Organisatie van de zorg

Mensen krijgen een actievere rol dan nu in het behoud van de eigen gezondheid en het managen van hun aandoening. Welzijn en zo gezond mogelijk blijven is geen eenzaam proces. Mensen worden daarin ondersteund door zorgprofessionals, welzijns- en preventiewerkers, mantelzorgers e.a. Persoonlijke ICT-ondersteuning (e-health) voor de burger en de professional speelt hierbij een belangrijke rol. Innovaties hieromtrent volgen elkaar snel op.

De oorsprong van Reos ligt in de eerste lijn, maar haar toekomst ligt in het realiseren van betere samenwerking ‘over grenzen heen’. Reos is overtuigd dat betere samenwerking veel voor zorgvragers en burgers kan opleveren. Triple Aim is ook voor Reos een baken aan de horizon: wij werken -tegelijkertijd- aan meer gezondheid van de populatie, aan een beter ervaren kwaliteit van zorg tegen gemiddeld lagere kosten per hoofd van de bevolking. Die ambitie kan alleen gerealiseerd worden als oude indelingen en grenzen van disciplines ter discussie gesteld worden. Zorgkokers moeten opengebroken worden; nieuwe verbindingen en netwerken zijn noodzakelijk. 

Bruggen bouwen 
In de organisatie van zorg heeft Reos een brugfunctie tussen zorgpartners onderling, gemeenten en welzijnsinstanties. Wij adviseerden en begeleidden bij het maken van afspraken in de keten tussen zorgpartijen en hielpen bij het inrichten van lokale of regionale samenwerking. 

Voorbeeld van de brugfunctie op regionaal niveau is het bijeenbrengen van apothekers (ook poli-apotheken) en huisartsen (HVA) door Reos adviseur Monica van Papendrecht. Zij begeleidde hen bij de samenwerking. Resultaat is dat een groot aantal apothekers in februari vorig jaar de afspraken rondom de medicatieoverdracht ondertekenden. In de tweede helft van 2015 is de toepassing van de afspraken geëvalueerd. De verbeterpunten worden in 2016 vooral ICT-technisch opgelost.

Bruggen bouwen tussen zorgpartners, gemeenten en welzijnsinstanties.

Op gemeentelijk niveau heeft Reos ook een brugfunctie. Niet altijd weten zorgverleners en andere zorgverlenende instanties van gemeente, welzijn en jeugdwerk van elkaar wie wat doet in de zorg. Dat heeft tot gevolg dat professionals taken dubbel doen en dat er een gebrek is aan coördinatie. Voor de patiënt of cliënt geeft dit onduidelijkheid. 

Reos adviseur Marieke van Schie bracht het afgelopen jaar alle partijen rondom logopedie in het onderwijs bij elkaar. Dit zijn partijen uit de zorg, het onderwijs en gemeentelijke instanties, zoals preventieve logopedisten van de GGD, onderwijsadviesdienst, Gemeente Katwijk, logopedisten eerste lijn, logopedisten van Auris, logopedisten van speciaal onderwijs en een afvaardiging van samenwerkingsverband passend onderwijs. Resultaat is dat zij nu van elkaar weten wie welke behandeling biedt bij basisschoolkinderen (4-12 jarigen). Onder begeleiding van Reos is in kaart gebracht wie welke taken heeft.

Bestuursadvies
Professionals werken steeds meer multidisciplinair samen en krijgen organisatieadvies hierbij. Zo hielp Reos adviseur Ellen Binnema bij het tot stand brengen van de  samenwerkingsorganisatie Alphen op één lijn!. En schreef Ellen Binnema voor enkele Geïntegreerde Eerstelijns Samenwerkingsverbanden (GES) een jaarplan en begroting.

GES Badhoevedorp was afgelopen jaar het laatste Geïntegreerde Eerstelijnssamenwerkingsverband van de eenendertig die wij hielpen starten. We adviseerden huisartsen, fysiotherapeuten en apothekers in het maken van een business plan en het komen tot een nieuwe organisatievorm. De Geïntegreerde Eerstelijnssamenwerkingsverbanden werken nu zeer nauw samen aan het verbeteren van zorg voor mensen met chronische aandoeningen. Afgelopen jaar, en ook komend jaar, zet Reos in op kennisontwikkeling en
​-deling bij bestuurders en coördinatoren van deze verbanden en verbeteren van implementatiestrategieën.

Marieke van Schie coördineerde net als voorgaande jaren de activiteiten van het Achterstandsfonds Leiden en Alphen aan den Rijn. Met gelden uit het Achterstandsfonds hebben huisartsen onder andere gebruik gemaakt van de tolkentelefoon en diabetesvoorlichting in het Marokkaans gegeven. De komende tijd wil het Achterstandsfonds gemeenten meer betrekken bij de activiteiten.

Top