Geboortezorg

Goede zorg voor moeder en kind is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle partners in de keten van geboortezorg. Reos hielp bij het samenbrengen van partijen, het uitwerken van samenwerkingsafspraken en het zelfstandiger maken van bestaande netwerken op dit terrein. 

Consortium Zwangerschap en Geboorte
Reos nam als stuurgroeplid deel aan het Consortium Zwangerschap en Geboorte (project ZonMw ). Doel van het consortium is via samenwerking tussen alle zorglijnen ziekte en sterfte rondom zwangerschap en geboorte in Nederland verder terug te brengen. Reos trad binnen het consortium op als verbinder tussen de partners in de eerste, tweede en derde lijn in Midden-Holland, Haaglanden en Zuid-Holland Noord en positioneerde actief de verloskundigen bij dit project. 

Begeleiding werkgroep ketenafspraken vroeg signalering
In 2014 is een themagroep vanuit het Consortium Zwangerschap enGeboorte gestart met het maken van ketenafspraken op vroeg signalering. In 2015 heeft Reos deze groep verder begeleid en een plan van aanpak geschreven voor de implementatie van deze afspraken. De themagroep heeft begin 2015 een definitief document opgeleverd aan het Consortium over de bestaande afspraken en knelpunten rond vroeg signalering in de regio Gouda. Daarmee is het project afgesloten.  

Advies en begeleiding coöperatie verloskundigen in Leiden en omgeving
De Coöperatie Verloskundigen in Leiden en omgeving (LEO) is uitgegroeid tot een volwassen gesprekspartner binnen de keten van geboortezorg. Reos adviseerde en begeleide LEO op bestuurlijk niveau en trad op als sparring partner. Doordat LEO het afgelopen jaar een professionaliseringsslag heeft gemaakt, kan de coöperatie vanuit breed draagvlak een volgende stap richting integrale geboortezorg zetten. Ook begeleidde Reos een werkgroep die het bestuur van LEO adviseerde over kwaliteitsthema’s.

Bij elkaar brengen partijen geboortezorg

Gezamenlijk trainen verloskundigen eerste- en tweede lijn
Gezamenlijk trainen van eerstelijns- en tweedelijnsverloskundigen draagt bij aan meer en betere integrale samenwerking. Reos adviseerde hen bij het opzetten van een training Integrale acute verloskunde en adviseerde de organisatoren wat ervoor nodig is om het proces zelfstandig op te pakken. In de basis ligt er nu een kwalitatief goede werkwijze waaraan verschillende partijen samenwerken en het jaarlijks trainen zorgt voor een continue verbetercyclus. 

Begeleiding structureel overleg geboortezorg Leiden en Gouda
Reos heeft een structureel overleg begeleid tussen kraamzorg, verloskundigen en jeugdverpleegkundigen van het JGZ in Leiden en Gouda. Aanleiding was het ontbreken van structureel overleg tussen deze partijen. Nu gemeenten taken uit de jeugdzorg hebben overgenomen is een overleg tussen deze en partijen binnen ouder- en kindzorg nog belangrijker geworden. Reos vervulde de rol van verbinder, ook richting andere partijen. Door een betere onderlinge communicatie is vertrouwen tussen deze partijen gegroeid, waardoor bijvoorbeeld de overdracht van kraamperiode naar de JGZ sneller en soepel verloopt.  
 
Verloskundig Samenwerkings Verbanden (VSV)
In opdracht van het Verloskundig Samenwerkings Verbanden (VSV) Leiden heeft Reos eerstelijnsverloskundigen begeleid om meer integraal te gaan denken en werken in de geboortezorg. Hiervoor is het draagvlakplan dat Reos mede ontwikkelde, gebruikt. Reos trad op als onafhankelijk voorzitter in de werkgroep. Resultaat is dat alle zwangeren in de regio noordelijk Zuid-Holland dezelfde eenduidige voorlichting krijgen tijdens hun zwangerschap ongeacht of ze onder begeleiding staan van de verloskundige of de gynaecoloog. Ook zijn de verloskundige bestuursleden van het Verloskundig Samenwerkings Verband Rijnland en hun werkgroep leden gecoacht om hun rol te pakken bij het bereiken van een hoger niveau van vergadervolwassenheid binnen het VSV en het project de kwetsbare zwangere.  

In 2014 is een themagroep vanuit het Consortium Zwangerschap en Geboorte gestart met het maken van ketenafspraken op vroeg signalering. Dit jaar heeft Reos deze groep verder begeleid en een plan van aanpak geschreven voor de implementatie van deze afspraken. De themagroep heeft begin 2015 een definitief document opgeleverd aan het Consortium over de bestaande afspraken en knelpunten rond vroegsignalering in de regio Gouda. Daarmee is het project afgesloten.  

Top