actueel

Minder lasten, meer zorg in de eerste lijn

Zorgverzekeraars Nederland heeft met 24 brancheorganisaties van eerstelijns zorgverleners afspraken gemaakt om de administratieve lasten in de zorg te beperken. Het gaat daarbij om de mondzorg, paramedie, wijkverpleging, farmacie, verloskunde en vrijgevestigde GGZ. “Door minder administratieve lasten kan een zorgverlener meer tijd aan de patiënt besteden én prettiger werken”, zegt Petra van Holst, algemeen directeur van Zorgverzekeraars Nederland. Zij overhandigde namens de gezamenlijke partijen vandaag aan minister Schippers de eerste resultaten van het traject ‘Vermindering administratieve lasten in de eerstelijnszorg’.

Meer begrip en vertrouwen
Eind 2015 hebben zorgverzekeraars het initiatief genomen om met de organisaties in de eerstelijnszorg te zorgen voor een vermindering van onnodige administratieve lasten. Alle partijen hebben de handen ineen geslagen en hebben constructief aan oplossingen gewerkt waardoor zorgverleners geen tijd kwijt zijn aan onnodige administratie en meer tijd hebben voor zorg aan hun patiënten. De gesprekken hebben bovendien gezorgd voor meer inzicht en wederzijds begrip voor wat er nodig is om mensen te verzekeren van goede en rechtmatige eerstelijnszorg.

Resultaten
In werkgroepen van de zes zorgsectoren zijn verschillende knelpunten besproken en afspraken gemaakt over het verminderen van de administratieve lasten. Een aantal resultaten:

In de paramedische sector is afgesproken dat zorgverzekeraars hun werkwijze zoveel mogelijk uniformeren. Bijvoorbeeld als het gaat om doorverwijzingen en de maximale termijn waarop machtigingen afgegeven worden. In de farmaceutische en paramedische sector worden uniforme aanvraagformulieren geïntroduceerd voor dieetpreparaten en verbandmiddelen. In de mondzorg wordt ernaar gestreefd om in 2017 papierloos te werken. Nu wordt er nog veel gewerkt met papieren formulieren, vooral in de Wet Langdurige Zorg. Eerstelijns zorgverleners hebben regelmatig te maken met verschillen in de contractafspraken met zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars gaan daarom bekijken hoe zij deze verschillen in de contracten – binnen de kaders van de mededinging – op onderdelen kunnen uniformeren.

Procesafspraken
Naast de concrete afspraken die administratieve lasten moeten verminderen, hebben de partijen ook procesafspraken gemaakt. Daarom werken we gemotiveerd verder. Doel is om behalve de huidige onnodige administratie aan te pakken, ook onnodige lasten in de toekomst te voorkomen. Daarbij wordt gekeken naar wat zorgverzekeraars hieraan kunnen doen, en ook wat de toezichthouder (NZa), de regelgever (VWS) en de beroepsorganisaties kunnen doen.

Alle resultaten zijn te vinden op de website www.minderlastenmeerzorg.nl. In het animatiefilmpje op de homepage worden de belangrijkste resultaten toegelicht.

Bron: Minder lasten minder zorg

Top