actueel

Start ZonMw-project verbinding eerstelijnszorg en sociaal domein bij verward gedrag

In Katwijk start een ZonMw-project om de eerstelijnszorg en het sociaal domein te verbinden in de aanpak voor mensen met verward gedrag. Reos adviseurs Piet Overduin en Neline van Toor zullen dit project begeleiden. Gemeenten hebben de opgave om voor 1 oktober 2018 een goed werkende aanpak te realiseren. Zorg voor deze kwetsbare groep mensen vereist een betere samenwerking en vroegtijdig onderkennen van problemen. Huisartsen kunnen daarbij belangrijk zijn. 

Overlast door mensen met verward gedrag is regelmatig in het nieuws. De politie uit haar zorgen over de forse toename. Verward gedrag is een breed begrip. Het gaat om mensen die om zeer uiteenlopende redenen tijdelijk minder of geen grip op hun leven hebben. Meestal hebben zij meervoudige problemen. Sommigen staan bekend als zorgmijders, enkelen zijn agressief. Vaak zijn zij de grip op hun leven kwijtgeraakt en zijn zij, maar ook hun naasten, regelmatig wanhopig op zoek naar oplossingen of minder stress.  

Sluitende aanpak voor ondersteuning, opvang en zorg
Op initiatief van het landelijk en regionaal Schakelteam wordt gewerkt aan een sluitende aanpak voor ondersteuning, opvang en zorg voor mensen met verward gedrag en hun omgeving. ZonMw draagt hieraan bij met het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met Verward Gedrag (AVG).

Onduidelijkheid over betrokkenheid en rol eerstelijnszorg
In de regio Hollands Midden werken 19 gemeenten, GGD, politie, zorgverzekeraars, GGZ, cliëntvertegenwoordigers, eerstelijnszorg en maatschappelijke organisaties samen aan het ontwikkelen van een aanpak van zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag.

In samenwerking met het programma Zorg en Ondersteuning voor mensen met verward gedrag in Hollands Midden en op verzoek van het platform Kocon in Katwijk, heeft Reos de situatie van mensen met verward gedrag in Katwijk verkend. Eén van de conclusies was dat er nog veel onduidelijkheid bestaat over de betrokkenheid en de rol van de eerstelijnsgezondheidszorg.  

Huisarts poortwachter
Bij Zorggroep Katwijk; een geïntegreerde eerstelijnsorganisatie, met daarin (23) huisartsen, een groep van poh ggz, fysiotherapeuten, diëtisten en apothekers start het project. De huisartsen rapporteren tussen de 200 – 500 mensen met verward gedrag die momenteel  zorg ontvangen.

De focus van het project ligt op de huisarts en zijn rol als poortwachter voor de basis- en gespecialiseerde ggz alsook voor het sociaal domein. Wat maakt de huidige aanpak ontoereikend? Door middel van reflecties op concrete casuïstiek uit de spreekkamer zoeken huisartsen en praktijkondersteuners ggz naar antwoorden op deze vraag. 

Samenwerking eerstelijnszorg en sociaal domein
Voor vroegtijdige signalering van mensen met verward gedrag is casuïstiekbespreking van de huisarts en sociaal domein nuttig en gewenst. Signalen uit meerdere bronnen komen bij casuïstiekbespreking bij elkaar en kan een effectief plan worden opgesteld om erger te voorkomen. Bovendien kan de meervoudigheid van problemen bij mensen met verward gedrag reden zijn om meerdere zorg- of hulpverleners in te zetten. Huisartsen en het sociaal domein werken nog nauwelijks samen rondom deze groep. Wat belemmert? Kunnen ze experimenteren met een meervoudige aanpak? Welke leerervaringen levert dat op? 

De opgedane kennis uit dit project komt beschikbaar voor de regio via het Schakelteam en landelijk via ZonMw

Inzichten delen en verandering bevorderen
Met dit project in Katwijk willen we inzichten delen en verandering bevorderen bij huisartsen en wijkteams in de regio Midden Holland. We werken samen met het regionaal programmateam ‘Mensen met verward gedrag’, waar 19 gemeenten in Midden Holland hun inspanningen bundelen om tot een sluitende aanpak te komen. 

Partners in het project
Partners in het project zijn: Zorg en Zekerheid, gemeente Katwijk, Zorggroep Katwijk, ZonMw en stichting Lumen; cliëntenorganisatie die zich inzet voor mensen die te maken hebben (gehad) met psychische aandoeningen, psychosociale problemen en/of verslavingsproblematiek. Het project is een cofinanciering van ZonMw en Zorg en Zekerheid. De gemeente Katwijk levert een bijdrage in betrokkenheid. Dit project is één van de projecten uit het programma zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag in Hollands-Midden.

Wat kunnen we voor u betekenen?
Meer weten over dit project?  

Neem contact op met Reos adviseur Piet Overduin 

Reos verbindt de eerstelijnsgezondheidszorg en het sociaal domein. We ondersteunen bij het helder krijgen van de knelpunten en denken mee in oplossingsrichtingen. We helpen verandertrajecten effectief vorm te geven. Van onderzoek naar plan. Van aanpak naar implementatie. 
 

Top