actueel

Ondersteuning zelfzorg verbeteren? Projectfinanciering verandert.

Tot nu toe konden projecten om eigen regie te versterken gefinancierd worden met een Kom Verder bijdrage. Het gaat om een pot die de zorgverzekeraars gezamenlijk vullen. Vanaf 2019 verandert de financiering van dergelijke verbeterprojecten op het vlak van ondersteunde zelfzorg, E-health en eigen regie. Dat loopt dan via de reguliere zorginkoop van de preferente zorgverzekeraar in de regio.

Wat betekent dat voor zorggroepen en wijksamenwerkingsverbanden die op dit vlak activiteiten willen organiseren en op zoek zijn naar projectfinanciering? Er verandert eigenlijk weinig. De zorginkoper was altijd al intensief betrokken bij ontwikkeling en goedkeuring van projecten. De voorwaarden voor een relevant en effectief project zijn aangepast, maar in essentie niet veranderd. 

Schakel hulp van een consulent in (kosteloos!)
Bij het uitwerken van een project zijn Scan&Plan bijeenkomsten zinvol onder begeleiding van een consulent van Zelfzorg Ondersteund! Die inzet wordt – ook in 2019! -  door Zelfzorg Ondersteund betaald en is dus kosteloos voor zorggroepen en wijksamenwerkingsverbanden. Strategisch adviseur John Hoenen van Reos is één van die consulenten. Hij heeft inmiddels tal van zorggroepen in Nederland geholpen bij het maken van een inspirerend en concreet projectplan. 

Hij kent goede voorbeelden en de valkuilen. Essentieel is dat het plan aansluit bij de gewoonten en cultuur van zorggroep, en dat er ook concrete stappen gezet worden naar het breder toepassen van methoden om zelfzorg te ondersteunen. Door gebruik te maken van het advies van een consulent wordt de kans op feitelijke impact groter.  
 
Ondersteunde zelfzorg integraal onderdeel van chronische zorg
Sinds 2014 maakt Zelfzorg Ondersteund! zich sterk voor ondersteunde zelfzorg, zodat mensen met een chronische aandoening, zoals diabetes, COPD of hart- en vaatziekten ‘het gezondste uit zichzelf kunnen halen’. Goede zorg, hoge kwaliteit van leven en zo veel mogelijk eigen regie. In de alliantie van Zelfzorg Ondersteund! werken organisaties van zorgaanbieders, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars samen. Uiteindelijk moet ondersteunde zelfzorg een logisch en integraal onderdeel worden van chronische zorg, van het leven met een chronische aandoening en van de zorginkoop van chronische zorg. De overgang van de projectfinanciering naar de reguliere contractering past in die beweging. Ook andere taken van Zelfzorg Ondersteund! zoals het ondersteunen van zorggroepen met consulenten of de certificering van zelfzorgplatforms worden het komende jaar aan andere partijen overgedragen.

Visie zorgverzekeraars
Op 13 september zijn de zorginkopers van diverse zorgverzekeraars bij elkaar geweest om te bespreken hoe deze verandering geregeld wordt en wat het voor de zorginkoop betekent. Want zij realiseren zich dat het ‘inkopen’ van een verbeterproject rond eigen regie om bijzondere voorwaarden vraagt. Vooral in de eerste fasen van de vernieuwing (visie ontwikkelen en gezamenlijke route bepalen en kleinschalig uitproberen en voorbeelden creëren) moet er voldoende ‘uitprobeerruimte’ zijn. In de opschaalfase daarna zijn andere voorwaarden van belang. 
Inmiddels zijn in tientallen projecten ervaringen opgedaan met wat wel en niet werkt. 

VGZ
Jelle Vrijsen, zorginkoper integrale zorg van VGZ vertelt dat de meeste zorggroepen nu tweejarige contracten hebben voor de chronische zorg die in 2019 doorlopen: “VGZ staat achter de ontwikkeling naar meer zelfmanagement, dat verandert niet. Voorheen verwezen wij voor financiering van zulke projecten naar Zelfzorg Ondersteund! Zij hebben overzicht van succesvolle projecten en valkuilen. Voor VGZ is het belangrijk dat een zorggroep het belang van zelfzorg echt onderschrijft en laat zien wat een project gaat opleveren voor verschillende partijen. Kan op termijn een daling van de zorgkosten verwacht worden? We moeten samen ontdekken hoe deze voorwaarden in de praktijk het beste toegepast kunnen worden.”

Zorg en Zekerheid
Zorggroepen en wijksamenwerkingsverbanden die aan de slag willen met meer zelfmanagement, eigen regie, patiëntenparticipatie of positieve gezondheid zitten volgens Zorg en Zekerheid op de goede weg. Erik Kramer, zorginkoper eerste lijn: “Zorg en Zekerheid steunt deze beweging van harte; het staat expliciet als uitgangspunt in ons zorginkoopbeleid. Verbeterprojecten op dit vlak hebben we gefinancierd en blijven we steunen. We zien wel vaak een kloof tussen wat in ‘innovatieve praktijken’ ontwikkeld is en wat vervolgens breed wordt toegepast. Die opschaling moet slimmer en sneller. We zouden graag zien dat daar explicieter aan gewerkt wordt.”

Ook voor Zelfzorg Ondersteund! ligt het komende jaar de focus op opschaling: meer patiënten in een praktijk laten profiteren van goede werkwijzen; meer praktijkondersteuners en huisartsen die de principes van eigen regie goed in bouwen in hun dagelijkse routine en meer zorggroepen die hier structureel mee aan de slag gaan. 

In een beginfase van visieontwikkeling en uitproberen kan te veel focus op resultaat de innovatieve sfeer dooddrukken. Maar in een opschalingsfase wordt het steeds belangrijker om voortgang zichtbaar te maken en te leren van verschillen tussen praktijken.

Wat kunnen we voor u betekenen?
Reos kan u op verschillende manieren helpen: bij het uitwerken van verbeterprojecten (die aan de financieringsvoorwaarden voldoen), met extra projectbegeleiding als dat nodig is of uitvoering van onderdelen van het project (scholing, opzet patiëntenpanel, etc.) of bij het opzetten van een goede evaluatie om het opschalen te versnellen. 

Lees ook: berichtgeving zelfzorg ondersteund over de veranderde zorginkoop.

Neem contact op met John Hoenen
 
Lees wat Reos voor u kan betekenen bij het stimuleren van zelfzorg. Effectief eigen regie realiseren 

Top