actueel

Samen verder groeien in het toepassen van Positieve Gezondheid

In de regio Zuid-Holland Noord is het gedachtegoed van Positieve Gezondheid al goed doorgedrongen. Er worden veel initiatieven ontwikkeld. Hoe kunnen we elkaar versterken? En die initiatieven gebruiken als vliegwiel om collega’s en buurtgenoten te stimuleren die bredere blik op gezondheid toe te toepassen in het dagelijkse werk en leven? 

Drieënzestig zorg- en welzijnsprofessionals, bewoners en beleidsmakers kwamen op 25 maart bijeen in een online Leeratelier. Om goede voorbeelden te delen, elkaar te inspireren en ervaringen uit te wisselen.

Ze zijn veelal al bekend met Positieve Gezondheid. Niet alleen focussen op de medische klacht maar de mens als geheel zien. Ook hoe iemand de kwaliteit van zijn leven ervaart, of dat iemand ervaart hoe zinvol zijn leven is doet er toe.

Hier is meer aan de hand
Huisarts Selma Jonkers vertelt dat zij twee keer per week een gesprek voert met patiënten vanuit die brede blik op gezondheid. “Soms komt een iemand met een klacht naar de huisartsenpraktijk waarvan je denkt er is meer aan de hand. Zo was er een Iraanse man van 49 jaar die telkens naar het spreekuur kwam met verschillende klachten. Hij had een posttraumatische stres stoornis, fibromyalgie en liep bij verschillende zorgverleners. Toen ik het instrument spinnenweb Mijn Positieve Gezondheid met hem invulde kwam daaruit dat naast problemen met zijn lichaamsfuncties hij ook problemen ondervond met zijn mentaal welbevinden en hij zingeving miste. 

Ik heb hem verwezen naar een welzijnscoach via Welzijn op Recept. Deze Iraniër had in het verleden een kappersopleiding gedaan en knipt nu als vrijwilliger mensen. Hij heeft nu meer sociale contacten en het gaat beter met hem. Behalve dat je mensen goed helpt, ervaar ik daarvan ook werkplezier. Het enige is dat zo’n uitgebreid gesprek wel meer tijd kost dan een 10 minuten consult. Maar de impact is groter. 

Persoonlijk kennen geeft vertrouwen
Een mooi voorbeeld van een gesprek in de spreekkamer. Maar hoe organiseer je Positieve Gezondheid in de praktijk? Met je collega’s en met wie je samenwerkt? Huisarts Dick Koster en een wijkmanager Carola van Maris vertellen hoe zij samen werken met welzijn: “Belangrijk is om elkaar persoonlijk te kennen, zo ontstaat vertrouwen. Te weten wat een ieder kan doen om iemand verder te helpen. En een terugkoppeling te krijgen over hoe het met iemand gaat.” 

“De terminologie van Positieve gezondheid geeft welzijn en zorg een zelfde taal, waardoor samenwerking makkelijker wordt”, zegt wijkcoördinator Ria Eijk . Een tip is een gemengd samengestelde ambassadeursgroep te creëren en zo de mindset om naar de mens te kijken als geheel verder te brengen naar inwoners, beroepskrachten en beleidsmedewerkers die ook met Positieve Gezondheid aan de slag willen.

Uitnodigen bewoners
Hoe komen we met nog meer inwoners in contact en hoe willen zij meegenomen worden? Dat is een vraag waar vele deelnemers nog mee worstelen. Een wijkcoördinator geeft de tip dat zij de term Positieve Gezondheid uitlegt aan bewoners en deze term telkens gebruikt, bijvoorbeeld bij het uitnodigen van bewoners voor een Diabetes Challenge in de lokale krant. “Zo wordt Positieve Gezondheid ook meer van hen”.  

Op verschillende niveaus kijken naar de mens achter zijn medische of mentale klacht. In de spreekkamer, de praktijk, de wijk én regionaal. “Als we willen dat we op regio niveau Positieve Gezondheid gaan toepassen dan kunnen we van elkaar leren en moeten we de krachten bundelen, vertellen Ellen van Steekelenburg en Eva van Steenbergen, trekkers van de Alliantie Positieve Gezondheid Zuid-Holland Noord.  

Samen optrekken
Ido de Vries en Suzan van der Pas van de Werkplaats sociaal domein Den Haag vullen aan: “Het is belangrijk om samen op te trekken in Positieve Gezondheid om kennis en expertise te delen die relevant is voor vraagstukken waar professionals mee te maken hebben.”

Eén van de deelnemers vertelt dat zij zelf veel baat heeft gehad bij het spinnenweb. “Toen ik hoorde dat ik een chronische ziekte heb was ik even alle regie kwijt. Door het spinnenweb in te vullen kreeg ik weer een totaalbeeld van mijn leven en ontdekte ik dat het op veel punten ook heel goed gaat en kon ik meer reflecteren.”

Veel tips, inspiratie en ervaringen zijn uitgewisseld. Daaruit komen weer nieuwe vragen voort. Noteert u alvast in uw agenda: op 29 juni 15.00-17.00 uur wordt een tweede Leeratelier gehouden. 

Het Leeratelier werd georganiseerd door de Alliantie Positieve Gezondheid in Zuid-Holland Noord en de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden 

Alliantie Positieve Gezondheid
Rijncoepel, ROH West Nederland, Marente, Welzijn Teylingen, GGD Hollands Midden, Zorg en Zekerheid en Reos vormen samen de Alliantie Positieve Gezondheid. Met elkaar willen zij de meest Positief Gezonde regio worden richting 2030 waar inwoners steeds vaker ervaren dat zij de regie over hun eigen leven en wijk kunnen pakken. Breder kijken naar gezondheid is de basis van hun denken en handelen. Regionaal bundelen zij de krachten, om effecten op lokaal niveau te versnellen.

Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden
Via de Werkplaats worden allerlei partijen uit de lokale praktijk samengebracht in een Leeratelier en gevoed vanuit inhoudelijke kennis en expertise. Er wordt echt gewerkt vanuit de praktijk. Het leren vindt plaats in het leeratelier door praktijk en theoretische kennis en ervaringen te delen met elkaar, te experimenteren in de praktijk, en daardoor nieuwe kennis en inzichten op te doen. Het uiteindelijke streven hiervan is om de beroepspraktijk en de kwaliteit van leven van bewoners te verbeteren. Kortom, het leeratelier richt zich op kennisdeling, kenniscreatie, onderzoek en netwerkvorming.

Top