actueel

Nieuwe eerstelijnsfinanciering O&I: ‘kansrijk gedoe!’

Op 14 december organiseerden Zorg en Zekerheid en Reos een informatieve bijeenkomst voor bestuurders van eerstelijnssamenwerkingsverbanden over ‘O&I’: een nieuw systeem van financieren van de organisatie en infrastructuur van eerstelijnszorg. De zorginkoop voor 2019 (dus in het najaar van 2018) zal gebruikmaken van deze nieuwe bekostigingssystematiek. 

Eerstelijnssamenwerkingsverbanden moeten zich daarop voorbereiden. Veel verzekeraars werken het inkoopbeleid zelfstandig uit. Zorg en Zekerheid pakt het anders aan. Zij werkt graag in samenspraak met de eerstelijnssamenwerkingsverbanden in haar regio de gewenste organisatie en infrastructuur in de eerstelijn uit, voordat zij op 1 april het inkoopbeleid voor 2019 publiceert. De bijeenkomst was bedoeld om een start te maken met die samenspraak.

Organisatie van de eerste lijn moet versterkt
Zorg en Zekerheid heeft Reos gevraagd om als onafhankelijke partij de bijeenkomst te begeleiden. Om samen met de bestuurders te kunnen focussen op een toekomstbestendige organisatie van de eerstelijn. Strategisch adviseur John Hoenen van Reos was gespreksleider en vatte bij de introductie het eindrapport van Edwin Velzel samen: ‘Een sterke eerste lijn voor betere zorg en beheersbare zorgkosten’. De zorgvraag groeit en verandert. De stijgende zorgkosten moeten omgebogen worden. De eerste lijn speelt daarin een belangrijke rol, maar kan die rol alleen succesvol invullen als de organisatie van de eerstelijn versterkt wordt. Het op de juiste manier  financieren van de organisatie en infrastructuur, van bijvoorbeeld multidisciplinaire eerstelijnssamenwerking, kan daarbij helpen. De O&I is geen zak met extra geld, maar omvat het hele palet van denkwijzen en instrumenten om de organisatie en infrastructuur van de eerstelijnssamenwerking te verbeteren. De financiering volgt daarop.

Zwaartepunt ligt in de wijk
Het zwaartepunt van eerstelijnssamenwerking ligt in de wijk: daar wordt de zorg immers geleverd. Door overleg met sociaal domein en andere wijkpartners kan wijkmanagement invulling krijgen. 
Regiomanagement en Ketenzorg kunnen helpen samenwerkingsverbanden in de wijk te ontlasten door taken op te pakken op het gebied van kwaliteit,  ICT, huisvesting, innovatie en bijvoorbeeld gemandateerde afspraken met andere zorgpartners. 

Kansen O&I gedachtegoed
De gespreksleider legde bij de introductie de nadruk op de kansen door de nieuwe financiering van O&I. Hoe zou het kunnen helpen om meerwaarde voor specifieke patiënten te realiseren? Zou door reflectie op gewoontes en structuren oude overlegvormen innovatiever ingericht kunnen worden?

Zorg en Zekerheid nodigt expliciet uit om mee te denken
Inge Huernink, senior zorginkoper huisartsenzorg van Zorg en Zekerheid, vertelde open welke uitgangspunten de zorgverzekeraar hanteert voor een toekomstbestendige eerste lijn, welke landelijke richtlijnen er zijn en welke vraagstukken en dilemma’s nog opgelost moeten worden. De patiënt is het vertrekpunt voor de inrichting van de zorg en organisatie. Niet voor niets was Huib Hoogendijk als senior adviseur van Zorgbelang uitgenodigd om mee te denken vanuit het perspectief van de patiënt.

De organisatie en infrastructuur van de eerstelijn moet bijdragen in de triple aim: het verbeteren van de ervaren kwaliteit van zorg, het verbeteren van de gezondheid van de bevolking en de beheersing van zorgkosten. Om O&I te kunnen bekostigen is vooraf duidelijkheid nodig over de resultaten van samenwerking, maar het is niet makkelijk om zulke resultaatafspraken helder, haalbaar en concreet te formuleren. Ze nodigde bestuurders expliciet uit om met Zorg en Zekerheid mee te denken.

Levendige discussie op bijeenkomst
De bijeenkomst leverde veel vragen en een levendige discussie op onder de ruim 70 aanwezigen: eerstelijnsbestuurders uit Haarlemmermeer, Amstelland en Zuid Holland Noord, Zorgbelang Zuid-Holland, zorginkopers van verschillende accounts van Zorg en Zekerheid, en adviseurs van Reos. 

Vervolg O&I gesprek
Binnenkort bespreken Zorg en Zekerheid en Reos hoe we op een goede manier vervolg kunnen geven aan deze discussie tussen samenwerkingsverbanden en Zorg en Zekerheid en hoe we voor informatie-uitwisseling kunnen zorgen. Daarover hoort u begin 2018 meer. 

Zorgbestuurder: ontwikkel eigen visie op O&I
John Hoenen daagde de eerstelijnsbestuurders uit om niet af te wachten, maar zelf een visie en aanpak voor de O&I te ontwikkelen. 

Bij de afsluiting van de bijeenkomst werd om reacties gevraagd. Wat is uw indruk van de O&I? Is het een mooie kans of onnodig gedoe? Eén deelnemer vatte het treffend samen: ‘Het is kansrijk gedoe!’.

Top