thema's

Zorg, welzijn en preventie in de wijk

Goede lokale samenwerking tussen zorg, welzijn en het sociaal domein is belangrijk. Maar hoe organiseert u dat? Reos adviseert.

Het zorglandschap is ingrijpend veranderd. Gemeenten hebben meer verantwoordelijkheden. De eerstelijnszorg krijgt het steeds drukker, onder meer door substitutie vanuit de tweedelijnszorg. En de inwoner? Die woont langer thuis en is voor zorg en ondersteuning meer aangewezen op het eigen netwerk en op zorgverleners dichtbij huis.

De problematiek van mensen wordt bovendien complexer en beslaat veelal meerdere leefgebieden. Daardoor doen meer mensen een beroep op zowel zorg, welzijn als gemeente. Kortom: een goede samenwerking en afstemming is belangrijk. Strategisch, bestuurlijk en uitvoerend. Doel is positieve gezondheid te bevorderen en gezondheidsachterstanden te voorkomen. Maar hoe organiseer je dit? Reos adviseert met het programma ‘Zorg, welzijn en preventie in de wijk’.

Drempels in de samenwerking 
Zorg, welzijn en het sociaal domein werken vaak nog los van elkaar. Professionals zijn niet altijd bekend met elkaars werkwijze. Tussen de domeinen zijn grote verschillen qua aanbod, werkwijze, financiering, en mandatering. Omgang met privacy, op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens, kan de gegevensuitwisseling belemmeren, en daarmee vaak ook de samenwerking. Meerdere drempels kunnen een optimale zorg en ondersteuning aan de inwoner in de weg staan. Bij al deze uitdagingen heeft Reos een adviserende rol. 

Naar betere afstemming en samenwerking tussen de domeinen
Het besef dat zorg en ondersteuning over verschillende domeinen heengaat, groeit. De oplossing? Een goede afstemming en samenwerking tussen alle professionals die vanuit zorg, welzijn en het sociaal domein betrokken zijn bij de individuele inwoner. Met als resultaat: een goed afgestemd ketenaanbod en een multidisciplinaire ketensamenwerking. Want als je goed met elkaar samenwerkt, worden de lijntjes korter en krijgt de inwoner sneller de zorg en ondersteuning die hij nodig heeft. 

Dit proces kan complex zijn. Reos adviseert en begeleidt zorgverleners en gemeenten daarom op weg naar ketensamenwerking. Optimaal voor inwoners, en met focus op eigen regie en positieve gezondheid. Bovendien draagt een integrale aanpak bij aan efficiency, en daarmee aan kostenbesparing voor alle domeinen. Zo blijven zorg en ondersteuning betaalbaar, ook in de toekomst.

De meerwaarde van Reos
Als adviesbureau voor de zorg en het sociaal domein adviseert Reos u volledig bij het organiseren van samenwerking: van strategie tot inrichting van de nieuwe processen. U kunt ons ook inschakelen op deelgebieden. Dit hangt onder meer af van de aard, omvang en complexiteit van het project. We kunnen optreden als kwartiermaker of project- en procesleider. Als (strategisch) adviseur, coach of begeleider. 

Concrete dienstverlening
Reos maakt ook concreet werk van het leggen van de bestuurlijke verbinding. Zo organiseren we overlegtafels tussen de zorg en het sociaal domein. We adviseren bij het opzetten van een stedelijk platform eerstelijn. Om de verbinding tussen zorg en het sociaal domein mogelijk te maken, organiseren we bijeenkomsten, bijvoorbeeld over positieve gezondheid. Samen met gemeenten en zorg adviseren we over goede afspraken tussen zorg en welzijn. Bijvoorbeeld om tijdig te interveniëren bij zorgmijders. 

In meerdere wijken en gemeenten hielpen we het welzijnswerk met de opstart van Welzijn op recept. Dit is een methode om mensen met psychosociale klachten weer te laten meedoen in de maatschappij door passende activiteiten aan te bieden. Lees het interview met oprichter Welzijn op recept, Jan Walburg, die ervan overtuigd is dat het essentieel is om huisartsen en patiënten te betrekken bij het opzetten van deze methode. Ook adviseren we bij het op poten zetten van Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) initiatieven in gemeenten.

Wat kunnen we voor ú betekenen?
Wilt u ook werk maken van een goede samenwerking en afstemming tussen zorg, welzijn en het sociaal domein? En wilt u weten wat Reos voor u kan betekenen? Neem voor meer informatie contact op met Martine Jongboer of Monica van Papendrecht. 

Netwerkkaart

Op de Netwerkkaart vindt u de beroepsnetwerken en themanetwerken uit de eerstelijnszorg in Amstelland Haarlemmermeer, Midden-Holland en Zuid-Holland Noord. In een later stadium voegen we ook andere typen netwerken toe.

Een krachtenbundeling van zorgprofessionals is een voorwaarde om samenhangende zorg te organiseren. Adviseurs van Reos begeleiden vele van deze netwerken.

Wilt u dat uw netwerk ook gevonden wordt door andere (zorg)professionals? U kunt uw regionale netwerk aanmelden voor deze kaart. Stuur een e-mail aan Marieke van Schie, aanspreekpunt netwerkvorming.

Top