Verslag Raad van Toezicht

In 2015 heeft de Raad van Toezicht van Reos een geheel andere samenstelling gekregen. De Raad van Toezicht is vernieuwd vanwege het verstrijken van de termijnen van de zittende leden. In formele zin hebben we in april 2015 afscheid genomen van Aja van Gemeren als voorzitter van de Raad van Toezicht, tijdens een bijeenkomst met veel stakeholders.  In oktober hebben we afscheid genomen van andere leden van de Raad van Toezicht; Frits Slootweg en Ron Hendriks. 

De werving van de nieuwe leden van de Raad van Toezicht is verlopen via Ingrid Venekamp van Bosman en Vos uit Rijswijk. Venekamp heeft aan de hand van gewenste profielen gezorgd voor ruim voldoende kandidaten. Na een aantal gesprekken zijn twee nieuwe leden, Jeroen van der Meer en Robert Verheij, benoemd per 8 oktober 2015. De nieuwe Raad van Toezicht heeft besloten dat  wij naar een omvang gaan van vijf leden. In het voorjaar van 2016 zullen de ontbrekende leden worden geworven en vervolgens worden benoemd. We zijn erg verheugd met de nieuwe leden die kunnen bijdragen aan de volgende fase van ontwikkeling waarin Reos is beland.

Rob Hartings, voorzitter Raad van Toezicht Reos

Nieuwe koers
De Raad van Toezicht heeft in 2015 veel tijd en energie gegeven aan verschillende onderwerpen. De nieuwe bestuurder, Marie-Fleur Lobry, heeft bij aanstelling per d.d. 21 juli 2014  de opdracht gekregen om een nieuwe strategische koers te formuleren voor Reos. Daarbij is draagvlak, intern en extern, een noodzakelijke voorwaarde. De Raad van Toezicht heeft in eerste instantie gefungeerd als klankbord voor de bestuurder. Vervolgens is de nieuwe koers vastgesteld. Deze nieuwe koers stelt andere eisen aan de interne organisatie. Dit veranderingsproces is met veel energie aangepakt, waarbij de medewerkers van Reos volop de gelegenheid wordt geboden om te participeren.  

Het is duidelijk voor ons dat Reos zijn toegevoegde waarde in de toekomst duidelijker over het voetlicht moet kunnen brengen. Dit vraagt een meer resultaatgerichte aanpak, stelt andere eisen aan de adviseurs van Reos en zal ook leiden tot een andere relatie met de opdrachtgevers. Daarnaast is veelvuldig gesproken over een transparante en duidelijke verantwoording richting de zorgverzekeraars.

Planning en controlcyclus
De Raad van Toezicht heeft ook de normale planning en controlcyclus doorlopen. De jaarrekening 2014 is besproken, goedgekeurd en vastgesteld. De begroting 2015 is uitgevoerd, daarover is periodiek gerapporteerd en er is in het najaar 2015 een nieuwe begroting voor 2016 opgesteld. Deze begroting 2016 is goedgekeurd en vastgesteld. De Jaarrekening 2014 was de laatste jaarrekening onder leiding van de oude accountant, de heer R. Wassing RA van accountantskantoor Capacc. Er is ondertussen een nieuwe accountant benoemd: EY.

In 2015 heeft een functioneringsgesprek met de bestuurder plaatsgevonden. Hiervan is verslag gemaakt. Eén van de gemaakte afspraken is het opnieuw bespreken van de arbeidsvoorwaarden van de bestuurder. Afgesproken is dat per 1 januari 2016 er nieuwe honoreringsafspraken zullen gelden.

Health Care Governance
De nieuwe Raad van Toezicht heeft zich ten doel gesteld om conform de richtlijnen van Health Care Governance toezicht te houden. Reos is een kleine organisatie, maar dat maakt het toezicht houden niet per definitie eenvoudiger of makkelijker. Deze jaren zullen benut moeten worden om zaken te ontwikkelen, professionaliseren en te formaliseren. Gedacht kan worden aan reglement Raad van Toezicht, Reglement Raad van Bestuur, Informatieprotocol, etc. In dat kader is het ook van belang dat de Raad van Toezicht voldoende gevoel heeft en krijgt bij Reos. Eén van de vergaderingen werd geopend door een presentatie van twee adviseurs over een belangrijk thema waar Reos aan werkt. Dit was heel informatief en waardevol voor de Raad van Toezicht. We gaan er vanuit dat er jaarlijks enkele van deze presentaties zullen plaatsvinden.

In 2015 is de Raad van Toezicht voor reguliere vergaderingen zeven keer bij elkaar geweest. Daarnaast zijn er een aantal bijeenkomsten geweest in het kader van de selectie van nieuwe leden Raad van Toezicht. De voorzitter Raad van Toezicht heeft de stakeholders bijeenkomst gedeeltelijk bijgewoond. Tevens heeft de voorzitter een deel van de bijeenkomst van de interne werkgroep strategisch beleid bijgewoond en daarbij als klankbord gefungeerd.

De Raad van Toezicht kende in 2015 de volgende samenstelling:

Naam Van Tot Functie
Aja van Gemeren 1-1-2015 1-4-2015 Voorzitter
Rob Hartings 1-4-2015 31-12-2015 Voorzitter
Ron Hendriks 1-1-2015 8-10-2015  
Frits Slootweg 1-1-2015 8-10-2015  
Jeroen van der Meer 8-10-2015 31-12-2015  
Robert Verheij 8-10-2015 31-12-2015  

De beloning van de leden van de Raad van Toezicht is vastgesteld op € 6.000 per jaar. De voorzitter ontvangt
€ 7.200,-.

Rob C.P. Hartings
Voorzitter Raad van Toezicht Reos 

 

Top