Verslag Raad van Bestuur

De ingrijpende veranderingen in de zorg gaan niet meer alleen over samenwerking als organiseervraagstuk. Er wordt opnieuw nagedacht over wat ‘gezondheid’ eigenlijk is en hoe partijen daar in gezamenlijkheid het beste aan kunnen bijdragen. De focus verschuift van zorgverlening naar gezondheidswinst wat een verandering van zienswijzen inhoudt. Ervaren kwaliteit van zorg, het verbeteren van gezondheid van inwoners en een verlaging van de zorgkosten zijn belangrijke motieven om duurzame oplossingen voor de zorg te bereiken. Deze verschuiving leidt tot nieuwe definities van burgerschap en zelfredzaamheid. Dit vraagt van Reos adviseurs zowel zorginhoudelijke als veranderkundige expertise, adviesvaardigheden en projectbegeleiding.  In 2015 zijn de eerste stappen gezet naar een organisatie die aansluit op wat de toekomst vraagt.

Marie-Fleur Lobry, directeur-bestuurder Reos

Gestart is met het formuleren van een heldere visie op de zorg en de toegevoegde waarde van Reos. Vanuit onze kracht – verbinden– hebben wij hierbij onze stakeholders betrokken. Reos gaat zich als adviesbureau richten op zowel zorg als sociaal domein. Wendbaarheid, professionaliteit en transparantie zijn onze uitgangspunten. De wendbaarheid is vooral toegenomen door een forse lastenverlichting die ik hieronder verder toelicht. Aan professionaliteit is inhoud gegeven door individueel inzichtelijk te krijgen wat ieders talent en ontwikkelpunten zijn. Voor het gehele team wordt komend jaar een opleidingstraject ingekocht met mogelijkheden voor individuele begeleiding.  

Wendbaarheid, professionaliteit en transparantie zijn onze uitgangspunten.

Transparantie, tenslotte, uit zich niet alleen in goed toezicht, meten of controleren. Een open relatie met stakeholders is hierin even belangrijk. Elk kwartaal verantwoorden wij de resultaten per project aan de verzekeraars VGZ en Zorg en Zekerheid die vanuit de NZa-beleidsregel ‘regionale ondersteuning eerstelijnszorg en kwaliteitsontwikkeling’ worden gefinancierd. Met andere opdrachtgevers wordt regelmatig geëvalueerd. De Raad van Toezicht is qua kennis en ervaring in lijn gebracht met de strategische opgaven van Reos.

Focus
In 2015 is focus aangebracht in de veelheid aan activiteiten van Reos. Waar wij zelf geen expert in zijn -zoals monodisciplinaire deskundigheidsbevordering- laten wij dit graag aan andere partijen over. Reos wil hiermee duidelijker herkenbaar worden, voor bestaande en nieuwe klantgroepen. Een eerste stap is gezet met het lanceren van een geheel vernieuwde website eind 2015. 

De opdrachtgevers van Reos is bij regiotafels gevraagd input te geven voor de werkplannen voor VGZ en Zorg en Zekerheid. Deze zijn nu geconcentreerd rond grotere projecten en actuele thema’s. Op deze manier is de veelheid aan projecten teruggebracht en kunnen adviseurs zich richten op de essentiële vraagstukken in de regio. 

Bedrijfsmatig zijn vooral de hoge lasten – die vanuit het verleden te zwaar op de balans drukten – kritisch onder de loep genomen. De personeelslasten zijn in 2015 met ruim 17% afgenomen ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit is onder andere gerealiseerd door het inrichten van een efficiënter werkend secretariaat, waardoor de totale overhead is afgenomen. De declarabiliteit is toegenomen het afgelopen jaar en vacatures  zijn pas ingevuld als voldoende  declarabele uren gegarandeerd konden worden.  Ook zijn besparingen op ICT kosten en externe advisering bereikt, waardoor de totale lasten voor de organisatie substantieel zijn gedaald. 

Over de betrokkenheid  van onze adviseurs bij diverse opgaven in de regio,  leest u in het jaaroverzicht. 

Marie-Fleur Lobry, directeur-bestuurder Reos

 

Top