actueel

Verschuiving van zorg in de regio

In de regio spelen veel initiatieven om verschuiving van zorg mogelijk te maken. Die moet duurdere zorg voorkomen, dichter bij mensen thuis worden gegeven of zorg vervangen, bijvoorbeeld met eHealth. Wij brengen u op de hoogte van de initiatieven in onze regio. 

Zorgverleners en zorgverzekeraars geven regionaal invulling aan de juiste zorg op de juiste plek. Vanuit het perspectief op ziekte en gezondheid. Waarbij het niet draait om wat de zorg te bieden heeft, maar om wat mensen nodig hebben om zo lang mogelijk zo goed en zelfstandig te kunnen functioneren. 

Reos adviseert en begeleidt projecten die de kwaliteit van zorg in beeld brengen op systeemniveau (kosten en doelmatige zorg), op klinisch niveau (vanuit het perspectief van de zorgverlener) en vanuit patiënt perspectief. 

Projecten:

Teleconsultatie
Reos adviseur Conny Moons adviseert eerstelijnszorgverleners binnen Knooppunt Ketenzorg (Zuid-Holland Noord) bij teleconsultatie. De huisarts kan daarbij de specialist raadplegen, waardoor patiënten niet ten onrechte worden verwezen naar het ziekenhuis. Winst voor de patiënt, huisarts en specialist. De inrichting van de ICT, de manier van organiseren in de praktijk en de financiering worden uitgewerkt voor een uniforme werkwijze.

Implementeren slimme kennistechnologie
Big data is één van de ontwikkelingen die de zorg veranderen. Het probleem in de zorg is dat elke zorgorganisatie met een eigen ict-systeem werkt. Slimme kennistechnologie heeft dit probleem overwonnen. Data uit verschillende systemen wordt opgeschoond en verrijkt en teruggegeven aan de zorgprofessional. Gezonde zorg, Gezonde regio maakt hier als eerste op regionale schaal gebruik van en ontwikkelt de kennistechnologie door met Hanneke Zandbergen  als programmamanager. 

Verschuiving van zorg bij hart- en vaatziekten
De afgelopen twee jaar is de verschuiving van zorg vanuit het ziekenhuis naar de eerstelijnszorg op atriumfibrilleren en hartfalen succesvol  ontwikkeld. Eerste- en tweedelijnsspecialisten vonden inhoudelijke overeenstemming over zorg op de juiste plek. Met Zorg en Zekerheid spraken zij over de randvoorwaarden voor de implementatie. In het najaar worden huisartsen geschoold voor atriumfibrilleren. Reos adviseur Sabine Mira Ferrer  biedt de procesbegeleiding.

Verschuiving van zorg bij osteoporose
In navolging van eerdere projecten van verschuiving en verbetering van zorg op Hartfalen en Atriumfibrilleren is het voornemen om dit ook voor osteoporose te doen vanuit Knooppunt Ketenzorg . Reos adviseur Nelleke Wouters onderzoekt samen met een projectgroep de businesscase hiervoor. 

Voorkomen ziekenhuisopnamen bij ouderen
In Zuid-Holland Noord  begeleidt adviseur Conny Moons een transmuraal project voor ouderenzorg. De focus van Knooppunt Ketenzorg (eerstelijnszorg), Alrijne en LUMC ligt op het verbeteren van communicatie tussen zorgverleners in de eerste lijn, bijvoorbeeld tijdens avond, nacht en weekend-uren en tussen ambulance en SEH. Cruciale informatie van ouderen moet worden gedeeld tussen de verschillende ICT-systemen. Daardoor is meer zicht op kwetsbare ouderen, toegenomen overdachten met informatie over kwetsbaarheid van ouderen. Dit voorkomt onnodige opnames in het ziekenhuis.

Duidelijke werkafspraken over wondzorg in Amstelland
Duidelijke werkafspraken tussen samenwerkende partijen en organisaties zorgt ervoor dat patiënten met een complexe wond in de regio Amstelland & Meerlanden kunnen rekenen op uniforme en kwalitatieve goede zorg. De werkgroep wondzorg heeft de opdracht gekregen vanuit de Alliantie ouderenzorg om met  betrokkenen uit de regio te kijken wat nodig is om deze eerder gedane pilot breder uit te zetten. Eerste en tweede lijn werken zo samen aan hoogwaardige zorg op de juiste plaats. Reos adviseur Conny Moons begeleidt en adviseert de werkgroep, bevordert samenwerking en coördineert de uitvoering van acties.

Via Welzijn op Recept weer eigen regie
Patiënten met psychosociale klachten bezoeken regelmatig de huisarts, maar een groot gedeelte van deze groep heeft geen medicijnen nodig of een doorverwijzing naar de psycholoog. In Zuid-Holland Noord werken diverse gemeenten en wijken met de methode Welzijn op recept. In Amstelland en Haarlemmermeer verkent Reos wat er nodig is om Welzijn op Recept daar te implementeren en borgen. 

Doel is om psychosociale problemen aan te pakken in het sociaal domein door mensen te begeleiden naar een activiteit, die bij hen past. Een tweede doelstelling is het voorkomen van het medicaliseren van psychosociale problemen en een patiënt via activiteiten de regie in eigen hand te laten nemen. Reos adviseert bij de opstart van de Welzijn op recept-projecten, het schrijven van de projectplannen en evalueert in het eerste pilot jaar de eerste ervaringen. Verder is Reos betrokken bij het Landelijk Netwerk Welzijn op recept om ervaringen uit te wisselen en tips mee te nemen in de lokale projecten.

Wat kan Reos voor u betekenen?
Reos is bij uitstek de organisatie die adviseert bij het lokaal en regionaal opzetten van de juiste zorg op de juiste plek. Met als doel te komen tot goed afgestemde zorg- en dienstverlening. Ook helpen wij bij vraagstukken van bestuurders  als ‘hoe verkrijg ik draagvlak bij mijn achterban?’ en hoe zorg ik voor borging van de interventies?’.

Wilt u weten wat Reos voor ú kan betekenen? 

Neem contact op met Conny Moons 

Bekijk onze programma’s Goed leven met een chronische aandoening , Gezond en Waardig ouder worden  en Zorg, welzijn en preventie in de wijk
 

 

Top