actueel

5 tips voor zorg op de juiste plek

Voor zorgverleners staat de kwaliteit van zorg voorop. Door een nauwe samenwerking tussen huisartsen en cardiologen krijgt een patiënt met hartfalen goede kwalitatieve zorg op de plek waar het hoort. Vijf tips om goede zorg op de juiste plek te bereiken. 

Huisartsen in Zuid-Holland Noord en cardiologen van het Alrijne Ziekenhuis en LUMC werken nauw samen in de zorgverlening aan een patiënt met hartfalen. De kwaliteit van chronische hartfalenzorg is daarin leidend. 

Door de controle in de huisartsenpraktijk te doen kan een verslechtering bij een patiënt eerder opgemerkt en zo opnames in het ziekenhuis voorkomen worden. Het traject er naar toe is een ingewikkeld proces, niet alleen de verschuiving in patiëntenstromen en het effect daarvan op professionals moet in kaart gebracht worden. Ook scholing en financiering zijn aspecten waar rekening mee gehouden moet worden. 

Reos adviseert samenwerkingspartners bij een dergelijk kwaliteits- en substitutieproject bij de nieuwe werkwijze en het invullen van de randvoorwaarden. Reos adviseur Sabine Mira Ferrer schreef samen met Huug van Duijn, kaderhuisarts CVRM en hartfalen vijf tips om zorg op de juiste plek te krijgen.   

Tip 1: Neem de randvoorwaarden serieus ”Onbereikbare doelen gaan zo lekker lang mee.”
In de regio Zuid-Holland Noord is een nauwe samenwerking gestart tussen huisartsen en cardiologen in de zorg rond hartfalen. Inhoudelijk bestond over hartfalen overeenstemming, omschreven in regionale transmurale afspraken en een ketenzorgprogramma. Bij cardiologen en huisartsen bestond er interesse en noodzaak om daarmee aan de slag te gaan. Er waren alleen nog niet de juiste randvoorwaarden gecreëerd om tot verandering in de werkwijze te komen. Geen simpele opgave, maar in zijn soort laaghangend fruit. Zorg en Zekerheid sprak op dat moment ook zijn bereidheid uit. Durf hiervoor te gaan. En neem de randvoorwaarden serieus, dat vergroot bij voorbaat de slagingskans.

Tip 2: Betrek alle partners die er mee van doen hebben. “Een wijde blik verruimt het denken.” 
Het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor mensen met chronisch hartfalen bracht een systemische verandering met zich mee. Dat wil zeggen, waar de één iets loslaat moet de ander iets kunnen oppakken. Voor de specialisten betekende dit werkzaamheden afstaan rondom de doelgroep stabiele hartfalen patiënten. En voor de huisartsen en praktijkondersteuners betekende dit hartfalenzorg overnemen voor deze doelgroep. Voor Zorg en Zekerheid hield het een andere manier van financieren in. Dat alles gaat alleen met een integrale aanpak en lukt partijen niet afzonderlijk van elkaar. Het mandaat dat de betrokkenen bij hun achterban en bestuur hebben is ook cruciaal. Onvoldoende gedragen afspraken halen de uitvoerfase niet. In het project zijn (kader)huisartsen, cardiologen uit Alrijne Ziekenhuis en LUMC en Zorg en Zekerheid betrokken. 

‘Verander muren in deuren’

Tip 3: Luister naar wat iedere partij nodig heeft. “Verander muren in deuren.”
Het belangrijkste doel van alle partijen is kwaliteitsverbetering voor de patiënt. De specialisten konden hun patiënten alleen terugverwijzen wanneer zij voldoende vertrouwen hadden in de kwaliteit van zorg in de eerstelijn. De hartfalenzorg zou regio dekkend bij huisartsen en praktijkondersteuners een nog hogere standaard verlangen. Voor de eerste lijn was ook financiering een voorwaarde om patiënten voldoende tijd en aandacht te kunnen bieden. En de zorgverzekeraar had voor de verschuiving van zorg meer informatie nodig. Zoals cijfermatig  inzicht in de specifieke patiëntenstroom en een overzicht de handelingen van professionals in de oude situatie versus de nieuwe situatie. Reos en een beleidsmedewerker van Alrijne Ziekenhuis luisterden naar alle partijen en haalden op wat er nodig was. Dat verwoorden we in een plan van de groep, papier maakt de focus scherper.

Tip 4: Handel naar je plannen. “Zorgen moet je doen niet maken.”
De zorgverzekeraar was na het bespreken van de informatie bereid om scholing te financieren. Cardiologen en de kaderhuisarts hebben toen samen een lesprogramma samengesteld aan de hand van al eerder gemaakte regionale hartfalenafspraken. Waarna een grote groep huisartsen en praktijkondersteuners zich heeft laten scholen. Na deze scholing kunnen deze huisartsenpraktijken voor minstens de duur van twee jaar hun hartfalenzorg declareren. Cardiologen verwijzen sinds die datum naar de eerste lijn. Reos bewaakte met de projectgroep dit proces.

‘Na het behalen van de eerste successen is het verleidelijk om afgeleid te raken’

Tip 5: Volg het op en zorg voor continuïteit. “Maak van je drijfveer een vikingschip.”
Met de eerste successen behaald is het verleidelijk om afgeleid te raken. Dat geldt zeker ook voor dit hartfalen project waar we op zoek zijn naar financiering van de meting. Om te weten of de voorgenomen resultaten voor de patiënt en zorgverlener worden gehaald is het van belang om de resultaten van deze verschuiving te monitoren. Daarmee bouw je evidence op voor de manier van werken. En is de nieuwe manier van financieren te verantwoorden. Dat is niet alleen van belang voor dit project, maar ook voor toekomstige projecten. Ook daar zijn afspraken over gemaakt en acties in gang gezet. Hierin biedt Reos continuïteit.

De citaten bij de tips zijn ontleend aan Loesje.

Gerelateerde artikelen:

Wilt u samenwerken met andere zorgorganisaties of het sociaal domein? Bel 071-566 1818 of stuur een e-mail aan Sabine Mira Ferrer, regiocoordinator Midden Holland.

Top