actueel

Revisie Zorgbrede Governancecode

Brancheorganisatie Zorg (BoZ) heeft een consultatiedocument voor een revisie van de Zorgbrede Governancecode  openbaar gemaakt. De nieuwe Code zal de huidige Zorgbrede  Governancecode van 2010 gaan vervangen.  

Het consultatiedocument is in te zien. In het najaar van 2016 zal de conceptcode ter goedkeuring worden voorgelegd  in de algemene ledenvergadering van de brancheorganisaties. De nieuwe Code zal in principe vanaf 1 januari 2017 gaan gelden. 

De brancheorganisaties in de zorg willen dat met deze code een belangrijke stap wordt gezet; van het afvinken van regels naar het uitnodigen tot dialoog binnen zorgorganisaties.

Voor de leden van Actiz, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN is naleving verplicht. Voor zorgaanbieders die geen lid zijn van een van deze vijf brancheverenigingen, verwacht de BoZ dat de Code richtinggevend kan zijn voor de inrichting van good governance. Ook eerstelijnsorganisaties hebben met de zorgbrede governancecode te maken. Al gelden voor kleinere organisatie uitzonderingsregels (zie p. 36 consultatiedocument).

Wat is er nieuw in de Code?
De basisgedachte achter de nieuwe code is dat deze een hulpmiddel voor de zorgorganisaties moet zijn om hun governance goed en volgens de huidige standaarden te organiseren. Vanuit die gedachte zijn wettelijke verplichtingen zo veel mogelijk weggelaten en zijn er elementen toegevoegd waar in de dagelijkse praktijk behoefte aan is. Daarnaast is er een aantal zaken toegevoegd waarover de maatschappij eisen aan zorgorganisaties stelt. Nieuwe onderwerpen in de code zijn:

  • De maatschappelijke doelstelling is expliciet gemaakt en de centrale positie van de cliënt van de zorgorganisatie heeft een duidelijke plaats in de code gekregen.
  • In een apart principe wordt ingegaan op waarden en normen, cultuur en gedrag.
  • De medezeggenschap is benoemd en is onderscheiden van de omgang met andere belanghebbenden;
  • De omgang met in- en externe belanghebbenden is uitgewerkt en geconcretiseerd.
  • De integriteit en professionalisering van bestuurders en toezichthouders zijn als aparte onderwerpen benoemd, en niet langer als onderdeel van de functie van de organen.
  • De werkgeversrol van de raad van toezicht is explicieter beschreven, waaraan onder andere de verantwoording over declaraties is toegevoegd.
  • De governance van zorgconcerns en samenwerkingsverbanden is opgenomen.
  • Er is aandacht gegeven aan de keuze voor de geschikte rechtspersoon. 
  • Afzonderlijk is aandacht gegeven aan organisaties met een directeur/ aandeelhouder, kleine organisaties en winstuitkeringen.

Heeft u vragen over het consultatiedocument? Neem contact op met BoZ  

Vooraankondiging InEen: werkconferentie Good Governance op 27 oktober
Op donderdagmiddag 27 oktober organiseert InEen samen met de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders (NVTZ) de werkconferentie Good Governance (vanaf 12.00 uur, locatie in het midden van het land). De conferentie is bedoeld voor bestuurders en hun toezichthouders. Centraal staan het belang van goede besturing en passend toezicht in de eerste lijn. Het programma bestaat uit plenaire sprekers en workshops met onder andere praktijkvoorbeelden van besturing en toezicht in de eerste lijn. Ook biedt het ruimte voor  praktijkvragen over de inrichting van good governance

Top