Richard van Rhijn: "Betere afstemming in de zorgketen met CVA-netwerk Midden-Holland"

Volgens de Hersenstichting telt Nederland 174.000 patiënten die een beroerte of CVA hebben gehad. In revalidatiecentrum Ronssehof revalideert 20% van het totaal aantal mensen dat in 2016 na een CVA daar is opgenomen. De patiënten zijn veelal kwetsbare ouderen die niet thuis kunnen revalideren. Vanuit het Groene Hart ziekenhuis gaven neurologen en CVA verpleegkundigen aan dat zij graag verwijzen naar bekwame fysiotherapeuten gespecialiseerd in revalidatie na een CVA. 

Richard van Rhijn is master geriatriefysiotherapeut en werkt onder andere in de Ronssehof. Hij is één van de trekkers van het CVA-netwerk Midden-Holland. Reos adviseert bij de oprichting van het netwerk.

Afstemming van zorgketen kan beter
Op de vraag wat Richard van Rhijn drijft in zijn vak antwoordt hij: “Het mens-tot-mens contact.” Dat wil hij niet kwijt. “Dat een oudere met al een heel leven achter zich, zich zo kwetsbaar opstelt en echt contact met je maakt, dat vind ik het mooie geriatriefysiotherapie”. Hij ziet echter ook vraagstukken die zijn behandelaarschap overstijgen. “Het gaat dan om het verbeteren van afstemming in de zorgketen, dat kan beter. Daar zet ik mij voor in.” Naast zijn werk in het revalidatiecentrum en bij het Fysiotherapeutisch Centrum Boelekade in Gouda zet hij zich in voor het CVA-netwerk Midden-Holland. 

De allereerste stappen
Richard van Rhijn vertelt over de allereerste stappen naar de vorming van een netwerk: “Naar aanleiding van de vraag vanuit het ziekenhuis kwamen we zo’n anderhalf jaar geleden met enkele fysiotherapeuten bijeen om te zien of we de krachten konden bundelen. De eerste gesprekken hierover hebben we gevoerd met Laura van Werven van Transmuraal Netwerk Midden-Holland.” 

Betere afstemming van zorg verlenen
“De trekkersgroep bestond uit zes tot acht therapeuten in wisselende samenstelling. Samen hebben we nagedacht wat we met zo’n netwerk willen. We hebben de volgende doelen gesteld. We willen dat: specialisten adequaat kunnen verwijzen naar bekwame therapeuten met kennis van CVA, het niveau van de therapeutische zorgverlening verhogen, meer afstemming in de keten en de autonomie van de patiënt stimuleren; bijvoorbeeld met een zorgzoeker op een website. We willen een open netwerk zijn met meerdere deelnemers én we willen de kwaliteit borgen. Vanuit het netwerk organiseren we in 2017 een scholing voor degenen die nog niet aan de inclusiecriteria voldoen.”

Judith Ruijs van Reos kan ons goed adviseren over de bestuursvorm voor ons netwerk

Kennis en expertise bij opzetten netwerk
In een volgend stadium kwam Judith Ruijs, adviseur Reos, in beeld. Zij heeft de begeleiding van het opstartende netwerk overgenomen, omdat Reos de middelen had om de oprichting van het netwerk verder te ondersteunen. Richard: “Ik merk dat we veel hebben aan de kennis en expertise van Judith bij het opzetten en vormen van ons netwerk. We staan nu bijvoorbeeld voor de keus voor welke bestuursvorm we gaan en zij kan ons daarbij goed adviseren. Daarbij treedt zij niet op de voorgrond, maar blijft zij bewust op de achtergrond. Op termijn willen we immers autonoom opereren en daarom is het waardevol dat zij, als een soort souffleur, op de achtergrond zaken aanreikt.”

Netwerken en kennis bundelen
“In februari hebben we een open informatieavond gehouden in het Groene Hart ziekenhuis om te vertellen aan belangstellenden wat we met het netwerk beogen”, vervolgt Richard. “Daar kwamen ruim veertig belangstellenden op af. In een vervolgbijeenkomst, die Reos mede organiseerde, hebben zich regionaal vierendertig fysiotherapeuten en oefentherapeuten aangesloten bij het CVA netwerk. Het mooie vond ik de groepsdynamiek  tijdens deze bijeenkomst; fysiotherapeuten en oefentherapeuten zochten elkaar proactief op. De lijntjes werden gelegd en vanuit die avond heb ik contact met een oefentherapeut die graag een keer met mij meeloopt in het revalidatiecentrum. Kennisdeling vinden we erg belangrijk vanuit het netwerk. De expertise over CVA is regionaal verdeeld. In het netwerk willen we de kennis bundelen.” 

Over vijf jaar…
Op de vraag wat zijn toekomstdromen zijn met het CVA-netwerk Midden-Holland hoeft hij niet lang na te denken: “Ik hoop dat over vijf jaar het netwerk autonoom draait. Dat we een club zijn met nog net zo gemotiveerde fysio- en oefentherapeuten die elkaar inspireren en van elkaar leren. Een netwerk dat zijn meerwaarde inmiddels bewezen heeft, we goed vindbaar zijn in de keten en dat patiënten weten bij welke CVA fysiotherapeut of oefentherapeut zij terecht kunnen in de regio.

Wilt u meer informatie over het opzetten van het CVA-netwerk Midden-Holland? Neem contact op met Judith Ruijs

Lees ook: 

Heeft u een vraag over goed georganiseerde zorg in Midden-Holland? Neem contact op met regiocoördinator Sabine Mira Ferrer.

Top