thema's

Alleen samen sta je sterk bij alle veranderingen

Waarom is het zo belangrijk dat je als diëtist, fysiotherapeut, logopedist, oefentherapeut of ergotherapeut met je beroepsgroep goed georganiseerd bent in je regio?

Alleen dan zit je als beroepsgroep ook aan tafel om mee te praten over veranderingen, nieuwe structuren/regionale netwerken en financiering. Dat lukt niet als eenling.

Ruim 70 paramedici

Dat besef landde wel bij de ruim 70 paramedici uit de regio Zuid-Holland Noord op de interactieve kennisbijeenkomst op 23 januari 2020. Ze werden bijgepraat over de jongste ontwikkelingen in de eerstelijn in deze regio die veel impact hebben op de organisatie van het werk van paramedici in deze regio.  John Hoenen, strategisch adviseur bij Reos hield een presentatie over positieve gezondheid. Wat betekent dat voor je werk als paramedicus? En wat zijn de bestuurlijke afspraken rond paramedische zorg en regionale veranderingen in structuren en financiering?

Jouw stoeptegel of hele straat schoonvegen?

Professor Joost Dekker had het over de kansen voor paramedici in een veranderend zorglandschap. Hij was duidelijk over wat daarvoor nodig is:  ‘Commitment om de zorg met elkaar beter te organiseren. Daarop mogen professionals en organisaties elkaar aanspreken.  Nu is het vaak: het werkt niet, maar ik heb mijn stoeptegel schoongeveegd. We moeten naar: het werkt want ik draag bij aan het vegen van de straat.’

Bereidheid groot actief mee te denken en doen

Rode draad door de avond was een online peiling via ieders telefoon. Eén van de uitkomsten van de Mentimeter was dat er onder de professionals grote bereidheid is actief mee te denken. Meer dan de helft van de aanwezige professionals gaf aan een actieve rol te willen spelen.

Reacties en hoe verder?

Annemarie Sikking, voorzitter van Regionaal Platform Logopedie (RPL)
‘Besef dat we uit onze praktijken moeten komen’

‘Ik kwam stuiterend, vol energie thuis. Ik besef nu ook dat we als logopedisten uit onze praktijken moeten komen, meer zichtbaar moeten worden in de wijk. Je moet laten zien wat je doet, zodat anderen je goed kunnen vinden. En als beroepsgroep moeten we meer gaan netwerken en samenwerken. Wij zitten bijvoorbeeld nog niet in ketenzorgprogramma’s. We hoorden deze avond heet van de naald dat het Netwerk Zorgorganisaties Leiden en Omstreken (NZLO) anders georganiseerd gaat worden, dat je niet zomaar aan tafel kunt komen. We hebben meteen een mail de deur uitgedaan hoe we toch mee kunnen praten.’

Thirza Douglas, secretaris VFKL (verenigde fysiotherapeuten Ketenzorg Leiden e.o) 
'Belang samenwerking móet echt beter bekend worden'

'Het belang van de samenwerking moet echt beter bekend gaan worden op de werkvloer. Om problemen als een zorginfarct/arbeidsinfarct te voorkomen in de eerstelijn zullen we elkaars expertise beter in moeten zetten en elkaar dus beter moeten vinden. 

Opvallend was dat er fysio’s aanwezig waren die niet wisten dat hun praktijk lid was van VFKL. Wij zullen de nieuwste informatie van het Netwerk Zorgorganisaties Leiden en Omstreken (NZLO) naar onze leden versturen en gaan praktijken bezoeken om kennis te maken.’

Marja Haak, Voorzitter Diëtistennetwerk Zuid-Holland Noord
'Namen kregen een gezicht'

‘Het was goed én leuk om met de andere  monodisciplinaire paramedische netwerkgroepen in ons werkveld  kennis te maken. Eerst zaten we met ons eigen netwerk bij elkaar, daarna werden de netwerken multidisciplinair gemixt per locatie/werkgebied. Daardoor kregen namen een gezicht. Je merkt dat het best lastig is uit te leggen wat er precies verandert, wat het NZLO doet. Vanuit de diëtisten kwamen meteen vragen als  moeten we nu contributie betalen, krijgen we taken erbij? We gaan hier zeker een vervolg aan geven voor onze achterban. We hopen dat we meer diëtisten gaan bereiken. Komende maand willen we al een netwerkbijeenkomst organiseren waarin de veranderingen in zorglandschap  aan de orde komen en we het zullen hebben over het punt: samenwerken = samen sterk.’

Marieke van Schie, strategisch adviseur Reos:
'Mooi compliment van professor Dekker'

'Van professor Dekker kregen we een mooi compliment dat hij landelijk nog niet eerder heeft gehoord dat paramedische monodisciplinaire netwerken regionaal zo goed georganiseerd zijn. Dat is te danken aan de inzet van de bestuursleden en ik ben trots dat we daar de  afgelopen jaren vanuit Reos een mooie rol in hebben kunnen vervullen om beroepsgroepen mee te nemen in de ontwikkelingen en bij het versterken van de eerste lijn.

Het was een mooie avond om het draagvlak voor de bestaande structuren verder te versterken. En om de beroepsgroepen die nog geen netwerk hebben aan het denken te zetten of ze het ook anders kunnen organiseren.'

Achtergrond – relevante ontwikkelingen in de eerstelijnszorg

In de eerstelijnszorg speelt een aantal ontwikkelingen die veel impact hebben op de organisatie van het werk van paramedici. Hier staan ze kort op een rijtje.Netwerkkaart

Op de Netwerkkaart vindt u de beroepsnetwerken en themanetwerken uit de eerstelijnszorg in Amstelland Haarlemmermeer, Midden-Holland en Zuid-Holland Noord. In een later stadium voegen we ook andere typen netwerken toe.

Een krachtenbundeling van zorgprofessionals is een voorwaarde om samenhangende zorg te organiseren. Adviseurs van Reos begeleiden vele van deze netwerken.

Wilt u dat uw netwerk ook gevonden wordt door andere (zorg)professionals? U kunt uw regionale netwerk aanmelden voor deze kaart. Stuur een e-mail aan Marieke van Schie, aanspreekpunt netwerkvorming.

Top