Beschikbare regelingen en subsidies

Ruim een miljard beschikbaar voor opschalen van e-health

Het rijk heeft een aantal financiële regelingen in het leven geroepen om het gebruik en verder opschalen van e-health te stimuleren. Er is de komende jaren ruim een miljard beschikbaar. Om te weten waar je een beroep op kunt doen is de waaier ‘Regelingen voor extra stimulering van digitale zorg’ opgesteld. Per regeling is aangegeven welke organisaties een aanvraag kunnen doen, wat de voorwaarden en de looptijd zijn, en welk bedrag er beschikbaar is. De waaier is te vinden op www.zorgvannu.nl  Wij hebben een selectie gemaakt van de regelingen die voor eerstelijnsorganisaties en haar partners interessant zijn. Deze regelingen worden hieronder toegelicht. Daarnaast starten er vanuit ZonMW regelmatig nieuwe programma’s, die interessant zijn om in de gaten te houden.

Online Patiënteninzage Eerstelijn (OPEN)

Het programma OPEN helpt huisartsen om - voor de deadline van 1 juli 2020 - patiënten veilig te laten beschikken over hun digitale medische gegevens. Er zijn 2 financiële stromen voor OPEN:

  1. Directe financiering naar de huisartsenpraktijken: de praktijk krijgt € 2,83 per ingeschreven patiënt en deze financiering loopt via de zorgverzekeraar. 
  2. Financiering voor het project (loopt via de penvoerder): per coalitie is € 10.000 beschikbaar voor projectleiding e.d. Daarnaast is er € 0,20 per patiënt per module.

In Zuid-Holland Noord is een aanvraag in voorbereiding. In juni 2019 is - onder begeleiding van Sleutelnet - een coalitie gestart van vijf zorggroepen. Lees voor meer informatie het artikel over OPEN dat Reos eerder publiceerde.

Hoofdlijnenakkoord Huisartsenzorg 2019-2022

In het Hoofdlijnenakkoord Huisartsenzorg 2019-2022 zijn financiële middelen beschikbaar gesteld om regio’s te helpen de volgende stap in digitalisering te zetten. Afspraken over de inzet van deze middelen worden gemaakt door de zorggroep of regio-organisatie en de zorgverzekeraar. 

Subsidieregeling Juiste Zorg Op de Juiste Plek

Zorg voorkomen, verplaatsen en vervangen. Dat is de essentie van het ZonMw-programma 'Juiste Zorg Op de Juiste Plek' (JZOJP). Samen de zorg echt veranderen. Onnodig dure of overbodige zorg voorkomen en de zorg verplaatsen - naar dichter bij mensen thuis, in hun eigen vertrouwde leefomgeving. Zorg vervangen door nieuwe en andere vormen van zorg - zoals e-health, domotica of sociaal en maatschappelijk werk.

De regeling kent twee onderdelen:

  1. Financieren van procesondersteuning om lokale of regionale samenwerkingsverbanden te starten en/of doorontwikkelen voor het leveren van integrale zorg en ondersteuning.
  2. De mogelijkheid om een externe partij in te huren die regionale samenwerkingspartners ondersteunt bij de analyse en interpretatie van data.

Babyconnect

Via Babyconnect worden alle geboortezorgprofessionals in de keten worden ondersteund bij het digitaal beschikbaar stellen van medische gegevens aan zwangeren en het delen van deze gegevens tussen de professionals onderling. Dit geldt van kinderwens tot 6 weken na de bevalling en overdracht naar de jeugdgezondheidszorg.

Stimuleringsregeling e-health Thuis (SET)

Om langer thuis wonen door middel van e-health te bevorderen is er 90 miljoen euro in drie jaar beschikbaar via de regeling SET. Het gaat om het opschalen van al bekende, bewezen e-health toepassingen. Op dit moment loopt er bijvoorbeeld - ondersteund door Reos - een aanvraag voor thuismeten vanuit het project Stevit in de Stevenshof

Gebruikersregeling leveranciers PGO’s

Patiënten kunnen gratis gebruik maken van de Persoonlijke Gezondheidsomgevingen (PGO’s), die voldoen aan de MedMij-voorwaarden en het MedMij-label hebben. Om dit te realiseren hebben PGO-leveranciers een impulsfinanciering en een subsidie per gebruiker toegekend gekregen.

Ondersteuning door Reos

Reos heeft inzicht in de beschikbare subsidieregelingen en ervaring met het doen van aanvragen. Wil je weten wat we voor je kunnen betekenen? Neem contact op met strategisch adviseur John Hoenen! Je kunt hem bereiken via  06 535 981 66 of jhoenen@reos.nl.

Top