Bekijk de status van onze lopende projecten en programma's 

Welkom op onze portfolio pagina! Op deze pagina staat de meest actuele informatie over de projecten en programma’s waaraan Reos met trots en passie samen met partners in de regio’s Amstelland, Haaglanden, Haarlemmermeer, Zuid-Holland Noord en Midden-Holland aan gezondheid werkt.  

Met professionals, organisaties, burgers en netwerken die we als geen ander kennen werken wij gezamenlijk aan en realiseren wij een gezondere wijk, gemeente of regio. Gezondheid zien wij breed: het gaat onder andere om vitaliteit, zinvol in het leven staan en mee kunnen doen van mensen in de maatschappij. Wij zetten daarom in op transitievraagstukken waarbij de uitdaging is te streven om de focus op Ziekte & Zorg te verleggen naar de focus op Mens & Maatschappij

Onze collega's denken graag mee in de uitdagingen en het signaleren en realiseren van kansen. Daarbij ondersteunen en begeleiden we onze partners, van strategie tot implementatie. Naast onze kennis en ervaring op het gebied van project-, programma- en verandermanagement hebben we een diverse achtergrond. Kortom: we werken voor en zijn complementair aan onze opdrachtgevers. Als Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS) maken we onderdeel uit van het ROS-netwerk, waarbij wij als stichting zonder winstoogmerk een onafhankelijke rol in het zorgveld innemen.

Op deze pagina staat per project, programma of alliantie aangegeven wat de doelen zijn, de aanpak, wat het oplevert, hoe de rolverdeling is en wat er de komende tijd op de agenda staat. Veel leesplezier gewenst! Zijn er vragen, is er input of verder kennismaken? Neem contact op met de betrokken adviseur(s) of met ondergetekende. 

Onze ambitie: samen naar gezonde regio’s!  

Hartelijke groet,  
Maurits Hesselmans | Directeur bestuurder Reos 

PS Meer weten over wat we in 2022 hebben gedaan? Bekijk ons jaarverslag

Reos werkt voor de regio’s Amstelland, Haarlemmermeer, Midden-Holland, Haaglanden en Zuid-Holland Noord. Elke regio kenmerkt zich door een andere organisatiegraad en dynamiek en heeft een andere vraag naar dienstverlening. Om goed te kunnen aansluiten op de wensen van onze opdrachtgevers en samenwerkingspartners heeft Reos regiocoördinatoren aangesteld.

Gezondheidscentrum Duizendblad

Financierder:​ Zorg en Zekerheid
Klant:​ Gezondheidscentrum Duizendblad
Contactperso(o)n(en) klant: Michiel Goedkoop
Focusteam: Positieve Gezondheid in de Buurt
Laatst bijgewerkt op: 16 oktober 2023

 

Voortbouwend op eerdere begeleiding geven we vanuit Reos advies en procesbegeleiding bij het maken van gezamenlijke gefundeerde keuzes voor de toekomst voor de groep van huisartsen over 1) Relatie Gezondheidscentrum (GC) tot regio en rol hierbinnen, 2) interne relaties en onderlinge samenwerking en 3) concrete invulling van de samenwerking in een structuur (bijvoorbeeld wel of geen maatschap of wel of niet werken met specialisaties).

Wat zijn onze doelen?

Vanuit een gedeelde toekomstvisie (vanuit de huisartsen) gefundeerde keuzes maken en besluiten nemen over:

 1. Rol in de regio.
 2. Onderlinge samenwerking.
 3. Structurele onderlingen samenwerking.

Wat is onze aanpak?  

Bovenstaande processtappen zijn volop in beweging. Op dit moment zijn na afstemming een aantal inhoudelijke en proces sessies geweest die hebben opgeleverd/blootgelegd wat onderling en in de relatie met de verhuurder moet worden opgelost alvorens verder te kunnen met stap 3. Deze sessies zijn door de huisartsen naar tevredenheid gewaardeerd. In oktober 2023 vindt weer het eerste contact plaats voor afstemming over startfase 3.

Wat levert het op?

Tussenresultaten:  

 • Keuzes zijn gemaakt over rol in de regio en onderlinge samenwerking.
 • Nieuwe huisartsen worden meegenomen in dit proces. 
 • Keuze en invulling van een heldere samenwerkingsstructuur (bv. maatschap).

Wat is onze rol?

De toegevoegde waarde van Reos is het vertrouwen vanuit de huisartsen in onze begeleiding van dit proces. De huisartsen zijn tevreden over de voortgang. De toegevoegde waarde die Reos biedt is kennis van en expertise in organisatieontwikkeling, groepsdynamica en kennis van de eerstelijnszorg en het sociaal domein in de regio. 

Wat staat er de komende periode op de agenda?

Vanaf eind oktober worden er vervolgafspraken gemaakt voor fase 3.

Contactpersoon

Professionaliseren netwerken Amstelland

Financierder:​ Zorg en Zekerheid
Klant:​ ZAA (apothekers), DNA (Diëtisten Netwerk Amstelland), Wijkcoördinatoren Netwerk
Contactperso(o)n(en) klant: Kenny van Deventer (ZAA) en 
Lonneke de Bruyne (DNA)
Focusteam:​ Krachtige Organisaties en Netwerken
Laatst bijgewerkt op: 26 juni 2023

 

De netwerken ontwikkelen zich op het gebied van bestuur en samenwerking binnen het netwerk en het intensiveren van de samenwerking met partners buiten het netwerk. In 2023 ondersteunen we vanuit Reos de netwerken van de ZAA (apothekers) en de Diëtisten Netwerk Amstelland (DNA). 

Wat zijn onze doelen?

De netwerken zijn ontwikkeld tot professionele netwerken; intern is de organisatiegraad verhoogd en voelen zorgverleners zich betrokken bij het netwerk. Extern werken de netwerken effectief samen met andere organisaties.

Wat levert het op?

Resultaten bereikt tot nu toe bij ZAA:  

 • Het bestuurlijk overleg bij de ZAA is verder ontwikkeld. 
 • Er is een meerjarenplan voor 2023-2025 gemaakt.
 • Het meerjarenplan is vertaald in een actieplan voor het jaar 2023.
 • Meerjarenplan & actieplan zijn besproken in de Regionale Kwaliteitsoverleggen (RKO’s) en met de relevante stakeholders.  
 • Een advies over structuur en bekostiging is opgeleverd.

Resultaten bereikt tot nu toe bij DNA (Diëtisten Netwerk Amstelland): 

 • Het netwerkoverleg bij het DNA ontwikkelt zich verder door samenwerking aan te gaan met andere partijen (zoals de STAZ en collega paramedici).  
 • De deelnemers van het DNA ontwikkelen zich in hun rol bij de werkgroepen van de STAZ, de interne afstemming en terugkoppeling binnen de eigen groep en het extern vertegenwoordigen van hun stem vanuit het DNA. 
 • Het netwerk is door Reos geïnformeerd over de laatste stand van zaken van het landelijke programma organisatiegraad paramedici. 

Wat is onze rol?

 1. De rol van Reos bij ZAA is het begeleiden van het proces van het komen tot een meerjarenplan  en actieplan en het adviseren bij bestuursvergaderingen.
 2. De rol van Reos bij DNA is sparringpartner en adviseur. 

Wat staat er de komende periode op de agenda?

De komende tijd staat bij de ZAA het operationaliseren van het actieplan, structuur en ondersteuning op de agenda. Voor het Wijkcoördinatoren Netwerk staat er in november een bijeenkomst op de planning. Het programma voor deze bijeenkomst wordt nog vastgesteld.

Contactpersonen

Alliantie Ouderenzorg

Financierder:​ Zorg en Zekerheid
Klant:​ Alliantie Ouderenzorg
Contactpersoon klant: Jacomien de Jong
Focusteam:​ Krachtige Organisaties en Netwerken
Laatst bijgewerkt op: 26 november 2023

 

Het versterken van de Alliantie Ouderenzorg Amstelland is bedoeld om domeinoverstijgende oplossingen te vinden voor de doelgroep 'kwetsbare ouderen'. Reos is procesbegeleider van het operationeel overleg van de Alliantie. Daarnaast is Reos projectleider van het project 'Wijkgericht werken ouderen'. 

Wat zijn onze doelen?

 1. Reos wil op operationeel niveau helpen afstemmen over de lopende projecten.
 2. We willen daarnaast het project 'Wijkgericht werken ouderen' proces- en inhoudelijk begeleiden.

Wat is onze aanpak en wat levert het op?  

1. Bijdrage aan operationeel overleg: 

De Alliantie Ouderenzorg heeft een operationeel overleg. In 2023 zijn er drie overleggen geweest. In deze overleggen wordt gestuurd op de projecten Wondzorg, Wijkgericht werken, Advanced Care Planning (ACP), Aanmeldportaal en GGZ in de Wijk. In de overleggen zijn ook projecten besproken die niet onder de Alliantie vallen, zoals 'Herkenbare Wijkteams', 'Wet zorg en dwang' en 'Samenwerking Huisarts SO'. Voor alle Alliantie-projecten hebben we een projectplan inclusief een begroting gemaakt, besproken en gemonitord.

Het overleg gaat in de huidige vorm stoppen. Er is een advies gemaakt hoe er in 2024 voor gezorgd kan worden dat er verbinding blijft met de werkvloer. De projecten waar Reos als projectleider bij betrokken is, lichten we toe in dit portfolio. 

2. Bijdrage aan project 'Wijkgericht werken ouderen': 

Vanuit de werkgroep 'Wijkgericht werken ouderen' staan wijkoverstijgende thema's en vraagstukken centraal. Door bijeenkomsten te organiseren kunnen we vraagstukken zichtbaar maken en adresseren in het operationeel overleg en/of het bestuurlijk overleg. Onderwerpen die tijdens de bijeenkomsten behandeld worden, hebben een bredere impact op de doelen en ambities van de Alliantie. Het gaat dus verder dan alleen het behandelen van de onderwerpen in de wijken zelf.

Verwachte resultaten zijn:

 • Deelnemende professionals hebben meer kennis over de relevante thema's.
 • Meer uitwisseling, verbinding en samenwerking tussen relevante netwerkpartners en deelnemende vakgebieden, zoals het sociaal domein en het medisch domein.
 • Een heldere beschrijving van het concept 'wijkgericht werken' waarmee we andere regio's inspireren.

Wat is onze rol?

 1. Reos ondersteunt als projectsecretaris het operationeel overleg.
 2. Vanuit de werkgroep 'wijkgericht werken ouderen' organiseert Reos als projectleider twee keer per jaar een bijeenkomst, samen met samenwerkingspartijen. Hierin staat multidisciplinaire samenwerking rondom (kwetsbare) ouderen centraal. Reos bewaakt het proces, organiseert overleggen, stemt af met betrokkenen en communiceert en evalueert de bijeenkomst naar de professionals.

Wat staat er de komende periode op de agenda?

Hoe we de komende tijd verder gaan, verschilt per samenwerkingsverband. 

Operationeel overleg:
Het operationeel overleg gaat in 2024 in de huidige vorm stoppen. Hoe we verder gaan, staat op de agenda van het laatste nog te plannen overleg. 

Project ‘wijkgericht werken ouderen’:
Op 5 oktober 2023 vond de bijeenkomst ‘Regie in de laatste levensfase’ plaats. Hierin stond het uitwisselen van ervaring centraal, het bespreken van kansen en het verstevigen van multidisciplinaire samenwerking. De volgende bijeenkomst staat gepland op dinsdag 2 april 2024. 

Contactpersoon

Binnenkort verschijnen hier de projecten en doelen waaraan we werken in de regio Haaglanden.

Reos werkt voor de regio’s Amstelland, Haarlemmermeer, Midden-Holland, Haaglanden en Zuid-Holland Noord. Elke regio kenmerkt zich door een andere organisatiegraad en dynamiek en heeft een andere vraag naar dienstverlening. Om goed te kunnen aansluiten op de wensen van onze opdrachtgevers en samenwerkingspartners heeft Reos regiocoördinatoren aangesteld.

GGZ Netwerk Haarlemmermeer

Financierder:​ Zorg en Zekerheid
Klant:​ GGZ Netwerk Haarlemmermeer
Contactperso(o)n(en) klant: Jeanette van Rijn (InGeest)
Focusteam:​ Ouderen en GGZ
Laatst bijgewerkt op: 16 oktober 2023

 

Met het GGZ Netwerk Haarlemmermeer wordt samenwerking tussen partners in de keten gerealiseerd en geoptimaliseerd opdat problemen zoals wachtlijsten en adequate doorverwijzing worden aangepakt.

Dit netwerk bestaat uit:

Wat zijn onze doelen?

Het doel is het bewerkstelligen van een functionerende samenwerking in de GGZ-keten Haarlemmermeer, inclusief het sociaal domein.

Onze subdoelen:
1.    Inrichting verkennend gesprek (IZA)
2.    Regionale invulling GGZ-keten: 

 • Regievoering (GGZ InGeest).
 • Wie met welke problematiek waar naartoe?
 • Collegiale consultatie keten: wie belt wie waarover?
 • Gezamenlijk verantwoordelijk.

3.    Wachtlijst problematiek: 

 • Terugdringing wachtlijsten.
 • Adequate verwijzing en monitoring.

4.    Heldere rol in de keten voor welzijn en Welzijn op Recept (WOR).
5.    Gezamenlijk invulling geven aan preventie en het organiseren van terugvalpreventie.

Wat is onze aanpak?  

In juni 2022 zijn de opbrengsten van en tevredenheid over het netwerk geëvalueerd. De wens was om in alle lagen ruimte, mandaat en werkwijze helder te krijgen en af te stemmen. Het netwerk is op basis daarvan uit de operationele gang van zaken gehaald en met commitment van de deelnemende partijen naar het directieniveau getild. Daarna zou (en kan) het operationele netwerk weer gaan functioneren. De noodzaak hiertoe wordt (ondertussen) ondersteund vanuit het IZA en GALA. In de eerste helft van 2023 is dit proces middels verschillende sessies in gang gezet met een regierol voor/door InGeest. Alle partners waren hiermee akkoord.

In de tweede helft van 2023 is het operationele overleg GGZ weer opgestart. Deze start kwam vanuit de behoefte om met elkaar in gesprek te gaan over knelpunten en urgente vraagstukken. Tijdens de eerste samenkomst is onderzocht wat mensen op de GGZ-wachtlijst nodig hebben. Afgesproken is om korte lijnen met elkaar te houden en elke 4-6 weken bij elkaar te komen.

Wat levert het op?

Beoogde resultaten:

 • Helderheid voor patiënt (in de regio): waarvoor moet je waar zijn?
 • Adequate doorverwijzing/minder dezelfde en terugkerende vragen door dezelfde mensen bij huisarts en psychologen.
 • Terugdringing wachtlijsten.
 • Gezamenlijke (verantwoordelijkheid) triage.
 • Meer inzet welzijn, onder meer door WOR.
 • Vermindering crisissituaties (tweedelijnszorg) door eerdere signalering en eerder ingrijpen vanuit de keten.

Wat is onze rol?

De rol van Reos was de procesbegeleiding, waaronder:

 • Operationele tafel geëvalueerd en blijvende knelpunten en behoeften geïnventariseerd (adequate doorverwijzing, wachtlijsten, triage, de rol van welzijn).
 • Samen met InGeest de bestuurlijke tafel geïnitieerd (uitgangspunten IZA, GALA en helderheid over ruimte, mandaat en kaders van de operationele tafel).
 • In afstemming met InGeest de bestuurlijke tafel voorgezeten en begeleid op proces en voortgang.
 • Binnen het operationeel overleg GGZ heeft Reos de rol als organisator, facilitator en procesbegeleider. 

Wat staat er de komende periode op de agenda?

Het operationeel overleg komt regelmatig bij elkaar en buigt zich over urgente vraagstukken als doorverwijzing en werken volgens afspraken, de juiste ‘route’ en het bieden van een alternatief aan cliënten die op de wachtlijst staan. 

Contactpersoon

Reos werkt voor de regio’s Amstelland, Haarlemmermeer, Midden-Holland, Haaglanden en Zuid-Holland Noord. Elke regio kenmerkt zich door een andere organisatiegraad en dynamiek en heeft een andere vraag naar dienstverlening. Om goed te kunnen aansluiten op de wensen van onze opdrachtgevers en samenwerkingspartners heeft Reos regiocoördinatoren aangesteld.

Regiobeeld Midden Holland

Financierder:​ Zorgverzekeraar VGZ
Klant: Zorgverzekeraar VGZ en Regio Midden Holland
Contactperso(o)n(en) klant: Ingrid Vaartmans
Focusteam:​ Krachtige Organisaties en Netwerken
Laatst bijgewerkt op: 19 juni 2023

 

In september 2022 is het Integraal Zorgakkoord (IZA) gesloten om samen te werken aan houdbare zorg in Nederland. Vanuit het IZA hebben de zorgverzekeraar VGZ en de gemeenten in Midden-Holland de opdracht om te komen tot een (breed) gedragen regiobeeld en regioplan. Het regiobeeld geeft inzicht in de huidige en de toekomstige zorgbehoeften en welzijn van de bevolking. 

Wat zijn onze doelen?

Het opleveren van een regiobeeld voor de regio Midden Holland voor 30 juni 2023.

Wat is onze aanpak?

We hebben een kernteam gevormd en hebben op basis van het basisbeeld het regiobeeld met informatie verder verrijkt. Hierna hebben we het regiobeeld afgestemd tijdens bijeenkomsten met: de organisaties en samenwerkingsverbanden in de regio, de cliëntenraden en vertegenwoordigers, sociale adviesraden en bestuurders en wethouders.  

Wat levert het op?  

Een gedragen regiobeeld voor Midden Holland met daarin de belangrijkste knelpunten in de regio. 

Wat is onze rol?

Reos was projectleider en verzorgde de wekelijkse afstemming met het kernteam met daarin VGZ, Regio Midden Holland, Gedeelde Zorg en GGD Hecht Hollands Midden

Wat staat er de komende periode op de agenda?

De volgende stap is het maken van een regioplan voor Midden Holland.

Contactpersoon

Reos werkt voor de regio’s Amstelland, Haarlemmermeer, Midden-Holland, Haaglanden en Zuid-Holland Noord. Elke regio kenmerkt zich door een andere organisatiegraad en dynamiek en heeft een andere vraag naar dienstverlening. Om goed te kunnen aansluiten op de wensen van onze opdrachtgevers en samenwerkingspartners heeft Reos regiocoördinatoren aangesteld.

Alliantie Positieve Gezondheid

Financierder:​ Ondersteuningsgelden Zorg en ZekerheidGGD, Werkplaats Sociaal Domein.
Klant: iPH, ActiViteBasaltDSV, De Driemaster, Gemeente Kaag en Braassem, Gemeente TeylingenGemeente Zoeterwoude, Hecht (GGD Hollands Midden), HLTsamenHogeschool Leiden, Kwadraad, Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Libertas LeidenMarente, Ouderenberaard Zorg & Welzijn, Participe, Pro-CuraRadius, Reos, Rijn en Duin, Welzijn Teylingen, Welzijnskompas, Welzijnskwartier, Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden en Zorg en Zekerheid.
Contactperso(o)n(en) klant: GGD: Henk Visch en Hogeschool: Suzan van der Pas, Zorg en Zekerheid: Charlotte Mosk, Erik Kramer en Susanne Rutten. Bondgenoten: Welzijn Teylingen: Nancy Bagdadi, Marente: Wilma Roerade, Rijn en Duin: Jacqueline Wallaart. En daarnaast alle Gangmakers.
Focusteam:​ Positieve Gezondheid in de Buurt
Laatst bijgewerkt op: 29 juni 2023

 

Na verkennende gesprekken vanuit de GGD en Reos met ROH WN en Rijncoepel (later Rijn en Duin), Marente, Zorg en Zekerheid en Welzijn Teylingen is in december 2021 officieel de Alliantie Positieve Gezondheid ZHN gestart. In maart 2022 is de Alliantie vergroot tot 20 partners en hebben al deze partners de Ambitie middels een Pledge getekend. 
Eind 2022 is de Alliantie gegroeid naar 23 partners met Reos en GGD als karttrekkers en een stevige platform structuur waar op verschillende niveau's kennis wordt uitgewisseld, inspiratie wordt opgedaan en tussentijdse doelstellingen worden opgesteld (nano tot macro-niveau) om de ambitie in 2030 te behalen.     

Wat zijn onze doelen?

Partijen duurzaam in de Alliantie Positieve Gezondheid (PG) verbinden vanuit het gedachtegoed van PG met de ambitie om 'een positief gezonde regio in 2030 te worden; waar inwoners de regie over hun eigen leven en wijk op kunnen pakken en ‘beroepskrachten, beleidsmakers, bestuurders en inwoners’ het gedachtegoed van Positieve Gezondheid in de praktijk brengen'. Dit doen we door regionaal krachten te bundelen en effecten op lokaal niveau te versnellen.

Wat is onze aanpak?  

Wat we met de Alliantie beogen is écht een beweging te creëren die zich bottum-up als een olievlek verspreidt, waarbij steeds meer mensen 'besmet raken met het Positieve Gezondheidsvirus' zodat mensen vanuit die 'besmetting' willen bijdragen aan het verspreiden van deze olievlek. Tegelijkertijd is ook bestuurlijk draagvlak èn lef nodig om de beoogde resultaten te behalen op wijk- en regio niveau. We doen dit door stap voor stap toe te werken naar onze ambitie richting 2030 (zie hierboven). We hebben in 2021 bewust gekozen voor 2030, drie keer drie jaar. Eerste drie jaar inspireren, tweede drie jaar uitproberen en samen doen, en derde drie jaar implementeren en verder brengen om transitie van zorg naar gezondheid te kunnen maken. Ons plan van aanpak heeft uitwerking in verschillende platforms:  

 • In jaarlijkse gezamenlijke sessies met bestuurders en hun gangmakers, inclusief jaarlijkse reflectiegesprekken per partner, hebben we tot nu toe onze gedeelde ambitie en onze kernwaarden gedeeld, wordt in duo's concreet toegewerkt naar resultaten in 2024. 
 • In gangmakerplatforms (drie a vier keer per jaar) organiseren we bij toerbeurt bijeenkomsten op een voor hen relevant thema. Eind juni 2023 stond bijvoorbeeld integraal werken op de agenda. 
 • In sessies met communicatieadviseurs van de aangesloten partners (vier keer per jaar) delen we ervaringsverhalen, is een logo ontwikkeld en maken we jaarlijks een infographic over resultaten tot dan toe (nu in ontwikkeling).  
 • In sessies met inwoners(initiatieven) uit de regio waarin we elkaar inspireren en verder brengen. Daarnaast inspireren deze inwoners vooral ook de andere Platforms! 
 • In werkgroep meten=weten volgen we met LUMC, Academische Werkplaats Publieke Gezondheid en Werkplaats Sociaal Domein of we op de goede weg zijn richting onze ambitie in 2030. We hebben concreet subdoelen geformuleerd op nano, micro, meso en macro niveau. 
 • Tot slot in leerateliers samen met mensen die wonen en werken in onze regio en enthousiast zijn over onze ambitie en onze 23 aangesloten partners hebben we inmiddels 8 bijeenkomsten georganiseerd, mogelijk gemaakt met inzet van Hogeschool Leiden. Zie verder onze nieuwsbrief en verslagen van afzonderlijke sessies, inclusief leerateliers: Lees hier meer.
  Het blijft een lopend proces, waarbij de focus ligt op samen te leren transformeren, van zorg naar gezondheid.

Wat levert het op?

Steeds meer draagvlak, eigenaarschap en verbondenheid om vanuit elke partner bij te dragen aan de ambitie van de Alliantie. Het afgelopen half jaar was er:

 • Een zeer geslaagde bestuurderssessie op 16 mei met een goede vertegenwoordiging van inwoners en bestuurders, die eerst in duo's en later in viertallen concretere doelen formuleerden om dichter bij de ambitie te komen. Klik hier om meer info te bekijken. 
 • Een Leeratelier op 21 april over dat het niet rechtvaardig is om van iedereen evenveel veerkracht te verwachten’, aldus Maja Ročak, lector Sociale Veerkracht bij Sociale Studies aan Fontys Hogeschool. In een deelsessie over veerkracht in de wijk ging het bijvoorbeeld over een collectieve aanpak van veerkracht. “Door een collectief aanbod te organiseren help je individuele bewoners niet alleen met hun problematiek, maar breiden zij ook hun sociale netwerk uit en kunnen ze ideeën uitwisselen”. Lees het hele artikel. 
 • Daarnaast ontstaat er een steeds beter draaiend communicatie-netwerk met eigen nieuwsbrief, een eigen linkedin pagina, een infographic over de behaalde resultaten in 2022.
 • Een fysiek Gangmakers Platform op 29 juni waarbij veel opgedane kennis en materialen zijn gedeeld over huisbezoeken aan 80+ en hoe je intern blijvend PG onder de aandacht houdt. Deze sessie gaat werk schelen voor andere partners binnen de Alliantie omdat ze gebruik mogen maken van de ontwikkelde materialen van de partners. En ook het digitale Gangmakers Platform op 30 maart over of en zo ja hoe je Positieve Gezondheid meetbaar kan maken was een hot topic en heeft veel in beweging gezet.

  
Een uitdaging en opgave binnen de Alliantie is het eigenaarschap van de partners voor de ambitie van de Alliantie op alle lagen. Dit eigenaarschap wordt nog niet bij alle platformen evenveel gevoeld. Het Gangmakers Platform is hierin een voorloper dat steeds per Platform door twee partners georganiseerd wordt. We hopen dit ook voor de andere platformen steeds meer bij de partners te beleggen. Dit is een ontwikkelproces, waarbij elk platform zijn eigen tempo kent en waarbij ook tussentijdse doelstellingen zullen helpen om meer te sturen op de beoogde resultaten.  

Wat is onze rol?

Reos is samen met de GGD kartrekker van de Alliantie en organsieert, faciliteert en ondersteunt op verschillende niveaus van nano tot macro verschillende Platforms (zie bovengenoemde resultaten). Hierdoor worden steeds meer organisaties, professionals, beleidsmakers en inwoners betrokken bij de Alliantie, verspreidt de olievlek van de beweging van Positieve Gezondheid zich en draagt via die weg bij aan een gezondere regio. 

Wat staat er de komende periode op de agenda?

Ga naar de webpagina over de  Alliantie Positieve Gezondheid Zuid-Holland Noord.
Bekijk de pledge die is ondertekend.
Bekijk de factsheet van de Alliantie PG.
Lees meer over de leerateliers: impact maken met Positieve Gezondheid, het belang van Storytelling en een Mentale Gezondheid.
Lees over de korte en een uitgebreide bestuurderssessie.
Leer hoe je in de rol van leidinggevende gebruikmaakt van de verander methode Appreciative Inquiry.
Een leeratelier op 28 september 2023 met alle platformen tegelijk, om ook de kennisdeling binnen de organisatie goed te verankeren.  
Sneak Preview: er komt een mooi overzicht van de behaalde resultaten van 2022

Contactpersonen

Begeleiding ontwikkelopgave Gezondheidscentrum Vondellaan Leiden

Financierder:​ Zorg en Zekerheid
Klant:​ Gezondheidscentrum Vondellaan
Contactperso(o)n(en) klant: Marjon Rijsbergen
Focusteam: Krachtige Organisaties en Netwerken
Laatst bijgewerkt op: 6 juli 2023

 

Gezondheidscentrum Vondellaan staat voor verschillende uitdagingen:

 1. In de komende jaren worden in de wijk Vondelkwartier en Bockhorst (Leiden) veel nieuwe woningen gerealiseerd waardoor het Gezondheidscentrum (GC) moet uitbreiden om aan de groeiende en toekomstige zorgvraag te kunnen blijven voldoen.
 2. Het GC werkt multidisciplinair. Deze manier van werken moet worden geïntensiveerd en uitgebreid. Een intensievere interactie en samenwerking met de wijk en het sociaal domein moet verdere invulling krijgen.
 3. De huidige huisvesting moet worden verlaten (sloop). Nieuwe huisvesting passend bij de ontwikkelingen en multidisciplinaire wijkgerichte insteek zal in overleg met gemeente en projectontwikkelaars moeten worden gevonden en gerealiseerd.

Wat zijn onze doelen?

De begeleiding vanuit Reos richt zich op:

 1. Het ontwikkelen van een gedeelde toekomstvisie waarbinnen antwoord wordt gegeven op de hierboven genoemde drie punten.
 2. Vanuit de eerstelijnszorg voortzetten, intensiveren en versterken van de multidisciplinaire dienstverlening samen met andere stakeholders zoals het sociaal domein.
 3. Het ontwikkelen en realiseren van een pakket van voorwaarden en eisen voor wat betreft huisvesting, passend bij de toekomstvisie en ontwikkeling.

Wat is onze aanpak?  

Het proces is afgestemd met de klant. Als vervolg zijn inhoudelijke sessies gepland, waarin besluitvorming op de subonderdelen plaatsvindt.

Wat levert het op?

Het project begeeft zich in de beginfase. De beoogde resultaten zijn:

 1. Gedragen toekomstvisie en plan hoe aan de groeiende zorgvraag te kunnen blijven voldoen.
 2. Gedragen toekomstvisie op voortzetting en intensiveren multidisciplinaire samenwerking en samenwerking met het sociaal domein.
 3. Ontwikkelen en realiseren van pakket van voorwaarden en eisen voor wat betreft huisvesting, passend bij toekomstvisie en ontwikkeling.

Wat is onze rol?

Reos is procesbegeleider en adviseur op het gebied van multidisciplinaire samenwerking met het sociaal domein. 

Wat staat er de komende periode op de agenda?

 Als vervolg zijn inhoudelijke sessies gepland, waarin besluitvorming op de subonderdelen plaatsvindt.

Contactpersoon

Begeleiding Stuurgroep Capaciteit VSV's Leiden/Leiderdorp

Financierder:​ Zorg en Zekerheid
Klant:​ VSV's Leiden/Leiderdorp
Focusteam:​ Krachtige Organisaties en Netwerken
Laatst bijgewerkt op: 16 oktober 2023

 

Reos begeleidt de stuurgroep capaciteit geboortezorg Leiden/Leiderdorp, waar in samenhang en vanuit een gezamenlijke urgentie wordt gewerkt aan oplossingen voor het capaciteitsvraagstuk binnen de geboortezorg in de regio. Deelnemers aan de stuurgroep zijn het Alrijne Ziekenhuis, LUMC, eerstelijnszorg verloskundigen (LEO) en kraamzorg. 

Wat zijn onze doelen?

De stuurgroep capaciteit kent verschillende doelen:

 • Versterken van een gedeelde visie op en onderlinge samenwerking in de aanpak van het capaciteitsvraagstuk in de geboortezorg keten.
 • In afstemming met de ROAZ-regio, inzichtelijk maken en monitoren van het capaciteitsvraagstuk
 • Komen tot samenwerkingsafspraken voor de 'piekperiodes'.
 • Komen tot een gezamenlijk gedragen plan en oplossingen voor het capaciteitsvraagstuk, voor zowel de korte als lange termijn (o.a. substitutie, personele en organisatorische oplossingen).
 • Met het werken aan capaciteit werken we aan het bieden van continuïteit van zorg en daarmee het waarborgen van kwaliteit van zorg. 

Wat is onze aanpak?  

Na de start van een capaciteitsoverleg in 2022 (op initiatief van de LEO) is dit begin 2023 onder begeleiding van Reos omgezet naar een stuurgroep capaciteit, met opdracht van de VSV's Leiden en Leiderdorp. Daarmee is voor de geboortezorgpartners in de regio een gremium ontstaan waarin afspraken t.a.v. capaciteit worden gemaakt en oplossingen voor korte en lange termijn in gang worden gezet. De stuurgroep komt in 2023 zes keer bij elkaar en tussentijds vindt afstemming op deelonderwerpen plaats. Reos zorgt daarnaast voor verbinding met relevante landelijke ontwikkelingen en relevante partijen, zoals het LNAZ, de ROAZ-regio en het CPZ. De totstandkoming van de stuurgroep capaciteit hangt nauw samen met de wens tot samengaan van de VSV’s Leiden en Leiderdorp, waar de behoefte aan meer efficiëntie en een gezamenlijke aanpak de basis voor vormen. Reos is procesbegeleider van beide trajecten. 

Wat levert het op?

Met het ontstaan van de stuurgroep is er een plek en opdracht vanuit de VSV's waar in samenhang wordt gesproken over het capaciteitsvraagstuk in de regio. En waar in samenhang oplossingen worden gezocht en ingezet.

 • Deelnemers geven aan dat het structurele overleg bijdraagt aan kortere lijnen en meer onderling vertrouwen, waardoor laagdrempeliger samenwerking wordt gezocht.
 • De stuurgroepoverleggen bieden een plek waar in ketenverband urgente kwesties t.a.v. capaciteit worden besproken en opgepakt. 
 • Afspraken voor piekperiodes zijn gemaakt en worden doorlopend geëvalueerd. Nieuw is bijvoorbeeld de dagelijkse afstemming tussen beide ziekenhuizen en de 1e lijn. 
 • Mede aan de hand van verzamelde casuïstiek worden ‘incidenten’ inzichtelijk gemaakt en (werk)afspraken en samenwerking verbeterd. 
 • Implementatie van de LPZ-geboortezorgmodule in de ziekenhuizen is gereed. Door middel van deze module is de beschikbare capaciteit/plek in ziekenhuizen (verloskamers) inzichtelijk en kunnen (op iets later termijn) door de 1e lijn ook de weigeringen van ziekenhuizen worden bijgehouden. Naar verwachting zal dit in het 4e kwartaal live gaan.
 • Er is continu afstemming tussen de aanpak binnen de ROAZ-regio (werkagenda met nadruk op ‘personeel’ en ‘gegevensuitwisseling’) en de aanpak in de stuurgroep regio. 
 • Reos heeft in het voorjaar van 2023 een overzicht opgeleverd van oplossingen en initiatieven uit het land (op basis van desk research/contacten met CPZ/KNOV/ROS-netwerk), die gebruikt worden ter inspiratie/voorbeeld.
 • Tot slot is een verbinding gelegd tussen de stuurgroep en de zorgverzekeraar.

Wat is onze rol?

 • Reos organiseert en begeleidt als onafhankelijke partij de bijeenkomsten van de stuurgroep en bepaalt in overleg met de stuurgroep de agenda en route voor de aanpak. 
 • Reos brengt kennis in vanuit het land en inspireert en adviseert.
 • Reos zorgt voor afstemming tussen de (opbrengsten) van de stuurgroep en het LNAZ/de ROAZ-regio en zorgt voor afstemming met andere relevante partners, zoals het KNOV en CPZ. 
 • Overige deelnemers aan de stuurgroep brengen kennis vanuit de eigen organisatie/dagelijkse praktijk/inhoud in, zorgen voor afstemming met relevante overleggen/werkgroepen en zorgen voor afstemming met de achterban. 

Wat staat er de komende periode op de agenda?

In het najaar van 2023 wordt gewerkt aan:

 • Ontwikkeling van een gezamenlijke, gedeelde visie in het kader van het samengaan van de VSV’s van Leiden en Leiderdorp, waar de link met capaciteit een nauw verband mee heeft. 
 • Naar aanleiding van een evaluatie in september 2023 wordt de stuurgroep in de huidige vorm/aanpak vervolgd. Vanaf december 2023 zal nadrukkelijker aandacht worden besteedt aan de verkenning van nieuwe oplossingsrichtingen. 

Contactpersonen

Begeleiding traject tot samengaan VSV's Leiden en Leiderdorp

Financierder:​ Zorg en Zekerheid (50%) en VSV's Leiden/Leiderdorp (50%)
Klant:​ VSV's Leiden/Leiderdorp
Contactperso(o)n(en) klant: Linda Rentes (VSV Leiden) en Merel Streng (VSV Leiderdorp)
Focusteam:​ Krachtige Organisaties en Netwerken
Laatst bijgewerkt op: 16 oktober 2023

 

De Verloskundig SamenwerkingsVerbanden (VSV's) van Leiden en Leiderdorp hebben in 2022 de wens uitgesproken om te verkennen of zij als één VSV verder kunnen gaan. Reden hiervoor is de vergaande samenwerking die er op dit moment al is, de mogelijkheid die een samengaan biedt om verder te professionaliseren en de efficiëntieslag en tijdwinst die een samengaan kan opleveren. De stuurgroep capaciteit dat Reos ook begeleidt, heeft mede gediend als catalysator van dit initiatief. 

Wat zijn onze doelen?

In de periode oktober 2023 – juni 2024 wordt op basis van 4 deelsessies toegewerkt naar een GO-NO GO voor een samengaan, waarna enkel nog de ‘juridische’ afwikkeling van een samengaan uitgevoerd hoeft te worden. 

Wat is onze aanpak?  

Reos heeft eind 2022 op verzoek van de VSV's een eerste verkenning uitgevoerd, waaruit bleek dat alle partijen positief tegenover een samengaan staan. In juni 2023 heeft Reos akkoord gekregen op het voorgestelde plan van aanpak voor het vervolgtraject. Door middel van vier deelsessies wordt met (een afvaardiging van) de VSV-besturen gewerkt aan een gezamenlijke visie, worden besluiten genomen t.a.v. besluitvorming, financiën en juridische en bestuurlijke inrichting en wordt vooruitlopend op een samengaan al verdergaande samenwerking in gang gezet. 

Wat levert het op?

Partijen zijn gemotiveerd voor een samengaan van de VSV’s en zien kansen voor verdergaande samenwerking, bundelen van krachten, versnellingsmogelijkheden op het gebied van professionalisering en innovatie, (nog) meer afstemming en eenduidigheid qua zorg en meer efficiëntie. Aandacht is nodig voor gelijkwaardigheid van partijen, behoud van autonomie (vs. eenduidigheid van zorg), mandaat en betrokkenheid van de achterbannen. 

Wat is onze rol?

Reos is als onafhankelijke partij betrokken als procesbegeleider. Vanuit deze onafhankelijke positie draagt Reos bij aan het toewerken naar een samengaan, met oog voor ieders belangen en behoud van autonomie. 
Reos zorgt voor:

 • Begeleiding van het brede gezamenlijke gesprek op de deelonderwerpen en toewerken naar gedragen besluiten.
 • Veldonderzoek op de deelonderwerpen/inbrengen van kennis uit het land, deelnemers voorzien van kennis over de mogelijkheden.
 • Procesbegeleiding, zorg dragen voor de noodzakelijke stappen voor voortgang en besluitvorming
 • Als eindproduct van het project levert Reos een advies op voor een Go - No Go, incl. een aanzet voor de toekomstige werkagenda van de VSV's (aangezien het samengaan ook na een officiële moment werk nodig heeft). 
 • Betrokkenen zijn de besturen van beide VSV's en hun achterbannen. 

Wat staat er de komende periode op de agenda?

In oktober 2023 heeft de 1e van 4 deelsessies plaatsgevonden. Verwacht wordt dat rond juni 2024 een definitief voorstel zal worden opgeleverd en het besluit t.a.v. het samengaan kan worden genomen. 

Contactpersonen

Gezonde zorg, Gezonde Regio (GzGr)

Financierder:​ Zorg en Zekerheid
Klant:​ Rijn en Duin
Contactperso(o)n(en) klant: Martine Jongboer
Focusteam:​ Digitalisering en Data
Laatst bijgewerkt op: 17 augustus 2023

 

In de regio Zuid-Holland Noord is Gezonde zorg, Gezonde regio (GzGr) een samenwerking tussen regio-organisatie Rijn en Duin, LUMC, Zorg en Zekerheid en drie datapartners.  Inmiddels staat de inrichting data- en kennistechnologie infrastructuur en zijn er voldoende algoritmes, kennisregels en protocollen beschikbaar voor verdere opschaling. Door slimme inzet van data, binnen GzGr, kan ‘de juiste zorg op de juiste plek’ geboden worden. De patiënt ontvangt informatie op maat over de eigen gezondheid, krijgt daardoor meer inzicht in (keuze)mogelijkheden van leefstijl en behandeling. GzGr richt zich (ook) op preventie. Dit op basis van een beeld van de patiënt, verrijkt met data van vele andere Nederlandse patiënten.

De zorgprofessionals ontvangen gepersonaliseerde diagnostiek en behandeladviezen voor hun patiënten in het eigen (huisarts) informatie systeem (HIS). Het programma is vanaf 2013 stapsgewijs ontwikkeld met algoritmen voor verschillende aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, en wordt continu aangevuld met nieuwe beslis-ondersteunende algoritmen. Door vroegsignalering (in beeld krijgen van mensen met verhoogd risico op chronische aandoeningen) wordt onterechte instroom in zorg beperkt of zelfs voorkomen. Door de inzet van data wordt bespaard op de inzet van arbeid. GzGr maakt hiervoor gebruik van bestaande kennistechnologie die breed kan worden toegepast.

Wat zijn onze doelen?

GzGr draagt bij aan de thema’s Vergrijzing en ouderen langer thuis wonen, het toenemende aantal chronische zieken, bevorderen van leefstijl, verdubbeling van de zorgkosten en toenemende krapte op de arbeidsmarkt.  

Juiste zorg op de juiste plek creëren: door beschikbare data slim te gebruiken weten zorgprofessionals beter wie welke zorg wanneer en waar nodig heeft.

Wat is onze aanpak?  

Binnen het programma GzGr zijn, vanaf 2013, door zorgprofessionals en datapartners stapsgewijs algoritmen ontwikkeld voor verschillende aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, en wordt continue aangevuld met nieuwe beslis-ondersteunende algoritmen. Huisartsen maken gebruik van extra kennisregels in het Huisartsen Informatie Systeem (HIS). De algoritmen die worden gebruikt zijn ontwikkeld op basis van behandelprotocollen, data van de patiënt en landelijk beschikbare data. Op die manier worden onnodige verwijzingen voorkomen en krijgen patiënten eerder duidelijkheid over hun aandoening. Ook worden huisartsen op deze manier ondersteund bij het uitvoeren van de transmurale afspraken. Reos ondersteunt GzGr in programmamanagement.  

Succesfactoren die hebben bijgedragen aan de succesvolle implementatie van GzGr:   

 • het bouwen aan een krachtig sociaal netwerk van innovatoren,   
 • een co-design proces creëren op basis van enkele leidende principes,   
 • een ideaal gedreven structurele ondersteuning en investering bieden,
 • een cyclisch lerend systeem organiseren en
 • nauwe samenwerking tussen onderzoekers en praktijk stimuleren.

Wat levert het op?

Stuurgroep
Alle voorbereidingen voor opschaling worden op dit moment opgepakt en uitgewerkt. In gesprek met de datapartners zijn er stappen gezet voor het maken van onderlinge afspraken om te kunnen opschalen binnen de regio en daarna ook buiten de regio. Verfijning van de juiste governance afspraken om binnen de stuurgroep goed te kunnen monitoren.

Redactiecommissie
Vanuit de redactiecommissie zijn negen kennisregels geïmplementeerd, drie kennisregels worden getoetst in pilotpraktijken en vijf onderwerpen worden inhoudelijk uitgewerkt tot kennisregel.

Programmabegeleiding
•    Begeleiding van de redactiecommissie en de stuurgroep.
•    Uitwerking concept nieuwe structuur GzGr en voorbereiding blauwdruk i.s.m. techpartners.
•    Monitoring begroting 2022 en afstemming van begroting 2023 i.s.m. Rijn en Duin.

Wat is onze rol?

Reos begeleidt het programmamanagement van GzGr door sturing te geven aan de redactiecommissie, de stuurgroep en de benodigde communicatie. 

Wat staat er de komende periode op de agenda?

Per 1 augustus 2023 wordt dit project overgedragen aan Rijn en Duin, Martine Jongboer blijft aan als projectleider. 

GGZ Netwerk 

Financierder:​ Zorg en Zekerheid
Klant:​ Rijn en Duin
Contactperso(o)n(en) klant: Ferdinand Oppenhuizen
Focusteam:​ Ouderen en GGZ
Laatst bijgewerkt op: 29 juni 2023

 

Verschillende initiatieven op GGZ vanuit de eerste- en tweedelijnszorg en het sociaal domein in de regio aan elkaar verbinden, af te stemmen en elkaar te laten versterken. Zoals Netwerk Next; GGZ-initiatieven specifiek binnen de eerstelijnszorg en afstemming binnen het sociaal en gemeentelijk domein.  

Wat zijn onze doelen?

Netwerk Next heeft als doel de verbinding te maken tussen de eerstelijnszorg, BGGZ (Basis GGZ) en SGGZ (Specialistische GGZ). Binnen het netwerk worden inhoudelijke thema’s en knelpunten besproken om de juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment te verbeteren. Thema’s als: het borgen van de transmurale afspraken rondom het zorgprogramma Angst en stemmingsstoornissen, Samenwerkingsafspraken om naar een zoveel mogelijk uniforme werkwijze te streven van de eerstelijnszorg, BGGZ en SGGZ. Daarnaast zijn er specifieke initiatieven vanuit regio-organisatie Rijn en Duin die opgepakt worden. Zoals het plan van aanpak mentaal welbevinden van studenten in Leiden en de pilot voorstel voor inzet van SCIL-screener om mensen met laag IQ op te sporen in de regio. 

Wat is onze aanpak?  

Binnen Netwerk Next zijn de afgelopen periode de volgende activiteiten opgepakt: 

 • Verdere uitwerking en voorbereiding van de pilot zorgprofielen voor mensen met multi problematiek (subsidie aanvraag ZonMw).
 • In overleg met Transmuralis en GGZ Rivierduinen brainstorm afspraken over invulling van regionale thema's vanuit het IZA.
 • Verder uitwerken van de pilot voor inzet van SCIL-screeners binnen een aantal WSV's (Wijk Samenwerkingsverbanden) van Rijn en Duin. 

Wat levert het op?

Netwerk Next 
De regio impuls subsidie aanvraag ZonMw is afgerond, de resultaten van het onderzoek naar de zorgprofielen is teruggekoppeld inclusief de voorbereiding voor de start van de pilot. In de pilot richten we op betere verdeling van de zorgvraag van mensen met zorgprofiel 5 en 6 en snellere en effectievere hulp. Wanneer we een patiënt in het eerste behandeljaar direct goed kunnen helpen zullen kosten voor het tweede en derde jaar naar verwachting minder zijn. Dit draagt allemaal bij aan een mentaal gezondere regio.
Procesafspraken met de betrokken partners binnen Netwerk Next zijn gemaakt voor de start van een pilot op de onderdelen: één intake, een behandelplan en gezamenlijk behandelen voor de zorgprofielen 5 en 6 met inhoudelijke sturing door een 'zorgregisseur'. 

Rijn en Duin initiatieven

 • Het zorgprogramma GGZ binnen Rijn en Duin is geüpdatet.
 • Het voor GGZ-problematiek van studenten is voorbereid.
 • De consultatieve dienst is nogmaals gepromoot binnen de eerstelijnszorg.
 • Er is gesproken met Zorg & Zekerheid en Poli+, over inzet van pilot opstart SCIL-screening test. De pilot wordt in 2023 uitgewerkt en opgestart.
 • De IZA GGZ thema's zijn uitgewerkt.

Wat is onze rol?

Reos verzorgt de procesbegeleiding en de uitwerking van plannen, projectsturing en/of begeleiding van geschreven aanvragen.

Wat staat er de komende periode op de agenda?

De rol van Reos is per 1 augustus 2023 aan Rijn en Duin overgedragen.

IMDI (project valt onder infrastructuur GzGr)

Financierder:​ Zorg en Zekerheid
Klant:​ Gezondheidscentrum Dillenburg, LUMC
Contactperso(o)n(en) klant: Margot Rakers
Focusteam:​ Digitalisering en Data
Laatst bijgewerkt op: 26 juni 2023

 

Met Connect@Heart ontvangen patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten meetapparatuur (The Box) en consult voorbereidende vragenlijsten van de huisarts. Via de meetapparatuur en vragenlijsten houden de patiënten hun huisarts op de hoogte van hun gezondheidsstatus. Sommige patiënten hoeven hierdoor nauwelijks meer naar de huisarts en anderen wellicht vaker.

Wat zijn onze doelen?

De Connect@Heart studie heeft als doel de doelmatigheid bij de zorg van patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten te verhogen. Hierbij ligt een specifieke focus op het verminderen van de werkdruk. Dit door het gebruik van proactieve population health management en door de implementatie van (bestaande) digitale zorgtoepassingen. Connect@Heart hanteert dezelfde infrastructuur als Stevit waar ook de huisarts meetapparatuur deelt. Echter geldt dit project voor vijf á tien verschillende patiëntengroepen. IMDI is een samenwerking tussen ZonMw en NWO-domeinen TTW en MVI, en werkt daarnaast geregeld samen met andere partijen. Zorgverzekeraar Zorg & Zekerheid is nauw betrokken bij dit project. De innovaties binnen Connect@Heart komen tot stand in co-creatie met huisarts en de Praktijkondersteuner Huisarts (POH) van Gezondheidscentrum Dillenburg in Alphen aan den Rijn. 

Het doel is de belasting van de Cardio Vasculair Risico Management (CVRM)-zorg te verlagen door het verminderen van de werkdruk van de huisarts en praktijkondersteuner in de preventieve zorg rondom CVRM en het bevorderen van de zelfredzaamheid van de patiënt. Het streven is om The Box op te schalen naar de eerstelijnszorg, professionals en patiënten te motiveren, trainen en begeleiden en een nieuw aanbod van persoonlijke leefstijlinterventies op te zetten.

Wat is onze aanpak?  

GRAAG AANVULLEN

Wat levert het op?

De implementatie en uitrol verlopen voorspoedig. De geleerde lessen uit Stevit worden overgedragen aan IMDI.
Er is in gezamenlijkheid een format geschreven voor implementatie en uitrol in andere huisartspraktijken in de regio. 

Wat is onze rol?

Reos is actief in de rol als adviseur om opgedane kennis en 'the lessons learned' vanuit project Stevit over te dragen aan IMDI.

Wat staat er de komende periode op de agenda?

We zitten in een overgangsfase waarin we wachten op de eerstejaars resultaten van het onderzoek en we met elkaar kijken hoe we tot die tijd goed door kunnen om zorg te dragen dat dit reguliere zorg kan blijven. Op 1 augustus a.s. is overleg gepland met betrokken huisartsen om bovenstaande te bespreken. In Q3 2023 zal er voor de projectleider aandacht zijn voor continuïteit van het project en een start gemaakt worden met beschrijven van de waardecase in verband met de naderende einddatum van 31 december 2023. 

Meer informatie over Stevit?

Contactpersoon

Kind naar Gezonder Gewicht Katwijk

Financierder:​ Zorg en Zekerheid
Klant:​ Gemeente Katwijk
Contactperso(o)n(en) klant: Fenneke de Graaf
Focusteam:​ Positieve Gezondheid in de Buurt
Laatst bijgewerkt op: 26 juni 2023

 

Gemeente Katwijk werkt aan een betere samenwerking tussen gemeente, eerstelijnszorg, welzijnswerk en zorgverzekeraar. Hiertoe is in het voorjaar van 2020 een samenwerkingsagenda van 'Alliantie Katwijk' vastgesteld. Eén van de thema's is overgewicht met een concreet doel: meer kinderen met een gezond gewicht. Dit doel wordt bereikt door de ketenaanpak Kind naar Gezonder Gewicht. De pilot is in 2020 gestart en loopt tot eind 2023. De ketenaanpak zorgt voor borging van de verbinding en samenwerking tussen het sociaal domein, de openbare gezondheidszorg en eerstelijnszorg. 

Wat zijn onze doelen?

 • Met behulp van de pilot ketenaanpak creëren en/of versterken we de samenwerking en borging tussen het sociaal de openbare gezondheidszorg en eerstelijnszorg lokaal in Katwijk.
 • Onderzoeken waar de rol van Centrale Zorgverlener het beste belegd kan worden en dit borgen in het Katwijkse model, incl. financiering. 
 • Uitvoeren van de pilot en monitoren, evalueren en ketenaanpak borgen.
 • De uiteindelijke gezamenlijke aanpak draagt bij aan stabilisatie/vermindering van het aantal kinderen met ernstig overgewicht/obesitas in de wijk Hoornes. En draagt bij aan toenemende regie over hun gezondheid. 

Wat is onze aanpak?

Om sturing te geven aan de pilot zijn een stuurgroep, projectgroep en werkgroepen ingericht. De projectgroep is verantwoordelijk voor besluitvorming op uitvoerend niveau. Daarnaast zijn de werkgroepen uitgewerkt in vier sporen: casuïstiek, monitoring en evaluatie, financiering en borging. 
Reos richt zich met name op casuïstiek en monitoring & evaluatie. De gemeente richt zich op structurele financiering en borging van de ketenaanpak.
Binnen het spoor casuïstiek stuurt Reos op de implementatie van het verwijsschema, werksessies en leersessies voor de partners, doorverwijzing naar interventies, de instroom van kinderen en hun gezin in aanbod en de participatie van de doelgroep en hun gezin: ophalen van behoeften en wensen. Binnen het spoor monitoring en evaluatie houdt Reos zicht op de onderzoeksresultaten en ervaringen van deelnemers. 

Wat levert het op?  

In de pilot zijn 20 gezinnen geïncludeerd en is de bestaande samenwerking tussen de verschillende organisaties een goede drager voor een verdiepende samenwerking. De huidige samenwerking leidt tot het vergroten van de mogelijkheden om de lokale ketenaanpak verder te ontwikkelen en implementeren aan de hand van het landelijk model. 

Binnen de monitoring en evaluatie zijn de quadruple aims verwerkt. De monitor bestaat uit een mix van kwalitatief en kwantitatief onderzoek. In de monitor onderscheiden we vijf niveaus. Uit onderzoek blijkt dat de gezinnen ook positief zijn over de hulp die zij krijgen van de centrale zorgverlener. Daarnaast merken de professionals dat de samenwerking verbetert, maar dat dit door vele personeelswisselingen ook aandacht behoeft. Hier is dit jaar (2023) dan ook blijvend aandacht voor. 

Wat is onze rol?

Reos is samen met de gemeente projectleider. Daarnaast is Reos verantwoordelijk voor de 2 sporen casuïstiek en monitoring & evaluatie. 

Wat staat er de komende periode op de agenda?

Tot aan het einde van de pilot werken we aan de volgende punten: 

 • Borging van de ketenaanpak en financiering van de centrale zorgverlener
 • Aanvullen en delen sociale kaart
 • Afnemen interviews voor onderzoek
 • Verspreiden uitkomsten pilot

Contactpersoon

Ondersteuning werkgroepen Kwaliteit Verloskundig Samenwerkingsverbanden (VSV's) Leiden en Leiderdorp

Financierder:​ Zorg en Zekerheid
Klant:​ VSV Leiden en VSV Leiderdorp
Contactperso(o)n(en) klant: Marion Hengst (VSV Leiden) en Kaylee Haneveld (VSV Leiderdorp)
Focusteam:​ Krachtige Organisaties en Netwerken
Laatst bijgewerkt op: 10 oktober 2023

 

Jaarlijks worden door de twee werkgroepen Kwaliteit (VSV Leiden en VSV Leiderdorp) de kwaliteitscijfers (beoordeling zorg en samenwerking) op VSV-niveau geregistreerd, gemonitord en waar nodig worden verbeteracties ingezet. Met als doel de kwaliteit van zorg- en dienstverlening binnen het VSV te waarborgen en continu te verbeteren. De werkgroepen bestaan uit zorgverleners van verschillende disciplines uit het VSV-gebied.

Wat zijn onze doelen?

Borgen en continu verbeteren van de kwaliteit van zorg- en dienstverlening binnen de keten van het VSV, door:

 • jaarlijks de indicatoren (op basis van de vastgestelde kwaliteitsnormen) te meten en te monitoren. Het gaat hierbij om clienttevredenheid en input vanuit perinatale toetsingen en Transmurale Incident Meldingen.
 • waar nodig - in afstemming met bestuur en leden - verbeteracties in te zetten.

Subdoelen voor 2023:

 • Uitwerken en vaststellen kwaliteitsbeleid.
 • Voorbereiden van en ondersteunen bij de implementatie van de PREM; een landelijk vastgestelde vragenlijst die cliëntervaringen meet (en die mogelijk op termijn de huidige NPS-vragenlijst vervangt).
 • Opstellen en ondersteunen bij implementatie van de procedure voor Transmurale Incident Meldingen.

Wat is onze aanpak?  

Een vaste werkgroep per VSV komt jaarlijks zo'n zes keer bijeen om de kwaliteitscijfers te monitoren en te adviseren over eventuele verbeteracties (PDCA). Hierover vindt twee maal per jaar terugkoppeling plaats aan het bestuur. Eenmaal per jaar geeft de werkgroep een update aan alle leden van het VSV, tijdens een ledenvergadering. 
Daarnaast werkt de werkgroep aan het continu verbeteren van het kwaliteitsproces. 

Wat levert het op?

In de 1e helft van 2023:

 • is binnen VSV Leiden en binnen VSV Leiderdorp een Kwaliteitsbeleid opgeleverd en vastgesteld;
 • binnen beide VSV's hebben de werkgroepen een implementatieplan voor de PREM-vragenlijst opgeleverd en zijn plannen m.b.t. evaluatie van de PREM in de maak;
 • hebben de werkgroepen voor beide VSV's de procedure en plan voor Transmurale Incident Meldingen opgeleverd.

Wat is onze rol?

Reos begeleidt de werkgroepen, fungeert als voorzitter van de bijeenkomsten, stelt de agenda op en bewaakt de voortgang en doelstellingen van de werkgroep. Reos bewaart het overzicht, adviseert en legt verbindingen waar mogelijk. Tot slot onderhoudt Reos nauw contact met het bestuur van de VSV's en stemt af m.b.t. actie- en verbeterpunten. 

Wat staat er de komende periode op de agenda?

Beoogd is om de begeleiding door Reos in 2023 voor beide werkgroepen af te bouwen, zodat de werkgroepen per 2024 zelfstandig functioneren. Aan de besturen van beide VSV's ligt, passend bij de ontwikkelingen van een samengaan van de VSV's, het voorstel voor om de werkgroepen Kwaliteit samen te voegen. 

Contactpersonen

Optimale Hartfalen Zorg Thuis

Financierder:​ Subsidie ondersteuning wijkverpleging (SOW)
Klant:​ LUMC, Marente, Zorggroep Katwijk
Contactperso(o)n(en) klant: Maarten Wirtz
Focusteam:​ Digitalisering en Data
Laatst bijgewerkt op: 28 juni 2023

 

Het monitoren van (nieuwe) hartfalenpatiënten die onder behandeling zijn van de cardioloog bij het LUMC of huisarts en vroeg signalering van patiënten met hartfalen met overvulling in de thuissituatie. Een samenwerking tussen Stichting Marente, LUMC en Coöperatie Zorggroep Katwijk. Zorgverzekeraar Zorg & Zekerheid is nauw betrokken bij de formele vervolgafspraken. Het project optimale hartfalenzorg thuis is onderdeel van het programma Gezonde Zorg Gezonde Regio (GzGr). 

Wat zijn onze doelen?

Het monitoren van (nieuwe) hartfalenpatiënten die onder behandeling zijn van cardioloog LUMC/ huisarts en vroeg signalering van patiënten met hartfalen met overvulling in de thuissituatie. 

Wat is onze aanpak?  

Reos ondersteunt het project met projectleiding. Door intensieve samenwerking tussen LUMC, Zorggroep Katwijk en Marente zijn er goede afspraken gemaakt. Door minder aanbod van patiënten dan verwacht is het werkgebied na toestemming van het RVO vergroot om deelname te verbeteren. Een waardecase zal opgeleverd worden voor dit project in 2023. De einddatum van het project is 31 december 2023. 

De werkgroep maakte werkafspraken en ontwikkelde protocollen over de inzet van de Verpleegkundig Specialist (VS) en de inzet van ‘The Box’ (zie ook het project IMDI onder de regio Zuid-Holland Noord) en het begeleiden van de patiënt in het gebruik ervan. Daarnaast werden samenwerkingsafspraken gemaakt en beschreven over:

 • de inhoud,
 • medicatie,
 • boxsupport van het LUMC en
 • het monitoren van de door de patiënt gemeten gegevens (wie, wat, wanneer en hoe). 

Er is ook veel tijd gestoken in het opzetten van de scholing voor huisartsen, POH en de thuiszorgteams. Per 1 september 2022 konden patiënten meedoen aan de pilot. Op 1 april 2023 waren er 8 patiënten geïncludeerd. Er is uitstel aangevraagd en verkregen voor het project tot 31 december 2023.

Wat levert het op?

Effect van het behaalde resultaat tot nu toe:

 • Hartfalen patiënten krijgen behandeling in de thuissituatie i.p.v. het ziekenhuis.
 • Monitoren van acht hartfalenpatiënten in de thuissituatie die onder behandeling zijn van cardioloog LUMC of huisarts: dit heeft positief effect op hun kwaliteit van leven.
 • Hartfalen patiënten kunnen beter participeren als ze thuis zijn dan in het ziekenhuis. Dit heeft positief effect op hun kwaliteit van leven en draagt bij aan de mogelijkheid om deel te nemen in de maatschappij.
 • Overleg zorggroep Katwijk om eerstelijns huisartsen breed te informeren over het project en verwijzing makkelijker te maken maakt opschaling mogelijk naar een grotere groep patiënten, die zo ook thuis behandeld kunnen worden.

Wat is onze rol?

Reos is projectleider:

 • Inmiddels zijn er acht patiënten thuis behandeld en recent drie nieuwe patiënten aangemeld door de verpleegkundig specialist die ook informed consent hebben gegeven voor het onderzoek. De ervaringen van de verpleegkundig specialist zijn positief. De deelnemende patiënten zijn zeer positief over de (mogelijkheid tot) behandeling thuis.
 • Een waardecase en valuecase wordt momenteel samengesteld in samenwerking met Marente en LUMC op basis van de opgestelde quadruple aim doelen. 
 • Datakoppelingen project: er zijn verschillende overleggen geweest om de koppelingen tot stand te brengen tussen Elektrisch Patiënten Dossier (EPD) van LUMC en Ons Nedap van Marente. Dit wordt momenteel getest. 
 • Er lopen overleggen met het Alrijne Ziekenhuis om de inclusie van patiënten te verbeteren. 

Wat staat er de komende periode op de agenda?

 • Includeren van patiënten als aandachtspunt: samenwerking huisartsen en Alrijne Ziekenhuis
 • Beoordelen welke doelgroepen nog meer toegevoegd kunnen worden en baat  hebben bij deelname aan dit project.
 • Waardecase ontwikkelen in samenwerking met het LUMC en Marente. 
 • Zorgdragen voor continuïteit van het project. 

Meer informatie over Optimale Hartfalen Zorg Thuis?

Contactpersoon

Ondersteuning multidisciplinair overleg (MDO) Kwetsbare Zwangeren VSV Leiderdorp

Financierder:​ Zorg en Zekerheid 
Klant:​ VSV Leiderdorp
Contactperso(o)n(en) klant: Kaylee Haneveld
Focusteam:​ Krachtige Organisaties en Netwerken
Laatst bijgewerkt op: 16 oktober 2023

 

Het MDO Kwetsbare Zwangeren is in 2021 ontstaan op intiatief van zorgverleners binnen het werkgebied van VSV Leiderdorp. In 2022 is Reos gevraagd om het MDO te ondersteunen bij verdere doorontwikkeling en het 'vlottrekken' van de werkgroep. Het ontbrak aan een opdracht, aan duidelijkheid over doel en aanpak van de werkgroep, aan betrokkenheid en input van zorgverleners en er lagen vraagstukken t.a.v. doorontwikkeling van de werkgroep. In samenwerking met de werkgroep is een verbeterplan opgesteld om de werkgroep te optimaliseren.

Wat zijn onze doelen?

 • Opleveren en werken vanuit een gedragen opdracht binnen het VSV Leiderdorp.
 • Werken volgens een gedragen en geoptimaliseerd werkproces en - afspraken.
 • Vergroten van kennis over het MDO bij partners binnen het VSV, gemeenten en sociaal domein en daarmee het benutten van het MDO door zorgverleners vergroten.
 • Versterken van samenwerking met gemeenten in het werkgebied (o.a. op het gebied van Kansrijke Start).
 • Actualiseren en vergroten van gebruiksvriendelijkheid van de zorgpaden voor zwangeren in kwetsbare situaties.
 • Afstemming met relevante partners.
 • Onderzoeken wensen en aanpak t.a.v. eenduidige screening door partijen in de keten.

Wat is onze aanpak en wat levert het op?  

In 2 sessies (zomer 2022) heeft Reos met de werkgroep en het VSV-bestuur verkend wat nodig is om het MDO te optimaliseren. Op basis hiervan heeft Reos een verbeterplan opgesteld. Opbrengsten tot dusver: 

 • Proces en werkwijze van het MDO zijn uitgewerkt en vastgesteld.
 • Het VSV-bestuur heeft een opdracht voor de werkgroep opgesteld (feb 2023).
 • Er zijn vernieuwde formulieren voor aanmelding en verslaglegging uitgewerkt en er zijn werkafspraken gemaakt voor gebruik in de praktijk.
 • Diverse acties zijn ingezet om de bekendheid met het MDO te vergroten, zowel binnen de betrokken organisaties, als in het VSV en bij gemeenten/sociaal domein. 
 • De geactualiseerde zorgpaden worden in het najaar van 2023 opgeleverd en geplaatst op de website van de LEO. Met gemeenten wordt nagedacht hoe deze i.h.k.v. Kansrijke Start ook breder bekend kunnen worden gemaakt (bijv. via de hiervoor ontwikkelde Pharostool). 
 • T.a.v. eenduidige screening is informatie ingewonnen en op advies van de werkgroep is besloten pilots op dit gebied in de regio (gebruik GIZ-methodiek door verloskundigen) af te wachten.
 • In oktober 2023 heeft een uitwisselingsbijeenkomst plaatsgevonden met gemeenten in het werkgebied van het VSV, met kennismaking en kennisdeling als doel. Samenwerking rond zorgpaden en betrokkenheid van het sociaal domein bij het MDO worden n.a.v. het overleg ingezet. 

Wat is onze rol?

Reos begeleidt het verbeterproces, bewaakt het overzicht en de voortgang, adviseert en verzorgt de uitwerking op onderdelen. Daarnaast zorg Reos voor verbinding met relevante partijen en ontwikkelingen in de regio. De werkgroepleden brengen input vanuit de praktijk in en kennis over de zorg voor kwetsbare zwangeren. 
Reos werkt hierbij nauw samen met de werkgroep en met het bestuur van VSV Leiderdorp.

Wat staat er de komende periode op de agenda?

 • In november worden de geactualiseerde zorgpaden opgeleverd.
 • In samenwerking met gemeenten worden de zorgpaden breder beschikbaar gesteld en aangevuld met het aanbod binnen de gemeenten.
 • In november/december worden opnieuw diverse acties t.a.v. bekendheid van het MDO ingezet, waarbij samenwerking met het sociaal domein in het bijzonder aandacht krijgt.
 • Eind 2023/2024 wordt bepaald welk vervolg voor de betrokkenheid van Reos nodig is. 

Contactpersoon

Ontwikkeling en opnieuw inrichten POH-GGZ binnen de coöperatie van de zorggroep/WSV Katwijk

Financierder:​ Zorg en Zekerheid
Klant:​ Zorggroep Katwijk
Contactperso(o)n(en) klant: Huug van Duijn
Focusteam: Krachtige Organisaties en Netwerken
Laatst bijgewerkt op: 10 oktober 2023

 

Aansluitend op de toenemende vraag naar en de behoefte aan POH-GGZ dienstverlening in het verzorgingsgebied is het aantal professionals binnen de Zorggroep/WSV Katwijk explosief gegroeid. Dit vraagt om een andere manier van organiseren en werken (structuur en cultuur). 

Wat zijn onze doelen?

De gestelde doelen zijn:

 1. Gedragen inrichting structuur (wijze van organiseren/waar/wat/hoe) door team en directie.
 2. Door het team gedragen verandering in werkwijze.
 3. Meerjaren koers uitgezet.

Wat is onze aanpak?  

Het proces is afgestemd met de directie, het bestuur en de coördinatoren. Er hebben zes sessies plaatsgevonden en er staan er nog twee gepland.

Wat levert het op?

De begeleiding vanuit Reos richt zich op het opnieuw inrichten van de POH-GGZ, in aansluiting op de reeds geformuleerde (structuur) uitgangspunten vanuit bestuur en directie.

Wat is onze rol?

Intake en afstemming hebben plaatsgevonden waarna de eerste zes sessies zijn geweest en die zijn na afloop met de deelnemers en het bestuur naar tevredenheid geëvalueerd op inhoud, voortgang en resultaat.

Wat staat er de komende periode op de agenda?

Nieuwe gedragen teamindeling (vorming van vier teams) is eveneens gerealiseerd. We gaan verder met de invulling van teamcoördinatoren en een meerjaren koers. Nieuwe medewerkers, waaronder een nieuwe coördinator, zijn bij het proces betrokken en aangehaakt.

Contactpersoon

Preventie onbedoelde zwangerschappen VSO/MBO

Financierder:​ ZonMW
Klant:​ ZonMW
Focusteam:​ Krachtige Organisaties en Netwerken
Laatst bijgewerkt op: 16 oktober 2023

 

Reos is projectleider van dit project, dat tot doel heeft onbedoelde zwangerschappen bij leerlingen in het VSO en MBO te voorkomen. Daartoe wordt binnen het project vanuit een leernetwerk (o.a. onderwijs, GGD, gemeenten, TNO) gewerkt aan versterking van samenwerking en het neerzetten van een integrale preventieve aanpak (volgens de Gezonde School) binnen de aangesloten onderwijsinstellingen. 

Wat zijn onze doelen?

 • Vormgeven en borgen van de Gezonde School aanpak binnen 3 VSO scholen en 2 MBO locaties.
 • Uitwisseling van kennis en ervaring tijdens de vier pijlersessies.
 • Uitbouwen van de jaar- en schoolplannen zodat een integrale aanpak op alle pijlers wordt gerealiseerd.
 • Aandacht voor weerbaarheid binnen het lesprogramma NWZ.
 • Toewerken naar een structurele samenwerking in het netwerk.
 • Uitbreiding van het leernetwerk met betrokken jeugdverpleegkundigen.
 • Ontwikkeling van een toolbox.
 • Toewerken naar borging en structurele financiering om onbedoelde zwangerschappen te voorkomen.

Wat is onze aanpak?  

Op basis van een actie participatief onderzoek en vanuit een leernetwerk van lokale partners, werken we toe naar een structurele, lokale samenwerking én een integrale aanpak op het thema Relaties en Seksualiteit volgens de Gezonde School aanpak. Dit doen we in vier verschillende fases:

 • Fase 1 (mei 2021 - april 2022) - ontwikkeling en uitvoering van het actieplan.
 • Fase 2 (mei 2022 - april 2023) - verbetercycli integrale aanpak ronde 1 d.m.v. PDCA-cyclus.
 • Fase 3 (mei 2023 - april 2024) - verbetercycli integrale aanpak ronde 2 d.m.v. PDCA-cyclus.
 • Fase 4 (mei 2024 - april 2025) - uitkomstevaluatie & oplevering toolbox.

Wat levert het op?

Het project zorgt voor het bevorderen van structurele, lokale samenwerking in het geboortezorgtraject. Dit omvat het oprichten van een kernteamoverleg voor betere afstemming en samenwerking met scholen. Scholen ontvangen intensieve begeleiding bij het neerzetten en borgen van de Gezonde School aanpak. Er worden drie keer per jaar leernetwerkbijeenkomsten georganiseerd voor deelnemende partijen. Er vinden zogenoemde pijlersessies plaats op scholen om kennisuitwisseling en ontwikkeling tussen scholen te bevorderen en daarnaast vinden evaluaties en tussentijdse afstemmomenten plaats.

Concrete resultaten:

 • Scholen hebben jaarplannen gemaakt op het thema Relaties & Seksualiteit.
 • Er is meer educatieaanbod op de scholen en er hebben docententrainingen plaatsgevonden. Het bereik is vergroot: in projectjaar 1 zijn 10 klassen en ongeveer 140 leerlingen bereikt en in projectjaar 2 zijn 19 klassen en ongeveer 240 leerlingen bereikt.

Wat is onze rol?

Reos is projectleider en bewaakt daarmee de doelen en voortgang van het project, zorgt voor verbeterde onderlinge samenwerking, verzorgt communicatie, initieert en agendeert overleggen en beheert financiën. Lees meer over de rol van Reos in het Interview met Ariene Volmer: ZonMw programma 'Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap’.

Wat staat er de komende periode op de agenda?

Naast de constante verbetercycli die worden toegepast binnen het project, zal de aandacht ook uitgaan naar communicatie van het project. Deze communicatie zal eerst intern versterkt worden en dan ook extern plaatsvinden. Daarnaast zal komende periode een start gemaakt worden met het bepalen van de vorm en invulling van de toolbox. 

Contactpersoon

Professionaliseren van monodisciplinaire netwerken en verhogen organisatiegraad

Financierder:​ Zorg en Zekerheid
Focusteam:​ Krachtige Organisaties en Netwerken
Laatst bijgewerkt op: 2 juli 2023

 

De ergo- en oefentherapeuten netwerken zijn in oprichting en de paramedici hebben behoefte om meer op een lijn te komen. Reos is gevraagd door het IKNL om een congres te organiseren over het opzetten van regionale oncologie zorgnetwerken.

Wat zijn onze doelen?

Beoogd resultaat: de netwerken zijn ontwikkeld tot professionele netwerken; intern is hun organisatiegraad verhoogd en voelen zorgverleners zich betrokken bij het netwerk. Extern werken zij effectief samen met andere organisaties.

 1. Het ontwikkelen van de ergo- en oefentherapeutennetwerken tot professionele netwerken.
 2. Het meer op een lijn (helpen) brengen van de paramedici en het uitbreiden van het paramedische platform van drie naar vijf mono-netwerken en het proces begeleiden om financiële ondersteuning te krijgen van Zorg en Zekerheid
 3. Het doel van het organiseren van een regio Zuid-Holland Noord overstijgend oncologie symposium is om kennis te maken en kennis te krijgen van het opzetten van oncologie zorgnetwerken voor formele (eerste- en tweedelijnszorg) en informele zorg, zoals bijvoorbeeld de inloophuizen. 

Wat is onze aanpak en wat levert het op?  

Resultaten bereikt tot nu toe:

 1. Ergo- en oefentherapeuten hebben een juridische entiteit opgezet (Reos dacht mee en was sparringpartner).
 2. Naar de behoefte geluisterd van de paramedici en hen passende begeleiding aangeboden. Paramedici hebben op basis van een raamwerk door Reos gemaakt van wat er nodig is financiering van Zorg en Zekerheid gekregen. 
 3. Op het oncologie symposium zijn contacten en verbindingen gelegd tussen de informele en informele zorg rondom oncologie in Zuid-Holland Noord. En het thema oncologie is op de agenda gezet van de ALV van de regio-organisatie Rijn en Duin.

In zijn algemeenheid draagt de begeleiding van monodisciplinaire netwerken bij aan een grote organisatiegraad, wat weer bijdraagt aan het beter kunnen leveren van kwalitatief goede zorg. 

Wat is onze rol?

De rol van Reos:

 • adviseren van de ergo en oefentherapeuten bij de juridische entiteit oprichting,
 • duidelijkheid krijgen van de hulpvraag van het paramedisch platform en het zorgen voor passende begeleiding,
 • regelmatig afstemmen met Zorg en Zekerheid en
 • organiseren van het middagsymposium en het kennis opbouwen over het aanbod op oncologie zorg en de meerwaarde van oncologie zorgnetwerken.

Wat staat er de komende periode op de agenda?

De komende periode geven we vanuit Reos advies op maat bij vragen vanuit monondisciplinaire netwerken. In november staat er voor de praktijkmanagers een netwerkbijeenkomst op de planning. 
 

Contactpersoon

Samenwerking eerstelijns verloskundigenpraktijken VSV Leiderdorp

Financierder:​ Zorg en Zekerheid
Klant:​ eerstelijnszorgpraktijken (Vivre, Wereldkind, Lovis, Verloskundige Praktijk Nieuwkoop, Verloskundigen praktijk Nova)
Contactperso(o)n(en) klant: Merel Streng
Focusteam:​ Krachtige Organisaties en Netwerken
Laatst bijgewerkt op: 16 oktober 2023

 

Diverse verloskundigenpraktijken in het gebied van VSV Leiderdorp hebben de wens om meer samen te werken. Er is behoefte aan het bundelen van de krachten, vormen van één stem vanuit de praktijken, verbeterde communicatielijnen, vergroten van betrokkenheid bij ontwikkelingen en werkgroepen, werkdrukverlichting en het zichtbaar maken van de regio. Reos begeleidt de praktijken bij het opzetten van een samenwerkingsverband.

Wat zijn onze doelen?

Het doel van het project is te komen tot een samenwerkingsvorm, waardoor de samenwerking tussen verloskundigen praktijken (die niet zijn aangesloten bij een bestaande eerstelijns verband/coöperatie) in het werkgebied van VSV Leiderdorp wordt versterkt, krachten worden gebundeld, inbreng binnen het VSV wordt versterkt en effectieve communicatie en samenwerking binnen het VSV tot stand komt. 

Wat is onze aanpak?  

In 3 sessies met een afvaardiging vanuit de praktijken zijn de behoeften t.a.v. samenwerking verkend (hierover heeft eerder geen afstemming tussen praktijken plaatsgevonden), evenals de wens m.b.t. de organisatie en structuur voor de samenwerking. In vervolgsessies is een verdere concretisering gedaan op onderdelen van een samenwerkingsovereenkomst. O.a. op samenwerkingsstructuur, gemeenschappelijke doelen, taken en verantwoordelijkheden. In september heeft Reos de definitieve samenwerkingsovereenkomst opgeleverd en hebben partijen deze onderling getekend. 

Partijen hebben de wensen t.a.v. samenwerking onderling gedeeld (hierover heeft eerder geen afstemming plaatsgevonden) en zijn tot een gezamenlijk beeld gekomen. 
Partijen hebben een eerste invulling gedaan van de organisatie van de samenwerkingsstructuur en de vorm. 
Verwacht wordt dat in september een samenwerkingsverband is gevormd, waarin de praktijken krachten bundelen en de samenwerking met relevante partijen verbeteren. 

Wat is onze rol?

Reos is als onafhankelijke partij betrokken als procesbegeleider en neemt daarin de versteviging van samenwerking binnen de 1e lijn (vanuit LEO èn niet LEO-leden) mee. Reos ontwikkelt en begeleidt de bijeenkomsten en stappen om te komen tot een samenwerkingsverband. De samenwerkende partijen leveren kennis en input over de wensen. 

Wat staat er de komende periode op de agenda?

De samenwerkende praktijken informeren in oktober de leden binnen het VSV Leiderdorp. Als vervolg zullen in de komende periode samenwerkingsafspraken met relevante partijen worden gemaakt. De begeleiding van Reos is met het opleveren van de overeenkomst voorlopig afgerond. In het voorjaar van 2024 begeleidt Reos de tussenevaluatie met partijen afzonderlijk en met de totale groep.

Contactpersonen

Stevit

Financierder:​ Zorg en Zekerheid
Klant:​ LUMCRijn en DuinGezondheidscentrum Stevenshof
Contactperso(o)n(en) klant: Maarten Wirtz
Focusteam:​ Digitalisering en Data
Laatst bijgewerkt op: 26 juni 2023

 

Uit onderzoek blijkt dat inwoners van de wijk Stevenshof relatief een hoger risico op hart- en vaatziekten hebben dan in andere Leidse wijken. Om daar wat aan te doen is binnen wijkinitiatief Stevenshof Vitaal het project Stevit opgezet. Het project Stevit is onderdeel van het programma Gezonde Zorg Gezonde Regio (GzGr)

Wat zijn onze doelen?

De kwaliteit van leven en het toenemen van de zelfregie van 300 mensen met een risico op hart- en vaatziekten verbeteren door de reeds bestaande “Box MijnHart Telt” en de app "Selfcare” preventief in te zetten voor patiënten met een Verhoogd Vasculair Risico (VVR-groep) en de bestaande groep patiënten met Hart- en vaatziekte (HVZ-groep) van gezondheidscentrum Stevenshof in Leiden. 

Doelen voor 2023

 • Opschaling project bij positief resultaat (afspraken met Zorg en Zekerheid lopen).  
 • Bespreken en organiseren van oplossingen voor structurele financiering. 
 • Het project levert een beschrijving van de werkwijze op zo’n manier dat deze overdraagbaar is naar andere wijken of regio’s.

Wat is onze aanpak?  

Reos ondersteunt het project met projectleiding. Het project is nog niet afgerond. De einddatum is, dankzij goed overleg met alle partijen en Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO), vastgesteld op 31 december 2023. 

Wat levert het op?

De volgende resultaten zijn behaald:

 • De beoogde patiënten zijn geïncludeerd in de interventiegroep en van de controlegroep.
 • Er is gestart met een nieuwsbrief om de patiënten te informeren en betrokkenheid te vergroten.
 • Om effectief te zijn en kennis te delen is er een samenwerking tussen projecten Stevit en IMDI opgestart in 2022. Dit heeft geresulteerd in een gezamenlijk plan van aanpak welke gebruikt kan worden door huisartsenpraktijken die willen starten met een soortgelijk project.
 • Er is een nieuwe financiële begroting opgesteld in samenwerking met RVO om de juiste kosten in de juiste posten te hebben en te voldoen aan de afspraken.
 • Uit de eerste resultaten van deelnemende patiënten in de interventiegroep (n=43) kwam naar voren dat er gemiddeld een systolische bloeddrukdaling is van 6 mmHg en gewichtsverlies van 2 Kg en een toename van het aantal stappen in de eerste drie maanden van deelname.
 • Een primeur in Nederland! Meetgegevens van patiënten kunnen vanaf nu ook direct in het Huisarts Informatie Systeem (HIS) gelezen worden door de huisarts. Er zijn recent 120 lab-berichten naar de praktijken van Gezondheidscentrum Stevenshof gestuurd en ook binnengekomen! Deze berichten bevatten gemiddelde metingen per kwartaal voor bloeddruk, hartslag en gewicht, vanaf het begin van de metingen.

“De huisarts wil niet dat het patiëntendossier volstroomt met zelfmetingen, maar dit slim kunnen filteren, zodat bijvoorbeeld alleen wekelijkse gemiddelden geregistreerd worden. Bovendien wil de huisarts dat in het diagnostisch dossier de data van zelfmetingen gescheiden worden van de zorgprofessional gerelateerde data.”

Dimensie van gezondheid: (mensniveau)

Positief effect van de resultaten hierop:

 • Lichamelijke functies: daling van lichaamsgewicht en bloeddruk; een beter gereguleerde bloeddruk en lichaamsgewicht draagt bij aan een betere gezondheid.
 • Mentale functies en beleving: Gezondere leefstijl geeft verbetering op de mentale functies van de inwoners in de Stevenshof.
 • Kwaliteit van leven: patiënt heeft meer zelfregie doordat ze zelf de metingen uitvoeren.
 • Sociaal-maatschappelijke participatie: patiënt participeert in een onderzoek, delen onderling ervaringen uit in focusgroepen en via de nieuwsbrieven.

Wat is onze rol?

Reos is adviseur en projectleider en, vanuit een onafhankelijke positie, een verbindende factor tussen verschillende partijen. De projectleider waarborgt de continuïteit door sessies te organiseren met betrokken huisartsen en LUMC en werkt toe naar inzet vanuit reguliere zorg, ook na deze pilot met onderzoek. Daarnaast denkt de projectleider mee over hoe de juiste data in het HIS terecht kunnen komen zodat de huisarts de meetgegevens kan inzien van zijn of haar patiënten. De projectleider zorgt voor het delen van opgedane kennis met andere partijen (waaronder IMDI) en het toewerken naar een gezamenlijk plan van aanpak zodat opschaling voor andere huisartsen eenvoudiger wordt.
 

Wat staat er de komende periode op de agenda?

We zitten in een overgangsfase waarin we wachten op de eerstejaars resultaten van het onderzoek en we met elkaar kijken hoe we tot die tijd goed door kunnen om zorg te dragen dat dit reguliere zorg kan blijven. Op 1 augustus a.s. is overleg gepland met betrokken huisartsen om bovenstaande te bespreken. In Q3 2023 zal er voor de projectleider aandacht zijn voor continuïteit van het project en een start gemaakt worden met beschrijven van de waardecase in verband met de naderende einddatum van 31 december 2023. 

Meer informatie over Stevit?

Contactpersoon

Reos werkt voor de regio’s Amstelland, Haarlemmermeer, Midden-Holland, Haaglanden en Zuid-Holland Noord. Elke regio kenmerkt zich door een andere organisatiegraad en dynamiek en heeft een andere vraag naar dienstverlening. Om goed te kunnen aansluiten op de wensen van onze opdrachtgevers en samenwerkingspartners heeft Reos regiocoördinatoren aangesteld.

Communicatie: van (strategisch) advies t/m operationele uitrol

Laatst bijgewerkt op: 15 november 2023 

Ons communicatieteam is betrokken bij de communicatievraagstukken die voortkomen uit de projecten en programma's waaraan onze collega's werken. Communicatieadvies is niet altijd hetzelfde. Het is aangepast op de organisatie, het onderwerp en natuurlijk het publiek. Soms gaat communicatieadvies alleen om het adviseren van het soort communicatie, maar het kan ook gaan om meedenken en schrijven aan teksten. Wat zet je op je website? Hoe bereik je jouw doelgroep het beste? Met welke stakeholders in je bedrijf/organisatie moet je rekening houden? Voor antwoord op dit soort vragen geven wij vanuit Reos gepast communicatieadvies.

Communicatieadvies, projectmanagement, projectcoördinatie en hands-on uitvoering: elk onderdeel van de communicatie kunnen wij oppakken. Onze ervaring? Realistisch haalbare communicatieplannen opstellen en uitvoeren, stakeholder- en omgevingsanalyse, kernboodschappen formuleren, relatiebeheer, effectieve interne en externe communicatie en creatieve inzet van communicatiemiddelen.

Contentcreatie en storytelling

Wij verzorgen en schrijven begrijpelijke en leesbare teksten. Denk aan artikelen, webteksten, nieuwsbrieven en uitnodigingen. Regelmatig houden wij interviews om ervaringsverhalen op te halen of na te gaan of de inhoud klopt bij de informatiebehoefte en het leesniveau van de doelgroep.  

Naast het verzorgen van teksten, faciliteren wij ook visuele communicatie. Een beeld zegt namelijk meer dan duizend woorden. We bespreken samen met onze collega's en projectpartners wat er gemaakt moet worden. Het visuele beeld moet natuurlijk wel bijdragen aan het communicatiedoel. Vervolgens werken wij deze input uit tot beeld, zoals in de vorm van een infographic, illustratie, animatie, huisstijl, flyer of interactieve pdf. Hebben wij de expertise niet zelf in huis? Dan benaderen wij een (communicatie)expert vanuit ons brede netwerk. 

(Strategisch) communicatieadvies

Communicatieadvies wordt strategisch als het gaat om het positioneren van je belang of je organisatie. Dat is bijvoorbeeld het geval als het gaat om reputatiemanagement of het neerzetten van het belang bij een beleidsmaker. Wat wil je bereiken? Wat wil je uitdragen en hoe wil je je profileren? En wat is de kernboodschap?

Strategisch communicatieadvies kan een bedrijf of organisatie helpen te zien waar de sterke en zwakke punten in de boodschap van de communicatie liggen, en hoe daar mee om te gaan. Daarbij gaat het ook om de omgeving waarin je organisatie opereert en hoe je daar met je communicatie op inspeelt.

We helpen met positionering en met formulering van kernboodschappen en met een communicatiestrategie die helpt de organisatiedoelen te realiseren. En op basis daarvan maken we een communicatieplan: haalbaar en concreet. Waar de organisatie direct mee aan de slag kan in het dagelijkse werk.

Interne en verandercommunicatie

Medewerkers informeren en motiveren voordat veranderingen plaatsvinden? Wij maken een plan en organiseren de acties en communicatiemiddelen die medewerkers informeren. Ons doel is om medewerkers intrinsiek te motiveren voor de verandering. Hoe? Door ze mee te nemen in dat veranderverhaal en hen hiervoor enthousiast te maken. 

Bijeenkomsten vormgeven en organiseren

Als organisatoren van bijeenkomsten spelen we een cruciale rol in het creëren van succesvolle bijeenkomsten. We begrijpen dat het plannen en beheren van evenementen een complexe taak kan zijn, maar met onze ervaring en expertise zijn we in staat om de uitdaging aan te gaan.

Of het nu gaat om conferenties, een netwerkontbijt, leerateliers of trainingen, we hebben de kennis en kunde om elk type bijeenkomst tot een succes te maken. We hebben oog voor detail en streven ernaar om elke bijeenkomst perfect te laten verlopen.

Ons doel is om verbindingen te leggen tussen mensen. We geloven dat bijeenkomsten een uitstekende gelegenheid bieden om professionals uit verschillende vakgebieden samen te brengen en waardevolle connecties te creëren. We streven ernaar om een omgeving te creëren waarin deelnemers kunnen netwerken, kennis kunnen delen en van elkaar kunnen leren.

Voorbeeldprojecten waaraan communicatie bijgedragen heeft 

Contactpersonen

Huis van Leiderschap

Focusteam:​ Krachtige Organisaties en Netwerken
Laatst bijgewerkt op: 3 juli 2023

 

Het idee van het Huis van Leiderschap is een beweging op gang te brengen om op langere termijn de adviserende en bestuurlijke kracht van de eerstelijnszorg te versterken in de regio van Zorg en Zekerheid. Concreet betekent dit in 2023 het opleiden van zorgprofessionals die de motivatie hebben om de eerstelijnszorg te versterken en de bereidheid hebben hierin te investeren. Hierdoor ontwikkelen zij hun professionele kwaliteiten, inhoudelijke kennis en persoonlijk leiderschap en kunnen ze ieder vanuit hun eigen rol en in netwerkverband het verschil maken in de regio.

Wat zijn onze doelen?

 • Versterken (organisatorische/ bestuurlijke) denk- en handelskracht vanuit de eerstelijnszorg.
 • Versterken van het netwerk van opgeleide professionals. 

Wat is onze aanpak?

Beoogde resultaten:

 1. Getrainde bestuurders van Wijksamenwerkingsverbanden (WSV).
 2. Getrainde Healthcare Potentials (HCP) lichting 2.
 3. Actief Netwerk HCP'ers lichting 1.
 4. Optie: huis van leiderschap uitgebreid met burgers/ sociaal domein.

Bovenstaande groepen ondersteunen we door middel van het organiseren van inspiratiesessies en informatiebijeenkomsten. Startende gemeenten en huisartsenpraktijken worden ondersteund op basis van behoeften.

Wat levert het op?  

Behaalde resultaten in 2022-2023: 

 • Drie lichtingen WSV bestuurders zijn getraind (zie ook de toelichting opleiden WSV Besturen).
 • Gestart met 17 HCP 2 deelnemers en 15 daarvan hebben in december de laatste bijeenkomst gehad. Op 2 februari is er een bijeenkomst met genodigden uit de regio geweest. De opleiding is geëvalueerd.
 • Het Netwerk HCP’ers is actief.
 • De optie om het huis van leiderschap uit te breiden is niet aan de orde gekomen. 
 • WSV Support, Rijncoepel, Zorg & Zekerheid en Reos hebben de opleiding voor WSV-bestuurders ontwikkeld. Geven samen de trainingen en de organisatie vorm. 

“Een mooi voorbeeld vind ik de leergang WSV besturen die we hebben georganiseerd in samenwerking met Reos, Rijncoepel en Zorg en Zekerheid. Door de leergang krijgen deelnemers bagage mee voor het besturen van hun WSV en leren ze van andere bestuurders. Veel WSV-en zitten nu in een fase van professionalisering, zoals dat eerder ging bij zorgverleners” - Hans Brehler en Frans Zonneveld in de Nieuwsbrief van WSV Support (op datum van schrijven onderdeel van regio-organisatie Rijn en Duin)

Wat is onze rol?

De rol van Reos is verschillend geweest. Van (meedenken) bij de ontwikkeling, ondersteunen tot en met het geven van trainingen. 

Wat staat er de komende periode op de agenda?

In najaar 2023 volgt besluitvorming over het opstarten van HCPIII (2024), daarna hoe deze vorm te geven, het betrekken van eerdere lichtingen en de voorlichting en werving van potentiële kandidaten.

Contactpersoon

Masterplan Welzijn op Recept (WOR)

Financierder:​ Zorg en Zekerheid
Klant: Organisaties uit de drie regio's Zuid-Holland Noord, Amstelland en Haarlemmermeer
Focusteam:​ Positieve Gezondheid in de Buurt
Laatst bijgewerkt op: 16 oktober 2023 

 

Welzijn op Recept (WOR) is een alternatief voor mensen met psychosociale klachten. In plaats van het ‘traditionele pilletje’ voor te schrijven, verwijst de huisarts deze patiënten door naar een welzijnscoach. Reos heeft samen met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid (ZZ) de ambitie om uiterlijk eind 2024 voor alle ZZ verzekerden verwijzing naar WOR mogelijk te maken. Essentieel hierin is de verbinding en samenwerking tussen het medisch- sociaal, en gemeentelijk domein. Het streven is dat huisartsen minimaal 1 keer per maand (vanuit de reguliere praktijk) of 1 keer per week (vanuit de koplopergroep) iemand via WOR verwijzen.

Wat zijn onze doelen?

Uiterlijk eind 2024 is voor alle Zorg en Zekerheid verzekerden, op indicatie, verwijzing naar Welzijn op Recept mogelijk. 

 • Alle huisartsenpraktijken in het Zorg en Zekerheid gebied zijn op de hoogte en getraind in Welzijn op Recept.
 • Huisartsen en/of Praktijkondersteuners Huisarts (POH-ers) hebben structureel contact met de welzijnscoach en
 • Huisartsen verwijzen minimaal één per maand (reguliere praktijk) of één per week (koplopergroep) iemand via Welzijn op Recept. ¹ 

 ¹: Afhankelijk van commitment en borging van de gouden driehoek (Sociaal domein, gemeente en huisartspraktijk).

Wat is onze aanpak?

Voor het uitrollen van het masterplan is er een werkgroep samengesteld met vertegenwoordiging van gemeente, GGD, sociaal domein en zorgorganisaties uit de eerstelijnszorg uit de drie regio's Haarlemmermeer, Amstelland en Zuid-Holland Noord. In de aanpak onderscheiden we grofweg drie groepen huisartsenpraktijken;

 • Huisartsenpraktijken die nog moeten starten met WOR (starters)
 • Huisartsenpraktijken die al zijn gestart met WOR, maar nog niet frequent gebruik maken van een verwijzing naar een welzijnscoach (middenmotors).
 • Huisartsenpraktijken die veelvuldig gebruik maken van WOR en dit willen opschalen en verder ontwikkelen (koplopers).

Bovenstaande groepen ondersteunen we door middel van het organiseren van inspiratiesessies en informatiebijeenkomsten. Startende gemeenten en huisartsenpraktijken worden ondersteund op basis van behoeften. De planning is om vanaf september 2023 verschillende projecten in de regio te ondersteunen op het gebied van WOR. Het project loopt van 2022 tot 2024.   

Wat levert het op?  

In samenwerking met het landelijk kenniscentrum Welzijn op Recept (WOR NL) is er een concept masterplan ontwikkeld voor WOR in regiogebieden Amstelland, Haarlemmermeer en Zuid-Holland Noord. Hiervoor heeft afstemming in participatie met regio-partners plaatsgevonden en is een werkgroep geformeerd. Het volgende is bereikt:

 1. De aftrap van het koploperstraject leergemeenschap is geweest.
 2. In september is een informatiebijeenkomst georganiseerd voor huisartsenpraktijken die willen starten met WOR. Wegens succes en behoeften uit het veld wordt deze informatiebijeenkomst over een half jaar nog een keer georganiseerd.
 3. In de tweede helft van 2023 is de focus gelegd op communicatie met als doel verspreiden van en inspireren met informatie om met WOR aan de slag te gaan of te optimaliseren.
 4. Een WOR-toolbox is in de maak en wordt gedeeld met het landelijke ROS-netwerk.
 5. Ondersteuning bij WOR vindt plaats bij drie verschillende gemeenten en de verwachting is dat dit komende maanden gaat toenemen.  

Wat is onze rol?

Reos is mede-uitvoerder van het Masterplan. Hiertoe behoren verschillende taken en rollen:

 • Afstemming met regiopartners.
 • Ondersteunen startende gemeenten en huisartsenpraktijken. Voorbeeld: ondersteuning startende gemeente Nieuwkoop.
 • Delen van ervaring en informatie aan stakeholders. Voorbeeld: delen toolkit aan gemeenten, verbinden van verschillende partijen die met bepaalde vragen zitten.
 • Informatiebijeenkomst startende praktijken organiseren. Voorbeeld: Begin september 2023 organiseert Reos namens de werkgroep en Landelijk Kenniscentrum WOR (LKWOR) een informatieve bijeenkomst voor startende huisartsen.
 • Notulen verwerken van bijeenkomsten van de bovenregionale werkgroep.
 • Vergaderingen werkgroep voorbereiden en agenda opstellen
 • Ontwikkelen van een communicatieplan met focus op creëren organisatiebetrokkenheid, inspireren netwerk en storytelling. Voorbeeld: ontwikkelen van een informatiebrief en patiëntenbrief in samenwerking met LKWOR.
 • Ondersteunen bijeenkomsten van koplopers en het ondersteunen van interviews die bij koplopers worden afgenomen door samenwerkingspartners.
 • Ondersteunen van gemeenten waar welzijn op recept al ingezet wordt, maar waar ondersteuning nodig is.
 • Ondersteunen van subsidieaanvraag, transformatiegelden i.s.m. regionale partners en LKWOR.
 • Reos heeft een communicatieplan ontwikkeld. 

Wat staat er de komende periode op de agenda?

Komende periode zal Reos advies blijven geven en ondersteunend zijn in de uitvoer en doorontwikkeling van Welzijn op Recept. Daarnaast krijgt communicatie rondom het Masterplan een grotere rol. Ook wordt gezocht naar de mogelijkheden van het betrekken van bewoners/patiënten in dit project. Bovendien is het transformatieplan Masterplan Welzijn op ingediend als snelle toets aanvraag welke geschreven wordt door Reos. 

Contactpersonen

Positieve Gezondheid in de buurt

Focusteam:​ Positieve Gezondheid in de Buurt
Laatst bijgewerkt op: 29 juni 2023

 

Dit is een overkoepelend project waarmee we binnen alle projecten (ook landelijk) waar Reos bij betrokken is aandacht vragen voor het versterken van de positie van de burger en patiënt en het versterken van gezondheid.

Wat zijn onze doelen?

 1. versterken van de positie van de burger en patiënt 
 2. versterken van gezondheid

Wat is onze aanpak?

 1. Dit doen we intern doordat we een focusteam hebben ingericht binnen Reos op dit onderwerp en door continu aandacht te vragen op het versterken van de positie van de inwoner en de focus op preventie en versterking op gezondheid te richten. 
 2. Reos is kartrekker van het landelijke preventie en gezondheid ROS-netwerk waar kennis op dit onderwerp landelijk wordt gedeeld (overzicht van nationale voorbeelden en vernieuwende perspectieven t.b.v. de eigen regio).   
 3. Afstemming met landelijk partijen (iPH, Alles is Gezondheid, VWS, Landelijke Kenniscentrum Welzijn op Recept (LKWOR), verschillende regio’s).

Wat levert het op?  

Meer projecten vanuit het veld met de focus op preventie in het kader van IZA/GALA.  

Wat is onze rol?

Reos is trekker van Landelijk ROS-netwerk en vanuit de aandacht voor dit thema inspireren we anderen en zorgen we voor meer projecten waarbij burger en gezondheid centraal staan

Wat staat er de komende periode op de agenda?

 1. Herijken landelijk ROS-netwerk; nieuwe ROS'en aangesloten en bezig met propositie.
 2. Aandachtspunt is: meer burgerparticipatie, waarbij we vanaf de tweede helft van het jaar de kennis vanuit regio Haaglanden benutten.  

Contactpersoon

Professionaliseren netwerken

Focusteam:​ Krachtige Organisaties en Netwerken
Laatst bijgewerkt op: 3 juli 2023

 

De netwerken (over de regio's heen) van onder andere wijkcoördinatoren en praktijkmanagers helpen ontwikkelen op het gebied van bestuur en samenwerking binnen het netwerk en helpen bij het intensiveren van de samenwerking met partners buiten het netwerk.

Wat zijn onze doelen?

Het onafhankelijk stimuleren, leren van elkaar en versterken van de eigen rol. 

 • Voor de praktijkmanagers is dit vooral over organisatie van de praktijk
 • Voor de wijkcoördinatoren is dit op gebied van hun rol en samenwerking binnen de wijk. 

Wat is onze aanpak?

Het zorgen voor fysieke en online bijeenkomen van de netwerken.

Wat levert het op?  

Wijkcoördinatoren (25 betrokken bij dit netwerk)
Er zijn 2 bijeenkomsten georganiseerd voor wijkcoördinatoren voor de gehele regio van Zorg en Zekerheid.
Deze hebben bijgedragen aan:

 • Korte lijnen en elkaar beter leren kennen;
 • Inhoudelijke thema’s zijn besproken en ervaringen uitgewisseld, van elkaar leren (WSV spel, valpreventie).

Naast digitaal en fysiek contact is er ook een digitale netwerk omgeving op HAweb die veel gebruikt wordt voor tussentijdse vragen.

Praktijkmanagers (28 betrokken bij dit netwerk)
Vergelijkbaar zijn twee bijeenkomsten voor praktijkmanagers georganiseerd die hebben bijgedragen aan kortere lijntjes en kennisuitwisseling en specifiek aan: 

 • Het delen van parels en puzzels.
 • Kennis opdoen over de projecten van het Achterstandsfonds.
 • Inzicht verkrijgen in elkaars taken.
 • Beter leren omgaan met drukte in de praktijk. 

In de beide netwerken inspireren en informeren de wijkcoördinatoren en praktijkmanagers elkaar en wisselen kennis en ervaring uit. Ze leren elkaar beter kennen en weten elkaar buiten de bijeenkomsten ook te vinden (kortere lijnen). Zo hebben ze steun aan elkaar en groeien in hun rol. Ze nemen deze bagage mee de regio in en dragen zo bij aan een gezondere regio.

Wat is onze rol?

 • Stimuleren, onderling leren en innoveren.
 • Organisator van de bijeenkomsten.
 • Afstemming met Rijn en Duin (zorgt voor aanwas van de netwerken en zorgt voor continuïteit van de netwerken en heeft een trekkersrol).

Wat staat er de komende periode op de agenda?

In november 2023 staat er voor zowel de wijkcoördinatoren als de praktijkmanagers een bijeenkomst gepland.

Contactpersoon

Verder laten bloeien van wijksamenwerkingsorganisaties/verder ontwikkelen WSV-zelfanalyse

Focusteam:​ Krachtige Organisaties en Netwerken
Laatst bijgewerkt op: 29 juni 2023

 

Versterken en professionaliseren van de eerste lijn op organisatieniveau.

Wat zijn onze doelen?

Inzicht krijgen in het functioneren van het WSV en handvatten voor verbetermogelijkheden. 

Wat is onze aanpak?

Door de WSV Zelfanalyse hebben WSV'en inzicht in het functioneren van hun WSV. Een WSV die de onderdelen maatschappij en meerwaarde, organisatie en overleg, cultuur en verbeteren en persoon en werkplezier op orde heeft, draagt op een gestructureerde manier bij aan de gezondheid van inwoners in de wijk. Deelnemende WSV'en hebben door de WSV Zelfanalyse handvatten gekregen om stappen hierop te ondernemen. 

Wat levert het op?  

De volgende resultaten zijn bereikt:

 1. Deelnemende WSV's (één WSV in voorjaar 2023) hebben inzicht gekregen in het functioneren van hun WSV en stappen gezet in verdere ontwikkeling
 2. De denktank m.b.t. de WSV Zelfanalyse is afgerond en er is een gebruikersgroep ingesteld. Jaarlijks wordt de WSV Zelfanalyse geagendeerd tijdens het directeurenoverleg van de regio-organisaties. 
 3. De meerwaarde van de WSV Zelfanalyse t.o.v. andere kwaliteitsmodellen is in kaart gebracht (zie het rapport Meten met 2 maten) en deze is besproken in de denktank.
 4. Het instrument WSV Zelfanalyse is verbeterd en ontwikkeling/beheer is geborgd bij Reos.

Wat is onze rol?

Reos heeft de WSV Zelfanalyse met hulp van een denktank ontwikkeld, uitgevoerd en de gesprekken begeleid. Mogelijk dat in een latere fase van ontwikkeling van het instrument inwoners/cliënten/patiënten betrokken kunnen worden, indien de WSV'en daar open voor staan en klaar voor zijn. Dat bleek nu nog te vroeg. 

Wat staat er de komende periode op de agenda?

Gesprekken met de regio-organisaties om te bespreken hoe zij dit instrument kunnen gebruiken, wat nog wensen hierin zijn en of ze nog meerdere WSV'en hierin willen betrekken.

Contactpersonen