actueel

Gedragen meerjarenplan voor Zorggroep Apothekers Amstelland

Zorggroep Apothekers Amstelland (ZAA) heeft behoefte aan een richtinggevend meerjarenplan. Een plan dat aansluit op de ontwikkelingen in de regio en tegelijkertijd de belangen van de individuele apotheker behartigt. Om dit traject gedegen aan te pakken, zocht ZAA samenwerking met Reos. 12 september komen Reos en de leden van de zorggroep bij elkaar om het concept meerjarenplan te toetsen en te verfijnen.

"Apothekers moeten zich kunnen verhouden tot landelijke en regionale ontwikkelingen die bijvoorbeeld spelen bij de regio-organisatie”, zegt apotheker Kenny van Deventer. Hij zit in het driekoppige bestuur van ZAA, het apothekersnetwerk in Amstelland. "Momenteel spelen bijvoorbeeld de transitie naar chronische integrale zorg en zorg voor kwetsbare ouderen." 

De afstand tussen beleid en praktijk moet voldoende worden overbrugd. "Een gedragen meerjarenplan waarin we voldoende aansluiten op de regionale ontwikkelingen en tegelijkertijd de belangen van apothekers behartigen, geeft ons duidelijke doelen in deze ontwikkelingen", aldus Kenny.

In de regio Amstelland zijn de apothekers, huisartsen en fysiotherapeuten verenigd binnen de regio-organisatie StAZ. In deze organisatie zijn weer negen wijksamenwerkingsverbanden georganiseerd die op lokaal niveau nauw samenwerken. Tevens is elk diciscipline georganiseerd in een eigen verband, zoals de apothekers in Amstelland in ZAA. 

Procesbegeleiding en -bewaking van Reos

ZAA riep hiervoor de procesbegeleiding en -bewaking van Reos in. Kenny: ”Eerstelijnszorgverleners hebben naast de praktijkvoering ook beleidsuitdagingen zoals deze, maar zijn daarvoor niet altijd opgeleid. Reos is een bureau dat de kennis en kunde in huis heeft om ons hierin op weg te helpen en voelt ons proces haarfijn aan.”

Strategisch adviseur Jan Kamp heeft meerdere sessies georganiseerd en bestuursvergaderingen bijgewoond. Vervolgens heeft hij samen met een werkgroep, bestaande uit leden van de ZAA, de genoemde punten uitgewerkt tot een concept meerjarenplan. 

12 september wordt dit plan getoest bij de leden van de ZAA. ”Ik hoop op een goede opkomst en dat we het meerjarenplan met elkaar kunnen verfijnen”, aldus Kenny. ”Zo kunnen we met elkaar vasstellen wat we de komende jaren willen met de farmaceutische en multidisciplinaire zorg in Amstelland. Zonder de ondersteuning van Reos zouden we later of minder gestructureerd tot dit punt zijn gekomen.”

ZAA kijkt ook erg uit naar het vervolg van dit traject. ”Ik kan me voorstellen dat er naast een meerjarenplan ook een infographic, visiedocument of iets anders tastbaars komt”, aldus Kenny. ”Hiermee kunnen we in gesprek met stakeholders, zoals de in deze regio grootste zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en komen we veel sneller tot output.” 

Focusthema´s voor apothekers

Wat zijn de focusthema´s in het meerjarenplan? Zorg voor kwetsbare ouderen is een groot thema, zegt Kenny. ”Dit speelt al langere tijd in de regio en hebben wij dus ook meegenomen in het plan. De apothekerszorg voor kwetsbare ouderen kan zich uiten in consulten met kwetsbare patiënten, meer medicatiebeoordelingen of demedicaliseren.”

”Verder kijken we de komende jaren hoe we onze online dienstverlening kunnen uitbreiden, werken we samen aan (val)preventie en kijken we hoe we zorg op maat kunnen blijven leveren, bijvoorbeeld door middel van apotheekbereidingen”, vult Kenny aan. ”Het is waardevol deze thema´s als een collectief aan te vliegen. Dit maakt het gesprek makkelijker en tegelijkertijd geef je een stukje urgentie aan richting stakeholders, zoals de zorgverzekeraar of regio-organisatie.”

Lees ook:

Top