Zo deed Reos het financieel in 2019

In 2019 heeft Reos een verlies geleden van 197.000 euro. Dat is voor een groot deel een bewuste keuze. Reos is een stichting en heeft geen winstoogmerk. De financiële basis is zo solide en het belang van goede bestuurders voor de regio zo groot, dat we hebben gekozen tweederde (€ 120 dzd) van de Healthcare Potentials opleiding voor onze rekening te nemen. Zorg en Zekerheid heeft de rest betaald. Hierdoor hebben de deelnemers geen financiële bijdrage hoeven te leveren aan de opleiding.

De andere eenmalige kosten die voor het verlies zorgden zijn de kosten van vertrek van de Directeur Bestuurder en leegstaande huisvesting. Reos kan zowel op korte termijn als lange termijn (solvabiliteit 77,1)  aan haar verplichtingen voldoen.

Inkomsten Reos

De totale inkomsten van Reos waren in 2019 € 1.763.000, dat is een lichte daling van 2% ten opzichte van 2018. 
De ondersteuningsgelden van de zorgverzekeraars zijn verreweg de grootste inkomstenbron. Maar de stijging van inkomsten uit andere bronnen zet door. Vooral gemeenten doen steeds vaker een beroep op de kennis en adviesvaardigheden van Reos.

Kosten Reos gedaald

Het grootste deel van de kosten van Reos zijn personeelskosten van de adviseurs en het ondersteuningsteam. Die kosten zijn met 5% gedaald door efficiënter te werken (exclusief kosten vertrek Directeur Bestuurder). Het aantal declarabele uren van de medewerkers was hoger dan de norm die Reos aanhoudt. Voor de adviseurs was dit 90 % (met 80% als norm) en voor het ondersteuningsteam was het aantal declarabele uren 44% (norm 40%).

Steeds vaker co-financiering

Vrijwel alle projecten waar Reos bij betrokken is, gaan om (nieuwe) samenwerkingen binnen verschillende domeinen. Steeds vaker betalen meerdere partijen in co-creatie mee aan de ondersteuning door Reos. Dat maakt de onafhankelijke rol van Reos vaak ook duidelijker.

Vooruitblik 2020 en invloed Covid-19

Voor 2020 hebben we een sluitende begroting. De personeelsbezetting is op orde en de nieuwe bestuurder is gestart per 1 juni 2020. Daarmee is een solide basis gelegd voor het verder continueren van de dienstverlening.  

Net als bij de meeste organisaties heeft Covid-19 invloed op de operationele en financiële prestaties  Dat leidt tot onzekerheid. Beide scenario’s kunnen de ingeschatte financiële effecten van Covid 19 voor Stichting Reos in 2020 opvangen.   
 

Top