Wat kan e-health betekenen voor de huisartsenzorg?

Kernwaarden huisartsgeneeskundige zorg ondersteunen met ict

De handreiking van InEen, LHV en ZN bevat een menukaart met concrete onderwerpen en projecten waarover in de regio afspraken kunnen worden gemaakt. Momenteel wordt de handreiking in de regio Zuid-Holland Noord van Reos toegepast.

Om elke regio in staat te stellen te versnellen op het gebied van digitalisering hebben InEen, LHV en ZN een menukaart opgesteld met concrete onderwerpen en projecten waarover afspraken gemaakt kunnen worden. In de regio Zuid-Holland Noord wordt gewerkt met de menukaart.

Waar wordt aan gewerkt?

Versnellen en versterken van de regionale infrastructuur

Een eerstelijns CMIO aanstellen en opleiden

In de regio bestaat behoefte aan een ‘eerstelijns CMIO’. Deze expertise is niet zomaar beschikbaar. Daarom start in 2020 een aanvullende opleiding van een half jaar die specifiek gericht is op medewerkers die de rol van ‘eerstelijns CMIO’ kunnen vervullen; een huisarts of andere senior-medewerker.

Uitwerken van een regionaal plan voor digitalisering

De basis voor zo’n plan is een gedeelde visie van de achterban op wat er zorginhoudelijk gerealiseerd moet worden in de regio, aangevuld met een analyse van de relevante informatiekundige vraagstukken in de regio. Uit het plan komen concrete acties, een planning en een begroting. 

Een regionaal HIS-selectietraject

Veel verschillende HIS’en binnen één regio kunnen een goede gegevensuitwisseling en daarmee de patiëntenzorg in de weg staan. De overgang naar een gezamenlijk HIS in de regio vereist een gezamenlijke koers en een doordacht plan van eisen. Zo´n traject duurt al snel twee jaar.

Opzetten van de regionale ICT-ondersteuning voor huisartsenpraktijken

Veel huisartsenpraktijken hebben behoefte aan één vertrouwd adres dat ondersteuning kan bieden. De ondersteuning kan variëren van heel basaal - de aanschaf en onderhoud van computers en printers - tot het volledig inrichten en uit handen nemen van de gehele ICT-configuratie en de gezamenlijke contractering van software. 

Versnellen en versterken regionale (zorginhoudelijke) projecten

Organiseren van de noodzakelijke gegevensuitwisseling voor samenwerkingsprojecten

Op landelijk niveau wordt gestructureerde gegevensuitwisseling op basis van Zorginformatiebouwstenen voorbereid. Totdat deze volledig beschikbaar is, zullen de regionale samenwerkingsprojecten de vereiste gegevensuitwisseling zelfstandig moeten regelen. 

Regionaal invoeren van veilige communicatie

Er is een veldnorm ‘veilige mail in de zorg’, die de eisen beschrijft waaraan de communicatie met patiëntgegevens moet voldoen. Verschillende leveranciers bieden die passende oplossingen aan.

Beproeving van e-health-toepassingen in een regionale setting

In steeds meer regio’s worden e-health-toepassingen eerst beproefd in zogenaamde living labs. Opzetten van een living lab en invoering van e-health in de praktijk vraagt een uitgewerkt implementatieplan waarin aan ook aandacht is voor de veranderde processen.

Datamanagement  

Versterking van eigen informatiepositie

De grote hoeveelheid gedigitaliseerde en gestructureerde gegevens in de eerste lijn biedt een stevige uitgangspositie voor een betere sturing en voor het versterken van zorgverlening door risicostratificatie en beslisondersteuning. Ervaringen rond de Juiste Zorg op de Juiste Plek laten zien dat een betere informatiepositie leidt tot beter onderbouwde keuzes in de regio.

Wat levert het op?

Door versnellen en versterken van digitalisering in de regio Zuid-Holland Noord krijgen patiënten meer regie op hun eigen gezondheid. Ook multidisciplinaire processen tussen zorgverleners worden vergemakkelijkt. Digitalisering levert tevens een bijdrage aan taakverlichting in de eerste lijn.

Top