GGZ

Zorgprofessionals in de geestelijke gezondheidzorg in de regio zetten zich in om te komen tot een goede inrichting en samenwerking van de GGZ. Mensen met lichte klachten worden geholpen in de huisartsenzorg. Behandeling van lichte tot matige, niet complexe psychische stoornissen vindt plaats in de generalistische basis GGZ. Mensen met complexe stoornissen worden geholpen in de gespecialiseerde GGZ.  Door de afbouw van instellingszorg worden steeds meer patiënten ambulant geholpen, maar dat stelt ook nieuwe eisen aan de eerstelijnszorg. 

Deze complexe transitie vraagt om intensieve afstemming. Hoewel landelijke richtlijnen en afspraken helpen, moet de uitvoering regionaal vorm krijgen om goed te functioneren. Partners moeten elkaar kennen en vertrouwen krijgen in ieders deskundigheid. Reos is intensief betrokken bij het hervormen van de GGZ keten. Zij verbindt organisaties in de GGZ,  ondersteunt de professionalisering van de praktijkondersteuner GGZ, begeleidt samenwerkingstrajecten en netwerkontwikkeling en ontwikkelt zorgpaden.

Het doel is dat mensen met lichte, zware of chronische psychische klachten overal passende zorg van het juiste kaliber krijgen en dat overgangen van de ene naar de andere zorgsoort moeiteloos verlopen. 

Gestroomlijnde GGZ zorg in Haarlemmermeer
Reos heeft GGZ partners benaderd en betrokken om in de regio Haarlemmermeer de GGZ zo goed mogelijk te stroomlijnen.

Goede inrichting van GGZ zorg

Er is een kleinschalig GGZ Netwerk opgezet in Haarlemmermeer. Zo kan gezamenlijk kwalitatief betere en goedkopere zorg worden geleverd. Bijvoorbeeld door dubbeltaken te voorkomen en te zorgen dat de patiënt niet onnodig heen en weer wordt gestuurd. Reos heeft in samenwerking met de partijen binnen het GGZ Netwerk een jaarplan opgesteld. Daarnaast zijn er regionale eerstelijnsafspraken rondom terugvalpreventie en depressie gemaakt. 

Digitale ondersteuning praktijkondersteuner in Amstelland
In regio Amstelland leefde de wens tot digitale ondersteuning van de praktijkondersteuner-GGZ. Gedachte was dat door de inzet van E-health, diagnostiek en consultatie de zorg voor de patiënt efficiënter ingericht kan worden en meegroeit met de wensen van deze tijd. In opdracht van de huisartsenvereniging heeft de werkgroep GGZ Ketenzorg Amstelland onder regie van Reos adviseur Monica van Papendrecht het digitale aanbod verkend. Dit heeft een voorstel opgeleverd voor brede implementatie van E-health, screening, diagnostiek en consultatie waaraan alle huisartsen en praktijkondersteuner-GGZ’s in Amstelland zich willen committeren.

Naar aanleiding van positieve ervaringen met het bundelen van krachten voor praktijkondersteuners in Zuid-Holland Noord (praktijkondersteuner-GGZ platform), heeft Reos adviseur Monica van Papendrecht de oprichting van een platform voor praktijkondersteuner-GGZ’s in Amstelland begeleid.

Coöperatie van psychologen in Midden-Holland
In Midden-Holland heeft Reos adviseur Judith Ruijs de coöperatie van eerstelijnspsychologen Psy MH geadviseerd over interne samenwerking. Zij vormen een goed regionaal aanspreekpunt voor GGZ samenwerkingspartners, bijvoorbeeld voor de organisatie van de basis-GGZ in Midden-Holland.  

GGZ Ketenzorg Zuid-Holland Noord: regionale Stuurgroep 
De stuurgroep GGZ-Ketenzorg stemde regionaal de ontwikkelingen in de GGZ af met de betrokken regionale partijen. Reos adviseur Eva van Steenbergen verkende in opdracht van de stuurgroep de mogelijkheden hoe en in onder welke voorwaarden de regionale functie en de activiteiten van de stuurgroep ondergebracht konden worden in Netwerk Next en gaf een positief advies. De stuurgroep GGZ-Ketenzorg is inmiddels ondergebracht in Netwerk Next. 

Netwerk Next Zuid-Holland Noord
Reos adviseur Eva van Steenbergen en zelfstandig adviseur Henkjan de Jong hebben de netwerkorganisatie Netwerk Next (met daarin GGZ zorgaanbieders uit eerste en tweede lijn) verder geholpen bij het vaststellen van een gezamenlijke ambitie, het inrichten van een organisatiestructuur en het de opzet van vier werkgroepen: Volwassenen, Jeugd, E-health en Verslaving.  Binnen Netwerk Next wordt gezamenlijk gewerkt aan onderlinge afspraken en informatie-uitwisseling over  preventie, screening, diagnostiek, behandeling, inzet van E-health modules, chronische zorg, scholing, consultatie en onderlinge verwijzing van patiënten. In  co- creatie maken de werkgroepen producten. Het jaar 2016 staat in het teken van het verder professionaliseren van de organisatie en het uitvoeren van de jaarplannen die de werkgroepen maakten. Lees het interview met huisarts Adriaan Timmers en psychiater Liesbeth van Londen over de meerwaarde van Netwerk Next voor de zorg.  

GGZ Ketenzorg Zuid-Holland Noord: pilot ADHD Katwijk
In opdracht van Zorggroep Katwijk is in 2014 een pilot uitgevoerd om de zorg bij kinderen met een vermoeden van ADHD te verbeteren. Er is bekeken of de eerstelijnszorg een grotere rol kan spelen bij de diagnose en de behandeling. Reos voerde het projectleiderschap uit voor deze pilot. Begin 2015 heeft Reos geadviseerd over de opzet van de evaluatie. Uitkomst is dat het mogelijk is om de huisartsenpraktijk met POH GGZ in samenwerking met de eerstelijnspsycholoog een grotere rol te geven. Tijdige goede triage in de huisartsenpraktijk is hiervoor essentieel. Ook is het van belang dat er nauw samengewerkt wordt met het Team Jeugd en Gezin van de gemeente omdat het complexe sociale problematiek betreft. De samenwerking met deze teams moet eerst verder vorm krijgen voordat de aanpak regionaal uitgerold kan worden. De opgedane kennis uit de pilot is verwerkt in het NHG/LHV standpunt GGZ en wordt meegenomen in de werkgroep Jeugd van Netwerk Next. 

Top