over reos

Teamoverzicht


 •  
 • Maurits Hesselmans

  Maurits Hesselmans

  Directeur - bestuurder

  Lees meer

  Rol en expertise

  Maurits is sinds 1 juni 2020 directeur-bestuurder bij Reos. 

  ‘Het opzetten en versterken van relevante en goedwerkende samenwerkingen tussen zorgpartijen, welzijn en gemeenten is belangrijk. Zodat mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben die zo goed mogelijk, zo dichtbij mogelijk en betaalbaar kunnen krijgen. Het is een uitdaging om dit vanuit het perspectief van opdrachtgevers en over de grenzen van domeinen en organisaties heen vorm te geven; een onafhankelijke partij als Reos is daarbij van toegevoegde waarde. Het is mooi om te zien dat in de regio, in de wijken steeds meer samenwerkingsverbanden ontstaan, dat de eerste lijn volop bezig is om zich beter te organiseren. Ik kijk er naar uit om die ingeslagen richting mede vorm te geven en te versterken. Samen met de adviseurs van Reos en uiteraard alle netwerkpartners in de regio.’
   

  Sluiten

 •  
 • Monica van Papendrecht

  Monica van Papendrecht

  Programma adviseur en regiocoördinator Amstelland/Haarlemmermeer

  Lees meer

  Rol en expertise

  Monica van Papendrecht heeft als programma adviseur ruime ervaring met advisering van professionals bij veranderingstrajecten in zorg en sociaal domein. Haar kracht ligt in het verbinden van professionals. ‘Het geeft mij energie om hen te adviseren bij het opzetten van nieuwe initiatieven en de samenwerking daarbij’. Monica is sterk in het bieden van structuur in een proces van verandering en kan tegelijkertijd buiten de gebaande paden meedenken. Voor Reos is Monica als regiocoördinator aanspreekpunt voor opdrachtgevers uit de zorg en sociaal domein in Amstelland en Haarlemmermeer. Intern verbindt zij de collega’s werkzaam in deze regio, zodat zij van elkaar weten wat ze doen. 

  Ervaring

  Monica van Papendrecht was tien jaar projectleider bij een internationale stichting en leidde grote projecten om de toepassing van internationaal recht door advocaten, rechters en gevangenispersoneel in Midden-en Oost Europa te verbeteren. Na haar post-HBO opleiding communicatie en coaching bij Phoenix in Utrecht had zij gedurende een paar jaar haar eigen praktijk in coaching en begeleiding. Al snel werkte zij daarnaast als consultant bij een planning consultancy bureau, waar zij meerdere opdrachten in het bedrijfsleven had. Inmiddels is zij al acht jaar programma adviseur bij Reos en heeft uiteenlopende projecten gedaan, zoals het opzetten van multidisciplinaire ketensamenwerking op COPD en CVA en het helpen vormen van Geïntegreerde Eerstelijnszorgcentra. Sinds twee jaar focust zij zich op het thema ouderenzorg en is als Preventiecoalitie regisseur betrokken bij de pilot op valpreventie in Amstelland. 

  Sluiten

 •  
 • Martine Jongboer

  Martine Jongboer

  Programma adviseur en regio coördinator Zuid-Holland Noord en Midden-Holland

  Lees meer

  Martine Jongboer werkt bij Reos als programma adviseur. Zij heeft ruime ervaring in de zorgsector en met het ontwikkelen en implementeren van nieuwe werkwijzen. Ook heeft zij gewerkt met de uitrol van LEAN processen. Martine: “Energie krijg ik van verandering en vernieuwing, ik ben dan ook nieuwsgierig van aard.”  

  Martine Jongboer richt zich op het programma Goed leven met een chronische aandoening.  

  Sluiten

 •  
 • Hanneke Zandbergen

  Hanneke Zandbergen

  Strategisch adviseur

  Lees meer

  Rol en expertise

  Als strategisch adviseur heeft Hanneke Zandbergen volop ervaring met het adviseren van klanten bij samenwerkingstrajecten. Van eerste verkenning tot uitvoering. Van idee tot concreet resultaat. “Juist nu is het essentieel om samen te werken aan kwalitatief goede ondersteuning en zorg aan mensen die dat nodig hebben. De veranderingen in het zorgstelsel maken dat welzijns- en zorgorganisaties samen moeten optrekken. Ik merk de bereidheid om dat te doen. Tegelijkertijd zijn klanten vaak nog zoekende met wie en hoe ze dit werkbaar vorm kunnen geven.” Dankzij haar ruime ervaring kan zij professionals en bestuurders uit beide domeinen hier goed in adviseren.
  Hanneke is een prima gesprekspartner op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Zij is zeer toegankelijk, samenwerkings- en resultaatgericht. Zij denkt mee met haar klanten - vaak samenwerkingsverbanden – over hoe zij hun doelen kunnen realiseren. 

  Als programmamanager begeleidde zij verschillende samenwerkingsprocessen, altijd met aandacht voor de inhoud en het proces. “Zorgbestuurders willen vaak Triple Aim realiseren: het verbeteren van de ervaren kwaliteit van zorg, het verbeteren van de gezondheid van inwoners en het verlaging van de kosten. Het gedachtengoed van Positieve Gezondheid sluit daar mijn inziens. goed op aan en zorgt ervoor dat we deze drie doelen waarmaken rekeninghoudend met de daadwerkelijke behoeften van inwoners/patiënten.”

  Ervaring

  Hanneke Zandbergen adviseerde vanuit consultancybureau PwC not-for-profit organisaties; veelal in samenwerkings- en fusietrajecten. Ook als beleidsadviseur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties begeleidde zij samenwerkingsinitiatieven van haar leden en met de gemeenten waar deze actief waren. Met haar advieswerk bij Reos heeft ze het afgelopen decennium brede kennis en ervaring opgebouwd in het adviseren van lokale en regionale samenwerkingsinitiatieven in de zorg en het sociale domein. Voorbeelden zijn de programmaleiding van de VWS-proeftuin Gezonde zorg, Gezonde regio, strategisch advies bij de oprichting en start van de regionale Stichting Knooppunt Ketenzorg, advies aan en procesbegeleiding van verschillende lokale geïntegreerde eerstelijns samenwerkingsverbanden (GES). 
   

  Sluiten

 •  
 • John Hoenen

  John Hoenen

  Strategisch adviseur

  Lees meer

  John Hoenen begeleidt zorggroepen die Zelfmanagement vaart willen geven en hij helpt bij het opzetten van inspirerende systemen om zorgkwaliteit te benchmarken. Partijen die samen beter Wijkgericht willen werken, brengt hij bij elkaar. In debat gaan over regionale basis GGZ en de ontwikkeling van de POH GGZ functie? Hij leidt het debat en zorgt dat er afspraken gemaakt worden. Multidisciplinaire ketens die beter willen samenwerken, kunnen op hem rekenen. Hij houdt van complexe vraagstukken en kwesties die bijna vast lijken te zitten. 

  In vorige functies werkte hij bij de concernstaf Kwaliteit en Veiligheid van het Radboudumc, waar hij de zorgkwaliteit van ziekenhuisafdelingen in kaart bracht en verbetertrajecten begeleidde. Daarvoor werkte hij onder andere bij het kenniscentrum van zorgverzekeraar Achmea, bij adviesbureaus in de zorg, voor landelijke beroepsorganisaties zoals NHG en Verenso en als docent bij de huisartsopleiding van het AMC. Hoenen begeleidde in vorige functies visietrajecten in de zorg, hielp bij de implementatie van richtlijnen voor multidisciplinaire samenwerking en het benchmarken van zorgkwaliteit.

  “Ik wil zorggebruikers graag vroegtijdig mee laten denken over zorginnovaties. Door hen in een vroeg stadium te betrekken worden doelen relevanter. Het zorgt voor resultaten die beter beklijven."

  Sluiten

 •  
 • Jan Kamp

  Jan Kamp

  Strategisch adviseur

  Lees meer

  Rol en expertise

  In Jan Kamp krijgen zorgprofessionals, bestuurders en gemeenten te maken met een adviseur die strategisch met hen meedenkt: Hij helpt bij het ontwikkelen van een visie op de toekomst, nieuwe zorgconcepten en strategische samenwerkingsverbanden en het innovatief oplossen van complexe vraagstukken. Ook heeft hij veel expertise als het gaat om vragen rond organisatie en bedrijfsvoering: hoe organiseren we de zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten? 

  Ervaring

  Jan Kamp heeft jarenlange ervaring als organisatieadviseur en programmamanager in de zorg en hij was initiatiefnemer van een aantal innovatieve zorgprojecten, vooral in de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT). Zijn denkwijze en aanpak zijn waardevol voor veel bredere projecten waar Reos bij betrokken is. Hij heeft bij diverse zorgorganisaties strategische processen begeleid, innovatieve methodieken en zorgproducten ontwikkeld en geïmplementeerd. Zorgvernieuwing en het samen bouwen aan netwerken passen hem helemaal. 
  Jan is ook als strategische coach verbonden aan het programma Waardigheid & Trots.

  Drijfveer

  Samen met anderen mogelijk maken dat nu en in de toekomst ieder die het nodig heeft de beste zorg krijgt die mogelijk is. Dat is de belangrijkste drijfveer van Jan Kamp. Netwerkvorming is daarbij steeds belangrijker. Met netwerken bouw je niet aan een nieuwe zuil, maar zorg je voor flexibele knooppunten van zorg. Waardoor cliënten soepeler door alle zorg heen gaan, maar ook het werken voor professionals meer voldoening geeft en je kosten kunt besparen.

  Het leukste aan projecten in de zorg is voor hem om gezamenlijk een droom te formuleren. Wat willen we met elkaar bereiken? En vanuit die droom waarvoor iedereen gemotiveerd is, pas terug te kaderen: hoe gaan we dat doen? Wat hebben we nodig en wie hebben we nodig? 
   

  Sluiten

 •  
 • Ditta Kronenburg

  Ditta Kronenburg

  Programma adviseur

  Lees meer

  Ditta gaat aan de slag voor de zorggroep Haarlemmermeer. Met het regionaal vertalen van het landelijke kwaliteitsbeleid van InEen én implementeren van persoonsgerichte zorg in de regio. Ditta heeft op beide thema’s veel ervaring. 

  Ervaring

  Na haar studie gezondheidswetenschappen in Maastricht is Ditta altijd werkzaam geweest in de zorg. Zij werkte bij een programmabureau van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, waar zij samen met landelijke partijen in gesprek ging over de indicatoren waar op gestuurd moet worden in de zorg. Daarna werkte zij voor een VVT instelling en een ziekenhuis. Bij die laatst genoemde organisatie was zij ook betrokken bij de doorontwikkeling van het kwaliteitsbeleid; hoe zorg je ervoor dat de kwaliteit van de zorg een verantwoordelijkheid is van iedereen binnen de organisatie? Welke middelen hebben zorgverleners nodig om aan de slag te gaan? 
   

  Sluiten

 •  
 • Daphne de Leeuw - van den Hoven

  Daphne de Leeuw - van den Hoven

  Programma adviseur

  Lees meer

  Rol en expertise

  Als programma adviseur werkt Daphne aan projecten in de geboortezorg, zoals Kansrijke Start Leiden en Alphen aan den Rijn en begeleidt zij Verloskundige SamenwerkingsVerbanden (VSV’s) in Zuid-Holland Noord bij het nog verder verbeteren van het kwaliteitsbeleid en de integrale samenwerking in de regio. Daarnaast heeft zij een rol bij initiatieven voor chronische ziekten. Zo is Daphne projectleider bij Stevit, een initiatief om binnen de wijk Stevenshof (Leiden) patiënten met een risico op hart- en vaatziekten zelf thuis metingen te laten doen en begeleidt zij de werkgroepen Astma/COPD en Diabetes Mellitus van Knooppunt Ketenzorg bij de update van ketenzorgprogramma’s en uitrol van initiatieven.

  Ervaring

  Daphne werkte voorheen voor meerdere opdrachtgevers in de zorg, onder andere voor ziekenhuizen, VVT, gehandicaptenzorg en revalidatiezorg. Zij adviseerde onder meer directie en management van gefuseerde ziekenhuizen in Noord Holland over hoe werknemers zich weer betrokken kunnen voelen bij de organisatie na een fusieproces. 

  Tijdens haar advieswerk behaalde zij een master bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Deze bedrijfskundige achtergrond zette zij in voor opdrachtgevers waarbij zij zich richt op organisatieveranderingen; wat doet een verandering met werknemers? Hoe zorg je dat verbetering en verandering van de gehele organisatie zijn?

  Drijfveer

  “De impact van mooie initiatieven terugzien in de regio is natuurlijk geweldig’’. Mede door haar bedrijfskundige insteek bij projecten vindt Daphne het resultaat belangrijk. “Resultaat waarop je kunt sturen, maar bovenal het verschil dat je na alle inspanning terugziet in de regio. Van een klein lokaal initiatief tot een regio-overstijgende samenwerking. Met de juiste procesbegeleiding en het omzetten van ambities in haalbare doelen kunnen zorgverleners gezamenlijk verder komen met initiatieven. Zorgverleners zitten vol goede, vooruitstrevende ideeën. Het is voor mij waardevol om mijn steentje hieraan bij te dragen”.
   

  Sluiten

 •  
 • Sabine Mira Ferrer

  Sabine Mira Ferrer

  Programma adviseur

  Lees meer

  Rol en expertise

  Als programma adviseur begeleid Sabine de ontwikkeling van ZorgApp ZHN. Voor een betere regionale vindbaarheid van zorgprofessionals, eenvoudig te raadplegen werkafspraken, overzicht aan scholingen etc.
  Ook biedt zij advies bij regionale hart- en vaatziekten projecten in Zuid-Holland Noord. Zij heeft expertise rondom ‘zorg op de juiste plek’ en substitutie projecten. Sabine stemt belangen en afspraken af over implementatie en resultaten. De innovatie pilots van Gezonde Zorg, Gezonde Regio, die zij adviseert, zijn ter verbetering van gezondheid, kwaliteit van zorg, lagere kosten, betrokken patiënten en goed gefaciliteerde professionals. Tenslotte begeleidt ze het beheer en de update van het ketenzorgprogramma hart- en vaatziekten bij Knooppunt Ketenzorg. 

  Ervaring

  Sabine heeft ervaring met - klantbeheer, het geven van strategisch advies, indienen van projectaanvragen, interne coördinatie en regio coördinatie. Ook is zij ervaren in het geven van bestuursadvies, advies bij netwerkvorming, en het organiseren van scholing. Op dit moment volgt zij de module Ehealth en zelfmanagement van de Master Health Informatics van de UvA/Amsterdam UMC.

  Drijfveer

  “Gezondheid, welzijn en leren zijn kostbare ervaringen die we met elkaar opdoen. Dit is een uitdaging met zoveel mensen, specialismen en onze complexe maatschappij. 
  Mensen met een sociaal beroep zijn hun eigen instrument. Er schuilt winst in het verhogen van je persoonlijke effectiviteit en goed samenwerken.

  Ik adviseer (zorg)professionals bij samenwerking over de lijnen heen.

  Sluiten

 •  
 • Eva van Steenbergen

  Eva van Steenbergen

  Programma adviseur | Effectief eigen regie realiseren

  Lees meer

  Na afronding van een Master klinische psychologie en een Trainersmaster binnen sociale psychologie is Eva van Steenbergen eind 2008 bij Reos komen werken. Zij begeleidt veel samenwerkingsprojecten in de eerste lijn en in de keten. Vanuit haar postmasteropleiding interventiekunde heeft zij speciale aandacht gevestigd op de groepsdynamica binnen samenwerkingsprojecten. Zij ontwikkelde onder andere een workshop samenwerking. Eva is portefuillehouder Effectief eigen regie realiseren.

  "Ik vind het motiverend om samen te werken met eerstelijnszorgverleners die gedreven zijn om de kwaliteit van hun zorg voortdurend te verbeteren en deze in samenhang met andere zorgverleners te organiseren. Mijn kracht zit in het creëren van een werkzame verbinding in de samenwerking en het oog houden voor noodzaak en het versimpelen van complexe vraagstukken binnen de projectvoering." 

  Sluiten

 •  
 • Marieke van Schie

  Marieke van Schie

  Projectadviseur

  Lees meer

  LinkedIn Marieke

  Inhoudelijke expertise
  Marieke heeft een groot netwerk van paramedici (vooral diëtisten en logopedisten), die ze activeert en enthousiasmeert tot samenwerking.
  Door haar rol bij het Achterstandsfonds heeft ze veel kennis van achterstandsproblematiek in de eerste lijn.

  Procesmatige expertise

  Recent:

  • Bestuursadvies en netwerkontwikkeling
  • Bestuursondersteuning
  • Coördinatie jaarplan/werkplan (o.a. Achterstandsfonds en diëtistengroep Katwijk)
  • Procesbegeleiding (expertgroepen)
  • Projectleider Logopedie en Passend Onderwijs (project samen met de GGD)
  • Coördinator  en Projectleider  (Achterstandsfonds Leiden Noord/Alphen aan den Rijn).

  Afgelopen jaren: netwerkontwikkeling diverse POH-netwerken, organisatie scholingen/bijeenkomsten zoals het Reos symposium, inspiratiebijeenkomsten voor de huisartsen van het Achterstandsfonds Leiden Noord/Alphen aan den Rijn en de praktijkaccreditatie.

  Landelijk netwerk
  Marieke is actief betrokken bij het jaarlijkse overleg van de Ros adviseurs met elkaar en de beroepsverenigingen van de diëtisten en de logopedisten. Sinds kort is er contact met het PPN (Paramedisch Platform Nederland).
  Tevens betrokken bij het landelijke Achterstandsfonds waar gezamenlijk beleid wordt bepaald en projecten worden uitgewisseld.

  Vaardigheden

  • Samenwerken en verbinden
  • Vasthouden en regisseren
  • Gericht op kansen en mogelijkheden
  • Creatief , intuïtief en betrokkenheid 

  Voorbeeldprojecten

  • Diëtistennetwerk Zuid Holland Noord
  • POH netwerk Haarlemmermeer (opgezet en overgedragen aan Haarlemmermeer Ketenzorg)
  • Platform Logopedie (Zuid-Holland Noord, Amstelland)
  • Achterstandsfonds; filmavond/Zorgcafé/projectmiddagen.

  “Samen bereik je meer dan alleen is mijn motto. Mijn passie ligt in het samenwerken, samen bouwen aan netwerken het benutten van elkaars krachten en sterke kanten. 
  Mijn kracht is dat het mij lukt om zorgprofessionals te verbinden, hen te motiveren en mijn enthousiasme over te brengen om het gezamenlijke doel te bereiken. Netwerken is mijn tweede natuur en ik vind het heerlijk om mensen aan elkaar voor te stellen zodat zij iets voor elkaar kunnen betekenen.” 

  Sluiten

 •  
 • Gert-Jan Smit

  Gert-Jan Smit

  Projectadviseur

  Lees meer

  Gert-Jan Smit was als organisatieadviseur werkzaam voor verschillende soorten organisaties, Hij heeft brede kennis en ervaring met organisatieontwikkeling, kwaliteits- en procesmanagement, missie-visie en beleidsvorming, samenwerkingsvraagstukken en het opzetten van vernieuwingsprojecten. Bij Reos heeft hij onder meer ketenzorgprojecten (CVA) en regionale netwerken (MS) Beweegkuur opgezet. Daarnaast is hij gespecialiseerd in het opzetten van prettig werkende kwaliteitsmanagementsystemen (HKZ) en het ad-hoc adviseren van praktijken.

  “Wat ik boeiend vind aan eerstelijnszorgverleners is hun passie om topzorg te willen verlenen. Daarbij hebben zij elkaar en andere partijen nodig, en dat kan soms knap ingewikkeld zijn met verschillende belangen en ingewikkelde financieringsstromen. Ik zie het als mijn job om hiervoor praktische en effectieve oplossingen te helpen vinden waar iedereen beter van wordt. Mijn kracht ligt  in een aanpak die creatief, praktisch en doelgericht is. En ook in het geven van ad hoc advies. Ik kijk tevreden terug op een werkdag als mede dankzij mijn advies mijn klant weet wat hem te doen staat."

  Sluiten

 •  
 • Ariene Volmer

  Ariene Volmer

  Projectadviseur

  Lees meer

  Vanuit Reos gaat Ariene de komende periode aan de slag met diverse projecten. Zo zal ze onder andere betrokken zijn bij de lokale coalitie Kansrijke Start in de gemeente Alphen aan de Rijn: vanuit lokale ‘coalities’ van betrokkenen wordt gewerkt aan het bieden van de best mogelijk start voor kinderen tijdens de eerste 1000 dagen van hun leven. Daarnaast zal ze de Verloskundige Samenwerkingsverbanden ondersteunen bij het nog verder optimaliseren van de kwaliteit van zorg aan moeder en kind. 

  In de regio Zuid-Holland Noord zal Ariene betrokken zijn bij de Alliantie Positieve Gezondheid, van waaruit Reos in samenwerking met andere partijen (o.a. met de GGD Hollands Midden) Positieve Gezondheid breder onder de aandacht wil brengen. 

  ‘Ook op het gebied van samenwerking zal ik, samen met collega-adviseurs, WSV’s begeleiden bij de uitvoering van de zelfanalyse’. 

  Ervaring

  Ariene studeerde Gezondheidspsychologie en was onder andere werkzaam als preventiedeskundige binnen de GGZ. Voor haar start bij Reos werkte ze in een combinatiefunctie als beleidsmedewerker jeugd(preventie) in het gemeentelijk domein en als coördinator van een Centrum voor Jeugd en Gezin.

  Ariene is blij met de toenemende aandacht voor preventie en de bredere kijk op gezondheid. ‘Voorkomen is beter dan genezen. Onder andere door het bieden van ‘instrumenten’ die direct bijdragen aan de gezondheid van inwoners - waarbij gezondheid een breed begrip is en verder gaat dan alleen het lichamelijk functioneren. Daarnaast is ook de invloed van professionals groot. Ik draag graag bij aan het vermeerderen of versterken van de samenwerking tussen professionals vanuit verschillende disciplines.'

  Sluiten

 •  

 •  
 • Lisette Veldkamp

  Lisette Veldkamp

  Coördinator Ondersteuningsteam

  Lees meer

  Lisette Veldkamp heeft een achtergrond in de hotelwereld. Daar is zij vanuit een managementfunctie doorgegroeid naar de Sales binnendienst. Haar secretariële ervaring heeft ze opgedaan als Office Manager bij een werving- en selectiebureau. Sinds 2010 is zij werkzaam als secretaresse bij Reos, zij ondersteunt de directie en adviseurs. 

  “Voordat ik bij Reos kwam werken had ik alleen ervaring met de zorg als patiënt. Nu ondersteun ik adviseurs van Reos bij hun werkzaamheden om de zorg te organiseren. Zodat de zorg voor de patiënt uiteindelijk beter wordt.”

  Sluiten

 •  
 • Brenda van der Hel

  Brenda van der Hel

  Medewerker Communicatie

  Lees meer

  Rol en expertise

  Brenda ondersteunt in haar functie als secretaresse de adviseurs binnen Reos met name op het vlak van communicatie. Zij geeft onder andere uiting aan het communicatiebeleid van Reos. Denk hierbij aan het beheer en onderhoud van de website, huisstijlbewaking, creatief ontwerpen, opstellen, redigeren en eindcontrole van verschillende soorten communicatie uitingen en social media.

  Ervaring

  Brenda heeft ruime ervaring in het (secretarieel) ondersteunen van alle hiërarchische lagen binnen een organisatie. Ze fungeert als een spil in het web in de organisatie en is een van de verbindende en faciliterende factoren. Brenda kan snel en eenvoudig schakelen tussen complexe vraagstukken en onderwerpen. Hierbij heeft ze oog voor detail en verliest ze de belangen van de verschillende partijen niet uit het oog. Verder is ze in staat om een brei van informatie helder en duidelijk te structureren en kan ze orde op zaken stellen. Klant- en servicegerichtheid staan bij haar voorop en ze zal zich te allen tijde inzetten voor een optimaal resultaat. Door haar creativiteit kijkt ze soms anders tegen bepaalde situaties aan, waardoor soms verrassend nieuwe inzichten ontstaan. Tot slot is ze open minded en weet ze mensen te enthousiasmeren en te motiveren.
   

  Sluiten

 •  
 • Charlotte Laurense

  Charlotte Laurense

  Medwerker Planning & Evenementen

  Lees meer

  Rol en expertise

  Charlotte Laurense is sinds 2016 werkzaam bij Reos als secretaresse. De nadruk in deze functie ligt op het organiseren van kleine en grote bijeenkomsten, nascholing en workshops. Daarnaast plant ze afspraken voor grote externe (werk- en/of expert-) groepen.

  Ervaring

  Charlotte heeft ruime werkervaring in zowel het bedrijfsleven , als bij non profit organisaties. De functies variëren van office manager tot marketing assistent. Zij schakelt gemakkelijk tussen verschillende processen en denkt mee  in de bestaande behoeftes. Charlotte is pragmatisch ingesteld en neemt graag het voortouw bij het organiseren en regelen. 

  Drijfveer

  ‘Wij adviseren de eerstelijnszorg, specialistische zorg, verpleging en verzorging en uit het sociale domein samenwerkingen en helpen ze met vraagstukken als; hoe in te spelen op de toenemende zorgvraag. Ook al staan wij als Reos niet direct in contact met patiënten, het geeft een goed gevoel om er indirect wel veel voor kunnen te betekenen’.
   

  Sluiten

 •  

Zelfstandigen voor projecten

Wij hebben enkele zelfstandigen aan ons verbonden voor tijdelijke projecten. Dat zijn Karin Bootsma, Rianne van den Brink, Daan van Duin, Jerney Heilig en Ilonka Ostendorf.

Top