focusthema's

Focusthema's

Het team van Reos heeft veel ervaring met belangrijke thema’s en bewegingen die op dit moment spelen in zorg en welzijn. Het zijn onderwerpen die afzonderlijk belangrijk zijn, maar ook in samenhang met elkaar. Bijvoorbeeld, hoe kijken we breder naar ziekte en gezondheid? Hoe organiseren we de Juiste Zorg op de Juiste Plek? Wat vraagt dat van samenwerkings- en organisatievormen? En hoe benutten we e-health meer, vooral voor zelfmanagement?

Met ondersteuningsgelden kan Reos helpen, adviseren en waar nodig de regie nemen. We werken in samenspraak met klanten, Zorg en Zekerheid en betrekken regionale partijen zoals Transmuralis en Sleutelnet. Onze immer eigenwijze blik gekoppeld aan lands meest sprekende voorbeelden stuurt ons naar wat wij denken dat nodig is om in de komende jaren een bijdrage te leveren aan het worden van de gezondste regio van Nederland. Gericht op:

  • Effectievere zorginterventies met blik op de lange termijn
  • Bredere blik op gezondheid en preventie
  • Verbeterde (ervaren) kwaliteit van leven
  • Ombuiging van de stijging zorgkosten per inwoner
  • Meer werkplezier en tevredenheid voor zorgprofessionals

Verschillende oplossingslijnen, volgend op regionale doelen
Zorgvraagstukken vragen om bestaande oplossingslijnen, nieuwe werkwijzen en een andere kijk op oplossingen. Reos gaat de komende jaren inzetten op bewezen succesvolle oplossingslijnen en het verkennen van nieuwe oplossingen vanuit landelijke beleidslijnen en netwerken. Dit doen we in afstemming met en in opdracht van klanten, netwerkpartners, financiers en burgers. Het volgt de lijn waar klanten en bestuurlijke tafels al op koersen.

Betrokkenheid Reos bij een Kansrijke start

Reos is betrokken bij Kansrijke Start in diverse gemeenten. In de gemeente Alphen aan den Rijn is in 2019 een lokale coalitie Kansrijke Start gevormd. Met de deelnemers heeft Reos bepaald welke thema’s in het bijzonder aandacht vragen op de korte termijn, o.a. samenwerking tussen professionals en deskundigheid over en passende ondersteuning voor gezinnen met financiële vraagstukken. Onder begeleiding van Reos zijn deze thema’s in verschillende werkgroepen verder uitgewerkt en zijn concrete acties geformuleerd. Deze zijn verwerkt in een lokaal Actieprogramma waar partijen binnen de coalitie de komende jaren mee verder kunnen.

In de gemeente Leiden is Reos betrokken geweest bij de totstandkoming van de lokale coalitie Kansrijke Start in 2020, waarin partijen vanuit verschillende domeinen samenwerken om kinderen (en hun ouders) de best mogelijke start te bieden.

Het door ZonMw-gesubsidieerde project ‘Preventie onbedoelde zwangerschap’ hangt nauw samen met Kansrijke Start in zowel Leiden als Alphen aan den Rijn. In de regio Hollands Midden zijn relatief veel jonge nieuwe moeders. Leerlingen binnen het VSO en MBO hebben meer risico op een onbedoelde zwangerschap. Reos, projectleider van dit project, werkt samen met gemeenten, onderwijs, TNO en GGD aan een verstevigde samenwerking èn een passende, integrale preventieaanpak binnen het VSO en MBO.

​​​​​​​Thema’s die overal doorheen spelen

Top