitgebreid van informatie voorzien. Dit maakt verwijzing makkelijker en maakt opschaling mogelijk naar een grotere groep patiënten, die zo ook thuis behandeld kunnen worden. Doordat we uitstel kregen, is de einddatum van het project verschoven van 31 december 2022 naar 31 december 2023.

Wat levert het op?

Door dit project krijgen hartfalenpatiënten behandeling thuis, in plaats van in het ziekenhuis. De voordelen: de patiënten zijn minder tijd kwijt aan reizen, en geven aan een hogere kwaliteit van leven te ervaren. Ook kunnen de hartfalenpatiënten door dit project volwaardiger deelnemen aan de maatschappij.

Zowel de verpleegkundig specialist als de deelnemende patiënten zijn zeer positief over de mogelijkheid om thuis behandeld te worden.

Wat is onze rol?

Reos ondersteunt het project door hier leiding aan te geven.
 

Wat staat er de komende periode op de agenda?

 • Includeren van patiënten als aandachtspunt: samenwerking van huisartsen met het Alrijne Ziekenhuis.
 • Beoordelen welke doelgroepen nog meer toegevoegd kunnen worden en welke nog meer baat hebben bij deelname aan dit project.
 • De waardecase wordt verder ontwikkeld, in samenwerking met het LUMC en Marente.
 • Zorgdragen voor continuïteit van het project. 
 • De subsidie vanuit RVO liep op 31 december j.l. af. Een projectverantwoording zal voor 1 april a.s. ingeleverd worden.

Meer informatie over Optimale Hartfalen Zorg Thuis?

Contactpersoon

Preventie onbedoelde zwangerschappen VSO/MBO

Financierder:​ ZonMW
Klant:​ ZonMW
Focusteam:​ Krachtige Organisaties en Netwerken
Laatst bijgewerkt op: 26 januari 2024

 

Met dit project willen we onbedoelde zwangerschappen bij leerlingen in het VSO en MBO voorkomen. Voor dat doel wordt vanuit een leernetwerk - waartoe onderwijs, GGD, gemeenten en TNO behoren - de samenwerking versterkt. Daarnaast wordt een integrale preventieve aanpak neergezet (volgens de Gezonde School), in de aangesloten onderwijsinstellingen. 

Wat zijn onze doelen?

 • Vormgeven en borgen van de Gezonde School-aanpak bij drie VSO-scholen en twee MBO-locaties.
 • Uitwisseling van kennis en ervaring tijdens de vier zogenaamde 'pijlersessies'.
 • Uitbouwen van de jaar- en schoolplannen voor een integrale aanpak op alle pijlers.
 • Aandacht voor weerbaarheid in het lesprogramma 'NWZ'.
 • Toewerken naar een structurele samenwerking in het netwerk.
 • Uitbreiding van het leernetwerk met betrokken jeugdverpleegkundigen.
 • Ontwikkeling van een 'toolbox'.
 • Toewerken naar borging en structurele financiering om onbedoelde zwangerschappen te voorkomen.

Wat is onze aanpak?  

Op basis van een participatief actieonderzoek en vanuit een leernetwerk van lokale partners, werken we toe naar een structurele, lokale samenwerking én een integrale aanpak op het thema 'Relaties en Seksualiteit', volgens de Gezonde School-aanpak. Dit doen we in vier verschillende fases:

 • Fase 1 (mei 2021 - april 2022) - ontwikkeling en uitvoering van het actieplan.
 • Fase 2 (mei 2022 - april 2023) - verbetercycli integrale aanpak - ronde 1, d.m.v. de PDCA-cyclus.
 • Fase 3 (mei 2023 - april 2024) - verbetercycli integrale aanpak - ronde 2, d.m.v. de PDCA-cyclus.
 • Fase 4 (mei 2024 - april 2025) - uitkomstevaluatie & oplevering van de eerdergenoemde toolbox.

Wat levert het op?

Het project zorgt voor het bevorderen van structurele, lokale samenwerking in het geboortezorgtraject. Dit omvat het oprichten van een kernteamoverleg voor betere afstemming en samenwerking met scholen. Scholen ontvangen intensieve begeleiding bij het neerzetten en borgen van de Gezonde School aanpak. Er worden drie keer per jaar leernetwerkbijeenkomsten georganiseerd voor deelnemende partijen. Er vinden zogenoemde pijlersessies plaats op scholen om kennisuitwisseling en ontwikkeling tussen scholen te bevorderen en daarnaast vinden evaluaties en tussentijdse afstemmomenten plaats.

Concrete resultaten:

 • Scholen hebben jaarplannen gemaakt op het thema Relaties & Seksualiteit.
 • Er is meer educatieaanbod op de scholen en er hebben docententrainingen plaatsgevonden. Het bereik is vergroot: in projectjaar 1 zijn 10 klassen en ongeveer 140 leerlingen bereikt en in projectjaar 2 zijn 19 klassen en ongeveer 240 leerlingen bereikt.
 • Er is een nieuwsbrief over het thema gelanceerd. Bekijk de verzonden nieuwsbrief 1 en nieuwsbrief 2.

 

Wat is onze rol?

Reos is projectleider en bewaakt daarmee de doelen en voortgang van het project, zorgt voor verbeterde onderlinge samenwerking, verzorgt communicatie, initieert en agendeert overleggen en beheert financiën. Lees meer over de rol van Reos in het Interview met Ariene Volmer: ZonMw programma 'Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap’.

Wat staat er de komende periode op de agenda?

Naast de constante verbetercycli die worden toegepast binnen het project, zal de aandacht ook uitgaan naar communicatie van het project. Deze communicatie zal eerst intern versterkt worden en dan ook extern plaatsvinden. Daarnaast zal komende periode een start gemaakt worden met het bepalen van de vorm en invulling van de toolbox. 

Contactpersoon

Samenwerking eerstelijns verloskundigenpraktijken VSV Leiderdorp

Zorgverzekeraar:​ Zorg en Zekerheid
Klant:​ eerstelijnszorgpraktijken (Vivre, Wereldkind, Lovis, Verloskundige Praktijk Nieuwkoop, Verloskundigen praktijk Nova)
Contactpersoon klant: Merel Streng
Focusteam:​ Krachtige Organisaties en Netwerken
Laatst bijgewerkt op: 26 januari 2024

 

Diverse verloskundigenpraktijken in het gebied van VSV Leiderdorp hebben de wens om meer samen te werken. Er is behoefte aan het bundelen van de krachten, vormen van één stem vanuit de praktijken en verbeterde communicatielijnen. Daarnaast willen de praktijken  betrokkenheid bij ontwikkelingen en werkgroepen vergroten, werkdrukverlichting en de regio zichtbar maken. Reos begeleidt de praktijken bij het opzetten van een samenwerkingsverband.

Wat zijn onze doelen?

Het doel van het project is te komen tot een samenwerkingsvorm, waardoor de samenwerking tussen verloskundigenpraktijken in het werkgebied van VSV Leiderdorp wordt versterkt. Het gaat hier om verloskundigenpraktijken die niet zijn aangesloten bij een bestaande eerstelijnsverband of -coöperatie. Ook worden als resultaat van de samenwerking krachten gebundeld, wordt inbreng binnen het VSV versterkt en komt effectieve communicatie en samenwerking binnen het VSV tot stand. 

Wat is onze aanpak?  

In drie sessies met een afvaardiging vanuit de praktijken zijn de behoeften over de samenwerking verkend. Hierover hebben ze nog niet eerder afgestemd. Ook zijn de wensen besproken voor de organisatie en structuur voor de samenwerking. In vervolgsessies hebben zij de onderdelen van een samenwerkingsovereenkomst verder geconcretiseerd. In september 2023 heeft Reos de definitieve samenwerkingsovereenkomst opgeleverd en hebben de partijen deze getekend. 

Wat is onze rol?

Reos is als onafhankelijke partij betrokken als procesbegeleider en neemt daarin de versteviging van samenwerking binnen de 1e lijn (vanuit LEO- èn niet LEO-leden) mee. Reos ontwikkelt en begeleidt de bijeenkomsten en stappen om te komen tot een samenwerkingsverband. De samenwerkende partijen leveren kennis en input over de wensen. 

Wat staat er de komende periode op de agenda?

De samenwerkende partijen implementeren momenteel de gemaakte afspraken in de praktijk. In het voorjaar van 2024 begeleidt Reos de tussenevaluatie met partijen afzonderlijk en met de totale groep.

Contactpersonen

Stevit

Zorgverzekeraar:​ Zorg en Zekerheid
Klant:​ LUMCRijn en DuinGezondheidscentrum Stevenshof
Contactpersoon bij de klant: Maarten Wirtz
Focusteam:​ Digitalisering en Data
Laatst bijgewerkt op: 26 januari 2024

 

Uit onderzoek blijkt dat inwoners van de wijk Stevenshof relatief een hoger risico op hart- en vaatziekten hebben dan in andere Leidse wijken. Om daar wat aan te doen is binnen wijkinitiatief Stevenshof Vitaal het project Stevit opgezet. Het project Stevit is onderdeel van het programma Gezonde Zorg Gezonde Regio (GzGr)

Wat zijn onze doelen?

Reos wil met dit project de kwaliteit van leven verbeteren van driehonderd mensen met een risico op hart- en vaatziekten. Daarnaast is de bedoeling dat van deze mensen de zelfregie toeneemt. Dat willen we bereiken door twee bestaande middelen te gaan gebruiken: de “Box MijnHart Telt” en de app "Selfcare”. Deze zetten we preventief in voor twee groepen patiënten: patiënten met een Verhoogd Vasculair Risico (de VVR-groep) en - groep twee - de patiënten met Hart- en vaatziekte (de HVZ-groep), die bij gezondheidscentrum Stevenshof in Leiden bekend zijn. 

Doelen voor 2023 waren

 • Opschaling van het project, wanneer we positieve resultaten boeken 
 • Oplossingen organiseren, voor structurele financiering
 • De werkwijze op zo'n manier beschrijven dat andere wijken of regio's deze ook kunnen gaan gebruiken

Wat we in 2024 willen bereiken staat hieronder beschreven in: Wat staat er de komende periode op de agenda? 


Wat levert het op?

De volgende resultaten zijn behaald:

 • De patiënten zijn geïncludeerd en verdeeld over een interventiegroep en een controlegroep.
 • Met een nieuwsbrief informeert de projectgroep de patiënten. Ook vergroten wij hiermee de betrokkenheid van de patiënten bij het project en onze betrokkenheid bij hen.
 • Om effectief te zijn en kennis te delen, is er in 2022 een samenwerking tussen projecten Stevit en IMDI opgestart. Dit heeft geleid tot een gezamenlijk plan van aanpak dat huisartsenpraktijken kunnen gebruiken, die met een soortgelijk project willen starten.
 • Er is een nieuwe financiële begroting opgesteld in samenwerking met RVO om de juiste kosten in de juiste posten te hebben en om te voldoen aan alle afspraken.
 • Bij de deelnemende patiënten in de interventiegroep (n=43) was gemiddeld een systolische bloeddrukdaling te zien, van 6 mmHg en gewichtsverlies van 2 Kg. Daarnaast zagen we een toename van het aantal stappen, in de eerste drie maanden waarin de patiënten meededen.
 • Een primeur in Nederland! De huisarts kan meetgegevens van patiënten direct in het Huisarts Informatie Systeem (HIS) lezen. De praktijken van Gezondheidscentrum Stevenshof ontvingen 120 van deze lab-berichten. De berichten bevatten gemiddelde kwartaalmetingen voor bloeddruk, hartslag en gewicht.

“De huisarts wil niet dat het patiëntendossier volstroomt met zelfmetingen, maar wil dit slim kunnen filteren, zodat bijvoorbeeld alleen wekelijkse gemiddelden geregistreerd worden. Bovendien wil de huisarts dat in het diagnostisch dossier de data van zelfmetingen gescheiden worden van de zorgprofessional-gerelateerde data.”

Positieve effecten op de gezondheid:

De resultaten hadden positieve effecten op de gezondheid van de deelnemers:

 • Lichamelijke functies: daling van lichaamsgewicht en bloeddruk; beter gereguleerde bloeddruk en lichaamsgewicht dragen bij aan een betere gezondheid.
 • Mentale functies en beleving: een gezondere leefstijl verbetert de mentale functies.
 • Kwaliteit van leven: de patiënt heeft meer zelfregie, doordat die zelf meet.
 • Sociaal-maatschappelijke participatie: de patiënt doet mee aan een onderzoek, en deelt in focusgroepen en nieuwsbrieven ervaringen met anderen.

Wat is onze rol?

Reos is in dit project een onafhankelijke adviseur, projectleider en verbindende factor. Wij waarborgen de continuïteit door sessies te organiseren met betrokken huisartsen en LUMC, en werken ernaar toe dat de reguliere zorg deze aanpak ook inzet, ook na deze pilot met onderzoek.

Daarnaast denken wij mee over hoe het HIS verrijkt kan worden met de juiste data. Hierdoor kan de huisarts de meetgegevens van zijn of haar patiënten inzien. Ook zorgen wij voor het delen van opgedane kennis met andere partijen (waaronder IMDI) en werken we aan een gezamenlijk plan van aanpak, zodat opschaling voor andere huisartsen eenvoudiger wordt.

Wat staat er de komende periode op de agenda?

De projecten IMDI (Dillenburg) en Stevit (Stevenshof) zijn als project samengevoegd en vertegenwoordigd in één werkgroep met daarnaast een stuurgroep vanuit Gezonde zorg, Gezonde Regio (GzGr). 

In kwartaal 1 van 2024 staat de zorgnaamde 'waardecase' centraal (een soort business case), om in samenwerking met alle partijen en Zorg en Zekerheid een structurele financiering en een verdere uitrol van de projecten te realiseren. De eerstejaars resultaten zijn bekend van project Stevit en zijn zeer positief, waarbij er een duidelijke afname te zien is van het lichaamsgewicht en ook de bloeddruk! Een artikel vanuit o.a. ZonMW wordt voorbereid waarin resultaten gedeeld zullen worden. 

De SET-subsidie liep op 31 december 2023 af voor het project Stevit. Uiterlijk 1 april zal de projectverantwoording ingeleverd zijn, waaronde ook een accountantscontrole die voor een subsidie van deze grootte standaard is.  

Meer informatie over Stevit?

Contactpersoon

Valpreventie gemeente Katwijk 

Financierder:​ Gemeente Katwijk
Klant:​ Gemeente Katwijk
Contactpersoon klant: Monica van Papendrecht
Laatst bijgewerkt op: 2 februari 2024

 

Binnen zowel zorgakkoorden Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) als het Integraal Zorg Akkoord (IZA) is valpreventie opgenomen als één van ketenaanpakken die iedere gemeente in Nederland vanaf 2024 opgestart dient te hebben. De ketenaanpak valpreventie is gericht op thuiswonende ouderen van 65 jaar of ouder met een verhoogd valrisico. De ketenaanpak omvat: opsporing (risico-inschatting), screening/beoordeling (val-analyse), inzet van erkende beweeginterventies en interventies gericht op vitaal ouder worden en actieve begeleiding en doorverwijzen naar structureel beweegaanbod.

Wat zijn onze doelen?

Binnen het gemeentebeeld van Katwijk zijn we gericht op het verkrijgen van diepgaand inzicht in verschillende aspecten die van invloed zijn op de gezondheid en welzijn van de inwoners. Dit gemeentebeeld is specifiek ontworpen om antwoorden te vinden op enkele opmerkelijke vraagstukken, met de focus op de leeftijdsgroep van 65-75 jaar en de opvallende prevalentie van botbreuken binnen deze gemeenschap. Onze doelen:

 • Het risico op vallen bij ouderen wordt vroegtijdig gesignaleerd in zowel het zorgdomein als in het gemeentelijk domein en wordt ondersteund door een laagdrempelige toegang tot val-preventief zorgaanbod. 
 • Jaarlijks komen er minder ouderen (65+) op de spoedeisende hulp naar aanleiding van een val. 
 • We zetten ambitieus in: het geschatte aantal 65-plussers met een hoog val-risico is in 2025 gelijk aan dat van 2020.

Aspecten van ons onderzoek:

 1. Ouderen in de leeftijdsgroep 65-75 jaar:

  • We richten ons op het begrijpen waarom deze specifieke leeftijdsgroep opvalt in Katwijk, met als doel het identificeren van factoren die van invloed kunnen zijn op hun gezondheid en welzijn. Hierbij kijken we naar aspecten zoals levensstijl, gezondheidszorgtoegang en sociaal welzijn.
 2. Botbreuken:

  • Een specifieke duidingsvraag is gericht op het achterhalen van de redenen achter de opvallende frequentie van botbreuken binnen de gemeenschap. Door deze vraag te beantwoorden, streven we ernaar het regioplan te informeren en prioriteit te geven aan gerichte vraagstukken om de gezondheid en veiligheid te verbeteren.
 3. Overige opvallende gegevens:

  • Naast de primaire focus op de doelgroep en botbreuken, onderzoeken we ook andere opvallende gegevens die naar voren komen in de brede dataset. Hierbij wordt specifieke aandacht besteed aan wijk- en buurtniveau, om een gedetailleerd beeld te krijgen van de lokale gezondheidssituatie.

Wat levert het op?

Onze inspanningen zullen resulteren in een uitgebreide presentatie met alle verzamelde gegevens, inclusief een diepgaande duiding en conclusie. Dit zal niet alleen antwoorden bieden op de gestelde vragen, maar ook een solide basis vormen voor het ontwikkelen van strategieën en interventies om de gezondheidssituatie in Katwijk te verbeteren. De analysefase is bijna voltooid en we zullen in Q1 het ontwerpen van de keten opstarten.

 • De ketenaanpak komt gefaseerd tot stand, in samenspraak en regionale en inhoudelijke afstemming met inwoners, mantelzorgers, zorg & welzijn, GGD, zorgverzekeraars, Veiligheid.NL, RIVM en de opdrachtgever. 
 • De ketenaanpak sluit aan bij het landelijk programma Valpreventie en de regionale uitwerking. Wij zijn gestart met de eerste fase van het project (oktober 2023 tot oktober 2024). 
 • Fase 1 bestaat uit planvorming & opdracht, analyse, ontwerp van de val-preventieketen, plan van aanpak en de start met implementatie. 
   

Wat is onze rol?

Reos is de projectleider en werkt samen met de projectcoördinator van Welzijnskwartier Katwijk. Als initiatiefnemers spelen wij een cruciale rol in het aanleveren van data-informatie, het uitvragen van de klantvraag, het begeleiden van de aanvraag en het uitvoeren van duidingssessies met de klant om tot een gezamenlijk begrip van de bevindingen te komen.

Om deze doelen te bereiken, zijn we een strategische samenwerking aangegaan met GGD Hollands Midden, vertegenwoordigd door Rosa van Dijk.

Onze aanpak omvat het gebruik van openbare databronnen, de gezondheidsmonitor van de GGD en ROS Regioscan van het ROS-netwerk. Deze combinatie van gegevensbronnen stelt ons in staat om een uitgebreide en gedetailleerde analyse uit te voeren.

Wat staat er de komende periode op de agenda?

Het concept van onze samenwerking met GGD Hollands Midden is besproken met de gemeente Katwijk, en de komende periode zal worden besteed aan verdere afstemming en het plannen van concrete stappen om de gestelde doelen te bereiken.

Contactpersoon

Welzijn op Recept (WoR) Katwijk

Zorgverzekeraar:​ Zorg en Zekerheid
Klant:​ Gemeente Katwijk
Laatst bijgewerkt op: 30 januari 2024

 

Welzijn op Recept (WoR) en Bewegen op Recept (BoR) zijn in de coronatijd (2021) gestart. Sinds 2022 jaar is ook Jeugd op Recept (JoR) gestart en nu gaat ook Kunst op Recept (KoR) van start.

Wat zijn onze doelen?

 • Vasthouden en vergroten van het aantal verwijzingen van de huisarts naar WoR, BoR, JoR en KoR.

 • Communicatieplan maken met de communicatieadviseur van het Welzijnskwartier. Dit plan is begin januari opgeleverd met de toegezegde financiering vanuit de gemeente.

 • Promotie van WoR en BoR op het thuiszorgcongres op 8 februari 2024.

Wat levert het op?

 • Enthousiaste werkgroep waarin iedereen elkaar kent en elkaar buiten de vergadering weet te vinden.

 • Toename van het aantal verwijzingen naar de welzijnscoach (cijfers van 2023 moeten nog komen). Helaas is er momenteel een afname van het aantal verwijzingen naar BoR.

 • Per jaar 4 à 5 vergaderingen met alle betrokkenen. Ingericht aan de hand van het jaarplan en de kwartaaldoelen.

Wat is onze rol?

Reos fungeert als vergadervoorzitter, zorgt voor structuur in de werkgroep en maakt het jaarplan. De werkgroep komt vier keer per jaar bij elkaar.

Wat staat er de komende periode op de agenda?

Het komende kwartaal presenteert de werkgroep zichzelf op het Thuiszorgcongres van WSV Katwijk. Hiervoor worden banners gemaakt om WoR te promoten. 

Meer informatie?

Reos werkt voor de regio’s Amstelland, Haarlemmermeer, Midden-Holland, Haaglanden en Zuid-Holland Noord. Elke regio kenmerkt zich door een andere organisatiegraad en dynamiek en heeft een andere vraag naar dienstverlening. Om goed te kunnen aansluiten op de wensen van onze opdrachtgevers en samenwerkingspartners heeft Reos regiocoördinatoren aangesteld.

Communicatie: van (strategisch) advies t/m operationele uitrol

Laatst bijgewerkt op: 27 januari 2024 

Ons communicatieteam is betrokken bij de communicatievraagstukken die voortkomen uit de projecten en programma's waaraan onze collega's werken. Communicatieadvies is niet altijd hetzelfde. Het is aangepast op de organisatie, het onderwerp en natuurlijk het publiek. Soms gaat communicatieadvies alleen om het adviseren van het soort communicatie, maar het kan ook gaan om meedenken en schrijven aan teksten. Wat zet je op je website? Hoe bereik je jouw doelgroep het beste? Met welke stakeholders in je bedrijf/organisatie moet je rekening houden? Voor antwoord op dit soort vragen geven wij vanuit Reos gepast communicatieadvies.

Communicatieadvies, projectmanagement, projectcoördinatie en hands-on uitvoering: elk onderdeel van de communicatie kunnen wij oppakken. Onze ervaring? Realistisch haalbare communicatieplannen opstellen en uitvoeren, stakeholder- en omgevingsanalyse, kernboodschappen formuleren, relatiebeheer, effectieve interne en externe communicatie en creatieve inzet van communicatiemiddelen.

Contentcreatie en storytelling

Wij verzorgen en schrijven begrijpelijke en leesbare teksten. Denk aan artikelen, webteksten, nieuwsbrieven en uitnodigingen. Regelmatig houden wij interviews om ervaringsverhalen op te halen of om na te gaan of de inhoud klopt bij de informatiebehoefte en het leesniveau van de doelgroep.  

Naast het verzorgen van teksten, faciliteren wij ook visuele communicatie. Een beeld zegt namelijk meer dan duizend woorden. We bespreken samen met onze collega's en projectpartners wat er gemaakt moet worden. Het visuele beeld moet natuurlijk wel bijdragen aan het communicatiedoel. Vervolgens werken wij deze input uit tot beeld, zoals een infographic, illustratie, animatie, huisstijl, flyer of interactieve pdf. Hebben wij de expertise niet zelf in huis? Dan benaderen wij een specialist vanuit ons brede netwerk. 

(Strategisch) communicatieadvies

Communicatieadvies wordt strategisch, als het gaat om het positioneren van je belang of je organisatie. Dat is bijvoorbeeld het geval als het gaat om reputatiemanagement of het neerzetten van het belang bij een beleidsmaker. Wat wil je bereiken? Wat wil je uitdragen en hoe wil je je profileren? En wat is de kernboodschap?

Strategisch communicatieadvies kan een bedrijf of organisatie helpen te zien waar de sterke en zwakke punten in de boodschap van de communicatie liggen, en hoe daar mee om te gaan. Daarbij gaat het ook om de omgeving waarin je organisatie opereert en hoe je daar met je communicatie op inspeelt.

We helpen met positionering en met formulering van kernboodschappen en met een communicatiestrategie die helpt de organisatiedoelen te realiseren. En op basis daarvan maken we een communicatieplan: haalbaar en concreet. Waar de organisatie direct mee aan de slag kan in het dagelijkse werk.

Interne communicatie en verandercommunicatie

Medewerkers informeren en motiveren voordat veranderingen plaatsvinden? Wij maken een plan en organiseren de acties en communicatiemiddelen die medewerkers meenemen in de veranderideeën die er leven. Ons doel is om medewerkers intrinsiek te motiveren voor de verandering. Hoe? Door ze mee te nemen in dat veranderverhaal. Hun enthousiasme en betrokkenheid kan de plannen helpen dragen en zelfs verder brengen. 

Bijeenkomsten vormgeven en organiseren

Als organisatoren van bijeenkomsten spelen we een cruciale rol in het succes van deze bijeenkomsten. We begrijpen dat het plannen en beheren van evenementen een complexe taak kan zijn, maar met onze ervaring en expertise zijn we in staat om de uitdaging aan te gaan.

Of het nu gaat om conferenties, een netwerkontbijt, leerateliers of trainingen, we hebben de kennis en kunde om elk type bijeenkomst tot een succes te maken. We hebben oog voor detail en streven ernaar om elke bijeenkomst perfect te laten verlopen.

Ons doel is om verbindingen te leggen tussen mensen. We geloven dat bijeenkomsten uitstekende gelegenheden zijn om professionals uit verschillende vakgebieden samen te brengen en waardevolle connecties te leggen. In een goed passende omgeving kunnen deelnemers netwerken, kennis delen en leren van elkaar.

Voorbeeldprojecten waaraan communicatie bijgedragen heeft 

Contactpersonen

Huis van Leiderschap

Focusteam:​ Krachtige Organisaties en Netwerken
Laatst bijgewerkt op: 25 januari 2025

 

Het idee van het Huis van Leiderschap is een beweging op gang te brengen om op langere termijn de adviserende en bestuurlijke kracht van de eerstelijnszorg te versterken in de regio van Zorg en Zekerheid. Concreet betekent dit in 2023 het opleiden van zorgprofessionals die de motivatie hebben om de eerstelijnszorg te versterken en de bereidheid hebben hierin te investeren. Hierdoor ontwikkelen zij hun professionele kwaliteiten, inhoudelijke kennis en persoonlijk leiderschap en kunnen ze ieder vanuit hun eigen rol en in netwerkverband het verschil maken in de regio.

Wat zijn onze doelen?

 • Versterken (organisatorische/ bestuurlijke) denk- en handelskracht vanuit de eerstelijnszorg.
 • Versterken van het netwerk van opgeleide professionals. 

Wat is onze aanpak?

Beoogde resultaten:

 1. Getrainde bestuurders van Wijksamenwerkingsverbanden (WSV).
 2. Getrainde Healthcare Potentials (HCP) lichting 2.
 3. Actief Netwerk HCP'ers lichting 1.
 4. Optie: huis van leiderschap uitgebreid met burgers/ sociaal domein.

Bovenstaande groepen ondersteunen we door middel van het organiseren van inspiratiesessies en informatiebijeenkomsten. Startende gemeenten en huisartsenpraktijken worden ondersteund op basis van behoeften.

Wat levert het op?  

Behaalde resultaten in 2022-2023: 

 • Drie lichtingen WSV bestuurders zijn getraind (zie ook de toelichting opleiden WSV Besturen).
 • Gestart met 17 HCP 2 deelnemers en 15 daarvan hebben in december de laatste bijeenkomst gehad. Op 2 februari is er een bijeenkomst met genodigden uit de regio geweest. De opleiding is geëvalueerd.
 • HCPIII is ontwikkeld en de werving is gestart. De opleiding start in april 2024.
 • Het Netwerk HCP’ers is actief.
 • De optie om het huis van leiderschap uit te breiden is niet aan de orde gekomen. 
 • WSV Support, Rijncoepel, Zorg & Zekerheid en Reos hebben de opleiding voor WSV-bestuurders ontwikkeld. Geven samen de trainingen en de organisatie vorm. 

“Een mooi voorbeeld vind ik de leergang WSV besturen die we hebben georganiseerd in samenwerking met Reos, Rijncoepel en Zorg en Zekerheid. Door de leergang krijgen deelnemers bagage mee voor het besturen van hun WSV en leren ze van andere bestuurders. Veel WSV-en zitten nu in een fase van professionalisering, zoals dat eerder ging bij zorgverleners” - Hans Brehler en Frans Zonneveld in de Nieuwsbrief van WSV Support (op datum van schrijven onderdeel van regio-organisatie Rijn en Duin)

Wat is onze rol?

De rol van Reos is verschillend geweest. Van (meedenken) bij de ontwikkeling, ondersteunen tot en met het geven van trainingen. 

Wat staat er de komende periode op de agenda?

In april 2024 start de opleiding HCPIII. 

Contactpersoon

Masterplan Welzijn op Recept (WoR)

Financierder:​ Zorg en Zekerheid
Klant: Organisaties uit de drie regio's Zuid-Holland Noord, Amstelland en Haarlemmermeer
Focusteam:​ Positieve Gezondheid in de Buurt
Laatst bijgewerkt op: 26 januari 2024

 

Welzijn op Recept (WoR) is een alternatief voor mensen met psychosociale klachten. In plaats van het ‘traditionele pilletje’ voor te schrijven, verwijst de huisarts deze patiënten door naar een welzijnscoach. Reos heeft samen met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid (ZZ) de ambitie om uiterlijk eind 2024 voor alle ZZ verzekerden verwijzing naar WoR mogelijk te maken. Essentieel hierin is de verbinding en samenwerking tussen het medisch- sociaal, en gemeentelijk domein. Het streven is dat huisartsen minimaal 1 keer per maand (vanuit de reguliere praktijk) of 1 keer per week (vanuit de koplopergroep) iemand via WOR verwijzen.

Wat zijn onze doelen?

Uiterlijk eind 2024 is voor alle Zorg en Zekerheid verzekerden, op indicatie, verwijzing naar Welzijn op Recept mogelijk. 

 • Alle huisartsenpraktijken in het Zorg en Zekerheid gebied zijn op de hoogte en getraind in Welzijn op Recept.
 • Huisartsen en/of Praktijkondersteuners Huisarts (POH-ers) hebben structureel contact met de welzijnscoach en
 • Huisartsen verwijzen minimaal één per maand (reguliere praktijk) of één per week (koplopergroep) iemand via Welzijn op Recept. ¹ 

 ¹: Afhankelijk van commitment en borging van de gouden driehoek (Sociaal domein, gemeente en huisartspraktijk).

Wat is onze aanpak?

Voor het uitrollen van het masterplan is er een werkgroep samengesteld met vertegenwoordiging van gemeente, GGD, sociaal domein en zorgorganisaties uit de eerstelijnszorg uit de drie regio's Haarlemmermeer, Amstelland en Zuid-Holland Noord. In de aanpak onderscheiden we grofweg drie groepen huisartsenpraktijken;

 • Huisartsenpraktijken die nog moeten starten met WoR (starters)
 • Huisartsenpraktijken die al zijn gestart met WoR, maar nog niet frequent gebruik maken van een verwijzing naar een welzijnscoach (middenmotors).
 • Huisartsenpraktijken die veelvuldig gebruik maken van WoR en dit willen opschalen en verder ontwikkelen (koplopers).

Bovenstaande groepen ondersteunen we door middel van het organiseren van inspiratiesessies en informatiebijeenkomsten. Startende gemeenten en huisartsenpraktijken worden ondersteund op basis van behoeften. De planning is om vanaf september 2023 verschillende projecten in de regio te ondersteunen op het gebied van WoR. Het project loopt van 2022 tot 2024.   

Wat levert het op?  

In samenwerking met het landelijk kenniscentrum Welzijn op Recept (WoR NL) is er een concept masterplan ontwikkeld voor WoR in regiogebieden Amstelland, Haarlemmermeer en Zuid-Holland Noord. Hiervoor heeft afstemming in participatie met regio-partners plaatsgevonden en is een werkgroep geformeerd. Het volgende is bereikt:

 1. Drie bijeenkomst met de koplopersgroep hebben plaatsgevonden en de vierde bijeenkomst staat gepland voor eind maart 2024. 
 2. In september 2023 is een informatiebijeenkomst georganiseerd voor huisartsenpraktijken die willen starten met WoR. Wegens succes en behoefte uit het veld ontwikkelen we deze bijeenkomst in 2024 door zodat we deze nogmaals kunnen organiseren.
 3. In de tweede helft van 2023 is de focus gelegd op communicatie met als doel verspreiden van en inspireren met informatie om met WoR aan de slag te gaan of te optimaliseren. Ook in 2024 werken we samen met samenwerkingspartners om communicatie rondom het Masterplan te verbeteren en te faciliteren. 
 4. Een WoR-toolbox is in de maak en wordt gedeeld met het landelijke ROS-netwerk.
 5. Ondersteuning bij WoR vindt plaats bij drie verschillende gemeenten en de verwachting is dat dit komende maanden gaat toenemen.  

Wat is onze rol?

Reos is mede-uitvoerder van het Masterplan. Hiertoe behoren verschillende taken en rollen:

 • Afstemming met regiopartners.
 • Ondersteunen startende gemeenten en huisartsenpraktijken. Voorbeeld: ondersteuning startende gemeente Nieuwkoop.
 • Delen van ervaring en informatie aan stakeholders. Voorbeeld: delen toolkit aan gemeenten, verbinden van verschillende partijen die met bepaalde vragen zitten.
 • Informatiebijeenkomst startende praktijken organiseren. Voorbeeld: Begin september 2023 organiseert Reos namens de werkgroep en Landelijk Kenniscentrum WoR (LKWoR) een informatieve bijeenkomst voor startende huisartsen. In de eerste helft van 2024 gaan we deze informatiebijeenkomst door ontwikkelen en opnieuw organiseren. 
 • Notulen verwerken van bijeenkomsten van de bovenregionale werkgroep.
 • Vergaderingen werkgroep voorbereiden en agenda opstellen
 • Ontwikkelen van een communicatieplan met focus op creëren organisatiebetrokkenheid, inspireren netwerk en storytelling. Voorbeeld: ontwikkelen van een infographicen patiëntenbrief in samenwerking met LKWoR.
 • Ondersteunen bijeenkomsten, begeleiden van werksessies van koplopers en het ondersteunen van interviews die bij koplopers worden afgenomen door samenwerkingspartners.
 • Ondersteunen van gemeenten waar welzijn op recept al ingezet wordt, maar waar ondersteuning wordt gevraagd.
 • Ondersteunen van subsidieaanvraag, transformatiegelden i.s.m. regionale partners en LKWoR. De eerste versie hiervan is verstuurd en ondertussen is de tweede versie in ontwikkeling.

Wat staat er de komende periode op de agenda?

Komende periode zal Reos advies blijven geven en ondersteunend zijn in de uitvoer en doorontwikkeling van Welzijn op Recept. Daarnaast krijgt communicatie rondom het Masterplan een grotere rol. Ook wordt gezocht naar de mogelijkheden van het betrekken van bewoners/patiënten in dit project. Bovendien is het transformatieplan Masterplan Welzijn op ingediend als snelle toets aanvraag welke geschreven wordt door Reos. 

Meer informatie?

Over de koplopers:

Over het masterplan:

WoR bij een aantal van de deelnemers:

Contactpersonen

Professionaliseren netwerken

Focusteam:​ Krachtige Organisaties en Netwerken
Laatst bijgewerkt op: 1 februari 2024

 

De netwerken (over de regio's heen) van onder andere wijkcoördinatoren en praktijkmanagers helpen ontwikkelen op het gebied van bestuur en samenwerking binnen het netwerk en helpen bij het intensiveren van de samenwerking met partners buiten het netwerk. 

Wat zijn onze doelen?

De doelen van de monodisciplinaire netwerken zijn het professionaliseren van de netwerken en het verhogen van de organisatiegraad. Dit betekent dat de netwerken streven naar een hogere kwaliteit van zorg en betere samenwerking tussen de betrokken zorgverleners. Daarnaast is het belangrijk om de organisatie en structuur van de netwerken te verbeteren, zodat zij effectiever kunnen functioneren. We dragen hierdoor bij aan:

 • Versterking eerste lijn, krijgen van sterke namens de achterban gemandateerde paramedische netwerken die een regionale afvaardiging van de diverse paramedische beroepsgroepen zijn en zo een zichtbaar aanspreekpunt en gesprekspartner in de regio zijn.
 • Informele kennisnetwerken waar van elkaar geleerd kan worden.

Wat is onze aanpak?

Onze rol binnen deze netwerken is om deze actief aan te jagen en te contacteren, netwerken samen te brengen, deel te nemen aan overleggen, bijeenkomsten en andere activiteiten. Daarnaast is het belangrijk om input te leveren en mee te denken over de organisatie en het functioneren van de netwerken. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Vraaggericht werken.
 • Organiseren van de bijeenkomsten en naast het gewenst themaonderwerp, de ronde parels en puzzels waarin ze elkaar op de hoogte houden van ontwikkelingen waar ze trots op zijn of waar ze hulp bij nodig hebben.

Wat levert het op?  

Het professionaliseren van de netwerken zal leiden tot een aantal voordelen. Ten eerste kan er beter gebruik worden gemaakt van elkaars kennis en expertise, waardoor de kwaliteit van de zorg verbetert. Daarnaast zorgt een betere samenwerking tussen de zorgverleners ervoor dat er efficiënter gewerkt kan worden en dat er minder miscommunicatie of overlappingen plaatsvinden. Dit draagt bij aan een hogere patiënttevredenheid en betere behandelresultaten. Bovendien kan het verhogen van de organisatiegraad van de netwerken leiden tot meer invloed op beleidsontwikkelingen en besluitvorming in de zorgsector. Zo heeft Reos er o.a. voor gezorgd dat:

 • Paramedici financiën hebben gekregen voor een officemanager. Reos heeft samen met de paramedici de ZonMw aanvraag geschreven.
 • De oefentherapeuten ook de juridische entiteit hebben gekregen.
 • Praktijk- en wijkmanagers met kennis geïnspireerd zijn.

Wat is onze rol?

 • Contacten onderhouden met de netwerken, betrokken bij ontwikkelingen, adviseren en informeren over landelijke trends daar waar wenselijk.
 • Organiseren van bijeenkomsten, drie per jaar, soms fysiek en anders digitaal. In de bijeenkomsten brengen de aanwezigen zelf hun bespreekpunten in.

Wat staat er de komende periode op de agenda?

Op de agenda voor de komende periode staan verschillende activiteiten en bijeenkomsten. Zo zal er een vergadering plaatsvinden van het wijkcoördinatoren-netwerk, waarin praktijkmanagers mogelijk worden overgeheveld naar Rijn en Duin. Daarnaast zal op 29 februari de Algemene Ledenvergadering van de oefentherapeuten worden gehouden, waarbij Reos betrokken is bij het opstellen van het programma en het verzorgen van de uitnodiging.

Verder laten bloeien van wijksamenwerkingsorganisaties/verder ontwikkelen WSV-zelfanalyse

Focusteam:​ Krachtige Organisaties en Netwerken
Laatst bijgewerkt op: 25 januari 2024

 

Versterken en professionaliseren van de eerste lijn op organisatieniveau.

Wat zijn onze doelen?

Inzicht krijgen in het functioneren van het WSV en handvatten voor verbetermogelijkheden. 

Wat is onze aanpak?

Door de WSV Zelfanalyse hebben WSV'en inzicht in het functioneren van hun WSV. Een WSV die de onderdelen maatschappij en meerwaarde, organisatie en overleg, cultuur en verbeteren en persoon en werkplezier op orde heeft, draagt op een gestructureerde manier bij aan de gezondheid van inwoners in de wijk. Deelnemende WSV'en hebben door de WSV Zelfanalyse handvatten gekregen om stappen hierop te ondernemen. 

Wat levert het op?  

De volgende resultaten zijn bereikt:

 1. Deelnemende WSV's (één WSV in voorjaar 2023) hebben inzicht gekregen in het functioneren van hun WSV en stappen gezet in verdere ontwikkeling
 2. De denktank m.b.t. de WSV Zelfanalyse is afgerond en er is een gebruikersgroep ingesteld. Jaarlijks wordt de WSV Zelfanalyse geagendeerd tijdens het directeurenoverleg van de regio-organisaties. 
 3. De meerwaarde van de WSV Zelfanalyse t.o.v. andere kwaliteitsmodellen is in kaart gebracht (zie het rapport Meten met 2 maten) en deze is besproken in de denktank.
 4. Het instrument WSV Zelfanalyse is verbeterd en ontwikkeling/beheer is geborgd bij Reos.
 5. Op basis van de WSV-analyses is er een totaalrapportage gemaakt met daarin opvallende zaken.
 6. De totaalrapportage is per regio besproken .

Wat is onze rol?

Reos heeft de WSV Zelfanalyse met hulp van een denktank ontwikkeld, uitgevoerd en de gesprekken begeleid. Mogelijk dat in een latere fase van ontwikkeling van het instrument inwoners/cliënten/patiënten betrokken kunnen worden, indien de WSV'en daar open voor staan en klaar voor zijn. Dat bleek nu nog te vroeg. 

Wat staat er de komende periode op de agenda?

In visie op de eerstelijn 2030 wordt gesproken over hechte samenwerkingsverbanden. Wat is er voor nodig om te komen van WSVn naar Hechte samenwerkingsverbanden? Deze vraag willen we met de regio bespreken.  

Contactpersoon