Waar past e-health in de landelijke ontwikkelingen?

Voorkomen, verplaatsen en vervangen van zorg

De toekomst van de zorg staat onder druk. Het aantal 75-plussers neemt fors toe van 1,3 miljoen nu naar 2,1 miljoen in 2029. Mensen wonen langer zelfstandig thuis en zijn waarschijnlijk langer hulpbehoevend. En dat terwijl het aantal arbeidskrachten in de zorg en het aantal mantelzorgers juist afneemt. E-health kan op al deze gebieden een bijdrage leveren. In dit artikel zetten we de belangrijkste landelijke ontwikkelingen voor huisartspraktijken op een rij.

E-health kan bijdragen aan het voorkomen, verplaatsen en vervangen van zorg

Om de problemen in de zorg het hoofd te bieden is het beleid van het ministerie van VWS gericht op het voorkomen van zorg (preventie), het verplaatsen van zorg (van de tweede lijn naar de eerste en nulde lijn) en het vervangen  van zorg (anders  werken en meer regie bij de patiënt). E-health kan op al deze gebieden een bijdrage leveren. Bijvoorbeeld door (regionaal) in kaart te brengen welke risico's het grootste zijn voor kwetsbare groepen en daar proactief interventies op te doen. Het verplaatsen van zorg (of: het bieden van de juiste zorg op de juiste plaats) gebeurt bijvoorbeeld door artsen beslisondersteuning te bieden op basis van grootschalige analyse van data. Een voorbeeld van het vervangen van zorg is het thuismeten door patiënten, die daardoor meer inzicht in hun eigen gezondheidssituatie krijgen en minder vaak de huisarts of het ziekenhuis hoeven te bezoeken.

Beleid van de Rijksoverheid

De Rijksoverheid wil dat e-health vaker wordt gebruikt en stimuleert de zorgsector om meer digitale zorg aan te bieden. Concreet gestelde doelen in het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn werken aan gegevensuitwisseling en digitalisering: 

  • Elektronische gegevensuitwisseling is standaard in de zorg
  • Inwoners van Nederland hebben in 2025 digitaal toegang tot en de beschikking over hun eigen zorggegevens
  • Om de zorg toegankelijk, kwalitatief en betaalbaar te houden is transformatie nodig naar hybride zorg
  • Data wordt digitaal, eenduidig en gestandaardiseerd geregistreerd in het zorgproces en beschikbaar gesteld voor diverse secundaire doelen

Hoe worden deze doelen bereikt?

Om deze doelen te bereiken, onderneemt het Rijk verschillende acties. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt aan het bekender maken e-health en slimme zorgoplossingen, onderzoek naar nieuwe ideeën in de zorg wordt gestimuleerd (via ZonMw) en er wordt gewerkt aan het makkelijker maken van digitale uitwisseling van gegevens.

OPEN

OPEN is het vierjarig versnellingsprogramma van InEen, LHV en NHG om huisartsen te helpen bij het veilig online delen van medische gegevens met hun patiënt. Om OPEN samen met de huisartsen, regionale coalities en HIS-leveranciers tot een succes te maken, is er een programmateam aangesteld. Meer informatie

Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) en MedMij

Een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) is een app of website voor (zorg)consumenten, bedoeld om gezondheidsgegevens te verzamelen, te beheren en te delen. Met dit online hulpmiddel is het voor gebruikers mogelijk om grip te houden op hun eigen gezondheidsdata: van behandeling tot medicatie, inentingen en onderzoeksuitslagen. MedMij gaat ervoor zorgen dat gezondheidsgegevens probleemloos en veilig kunnen worden uitgewisseld en dat gebruikers deze gegevens in één PGO veilig kunnen inzien, bijhouden en delen met anderen. Meer informatie

Wegiz

Het wetsvoorstel Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) stelt het elektronisch uitwisselen van gegevens tussen zorgverleners voor specifeke gegevensuitwisselingen onderling verplicht. Eerst maakt VWS samen met sector(en) en leveranciers de benodigde afspraken over standaarden voor taal en techniek, daarna gaat de wetelijke verplichting in.

Financiering 

Per 2025 zijn er in de Zvw (en Wlz) daar waar mogelijk en wenselijk passende prikkels en meer ruimte voor inzet en gebruik van hybride zorg inclusief een stimulans voor samenwerking en coördinatie van domeinoverstijgende hybride zorg.

Top