Wat kan eHealth betekenen voor de huisartsenzorg?

Kernwaarden huisartsgeneeskundige zorg ondersteunen met ict

De Landelijke Huisartsenvereniging (LHV), het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) en InEen (de vereniging voor professionals in de eerstelijnszorg) hebben samen de ‘Visie digitalisering in de huisartsenzorg 2019-2022’ ontwikkeld. Volgens deze visie moet ICT de huisarts ondersteunen om te kunnen werken vanuit de kernwaarden van de huisartsgeneeskundige zorg: een generalistische, persoonsgerichte benadering van de patiënt en continuïteit van zorg.

Wat betekent deze visie in de praktijk?

 • Als de huisarts ‘s ochtends op de praktijk de computer aanzet, moet alles werken om het reguliere huisartsenwerk te ondersteunen. Tijdens het spreekuur, bij overleggen, voor het declareren en uitwisselen van gegevens met andere zorgverleners en de patiënt.
   
 • Alles wat gerelateerd is aan het werk van de huisarts (zorginhoudelijk, organisatorisch en financieel) moet geïntegreerd via het huisartseninformatiesysteem (HIS) gemakkelijk, betrouwbaar, snel beschikbaar én raadpleegbaar zijn voor de huisarts.
   
 • De ICT in de huisartsenzorg moet intuïtief en simpel te gebruiken zijn en de huisarts en zijn/haar team ondersteunen in het zorgproces. Ook moet het voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen, wettelijke eisen en eigen behoeften van huisartsen. Zowel tijdens praktijkuren als de avond-, nacht- en weekenduren waarin huisartsenzorg wordt geleverd.
   
 • Als vanzelfsprekend moet de ICT in de huisartsenzorg voldoen aan de eisen van de wet en de eisen van de beroepsgroep op het gebied van privacy en beveiliging.
   
 • Huisartsen en eerstelijnsorganisaties vinden het belangrijk dat patiënten zelf meer regie hebben over hun gezondheid. Inzicht in de eigen medische gegevens kan patiënten helpen in hun omgang met de eigen gezondheid. Ook het vertrouwen in de zorgverlener neemt toe, omdat deze openheid van zaken geeft. Beter geïnformeerde patiënten kunnen zich beter op een consult voorbereiden en/of na afloop alles thuis nog eens rustig nalezen. Dit zorgt vaak voor een beter gesprek. Ook voelen zij zich meer betrokken bij hun gezondheid en zorgproces. Meer inzicht in de eigen gezondheid en mogelijke behandelopties, maakt de patiënt steeds meer tot een gelijkwaardige ‘gesprekspartner’ van de zorgverlener. Daarmee wordt de patiënt beter in staat gesteld om een afgewogen keuze te maken voor de gewenste zorg.

“eHealth oplossingen kunnen helpen om de werkdruk in de huisartsenpraktijk te verlagen. Maar laten we realistisch zijn in onze verwachtingen. Nog lang niet alle praktijken hebben hun website op eHealth ingericht. En sommige patiëntgroepen, zoals kwetsbare ouderen of laaggeletterden, zullen hier nooit ‘klaar’ voor zijn.”
Ella Kalsbeek, voorzitter van de LHV

Concrete plannen voor de komende jaren

Vanuit de gezamenlijke visie hebben de LHV, NHG en Ineen een ‘roadmap 2019-2022’ opgesteld, waarin de concrete projecten en programma’s staan die ze de komende jaren met elkaar uitvoeren. De roadmap richt zich op het versterken van:

 1. De positie van patiënten
  Je kunt daarbij denken aan het realiseren van het programma OPEN, participatie in PGO’s/MedMij en Zelfzorg Ondersteund (ZO!). eHealth moet volgens de visie een regulier onderdeel worden van goede zorg en de regie op gezondheid door patiënten, waarbij de toepassingen wel veilig, doelmatig en bewezen effectief moeten zijn.
   
 2. De praktijkvoering van huisartsen en andere eerstelijnsprofessionals
  De ambitie is bijvoorbeeld doorontwikkeling van de informatiesystemen en het uitwisselen van gegevens, het opzetten van proeftuinen en het versterken van de kennis en vaardigheden met betrekking tot digitalisering.
   
 3. Multidisciplinaire en regionale samenwerking
  Dit past binnen de ingezette beleidslijn voor het versterken van organisatie en infrastructuur van de eerstelijns zorg. Volgens de visie moet (boven)regionaal ook worden gewerkt aan de bundeling van ICT-kennis, - capaciteit en –voorzieningen.

Download de ‘Visie digitalisering in de huisartsenzorg 2019-2022’

Top