actueel

Planning subsidieoproepen versterking organisatie eerstelijnszorg

In het Integraal Zorgakkoord zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over de versterking van de organisatie van de eerstelijnszorg. Daarom wordt hard gewerkt aan de implementatie van de Visie eerstelijnszorg 2030. In april en mei publiceert ZonMw een aantal subsidieoproepen.


Het gaat om de volgende subsidieoproepen:
•    uitvoeringssubsidie (deadlines: 3 juli, 25 september en 4 december 2024, 14.00 uur)
•    voucher versterking regionale monodisciplinaire organisatiegraad (deadline: doorlopend tot en met 31 december 2024)
•    voucher voorbereiding uitvoeringssubsidie voor regio’s die nog geen uitvoeringssubsidie hebben ontvangen (deadline: 1 juli 2024, 14.00 uur)
•    lerend netwerk regionale samenwerking eerstelijnszorg (deadline: 3 juli 2024, 14.00 uur)
•    onderzoek (deadline 25 september 2024) 

De subsidieoproepen zijn vanaf de publicatiedatum te vinden op deze webpagina. Hieronder volgt de toelichting op de subsidieoproepen:

Sterke organisatie van de eerstelijnszorg

Om krachtig te kunnen vernieuwen, is een sterkere organisatie van de eerste lijn nodig. Daarom staan in het ZonMw-programma Versterking organisatie eerstelijnszorg doelstelling 5 en 6 uit de landelijke Visie eerstelijnszorg 2030 centraal:

  • Hechte wijkverbanden: hechte samenwerking in de wijk tussen professionals, zodat er proactief kan worden ingespeeld op de gezondheidsproblemen.
  • Een regionaal eerstelijnssamenwerkingsverband: zorgen voor aanspreekbaarheid van eerstelijnszorg, samenwerking op regionaal niveau voor een groter oplossend vermogen in de hele keten, beschikbare 24/7 infrastructuur in de eerstelijnszorg voor crisissituaties.

Vanuit deze hechte wijkverbanden en het regionale samenwerkingsverband kan waar mogelijk en passend ook gewerkt worden aan de andere 4 doelstellingen van de visie.

Uitvoeringssubsidie: hechte wijkverbanden en regionaal eerstelijnssamenwerkingsverband

In 2023 konden alle regio’s, in dit programma gedefinieerd als (subregio van de) zorgkantoorregio, een voorbereidingssubsidie aanvragen om te anticiperen op en het voorbereiden van de plannen om de eerstelijnszorg in alle regio’s te versterken en het (waar nodig) samenbrengen van de huidige samenwerkingsverbanden en netwerken binnen de eerstelijnszorg. Daar hebben 43 regio’s gebruik van gemaakt. Naar verwachting publiceert ZonMw rond 17 april 2024 de subsidieoproep ‘Regionale uitvoeringssubsidie versterking organisatie eerstelijnszorg’. Met deze subsidieoproep kan iedere regio op 1 van de 3 verschillende momenten in 2024 subsidie aanvragen om het regionale eerstelijnssamenwerkingsverband, en voor iedere wijk in de regio een hecht wijkverband, op te zetten, in te richten, uit te breiden en/of te versterken. De deadlines zijn 3 juli, 25 september en 4 december 2024, 14.00 uur.

Voucher versterking regionale monodisciplinaire organisatiegraad

In de Visie eerstelijnszorg 2030 is onder andere vastgesteld dat er in 2030 in elke regio een regionaal eerstelijnssamenwerkingsverband is, waarin de verschillende eerstelijnsdisciplines gemandateerd en met draagvlak vanuit de eigen monodisciplinaire regionale organisaties zijn vertegenwoordigd. Dit vraagt dat de verschillende eerstelijnsdisciplines zich ‘per eerstelijnsdiscipline’ organiseren. Met de subsidieoproep ‘Voucher versterking regionale monodisciplinaire organisatiegraad’, die ZonMw naar verwachting rond 24 april 2024 openstelt, stellen zij zogenaamde vouchers van €20.000 beschikbaar met als doel de eerstelijnsdisciplines te faciliteren in het opzetten, inrichten, uitbreiden en/of versterken van de monodisciplinaire organisatiegraad. Zo kan er met afvaardiging en mandatering deelgenomen kan worden aan het regionale eerstelijnssamenwerkingsverband en de regiotafels. Binnen elke regio kan per discipline 1 voucher aangevraagd worden. Samenwerking tussen paramedische disciplines wordt sterk aangemoedigd om uiteindelijk gezamenlijk tot één samenwerkingsverband te kunnen komen. Huisartsen kunnen geen gebruik maken van de vouchers. Deze subsidieoproep staat doorlopend open tot en met 31 december 2024. Subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst. Er is genoeg budget beschikbaar voor iedere discipline in iedere regio.

Voucher voorbereiding uitvoeringssubsidie

Regio’s die nog geen voorbereidingssubsidie hebben ontvangen, kunnen een voucher van €10.000 aanvragen voor het gezamenlijk schrijven van een subsidieaanvraag voor de uitvoeringssubsidie. De vouchers kunnen vanaf halverwege mei 2024 worden aangevraagd bij ZonMw (deadline: 1 juli 2024, 14.00 uur).

Lerend netwerk regionale samenwerking eerstelijnszorg

Naar verwachting publiceert ZonMw rond eind april 2024 de subdieoproep ‘Lerend netwerk regionale samenwerking eerstelijnszorg’. Het doel van deze subsidieoproep is de oprichting van een samenwerkend landelijk consortium dat alle regio’s faciliteert en ondersteunt bij de versterking van de (organisatie van de) eerstelijnszorg op zowel wijk- als regioniveau. Dit omvat onder andere het opzetten en uitvoeren van een leer- en verbetercyclus, kennisdeling, monitoring van de voortgang en de evaluatie van de lopende ZonMw-projecten in alle regio’s die aangesloten zijn bij de uitvoeringssubsidie. De deadline voor het indienen van een subsidieaanvraag is 3 juli 2024, 14.00 uur.

Aankomende subsidieoproep onderzoek

In mei/juni 2024 komt een subsidieoproep online voor onderzoek voor het ontwikkelen van kennis over de effecten en kosten van het anders en/of beter organiseren en samenwerken van de eerstelijnszorg. Meer informatie hierover volgt later.

"We wilden iets gaan doen met Positieve Gezondheid en hadden hier wat ideeën over, maar wisten deze nog niet helder en specifiek te krijgen. Reos stelde de vragen waardoor je ideeën helderder worden en wat moeten we aanscherpen als we in aanmerking willen komen voor een subsidie. We zijn ook gecoacht bij het zoeken van andere partijen binnen de VVT en jeugdzorg om mee op te trekken. En hoe betrek je burgers meer? Allemaal voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie, maar vooral ook om de plannen concreter en sterker te maken." - Carola van Maris, wijkmanager zorggroep Voorhout

Waar kan Reos zorgorganisaties bij helpen?

Reos kan zorggroepen en zorgnetwerken helpen bij het aanvragen van subsidies, met name voor projecten rond zorginnovatie. Reos kan de behoeften van gezamenlijke partijen inventariseren, advies geven over de opzet van de aanvraag of helpen met het indienen van de aanvraag. De kosten voor deze ondersteuning zijn maatwerk en hangen af van de specifieke behoeften van de aanvrager. Reos heeft veel ervaring met het aanvragen van een verscheidenheid aan subsidies en kan daarom bijdragen aan het indienen van sterke en concrete plannen. Aarzel niet om vrijblijvend contact op te nemen over wat wij kunnen betekenen. 

Top