Netwerk Next; netwerkorganisatie in de GGZ

Netwerk Next organiseert in Zuid-Holland Noord de verbinding tussen de verschillende GGZ zorgeilanden en geeft vorm aan afstemming.  Reos was betrokken bij het ontstaan van het netwerk en adviseert de partners over de passende organisatievorm en structuur. Adriaan Timmers (huisarts) en Liesbeth van Londen (psychiater) vertellen over de meerwaarde van het netwerk voor de zorg en de ambities voor de toekomst.  

Liesbeth van Londen en Adriaan Timmers
Liesbeth van Londen en Adriaan Timmers

Samenhangend aanbod van GGZ zorg
Liesbeth van Londen: “De zorg zit versnipperd in elkaar. Maar als al die zorgeilandjes samenwerken en informatie met elkaar delen, dan verloopt het zorgproces voor mensen met psychische klachten veel gemakkelijker. Dan hoeft niet iedere zorgprofessional opnieuw een diagnose te stellen en kan deze gebruik maken van de informatie van medebehandelaars, uiteraard met goedkeuring van de patiënt. We streven naar een samenhangend aanbod van GGZ zorg, waarin kennis wordt gedeeld en dubbeldiagnostiek voorkomen. De patiënt profiteert: betere zorg op de juiste plek en snellere doorstroming. Netwerk Next is een organisatie waarin zorgprofessionals met elkaar samenwerken omdat zij dat willen, niet omdat het moet of opgelegd is, maar gemotiveerd vanuit de inhoud: hoe kunnen we samen in afstemming de patiënt de best mogelijke zorg bieden? Dit valt ook Zorg en Zekerheid op. Erik Kramer, senior zorginkoper eerste lijn: “Zorg en Zekerheid is blij dat Netwerk Next de verantwoordelijkheid heeft opgepakt om niet het belang van de eigen organisatie, maar het belang van de patiënt centraal te stellen.”


Reos adviseerde partners binnen Netwerk Next over organisatievorm en -structuur.


GGZ-keten
Adriaan Timmers: “De huisartsenzorg en de specialistische zorg werkten voorheen niet goed samen; een persoon met psychische klachten kon op diverse plekken in de zorgketen terecht komen. Toen wij als huisartsen aan de slag gingen met de functieomschrijving van de praktijkondersteuner GGZ, vonden we het belangrijk om die functie in het perspectief van de keten te plaatsen. Daarom bespraken we de functiebeschrijving met partners uit de keten. Onder leiding van Netwerk Next is een screener met beslisondersteuning en een GGZ-module voor de huisarts en praktijkondersteuner-GGZ ontwikkeld. Daarnaast is in de regio geëxperimenteerd met een consultatieve dienst om de huisarts en praktijkondersteuner-GGZ te ondersteunen bij hun werk.” 

Organisatiestructuur
Netwerk Next begon met een samenwerking tussen de regionale huisartsenvereniging Rijnland en Transparant, Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg. Al snel groeide het netwerk en sloten eerstelijnspsychologen, GZ-psychologen, kinder- en jeugdpsychologen, vrijgevestigde psychiaters, tweedelijns GGZ-instellingen en verslavingszorg aan. Adriaan Timmers: “We overleggen met elkaar in een ronde-tafelsetting: ieder is even belangrijk en ieders stem telt.” Liesbeth van Londen: “Op een gegeven moment was het niet meer te doen om met zo’n grote groep te vergaderen. We hebben toen vier kamers (werkgroepen) ingericht: Volwassenen, Kinderen en jeugdigen, Verslaving en e-health/ICT. In die kamers worden onderwerpen uitgewerkt en producten ontwikkeld die dan door een vertegenwoordiger van zo’n kamer wordt gepresenteerd aan het ronde-tafeloverleg. Dit overleg beslist, autoriseert en geeft mede vorm aan de toepassing van de afspraken die gemaakt worden.”

Hulp bij netwerkontwikkeling
Adviseurs van Reos zijn betrokken geweest bij het groeiproces van Netwerk Next. Eva van Steenbergen en Henkjan de Jong (zelfstandig adviseur) begeleidden de werkgroepen, gaven organisatieadvies en zorgden voor afstemming tussen diverse regionale GGZ overlegvormen.  Liesbeth van Londen: “Reos heeft bijvoorbeeld alle organisatiemodellen op een rij gezet met de voor- en nadelen. Dat heeft ons geholpen om een keuze te maken voor de netwerkorganisatie. We zijn dan in tijden van grote verandering zo flexibel mogelijk.” Partners betalen geen contributie maar spreken de intentie uit om kennis te delen. Adriaan Timmers: “Reos hielp ons die intentie zo vast te leggen dat hij paste bij de opvattingen van alle partners. We hebben er daarnaast ontzettend veel aan dat de Reos adviseur structureel en inhoudelijk meedenkt met de voorzitters van de kamers: jaarplan maken, agenda voorbereiden  en voortgang mee bewaken. Men denkt nogal eens vanuit zijn eigen praktijk of organisatie. Dan is het fijn als een adviseur van Reos het regiobelang op zijn netvlies heeft en ons helpt om uit de eigen koker te stappen. ”

Ambitie
De komende drie jaar wil Netwerk Next zich inzetten voor regionale samenwerkingsafspraken in de GGZ. Adriaan Timmers: “Knooppunt Ketenzorg, de regionale organisatie die werkt aan ketenzorgprogramma’s, stelde ons de vraag of wij de werkgroep wilden bemannen om een ketenzorgprogramma Angst en Stemmingsstoornissen te maken. Die vraag kunnen we als Netwerk Next ketenbreed oppakken omdat de partners van de netwerkorganisatie uit de eerste, tweede en derde lijn komen. Zo komt er een ketenzorgprogramma tot stand met samenwerkingsafspraken voor de hele keten.” Liesbeth van Londen: “Een tweede stap is: hoe kunnen we ervoor zorgen dat de gemaakte afspraken ook echt uitgevoerd worden door al die verschillende zorgorganisaties? Daadwerkelijk uitvoeren van die afspraken is een uitdaging. Daarbij kunnen we heel goed een adviseur van Reos gebruiken die ervaring heeft met de implementatie van multidisciplinaire zorgprogramma’s en weet hoe je valkuilen kunt vermijden. Ik denk dat we niet moeten blijven vastzitten in oude patronen en niet bang moeten zijn om iets heel nieuws  uit te proberen. Wat kunnen we leren van andere branches waar in ketens gewerkt wordt, zoals bijvoorbeeld in de levensmiddelen of transport.” Daarnaast ontwikkelt Netwerk Next zich steeds meer tot de centrale GGZ-vraagbaak voor de regio. Adriaan Timmers: “We krijgen vragen van huisartsen, bijvoorbeeld over welke e-health toepassing zij moeten gebruiken. Dan antwoord ik dat de huisarts in elk geval een screener moet gebruiken met een keurmerk.” Ook in die kennisrol zorgt Netwerk Next voor regionale afstemming.

​Partners in Netwerk Next zijn: 

  • Curium LUMC Academisch Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie: Catrien Reichart
  • De Brug ggz verslavingszorg: Anouk van Tooren
  • Huisartsenvereniging Rijnland: Adriaan Timmers, Lucia van Vliet, Hans Moolenburgh
  • LUMC: Bert van Hemert
  • Psyalite, coöperatie van vrijgevestigde psychologen (GZ-psychologen/psychotherapeuten en klinisch (neuro)psychologen): Erik van der Put, Esmeralde Masset
  • Rivierduinen: Albert Blom
  • Transparant, Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg: Liesbeth van Londen 
  • Zelfstandige Praktijken Jeugd GGZ Holland Rijnland (GZ-psychologen/ psychotherapeuten): Joanne Meyers
  • Virenze, geestelijke gezondheidszorg: Manon Mostert, Marrit Vogtländer

 

Top