actueel

Zorggroep Katwijk: wijkcoördinatoren maken de verbinding met het sociaal domein

Jet Hueting

Het verzorgingsgebied van Zorggroep Katwijk is met 60.000 inwoners formeel te groot voor een wijk, maar te klein voor een regio. Hoe gaat deze zorggroep dan om met de ontwikkelingen die op regionaal niveau worden gevraagd? We spraken met Jet Hueting, voorzitter van zowel de coöperatie van huisartsen als de stichting waarin de huisartsen, apothekers en diëtisten multidisciplinair samenwerken. “Ons uitgangspunt is behouden wat we al doen en aanvullen met de uitdagingen vanuit O&I. Wij hebben ervoor gekozen dat te doen door de functie van de drie coördinerend POH-s uit te breiden naar die van wijkcoördinator. Zij onderhouden mede het contact met het sociaal domein binnen de gemeente. Een mooie verdieping nu we de integrale ketenzorg al goed op poten hebben staan.”

Voor Zorggroep Katwijk betekent O&I eigenlijk niet zo’n grote verandering in de dagelijkse zorgpraktijk. Tegelijkertijd betekent de verbinding met het sociaal domein wel degelijk een grote verandering – mits het concreet genoeg wordt ingevuld. Jet Hueting licht toe:

“Ten eerste is voor ons het concept wijk een wat minder duidelijk begrip. In Katwijk hebben we van oudsher redelijk ‘oude’ dokterspraktijken en dat betekent dat alle huisartsen inmiddels patiënten hebben die verspreid zijn over het gehele verzorgingsgebied. Wat wij  belangrijk vinden is dat je bij elke huisarts aangesloten bij Zorggroep Katwijk dezelfde kwaliteit van zorg krijgt aangeboden, ongeacht in welke wijk je woont. Wat als regio van ons gevraagd wordt, kunnen wij goed invullen. Katwijk is geografisch een goed afgekaderd gebied en we merken dat daardoor de samenwerking makkelijk vorm krijgt. We zijn al lang bezig met integrale ketenzorg en vandaar uit weten de verschillende partijen elkaar al goed te vinden. Andere disciplines hebben zich ook georganiseerd – zoals de thuisorganisaties en recent de eerstelijns psychologen. Dat maakt de samenwerking makkelijker, omdat de gesprekspartners waar wij vanuit de Zorggroep mee om tafel zitten gemandateerd zijn door hun collega’s in Katwijk.”

Samenwerking met het sociaal domein krijgt nu concreet vorm
Is er dan helemaal niets veranderd? “Jawel”, antwoordt Jet: “We zijn druk bezig de samenwerking met gemeente, zorgverzekeraar en het sociaal domein concreet handen en voeten te geven. Het managementteam - gevormd door de directeur en de wijkcoördinatoren - onderhoudt nu de contacten met de gemeente. Overigens hoeft in onze visie een wijkcoördinator niet per sé een POH-er te zijn. Het gaat erom dat je iemand kiest die goed kan uitzoomen. In dit geval vonden wij onze drie coördinerend POH-ers geschikt voor deze nieuwe functie en vinden zij het ook leuk dit te doen.”

Afspraken met alle betrokken partijen over vier speerpunten
En hoe ziet die samenwerking er concreet uit? “Met onze zorggroep, de gemeente, verzekeraar Zorg & Zekerheid en het Welzijnskwartier hebben we een alliantie gesloten.  We hebben gezamenlijk een lijst opgesteld met onderwerpen waarmee we aan de slag kunnen. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan een onderwerp als gezond rondkomen, waarbij het erom gaat of inwoners wel de financiële middelen hebben om adviezen voor hun gezondheid en welzijn op te volgen. Dat is een mooi voorbeeld van waar juist de samenwerking tussen zorg en welzijn veel toegevoegde waarde kan hebben. In september gaan we met elkaar de vier speerpunten van onze agenda vaststellen, er concrete acties aan verbinden en ook afspreken wie wat gaat doen. Want we maken onze ambitie pas waar als we dat doen en de inwoner daar ook daadwerkelijk profijt van heeft.”

Maak concreet wat je gaat doen!
Dat is dan ook het belangrijkste advies dat Jet wil meegeven aan collega’s: “Maak het zo concreet mogelijk wat je samen wilt gaan doen. Dit is ook het moment om daar stappen in te zetten. De nieuwe gemeentebesturen zijn aan de slag, voorlopig zijn er geen verkiezingen en zijn de beleidskaders helder. Dus volgens mij is dit het moment om samen echt aan de slag te gaan!”
 

Top